51-4191-35_semnintrebare.jpgÎn cazul în care o firmă din România realizează venituri din vânzare de soft către un beneficiar dintr-un stat membru UE, poate să factureze în continuare fără TVA în baza art.133 din Codul fiscal, având şi confirmarea codului de înregistrare în scopuri de TVA a clientului extern?
Simona Manolescu – Bucureşti

Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, regulile aplicabile sunt diferite în cazul livrării de bunuri faţă de prestarea serviciilor. O primă clarificare care se cere, în acest context, este aceea dacă furnizarea de software reprezintă o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
Diferenţierea, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face în funcţie de mai multe elemente, după cum urmează:

• natura software – standard ori personalizat;
• modul de transmitere – pe cale electronică (prin internet sau prin orice altă reţea electronică) ori pe dischetă sau pe un alt purtător de date;
• natura licenţei care îl însoţeşte – poate fi licenţă obişnuită ce permite doar instalarea sa pe un anumit număr de staţii de lucru, care este egal cu numărul de dischete ori licenţe în cadrul unui contract de licenţă, ce permite clientului instalarea programului software pe diverse staţii de lucru.
Programele informatice software standard reprezintă orice software produs ca un bun de folosinţă generală care conţine date preînregistrate, este comercializat ca atare şi, după instalare şi eventual o perioadă scurtă de training, poate fi utilizat în mod independent de către clienţi în formatul standard pentru aceleaşi aplicaţii şi funcţii. Programul software personalizat reprezintă orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clienţilor, conform cerinţelor exprimate de aceştia.

Constituie livrare de bunuri furnizarea de programe informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de licenţă obişnuită, care interzice copierea şi distribuirea acestuia şi care permite doar instalarea sa pe un anumit număr de staţii de lucru,  egal cu numărul de dischete sau de alte suporturi purtătoare de date furnizate.

Când se consideră „prestare de servicii“

Furnizarea de software este considerată prestare de servicii în următoarele situaţii:
• furnizarea de programe informatice software personalizat, chiar şi în cazul în care programul software este furnizat pe dischetă sau pe un alt purtător de date;
• furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice altă reţea electronică şi care este, în principal, automatizată, necesitând intervenţie umană minimă, fiind un serviciu furnizat pe cale electronică;
• furnizarea de licenţe în cadrul unui contract de licenţă privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse staţii de lucru, împreună cu furnizarea de programe software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date.
Prin urmare, va trebui să tratăm două cazuri distincte: furnizare software ca livrare de bunuri şi furnizare software ca prestare de servicii.

În primul caz, furnizarea de software către un stat membru al Uniunii Europene va constitui o livrare intracomunitară, dacă software-ul este expediat sau transportat din România în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora.
„Scutit cu drept de deducere“

În măsura în care clientul comunică un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autorităţile fiscale din statul său (altul decât cel din care se face livrarea, respectiv România), potrivit prevederilor art. 143, alin. 2, lit. a) din Codul fiscal, livrarea intracomunitară va fi o livrare scutită cu drept de deducere. În această situaţie, se va emite factura fară TVA, cu menţiunea „Scutit cu drept de deducere“. Dacă furnizorul nu comunică un cod valabil de înregistrare în scopuri TVA dintr-un alt stat membru, livrarea intracomunitară de software va fi o livrare taxabilă în România şi se va emite factura cu TVA (în cotă de 19%).
Dacă nu este îndeplinită condiţia de transport (expediere sau transport dintr-un stat membru în alt stat membru), chiar dacă clientul este o persoană stabilită şi înregistrată într-un alt stat membru decât cel din care se face livrarea, operaţiunea va reprezenta, de fapt, o livrare locală şi va fi taxabilă în România. De asemenea, şi în acest caz se va emite factura cu TVA (în cotă de 19%).

În cel de-al doilea caz, pentru a stabili dacă furnizarea de software ca prestare de servicii constituie sau nu o operaţiune impozabilă în România, va trebui să stabilim locul prestării.
Furnizarea de software pe internet sau prin orice altă reţea electronică, indiferent că este software standard sau personalizat, constituie un serviciu furnizat pe cale electronică, pentru care locul prestării se stabileşte potrivit art. 133, alin. 2, lit. g) din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, pentru serviciile furnizate pe cale electronică, locul prestării este locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu condiţia ca respectivul client să fie o persoană impozabilă acţionând ca atare, stabilită sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acelaşi stat cu prestatorul. În acest caz, furnizarea de software nu constituie o operaţiune impozabilă în România. Se va emite factura fără TVA, cu menţiunea „neimpozabilă în România“.

 În situaţia în care clientul este o persoană neimpozabilă (de exemplu, o persoană fizică), locul prestării va fi, conform regulii de bază, locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care sunt efectuate serviciile, deci în România. În acest caz, furnizarea de software va fi taxabilă în România şi se va emite factura cu TVA (în cotă de 19%).
Dacă în schimb clientul este o persoană impozabilă stabilită sau care are un sediu fix în Comunitate, locul prestării va fi în statul său. În acest caz, furnizarea de software nu constituie o operaţiune impozabilă în România. Se va emite factura fără TVA, cu menţiunea „neimpozabilă în România“.
În cazul furnizării software pe dischetă sau alt purtător de date, fiind vorba de soft personalizat sau software furnizat împreună cu licenţe în cadrul unui contract de licenţă privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse staţii de lucru, se aplică regula de bază, conform căreia locul prestării este locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care sunt efectuate serviciile, adică în România. În acest caz, furnizarea de software va fi taxabilă în România şi se va emite factura cu TVA (în cotă de 19%)