Conform documentului „Ordonanță de Urgență pentru modificarea și complearea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 / 2002 privind circulația pe drumurile publice”, aflat în secțiunea „Transparență decizională” pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și supus dezbaterii publice, „autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul ori reşedinţa în România, pot fi conduse pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state”. Mai exact, modificarea Alineatului (4) al articolului 82 se modifică astfel încât cetățenii români care dețin un vehicul înmatriculat în alt stat să fie obligați să îl înmatriculeze în România în termen de 30 de zile. În acest mod, autoritățile române speră să oprească avalanșa de vehicule înmatriculate de români în Bulgaria pentru a scăpa de plata taxei pe poluare sau, mai nou, a timbrului de mediu.
Pe lângă modificarea menționată, în document se arată și că „persoanele cu domiciliul ori reşedinţa în România care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat într-un alt stat sunt obligate să înmâneze poliţistului rutier, la cererea acestuia, alături de documentele prevăzute la alin.(2) un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul, însoţit de o traducere legalizată în limba română, a acestuia”. Acest detaliu apare într-un nou Alineat poziționat în Articolul 35.
În Articolul 82 apar două noi Alineate menite să clarifice cui se aplică modificarea Alineatului 4. Unul dintre acestea stipulează că „la oprirea în trafic a vehiculelor prevăzute la alin.(4) poliţistul rutier verifică existenţa documentelor prevăzute la art. 35 alin.(2) şi (2¹). Datele referitoare la autovehicul şi  la  documentul doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul se înscriu în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state, care se ţine de către Poliţia Română”. Cel de-al doilea menționează cui NU se aplică dispozițiile de la Alineatul 4: „Dispoziţiile alin.(4) nu se aplică: a) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare; b) autovehiculelor şi remorcilor cu care se efectuează, în condiţiile legii, transport rutier public de mărfuri sau persoane ori, după caz, transport în regim de închiriere sau serviciu de închiriere; c) autovehiculelor şi remorcilor conduse de persoane aflate în raporturi juridice de muncă cu persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare/care au calitatea de asociat, acţionar sau administrator, după caz, în raport cu persoanele menţionate în certificatul de înmatriculare; d) autovehiculelor şi remorcilor utilizate în baza unui contract de leasing.”
Pentru a nu lăsa loc pentru ocolirea legii, MAI menționează în noua Ordonanță, la articolul 11 că „fostul proprietar are obligaţia de a notifica în scris înstrăinarea vehiculului, în termen de  5 zile lucrătoare de la data transmiterii dreptului de proprietate, autorităţii competente, care va face menţiunea corespunzătoare în evidenţe şi va înscrie noul proprietar ca utilizator al vehiculului. Notificarea înstrăinării se face prin declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte datele de identificare ale noului proprietar însoţită de   copia actului translativ de proprietate şi de copia documentului eliberat de organul fiscal al administraţiei publice locale care confirmă radierea vehiculului de pe rolul fiscal al fostului proprietar. În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), operează de drept suspendarea înmatriculării vehiculului. De la data înregistrării notificării, la solicitarea instituţiilor interesate cu privire la deţinătorul/utilizatorul vehiculului, autoritatea competentă  transmite acestora datele noului proprietar”.
Nu plătești amenda, rămâi pieton
Oficilii MAI au adăugat în Ordonanța privind circulația pe drumurile publice și un articol 103,1 care menționează că „suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai  sau, după caz,  proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule prevăzută la alin. (1) încetează în următoarele situaţii:
a) la data prezentării dovezii achitării amenzii la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta;
b) la data achitării amenzii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) în termen de 10 zile de la data transmiterii dovezii achitării amenzii printr-o altă modalitate decât cele prevăzute la lit. a) şi b) la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.

Mai multe detalii puteți găsi în documentul de pe site-ul MAI sau aici.
Citiți și: Timbrul de mediu, doar un prim pas către ”ecologizarea” parcului auto