acreditate i Rominia, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol. (2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul sub forma platilor anticipate aferent unei luni se stabileste potrivit art. 58. (3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate i Rominia, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea i Rominia, pot opta ca pentru angajatii acestora care realizeaza venituri din salarii impozabile i Rominia sa ideplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor i cazul i care optiunea de mai sus este formulata. (4) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent, referitoare la data iceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a icetarii acesteia, i termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. CAPITOLUL IVVenituri din cedarea folosintei bunurilor Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor Art. 65. – Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, i bani si/sau i natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decit veniturile din activitati independente. Stabilirea venitului net din cedarea folosintei bunurilor Art. 66. – (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor i bani si/sau echivalentul i lei al veniturilor i natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute i contractul icheiat itre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul icasarii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, i sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. in cazul i care arenda se exprima i natura, evaluarea i lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotariri ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, hotariri ce trebuie emise iainte de iceperea anului fiscal. Aceste hotariri se transmit i cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. (2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: a) i cazul constructiilor, o cota de cheltuieli deductibile aferente venitului, i suma de 50% din venitul brut; b) i celelalte cazuri, o cota de cheltuieli deductibile aferente venitului, i suma de 30% din venitul brut. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor i sistem real, pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla. (4) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 52 alin. (2) si (3) se aplica si i cazul contribuabililor mentionati la alin. (3). Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor Art. 67. – Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate i contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, conform art. 88. Includerea venitului net din cedarea folosintei bunurilor i venitul anual global Art. 68. – Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se include i venitul anual global si se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu. CAPITOLUL VVenituri din investitii Definirea veniturilor din investitii Art. 69. – (1) Veniturile din investitii cuprind: a) dividende; b) venituri impozabile din dobinzi; c) cistiguri din transferul titlurilor de valoare; d) venituri din operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si partile sociale. (2) Veniturile impozabile din dobinzi sunt toate veniturile sub forma de dobinzi, altele decit: a) venituri din dobinzi la depozitele la vedere si la depuneri la casele de ajutor reciproc; b) venituri din dobinzi aferente titlurilor de stat, precum si obligatiunilor municipale, ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale altor entitati emitente de obligatiuni, care vizeaza constructia de locuinte. Stabilirea venitului din investitii Art. 70. – (1) Cistigul din transferul titlurilor de valoare, altele decit titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva dintre pretul de vinzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu comisioanele datorate intermediarilor. in cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, i cadrul Programului de privatizare i masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. in cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, i cadrul sistemului stock options plan, cistigul se determina ca diferenta itre pretul de vinzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu comisioanele datorate intermediarilor. (2) in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, cistigul se determina ca diferenta pozitiva dintre pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru achizitionarea titlului de participare. (3) in cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, cistigul din istrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva itre pretul de vinzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. incepind cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi ilocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente. (4) Determinarea cistigului potrivit alin. (1)-(3) se efectueaza la data icheierii tranzactiei, pe baza contractului icheiat itre parti. (5) Veniturile obtinute sub forma cistigurilor din operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni i momentul ichiderii operatiunii si evidentierii i contul clientului. Retinerea impozitului din veniturile din investitii Art. 71. – (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile ichise de investitii, se impun cu o cota de 5% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei i care se face plata. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pina la sfirsitul anului i care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pina la data de 31 decembrie a anului respectiv. rn(2) Veniturile sub forma de dobinzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobinzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul iregistrarii i contul curent sau i contul de depozit al titularului, i cazul dobinzilor capitalizate, respectiv la momentul rascumpararii, i cazul unor instrumente de economisire. in situatia sumelor primite sub forma de dobinda pentru imprumuturile acordate i baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobinzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobinzi se face lunar, pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare iregistrarii/rascumpararii, i cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobinzii, pentru venituri de aceasta natura pe baza contractelor civile. rn(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decit cele prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza astfel: rna) i cazul cistigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decit titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz; i cazul cistigului din operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz; rnb) i cazul cistigului din rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de administrare a investitiilor; rnc) i cazul cistigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare i cazul societatilor ichise, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobinditorului de parti sociale sau de valori mobiliare, i momentul icheierii tranzactiei, pe baza contractului icheiat itre parti. rnCind dobinditorul de titluri de valoare nu este o persoana fizica romina cu domiciliul i Rominia, obligatia de calcul si virare a impozitului revine persoanei fizice romine cu domiciliul i Rominia, care realizeaza venitul, daca dobinditorul nu isi desemneaza un reprezentant fiscal i Rominia. rnTermenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pina la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare, la registrul comertului sau i registrul actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat; rnd) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra cistigului din transferul titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare; rne) impozitul calculat si retinut la sursa, potrivit lit. d), se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 a lunii urmatoare celei i care a fost retinut, cu exceptia lit. c); rnf) cursul de schimb necesar pentru transformarea i lei a sumelor exprimate i valuta, i cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Rominiei, pentru ziua anterioara efectuarii platii venitului. rnin situatia i care partile contractante convin ca plata sa se faca esalonat, i rate, cursul de schimb utilizat este cel al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Rominiei, pentru ziua anterioara efectuarii fiecarei plati. rn(4) Impozitul retinut conform alin. (1)-(3) reprezinta impozit final pe venit, pentru venitul prevazut la alineatul respectiv. rn(5) Pierderile iregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni similare nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza, reprezentind pierderi definitive ale contribuabilului. rn(6) in aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe cistigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. rnrnCAPITOLUL VIrnVenituri din pensii rnDefinirea veniturilor din pensii rnrnArt. 72. – Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile ifiintate din contributiile sociale obligatorii, facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele finantate de la bugetul de stat. rnrnStabilirea venitului impozabil din pensii rnrnArt. 73. – Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 8.000.000 lei din venitul din pensii. rnrnRetinerea impozitului din venitul din pensii rnrnArt. 74. – (1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol. rn(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea baremului lunar de impunere prevazut la art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra venitului impozabil lunar din pensii. rn(3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei. rn(4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii. rn(5) in cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia. rn(6) Drepturile de pensie restante se defalcheaza pe lunile la care se refera, i vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si virarii acestuia. rn(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate i functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face i raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas. rnrnCAPITOLUL VIIrnVenituri din activitati agricole rnDefinirea veniturilor din activitati agricole rnrnArt. 75. – Veniturile din activitati agricole sunt venituri din urmatoarele activitati: rna) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, i sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau i sistem irigat; rnb) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; rnc) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea. rnrnStabilirea venitului net din activitati agricole pe baza de norme de venit rnrnArt. 76. – (1) Venitul net dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pina cel tirziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit. rn(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata. rn(3) Daca o activitate agricola este desfasurata de un contribuabil pe perioade mai mici – icepere, icetare si alte fractii de an – decit anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel icit sa reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul careia se desfasoara activitatea. rn(4) Daca o activitate agricola a unui contribuabil iregistreaza o pierdere datorata calamitatilor naturale, norma de venit aferenta activitatii se reduce, astfel icit sa reflecte aceasta pierdere. rn(5) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila i partida simpla, pentru activitatea respectiva. rnrnOptiunea de a determina venitul net prin utilizarea datelor din contabilitatea i partida simpla rnrnArt. 77. – (1) Un contribuabil care desfasoara o activitate agricola, prevazuta la art. 75, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla, potrivit art. 49. rn(2) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 52 alin. (2) si (3) se aplica si i cazul contribuabililor mentionati la alin. (1). rnrnCalculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole rnrnArt. 78. – (1) Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cit si i sistem real, impozitul fiind final. rn(2) Orice contribuabil care desfasoara o activitate agricola, mentionata la art. 75, pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, are obligatia de a depune anual o declaratie de venit la organul fiscal competent, pina la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul i curs. in cazul unei activitati pe care contribuabilul icepe sa o desfasoare dupa data de 30 iunie, declaratia de venit se depune i termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul icepe sa desfasoare activitatea. rn(3) in cazul unui contribuabil care determina venitul net din activitati agricole, pe baza datelor din contabilitatea i partida simpla, acesta este obligat sa efectueze plati anticipate aferente acestor venituri la bugetul de stat, la termenele prevazute la art. 88 alin. (3). Pina la data de 31 mai a anului urmator, platile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent. rnrnCAPITOLUL VIIIrnVenituri din premii si din jocuri de noroc rnDefinirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc rnrnArt. 79. – in itelesul prezentului titlu, veniturile din premii si din jocuri de noroc cuprind veniturile din concursuri si jocuri de noroc, altele decit cele realizate ca urmare a participarii la jocuri de tip cazinou, masini electronice cu cistiguri si altele decit cele prevazute la art. 42. rnrnStabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc rnrnArt. 80. – (1) Venitul net este diferenta dintre venitul din premii, respectiv din jocuri de noroc, si suma reprezentind venit neimpozabil. rn(2) Pierderile iregistrate din jocuri de noroc nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza, reprezentind pierderi definitive ale contribuabilului. rnrnRetinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc rnrnArt. 81. – (1) Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. rn(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net. rn(3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri. rn(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, i bani si/sau i natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita i suma de 7.600.000 lei pentru fiecare cistig realizat de la acelasi organizator sau platitor, itr-o singura zi. rn(5) Impozitul calculat si retinut i momentul platii venitului se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei i care a fost retinut. rnrnNeincluderea i venitul anual global a venitului net dinrnpremii si din jocuri de noroc rnrnArt. 82. – Venitul net din premii si din jocuri de noroc nu se cuprinde i venitul anual global, impozitul fiind final. rnrnCAPITOLUL IXrnVenituri din alte surse rnDefinirea veniturilor din alte surse rnrnArt. 83. – (1) in aceasta categorie se includ, isa nu sunt limitate, urmatoarele venituri: rna) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, i cadrul unei activitati pentru o persoana fizica i legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; rnb) cistiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare icheiat itre parti cu ocazia tragerilor de amortizare; rnc) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau i baza unor legi speciale. rnd) venituri primite de persoanele fizice reprezentind onorarii din activitatea de arbitraj comercial. rn(2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decit veniturile care sunt neimpozabile i conformitate cu prezentul titlu. rnrnCalculul impozitului si termenul de plata rnrnArt. 84. – (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului brut. Fac exceptie veniturile prevazute la art. 83 alin. (1) lit. a) pentru care cota de impunere este de 40% la venitul brut. rn(2) Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare realizarii acestuia. rnrnNeincluderea i venitul anual global a veniturilor din alte surse rnrnArt. 85. – Impozitul calculat potrivit art. 84 reprezinta impozit final. rnrnCAPITOLUL XrnVenitul anual global rnStabilirea venitului anual global rnrnArt. 86. – (1) Venitul anual global impozabil se stabileste prin deducerea din venitul anual global, i ordine, a urmatoarelor: rna) pierderi fiscale reportate; rnb) deduceri personale determinate conform art. 45; rnc) cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura i scopul imbunatatirii confortului termic, i limita sumei de 15.000.000 lei anual, conform procedurii stabilite prin hotarire a Guvernului, la initiativa Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului; rnd) prime de asigurare pentru locuinta de domiciliu, i limita echivalentului i lei a 200 euro pe an; rne) contributii la schemele facultative de pensii ocupationale, i limita echivalentului i lei a 200 euro pe an; rnf) contributii pentru asigurarile private de sanatate, cu exceptia celor icheiate i scopuri estetice, i limita echivalentului i lei a 200 euro pe an; rng) cotizatia de sindicat platita potrivit legislatiei i materie. rn(2) Venitul anual global cuprinde, dupa cum urmeaza: rna) venitul net din activitati independente; rnb) venitul net din salarii; rnc) venitul net din cedarea folosintei bunurilor. rn(3) Venitul impozabil ce se realizeaza itr-o fractiune de an sau i perioade diferite, ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual impozabil. rn(4) Pierderea fiscala anuala iregistrata din activitati independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse i venitul anual, altele decit cele din salarii si asimilate salariilor, obtinute i cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea care ramine necompensata i cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata. Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice rezidente se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura, din strainatate, pe fiecare tara, iregistrate i cursul aceluiasi an fiscal sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani, asupra veniturilor realizate din tara respectiva. rn(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele: rna) reportul se efectueaza cronologic, i functie de vechimea pierderii, i urmatorii 5 ani consecutivi; rnb) dreptul la report este personal si netransmisibil; rnc) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului; rnd) compensarea pierderii reportate se efectueaza numai din veniturile prevazute la alin. (2) lit. a) si c). rnrnDeclaratii de venit estimat rnrnArt. 87. – (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care icep o activitate i cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, i termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa. rn(2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, i termen de 15 zile de la icheierea contractului itre parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu iregistrarea la organul fiscal a contractului icheiat itre parti. rn(3) Contribuabilii care, i anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decit anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, o data cu declaratia speciala, si declaratia estimativa de venit. rn(4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina i sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net i sistem real depun, o data cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat. rnrnStabilirea platilor anticipate de impozit rnrnArt. 88. – (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze i cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptindu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. rn(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare categorie de venit si loc de realizare, luindu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat i anul precedent, dupa caz. La impunerile efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3) sumele datorate se stabilesc la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat i anul precedent si suma reprezentind plati anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ, depuse i luna decembrie, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pina la sfirsitul anului urmind sa fie supus impozitarii, pe baza deciziei emise pentru declaratia de venit global. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel: rna) pe baza contractului icheiat itre parti; sau rnb) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea i partida simpla, potrivit optiunii. rnin cazul i care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul i lei al unei sume i valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Rominiei, din ziua precedenta celei i care se efectueaza impunerea. rn(3) Platile anticipate se efectueaza i 4 rate egale, pina la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei de venit global. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 76 si 77, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, i doua rate egale, astfel: 50% din impozit, pina la data de 1 septembrie inclusiv, si 50% din impozit, pina la data de 15 noiembrie inclusiv. rn(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. rn(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, i toate situatiile i care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza baremul anual de impunere, prevazut la art. 43 alin. (1) si (3), cu exceptia impozitului pe venitul din activitati agricole, pentru care platile anticipate se determina prin aplicarea cotei de 15% asupra venitului net estimat. rnrnDeclaratia de venit global si declaratii speciale rnrnArt. 89. – (1) Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si cei care ideplinesc conditiile de la art. 40 alin. (2), cu exceptia contribuabililor prevazuti la alin. (4) din prezentul articol, au obligatia de a depune o declaratie de venit global la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaratia de venit global se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, pina la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. rn(2) Contribuabilii, altii decit cei prevazuti la alin. (1), depun numai declaratiile speciale pentru anul fiscal, pina la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. in cazul veniturilor din salarii, fisele fiscale se depun i cadrul aceluiasi termen ca si declaratiile speciale. rn(3) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie si loc de realizare a venitului. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activitati agricole determinate i sistem real. in cazul veniturilor din salarii, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) lit. a), realizate de contribuabilii, altii decit persoanele fizice romine cu domiciliul i Rominia si cele care ideplinesc conditiile prevazute la art. 40 alin. (2), fisele fiscale se depun pentru fiecare loc de realizare a venitului, i cadrul aceluiasi termen, ca si declaratiile speciale. Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere. Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri: rna) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse i fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 64; rnb) venituri din investitii, precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala; rnc) venituri din pensii; rnd) venituri nete determinate pe baza de norme de venit; rne) venituri din alte surse. rn(4) Contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit global la organul fiscal competent, daca: rna) obtin numai venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii de la functia de baza, pe itregul an fiscal, pentru activitati desfasurate i Rominia, i situatia i care angajatorul a efectuat operatiunea de regularizare prevazuta la art. 61; rnb) obtin numai venituri din investitii, pensii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din alte surse a caror impunere este finala; rnc) obtin venituri potrivit art. 40 alin. (1) lit. b)-e) coroborat cu alin. (2). rnrnStabilirea si plata impozitului pe venitul anual global rnrnArt. 90. – (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit global, prin aplicarea baremului anual de impunere prevazut la art. 43 alin. (2), respectiv alin. (4), asupra venitului anual global impozabil din anul fiscal respectiv. rn(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentind pina la 1% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza i conditiile Ordonantei G