Din totalul de 19.828 de petiţii în sectorul asigurărilor, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate şi soluţionate 12.696 de petiţii transmise de către asiguraţi şi păgubiţi. Aceste petiţii reprezintă 1,5% din numărul total de daune avizate de către asigurători (847.296) şi 0,08% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la sfârşitul anului 2014 (15.264.827). Potrivit ASF, analiza petiţiilor soluţionate în perioada 2011 – 2014 relevă faptul că acestea au crescut în mod constant în intervalul 2011 – 2013, înregistrând o scădere anul trecut cu 5,78%. Aspectul cel mai des reclamat de către petenţi în anul 2014 a fost neplata/plata parţială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asiguraţi/păgubiţi (12.073 de cazuri), acestea reprezentând un procent de 95% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numărat şi solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, respectiv nerespectarea condiţiilor contractuale/normelor RCA. Din cele 12.073 petiţii prin care s-a reclamat neplata despăgubirilor au fost soluţionate favorabil petenţilor 8.995 cazuri, reprezentând 75% din total. În anul 2014, cea mai mare pondere au deţinut-o petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, cu un număr de 12.512, reprezentând 98,55% din total. Acestea au înregistrat o scădere de 5,89% faţă de 2013. În cadrul categoriei asigurărilor generale, ponderea importantă o deţin petiţiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA şi Carte Verde, cu un număr de 8.990, reprezentând 70,81% din totalul anului 2014, în scădere cu 2,78% faţă de anul 2013. Pe segmentul asigurărilor obligatorii RCA şi Carte Verde, cele 8.990 petiţii înregistrate şi soluţionate în 2014 reprezintă aproximativ 0,13% din numărul contractelor RCA încheiate (7.141.909) şi respectiv 3,30% din numărul dosarelor de daună RCA avizate (271.892), conform datelor raportate de către asigurători la ASF. În perioada analizată, Euroins SA (33,62%) şi Astra SA (24,64%) au înregistrat cumulat un procent de 58,26% din numărul total de petiţii adresate ASF. Totalul petiţiilor primite pentru primele zece societăţi de asigurare care au înregistrat cele mai multe petiţii la ASF arată că, exceptând societăţile City Insurance SA şi Allianz-Ţiriac SA, care au înregistrat creşteri ale numărului de petiţii, cu 36,58%, respectiv 22,37%, celelalte societăţi de asigurare au înregistrat scăderi ale petiţiilor în anul 2014. În sectorul pensiilor private, în anul 2014, ASF a primit în total 941 de sesizări. Numărul de petiţii înregistrate şi soluţionate în perioada 2012 – 2014 a scăzut în mod constant, cu peste 20% pe an. Datele ASF arată că au fost înregistrate 97,56% petiţii privind Pilonul II, în timp ce petiţiile transmise de către participanţii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 2,44% din totalul numărului de petiţii înregistrate. Prin petiţiile adresate de către participanţii la Pilonul II se solicită în proporţie de 49,62% informaţii privind apartenenţa la fondurile de pensii administrate privat şi cele referitoare la repartizarea aleatorie. Referitor la petiţiile adresate de către participanţii la Pilonul III, cele mai multe au vizat solicitări de informaţii referitoare la deductibilitatea contribuţiilor la pensiile facultative – 43,48% din total. În sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare (piaţa de capital), în anul 2014 ASF a primit spre soluţionare un număr de 580 de petiţii, memorii şi solicitări de informaţii, structurate pe tipuri de entităţi şi pe tipuri de operaţiuni. În urma centralizării şi analizării petiţiilor înregistrate, ASF a identificat, pe fiecare dintre cele trei sectoare, o serie de deficienţe sau practici frauduloase, incorecte şi abuzive pe care entităţile care activează sau care interacţionează (dar nu sunt supravegheate de către ASF) le manifestă în unele situaţii în raport cu consumatorii. Pe sectorul asigurări-reasigurări, principalele probleme sunt neplata în termenele legale/contractuale a despăgubirilor cuvenite persoanelor păgubite/asigurate, deficienţe în aplicarea prevederilor legale în stabilirea valorii maxime a despăgubirii în cazul daunelor totale (RCA), neinformarea în termenul legal a persoanei păgubite cu privire la faptul că dauna suferită de vehiculul în cauză se încadrează într-o situaţie de daună majoră, netransmiterea ofertei de despăgubire persoanei păgubite în termenul legal, necuprinderea în procesul verbal iniţial de constatare a pagubelor a tuturor reperelor avariate în acelaşi eveniment, iar la sevice-urile auto – emiterea unor devize de reparaţie care cuprind tarife orare la manoperă de până la de 5 ori mai mari decât cele practicate de unităţile reparatoare ale mărcii auto respective, montarea de piese after – market sau second-hand pe maşinile reparate şi solicitarea, prin devizele de reparaţie, a costurilor aferente pieselor originale, introducerea de operaţiuni suplimentare în devizul de reparaţii faţă de nota de constatare a pagubelor, emiterea mai multor devize de reparaţie de către aceeaşi unitate service într-un dosar de daună, având un cuantum al reparaţiei din ce în ce mai mare pentru aceleaşi operaţiuni, intervenţia în programul în care a fost întocmit devizul, determinând mărirea nejustificată a pagubei. În sectorul pensiilor private, deficienţele vizau aderarea în fals a unor persoane la sistemul de pensii private (persoane eligibile sau neeligibile pentru Pilonul II), utilizarea în fals a unor date personale a unor persoane eligibile sau neeligibile la sistem, încheierea actelor individuale de aderare la un fond de pensii private, cu oferirea necorespunzătoare, incompletă şi incorectă a informaţiilor necesare despre sistemul de pensii private potenţialului participant la sistem. Pe piaţa bursieră, ASF a constatat nerespectarea drepturilor acţionarilor minoritari, nerespectarea prevederilor legale privind convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, prin neconvocarea AGA la solicitarea unor acţionari cu o anumită deţinere din capitalul social al societăţii, încălcarea prevederilor legale referitoare la completarea convocatorului, vânzarea frauduloasă a portofoliului de acţiuni deţinute şi imposibilitatea recuperării de către clienţi a sumelor de bani ce le aparţineau acestora, efectuarea de tranzacţii neautorizate, efectuarea de tranzacţii şi operaţiuni pe platforme online (tranzacţii de tip Forex) de către entităţi care nu sunt autorizate de către ASF