Orice furnizor de servicii poştale autorizat, care doreşte să obţină această calitate, este invitat să depună, în următoarele 30 de zile, o cerere de desemnare împreună cu documentele conexe necesare.

Conform anunţului de intenţie lansat astăzi de ANCOM, furnizorul de serviciu universal desemnat urmează să asigure furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Orice furnizor de servicii poştale autorizat să furnizeze serviciile din sfera serviciului universal poate trimite ANCOM o cerere de desemnare până cel târziu la data de 6 noiembrie 2019. Aceasta va fi însoţită de o serie de documente şi informaţii suplimentare precum situaţiile financiare pentru ultimii 3 ani, condiţiile de calitate garantate de solicitant, amplasamentul punctelor fixe de acces şi de contact deservite de personal şi a celor de contact nedeservite de personal, şi estimarea costului net maxim aferent furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea. Modelul cererii de desemnare, informaţiile privind capacitatea tehnică, economică şi financiară, precum şi condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt disponibile integral aici. Documentaţia poate fi depusă personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau ca înscris în formă electronică, cu semnătură electronică extinsă.

Furnizorii interesaţi vor depune cerere de desemnare pentru toate categoriile de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, în vederea furnizării acestora pe întregul teritoriu al României.

Aceştia pot consulta aici proiectul de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, precum şi lista localităţilor situate în cazuri şi/sau condiţii geografice excepţionale în vigoare la data de 1 octombrie 2019, publicate de către ANCOM exclusiv cu scopul informării furnizorilor interesaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce vor putea fi impuse furnizorului de serviciu universal desemnat.

Serviciile incluse în sfera serviciului universal

Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, imprimate şi pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale şi serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecţie socială şi a documentelor de informare întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poştale care fac obiectul acestui serviciu. Nu sunt incluse în sfera serviciului universal trimiterile poştale în număr mare (corespondenţă, imprimate, colete şi pachete mici).

Mai multe informaţii cu privire la procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal sunt disponibile în Decizia ANCOM nr. 934/2019.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din Romania, prin promovarea concurentei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investitţilor eficiente în infrastructura şi a inovaţiei.