Se pot depune cererile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”

Începând de luni, se pot depune cererile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, sesiunea 1/2024, Intervenția DR-07 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Conform Ordinului MADR nr. 115/2024, cererile de finanțare trebuie înregistrate la Centrele APIA până la data de 13 septembrie 2024, ora 14:30. Fondurile alocate pentru sesiunea 1/2024 se ridică la suma de 75.850.112 euro. Pentru a primi sprijinul financiar prevăzut în cadrul schemei, solicitantul trebuie să completeze cererea de finanțare conform Anexei 1 din Ghidul solicitantului, disponibil pe www.apia.org.ro, în aplicația electronică DR-07.

Cererea trebuie tipărită, semnată și depusă împreună cu documentele necesare. În cazuri excepționale, cererea poate fi depusă doar pe suport de hârtie, alături de documentele aferente. Cererile semnate și scanate, transmise prin email sau alte mijloace de telecomunicații la APIA, trebuie să fie semnate și în original de către solicitant până la finalizarea evaluării cererilor de finanțare.

Beneficiarii trebuie să pregătească dosarele tehnice pentru angajamente

Înainte de a completa și depune cererile de finanțare, beneficiarii trebuie să pregătească dosarele tehnice pentru angajamente. După finalizarea dosarelor tehnice, acestea sunt înaintate către Gărzile Forestiere pentru verificare și emiterea avizelor care atestă respectarea condițiilor de accesare a Intervenției DR-07.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă” se acordă anual, sub formă de sumă fixă per unitate de suprafață (hectar), proprietarilor de păduri din Fondul Forestier Național, inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale, în baza unui angajament pe o perioadă de cinci ani.

Acest sprijin vizează compensarea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare generate de beneficiar în urma implementării unuia sau ambelor pachete ale schemei de ajutor de stat:

  • Pachetul 1 – Asigurarea zonelor de liniște, pentru care se acordă 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;
  • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care se acordă 137 euro/an/ha pentru suprafața anuală solicitată în cadrul Pachetului 2 (acest pachet poate fi accesat doar în combinație cu Pachetul 1);

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul schemei de ajutor de stat este de 100%. Pentru suprafețe mai mari de 500 ha, se aplică o degresivitate a sprijinului financiar, astfel încât nivelul plăților va fi ajustat în consecință. Suprafața minimă pentru care se poate încheia un angajament în cadrul pachetului 1 este de 100 ha.

Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare pot forma asociații pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pădure copaci
SURSA FOTO: Dreamstime

Cine sunt eligibili?

Pentru a fi eligibili în schema de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe cerințe esențiale, printre care:

  • să dețină un amenajament silvic valabil pentru întreaga suprafață angajată;
  • să aibă încheiat un contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață angajată;
  • să participe cu întreaga suprafață de teren forestier dintr-o unitate de producție și/sau protecție conform amenajamentului silvic;
  • să delimiteze o zonă de liniște compactă de minimum 20% din suprafața totală angajată, unde nu se vor efectua tăieri de masă lemnoasă pe durata angajamentului, cu excepții conforme ghidului solicitantului.

În afara zonei de liniște, beneficiarul are dreptul să efectueze lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, limitându-se la intervenții o singură dată pe unitatea amenajistică în perioada angajamentului, cu excepții specifice ghidului solicitantului.

Trebuie să contracteze și să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat până la platforma primară, pe suprafața parcursă cu rărituri inclusă în angajamentul pentru pachetul 2. Este obligatoriu să respecte normele de condiționalitate pe toate terenurile agricole din exploatația agricolă, pe toată durata angajamentului, dacă dețin și suprafețe agricole.

Pădurile incluse în tipul I funcțional conform amenajamentului silvic nu sunt eligibile în schema de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi nu trebuie să depășească 15% din suprafața totală angajată.