Astfel, toate persoanele afectate negativ de coronacriză vor primi un venit minim garantat de 1.500 de lei pe perioada stării de urgență, dar și timp de șase luni după încheierea acesteia. Proiectul privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirus prevede accesul cetăţenilor români cu vârsta peste 18 ani la un venit minim garantat lunar de 1.500 de lei.

“Sprijinul pentru un trai decent reprezintă ajutorul statului şi se stabileşte ca diferenţă între venitul de 1.500 lei şi venitul net lunar al persoanei. Se iau în calculul venitului net toate veniturile considerate impozabile din Codul fiscal: venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din pensii, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, venituri din alte surse, aşa cum sunt definite în Codul fiscal”, prevede proiectul de lege.

Sprijinul se acordă la cerere şi cu acte doveditoare privind veniturile persoanei în cauză

Lipsa sau, după caz, existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează într-o declaraţie pe propria răspundere a persoanei. Cererea se face numai de către persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile. În cazurile prevăzute de reglementările legale în vigoare, cererea poate fi întocmită de curatorul sau tutorele persoanei îndreptăţite.

Această cerere de acordare a sprijinului pentru un trai decent, declaraţia privind veniturile, precum şi actele doveditoare se depun şi se înregistrează la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS), respectiv Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (AMPIS), în a cărei rază teritorială locuieşte titularul. În cazul persoanelor fără domiciliu, aflate în situaţie de nevoie, cererea se înregistrează la AJPIS/AMPIS, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu au solicitat drepturile de la alte primării.

Primăriile şi Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului vor centraliza solicitările persoanelor şi vor asigura transmiterea lor către AJPIS, respectiv AMPIS, mai prevede proiectul.

Documentele pot fi transmise şi în format electronic, iar cererea se va soluţiona în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Plata sprijinului pentru un trai decent se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la AJPIS/AMPIS.

Fondurile necesare pentru plata sprijinului pentru un trai decent se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Prezenta lege îşi produce efectele pe perioada stării de urgenţă decretate ca urmare a pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi pentru o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia.

“Asistăm la o situaţie în care o mare parte dintre români se află imposibilitatea de a plăti ratele la bancă, utilităţile şi chiar mâncarea. Tocmai de aceea avem nevoie de un venit minim garantat pentru fiecare cetăţean afectat de pandemie. Venitul minim garantat este un element ce nu poate fi exceptat din pachetele de politici fiscale pe care guvernele le introduc, existenţa veniturilor ducând la consum şi implicit la atenuarea efectelor negative ale crizei”, se arată în expunerea de motive.

Iniţiatorii consideră că prin acordarea unui venit minim garantat se asigură eliminarea inegalităţilor, “costul pentru acesta fiind mult mai redus faţă de costul fenomenelor sociale apărute pe timpul unei crize precum: creşterea sărăciei extreme, a criminalităţii, activarea unor grupări extremiste sau accentuarea segregării sociale”.

“Luând în considerare nevoile de bază ale persoanelor şi coroborând cu valoarea netă a salariului minim pe economie, considerăm necesară asigurarea unui venit minim garantat de 1.500 lei tuturor persoanelor afectate de pandemie”, mai arată iniţiatorii.