Potrivit documentului, ARD îşi va baza guvernarea pe principiul atribuirii competenţelor, ceea ce înseamnă că Executivul va acţiona exclusiv în baza competenţelor care îi sunt atribuite prin Constituţie şi legile în vigoare, respectând în mod necondiţionat separaţia puterilor în stat.
Un al doilea principiu este cel al egalităţii, nediscriminării şi garantării drepturilor fundamentale, în baza căruia Guvernul va respecta în mod necondiţionat drepturile democratice ale cetăţeanului, consfinţite prin dreptul pozitiv.
Principiul subsidiarităţii luat în calcul de ARD pentru bună guvernare presupune limitarea sferei decizionale a Guvernului la domeniile şi problematicile care nu pot fi rezolvate mai eficient la nivel local.
Un al patrulea principiu la care ARD se angajează să se raporteze este cel al proporţionalităţii, conform căruia conţinutul şi forma acţiunii guvernamentale vor fi limitate la ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor asumate prin programul de guvernare.
În al cincilea rând, guvernarea ARD se va baza pe principiul transparenţei faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă.
De asemenea, Executivul se va baza, în viziunea ARD, pe principiul continuităţii, care presupune că Guvernul României va continua implementarea politicilor care vizează rezolvarea problemelor de interes naţional, indiferent de paternitate sau iniţiator.
Nu în ultimul rând, ARD îşi asumă principiul responsabilităţii, potrivit căruia Guvernul României este responsabil în faţa Parlamentului României şi a celorlalte instituţii abilitate ale statului, precum şi în raport cu instituţiile europene şi internaţionale, conform tratatelor şi angajamentelor României faţă de Uniunea Europeană şi faţă de Alianţa Nord-Atlantică.
Un Minister al Competitivității Economice
Programul de guvernare al ARD îşi propune sprijinirea mai accentuată a celor şapte ramuri de specializare a economiei naţionale: agricultura, educaţia şi cercetarea ştiinţifică, IT&C, activitatea financiar-bancară, industriile creative, turismul, energia şi crearea în cadrul Executivului a unui Minister al Competitivităţii Economice.
Alte măsuri pe care ARD le ia în calcul pentru creşterea competitivităţii economice prevăd: iniţierea introducerii sistemului de închiriere a bunurilor de consum de folosinţă îndelungată direct de la producător, cu obligativitatea acestuia de a le prelua şi a le distruge ecologic la expirarea duratei de folosinţă; introducerea ‘suprafeţei de aur’, ca suprafaţă comercială în marile magazine de desfacere cu amănuntul, care să fie dedicată expunerii produselor româneşti; trecerea accentului de la importul pentru consum la importul pentru producţie şi pentru reexport; exercitarea efectivă şi creşterea rolului şi performanţei Eximbank în promovarea, susţinerea şi garantarea financiară a producţiei pentru export şi a exportului; elaborarea programului naţional de configurare a identităţii competitive a României; finanţarea creării unor centre de afaceri de export, cu sprijinul universităţilor (Programul Business to School Export Multiplyer), care să permită firmelor să obţină competenţele necesare pentru penetrarea pieţelor economice externe.
Totodată, ca măsuri destinate mediului de afaceri, ARD propune, printre altele, continuarea reducerii numărului de impozite şi de taxe aferente funcţionării sectorului privat; introducerea simetriei în sancţionarea nerespectării clauzelor contractuale sau a legislaţiei generale, între sectorul privat, pe de o parte şi sectorul de stat (sector public şi domeniu privat al statului, pe de altă parte); asigurarea celerităţii judecării litigiilor comerciale; dezvoltarea oportunităţilor de delocalizare şi asamblare de produse în România; asigurarea infrastructurii pentru transformarea României într-un important coridor logistic Est-Vest al UE.
Cât priveşte dezvoltarea IMM-urilor, ARD are în vedere crearea unui ‘consorţiu’, Guvern – Banca Naţională a României – Asociaţia Română a Băncilor, care să sprijine creditarea bancară a IMM; promovarea unor scheme de micro-finanţare rurală, îndeosebi prin intermediul IFN; ofertă de credite bancare specializată în conformitate cu nevoile şi posibilităţile micilor producători de vinuri, ferme organice, artizanat, turism rural.
Reducerea cotei unice de la 16% la 12% şi creşterea salariului minim
ARD propune creşterea salariului minim brut nominal lunar (garantat în plată pe economie) la 850 lei începând cu 1 ianuarie 2013 şi la 1.000 lei începând cu 1 ianuarie 2015, dar şi reducerea ratei totale a contribuţiilor sociale cu cinci puncte procentuale, la angajator, începând cu 1 ianuarie 2015.
În vederea atingerii acestor ţinte, liderii ARD precizează, ca direcţii de acţiune, creşterea fondului de salarii cu 50% din creşterea productivităţii muncii calculate pe baza performanţei firmei (profitul brut din exploatare raportat la fondul de salarii), dar şi creşterea anuală a pensiei de asigurări sociale de stat cu inflaţia medie a anului anterior, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial nominal mediu brut lunar.
ARD are în vedere şi reducerea cotei unice de impozitare a profitului corporativ de la 16% la 12% la 1 ianuarie 2013.
Alianţa România Dreaptă doreşte şi înfiinţarea Băncii Publice pentru Investiţii (BPI), cu capital integral sau majoritar de stat, a Fondului Naţional pentru Stabilitate Financiară (FNSF), alimentat prin contribuţii ale persoanelor juridice rezidente în România, în primul rând ale băncilor comerciale, şi a unui Consiliu Guvernamental de Programare a Investiţiilor Publice (CGPIP).
ARD propune, de asemenea, crearea cadrului normativ pentru transferarea responsabilităţii către funcţionarii publici care se fac responsabili pentru întârzierile la achitarea TVA datorat firmelor, informatizarea completă a fenomenului arieratelor (atât comerciale, cât şi fiscal-bugetare), scăderea ponderii economiei subterane şi a celei gri în PIB cu circa 4 puncte procentuale în intervalul 2013-2016, comparativ cu anul 2012.
ARD are ca ţintă menţinerea deficitului anual al bugetului general consolidat în jurul valorii de 2,9% din PIB, obţinerea acordului UE pentru fixarea deficitului structural, pe perioada 2013-2016, la 1% din PIB, şi menţinerea datoriei publice brute totale în intervalul 35% – 45% din PIB.
În programul de guvernare ARD mai prevede şi extinderea bazei de impozitare a activităţii agricole.
ARD îşi propune în domeniul fiscal-bugetar încheierea între Guvern şi reprezentanţii patronatelor a unui Pact de distribuire a eficienţei muncii (PDEM), care să conducă la preluarea, în nivelul de trai, a creşterii productivităţii muncii.
Vasile Blaga: Implementarea programului de guvernare va fi supravegheată de un consiliu
Preşedintele Partidului Democrat Liberal, Vasile Blaga, copreşedinte al ARD, a declarat marţi că implementarea programului de guvernare al Alianţei va fi supravegheată de un consiliu.
Blaga a arătat că este vorba despre ‘un organism care îşi asumă, practic, aplicarea programului de guvernare cu care au fost câştigate alegerile’ şi s-a format o majoritate în Parlament.
‘În acel moment, în numele partidelor care susţin guvernul respectiv, se creează acest consiliu, nefinanţat, cu sarcina de a supraveghea aplicarea de către fiecare ministru în parte şi de către întregul guvern a programului de guvernare. O dată la şase luni implementarea programului de guvernare va fi prezentată Parlamentului’, a precizat Blaga.
Referindu-se la cota unică pentru contribuţiile sociale, cuprinsă în programul de guvernare al ARD, liderul democrat-liberal a spus că decizia încă nu este luată.
‘Ne-am gândit foarte mult care ar fi măsurile cele mai potrivite pentru a reporni economia românească şi m-am bucurat foarte mult că a fost apreciată reducerea cotei unice şi creşterea salariului minim, dar nu le putem face pe toate odată. De aceea, noi ne propunem reducerea cu cinci procente a CAS-ului, la angajator, începând cu 1 ianuarie 2015. Nu putem face toate aceste lucruri deodată, şi Dumnezeu a creat lumea în şapte zile, nu într-o singură zi’, a afirmat el.
De asemenea, în legătură cu scăderea numărului de ministere, Blaga a comentat: ‘Să vedem şi modul în care economia reală patronată de sindicate şi societatea civilă vede construcţia noastră, programul de guvernare. Birocraţia nu creşte pentru că numărul de ministere se reduce la 16’.
În ceea ce priveşte crearea unui Minister al Competitivităţii, copreşedintele ARD a susţinut că acesta va fi o instituţie de reglementare, ‘în special în zona fondurilor’, care va duce la creşterea competitivităţii economice.
În legătură cu înfiinţarea unui Minister al Integrării şi Afacerilor Europene, măsură de asemenea prevăzută în programul de guvernare al Alianţei, Blaga a apreciat că este necesară, pentru că actualul minister este ‘fără dinţi, nu are o autoritate de management în subordinea lui şi nici nu participă la discuţiile europene privind poziţia României în viitorul registru financiar’.
Încurajarea agriculturii ecologice autohtone
Liderii Alianţei România Dreaptă (ARD) încurajează agricultura ecologică şi stimularea cererii de produse agricole autohtone pe piaţa internă.
De asemenea, în domeniul ”Dezvoltare rurală şi agricultură”, reprezentanţii ARD subliniază şi importanţa stimulării organizării asociative a producătorilor agricoli şi implicarea directă a formelor asociative ale agricultorilor în exportul de produse agricole procesate, precum şi extinderea sistemului de creditare, garantare şi contragarantare a creditului agricol.
Alte obiective în vederea dezvoltării agriculturii vizează dezvoltarea sistemului de irigaţii, stimularea fiscală a asocierii proprietarilor de terenuri şi dezvoltarea infrastructurii fizice pentru extinderea proceselor de colectare-stocare-condiţionare şi valorificare a produselor agricole autohtone.
În vederea atingerii acestor obiective, se impune, în opinia liderilor ARD, elaborarea unei Strategii privind Sistemul Naţional de Irigaţii – 2020 şi realizarea de campanii de promovare a mărcilor româneşti de produse agricole.
De asemenea, se intenţionează şi crearea unui fond mutual de intervenţie în caz de dezastre naturale în agricultură, precum şi a unui fond mutual de creditare.
În programul de guvernare al ARD au fost amintite, ca direcţii de acţiune, şi înfiinţarea registrului Electronic Naţional Agricol, dar şi luarea unor măsuri care să combată eroziunea, degradarea şi deşertificarea terenurilor agricole.
În ceea ce priveşte dezvoltarea rurală, liderii ARD consideră că este necesară diminuarea discrepanţelor de condiţii de muncă şi de viaţă socială a zonelor rurale faţă de cele urbane, precum şi creşterea gradului de coeziune economică şi socială între cele două tipuri de zone.
În vederea implementării acestor idei, în programul de guvernare al ARD se vorbeşte despre continuarea extinderii, în mediul rural, a utilităţilor de primă necesitate, extinderea serviciilor medicale, dar şi despre nevoia conservării arhitecturii, tradiţiilor şi obiceiurilor locale sau despre nevoia de a reabilita şi promova siturile naturale şi istorice din mediul rural.
O altă direcţie de acţiune în acest domeniu ar putea viza, potrivit programului de guvernare al ARD, recondiţionarea durabilă a drumurilor judeţene şi comunale.
Sursa: Agerpres