Societatea noastră, înregistrată în scopuri de TVA în România, are ca activitate de bază intermedierea în comerţul cu bunuri realizat între România şi diferite state membre ale Uniunii Europene (găseşte clienţi sau furnizori în România pentru parteneri din state membre UE sau găseşte furnizori sau clienţi în state membre UE pentru parteneri din România). Vă rugăm să ne precizaţi care sunt regulile aplicabile privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţinile desfăşurate de societatea noastră, în calitate de intermediar.

Rares Dumitru – Bucuresti

În funcţie de modul de derulare a operaţiunilor şi de partenerul cu care este încheiat contractul de intermediere, se disting situaţii diferite, cu reguli aplicabile în ceea ce priveşte TVA diferită. Practic, intermediarul poate acţiona fie în nume propriu, dar în contul clientului sau al furnizorului bunurilor, fie direct în numele şi în contul clientului sau al furnizorului.

În primul caz, potrivit Codului fiscal şi normelor metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră că o persoană impozabilă, care acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziţionat şi livrat bunurile respective ea însăşi. Din punctul de vedere al taxei, comisionarul este considerat cumpărător şi revânzător al bunurilor, indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau al cumpărătorului, comitent, procedând astfel:
– primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură emisă pe numele său;
– emite factură sau alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului.

Având în vedere că, potrivit celor descrise de dumneavoastră, intermedierea vizează comerţul cu bunuri desfăşurat între România şi alte state UE (livrare din România către alte state membre sau achiziţie în România din alte state membre), distingem următoarele situaţii posibile:

1. clientul este înregistrat în România, iar furnizorul bunurilor este înregistrat în scopuri de TVA într-un alt stat membru.
Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, intermediarul va face o achiziţie intracomunitară de bunuri de la furnizor şi o livrare locală către client. Achiziţia intracomunitară constituie o operaţiune cu locul livrării în România, pentru care intermediarul are obligaţia de a plăti TVA (prin aplicarea taxării inverse), iar livrarea către client constituie de asemenea o operaţiune cu locul livrării în România, pentru care intermediarul va emite factura către client cu TVA.
2. furnizorul bunurilor este din România, iar expedierea acestora se face către un client dintr-un alt stat membru.

Din punctul de vedere al TVA, intermediarul va face o achiziţie locală de la furnizorul din România şi o livrare intracomunitară către clientul dintr-un alt stat membru. Pentru achiziţia locală, intermediarul primeşte factura cu TVA de la furnizorul bunurilor, iar pentru livrare intracomunitară realizată către clientul dintr-un alt stat membru UE intermediarul va emite factura fără TVA în condiţiile în care clientul îi comunică un cod valid de înregistrare în scopuri TVA, atribuit de un stat membru altul decât România. Altfel, intermediarul va emite factura cu TVA.

Dacă intermediarul acţionează în numele şi în contul altor persoane (al clientului sau al furnizorului bunurilor), acesta nu va primi pe numele său de la furnizor şi nu va emite în numele său către client facturi pentru bunurile care fac obiectul intermedierii, ci va factura doar comisionul său către partenerul cu care a încheiat contractul de intermediere.

Potrivit art. 133, alin. (2), lit. i) din Codul fiscal, pentru serviciile de intermediere de acest gen (prestate de intermediari care acţionează în numele şi în contul altor persoane), locul prestării este locul operaţiunii de bază. Prin operaţiune de bază se înţelege livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achiziţia intracomunitară sau importul efectuate de persoana în numele şi în contul căreia acţionează intermediarul.

În funcţie de partenerul cu care este încheiat contractul de intermediere şi de statul în care este acesta înregistrat, distingem următoarele situaţii pentru care regulile aplicabile privind TVA sunt diferite:

1. intermediarul acţionează în numele şi în contul furnizorului dintr-un alt stat membru UE. Furnizorul – în numele şi în contul căruia acţionează intermediarul -, care expediază mărfurile dintr-un stat UE în România, realizează o livrare intracomunitară. Prin urmare, aceasta constituie operaţiunea de bază la care trebuie să ne raportăm în stabilirea locului prestării serviciului de intermediere. Cum locul livrării intracomunitare îl constituie statul membru din care sunt expediate bunurile,  în aceste condiţii locul prestării serviciilor de intermediere este, de asemenea, în statul din care sunt expediate bunurile, deci intermediarul din România va întocmi factura de comision către clientul său fără TVA, locul prestării nefiind în România.
2. intermediarul acţionează în numele şi în contul clientului dintr-un alt stat membru UE.

Clientul – în numele şi în contul căruia acţionează intermediarul -, realizează în statul său o achiziţie intracomunitară, aceasta reprezentând operaţiunea de bază, în funcţie de care se va stabili locul prestării serviciului de intermediere. Cum locul achiziţiei intracomunitare este statul membru în care sunt achiziţionate bunurile, locul prestării serviciilor de intermediere îl constituie tot statul în care sunt achiziţionate bunurile. Intermediarul din România va întocmi factura de comision către clientul său fără TVA, locul prestării nefiind în România.

3. intermediarul acţionează în numele şi în contul furnizorului din România.
Furnizorul din România realizează o livrare intracomunitară de bunuri, această operaţiune pentru care locul livrării este în România constituind operaţiunea de bază. În aceste condiţii, locul prestării serviciului de intermediere va fi în România, ceea ce înseamnă că intermediarul va emite factura de comision către client cu TVA.

4. intermediarul acţionează în numele şi în contul clientului din România.
Clientul din România realizează o achiziţie intracomunitară, locul operaţiunii efectuate fiind în România. În aceste condiţii, locul prestării serviciilor de intermediere va fi de asemenea în România, prin urmare intermediarul va întocmi factura de comision către clientul său cu TVA.

Referitor la aceste operaţiuni de intermediere, Codul fiscal prevede următoarea excepţie: în cazul în care, pentru serviciile prestate, clientul a furnizat un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se realizează operaţiunile, se consideră că prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA. Prin urmare, în condiţiile în care clientul intermediarului îi comunică acestuia un cod de înregistrare în scopuri de TVA, dintr-un stat membru, altul decât România, locul prestării se va muta în statul membru care a atribuit codul de TVA, iar intermediarul din România va emite factura sa de comision fără TVA. 

Din punctul de vedere al taxei, comisionarul este considerat cumpărător şi revânzător al bunurilor.