Art. 1. – Comisia de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, denumita in continuare comisie, constituita in baza prezentei hotarari, isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor Publice.
Art. 2. – Comisia este condusa de un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, cu atributii de coordonare a datoriei publice, si are in componenta sa 11 membri, dintre care 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele comisiei, 3 ai Ministerului Administratiei Publice, 2 ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei si al autoritatilor administratiei publice locale. Reprezentantii institutiilor publice, membri in comisie, sunt desemnati prin ordin al conducatorului institutiei respective. Persoanele care fac parte din comisie isi pastreaza calitatea de angajat in cadrul institutiilor de la care provin, precum si toate drepturile care deriva din aceasta calitate.
Art. 3. – Comisia se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie, la sediul Ministerului Finantelor Publice. Hotararile comisiei se iau cu majoritate simpla, conditionat de prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
Art. 4. – La sedintele comisiei pot participa ca invitati reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale, care solicita autorizarea, si ai altor institutii interesate.
Art. 5. – Lucrarile de secretariat ale comisiei vor fi asigurate, ca activitate permanenta si distincta, de catre Ministerul Finantelor Publice. Secretariatul comisiei va fi coordonat de un specialist desemnat de Ministerul Finantelor Publice. Secretariatul va asigura convocarea comisiei. Convocarea comisiei se va face cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru sedinta. O data cu convocarea se vor transmite membrilor comisiei proiectul ordinii de zi si setul de materiale ce urmeaza sa fie supuse discutiilor.
Art. 6. – La secretariatul comisiei se primesc si se inregistreaza intr-un registru special de evidenta cererile primite de la autoritatile administratiei publice locale, ocazie cu care se va verifica si primirea documentatiilor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente se va interveni la solicitant pentru a completa documentatia.
Art. 7. – Secretariatul comisiei, pe baza documentatiei complete aferente primite de la autoritatile administratiei publice locale, prezinta in comisie, in termen de maximum 15 zile calendaristice, cererea prin care se solicita autorizarea contractarii imprumutului extern in baza garantiilor proprii sau a garantarii unui imprumut extern. In cazul solicitarilor de autorizare a contractarii de imprumuturi externe cu garantia statului secretariatul comisiei prezinta in comisie cererea pentru autorizarea contractarii de imprumut extern, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la completarea documentatiei.
Art. 8. – Pentru autorizarea contractarii sau garantarii imprumutului extern comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:
a) incadrarea in plafonul de indatorare publica externa;
b) intrunirea conditiilor legale pentru contractarea sau garantarea imprumuturilor;
c) oportunitatea lansarii de titluri de valoare corelat cu programul de emisiuni al Ministerului Finantelor Publice, in scopul evitarii concurentei in atragerea de imprumuturi de pe pietele de capital;
d) respectarea stricta a prevederilor art. 51 alin. (1) din Legea nr. 189/1998, potrivit carora autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie angajat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.
Art. 9. – Comisia analizeaza documentatia completa si avizeaza contractarea sau garantarea de imprumuturi externe in conditiile in care sunt indeplinite prevederile stipulate in Normele si procedurile privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, prezentate in anexa nr. 1 la hotarare.
Art. 10. – Lucrarile comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal, pe baza caruia se comunica solicitantilor aprobarea sau respingerea cererii de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care l-a intocmit si va fi aprobat, prin semnatura, de membrii comisiei care au luat hotararea de aprobare sau de respingere a cererii, in conformitate cu prevederile art. 3.
Art. 11. – Hotararea comisiei se transmite solicitantului in termen de 3 zile de la luarea deciziei. In cazul unui aviz nefavorabil hotararea va fi insotita de motivarea respingerii autorizarii de contractare sau de garantare a imprumutului extern.
Art. 12. – Contractul de imprumut/garantie incheiat cu institutia finantatoare se transmite comisiei in termen de 5 zile de la data semnarii, ca parte a documentatiei aferente pentru evidenta si actualizarea bazei de date proprii.
Art. 13. – Pentru analiza documentelor prevazute in anexa nr. 1 la hotarare, autoritatile administratiei publice locale suporta din bugetul local o taxa de 0,001% calculata asupra valorii imprumutului. Taxa se achita la depunerea documentatiei complete. In cazul autorizarii de catre comisie a contractarii sau garantarii imprumutului extern, in vederea eliberarii hotararii de autorizare, autoritatile administratiei publice locale suporta din bugetul local un comision de 0,2% calculat asupra valorii imprumutului, din care se deduce taxa achitata la depunerea documentatiei complete.
Art. 14. – Gestionarea fondului de autorizare se face de catre Ministerul Finantelor Publice, in regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului. Sumele din comisioane se incaseaza in contul „Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor”, deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Soldul disponibil existent la fondul de autorizare la sfarsitul anului se reporteaza, cu aceeasi destinatie, in anul urmator.
Art. 15. – Veniturile fondului de autorizare se constituie din sumele incasate de la autoritatile administratiei publice locale reprezentand taxa de analiza si comisionul de autorizare, precum si din dobanzile bonificate de trezoreria statului la depozitele constituite din sursele temporar disponibile.
Art. 16. – Toate cheltuielile legate de functionarea comisiei, inclusiv indemnizatiile cuvenite membrilor acesteia, se suporta din fondul de autorizare. Competentele de aprobare a cheltuielilor din mijloace extrabugetare se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.
Art. 17. – Pentru activitatea efectiv depusa in cadrul comisiei persoanele vor fi remunerate pe baza unei indemnizatii lunare. Nivelul indemnizatiilor lunare ale persoanelor numite in comisie este similar nivelului indemnizatiilor membrilor Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitatii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior in numele si contul statului, cu modificarile ulterioare