Proiectul de HG privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, iniţiat de Ministerul Afacerilor Europene, îşi propune să responsabilizeze beneficiarii în privinţa respectării termenelor de implementare a proiectelor finanţate din bani europeni.

Prin acest proiect, MAEur îşi mai propune să facă posibilă supracontractarea şi la nivelul axelor prioritare care implicau cote de ajutor de stat şi să îmbunătăţească fluxurile financiare la nivelul beneficiarilor. Astfel, beneficiarul de fonduri europene poate solicita de maximum trei ori modificarea termenelor asumate prin calendarul sau graficul de depunere a cererilor de rambursare pe toată durata de implementare a proiectului.

De asemenea, el poate cere de cel mult două ori prelungirea duratei de implementare a proiectului iniţial stabilit prin contractul, decizia sau ordinul de finanţare, cu condiţia ca perioadele cumulate de prelungire să fie cel mult egale cu durata stabilită iniţial, potrivit proiectului de HG. Proiectul de HG mai prevede reducerea cotei de recuperare a prefinanţării din cererile de rambursare depuse, de la 30% la o cotă cel puţin egală cu cea conform căreia s-a acordat prefinanţarea la nivelul proiectului de investiţii pe fonduri europene.

În schimb, beneficiarii care care nu vin cu contribuţii proprii la proiectul de investiţii ar urma să aibă avantaje în urma viitoarei HG. Astfel, proiectul de HG prevede majorarea cotei maxime de acordare a prefinanţării de la 10% la 20% pentru proiectele europene care au integral finanţare nerambursabilă.
Cota maximă de prefinanţare de la stat ar creşte de la 10% la 20% şi în cazul în care proiectele au o valoare eligibilă mai mică de un milion de lei.

Totodată, pentru beneficiarii aflaţi sub incidenţa ajutorului de stat sau ajutorului de minimis, care sunt obligaţi să depună garanţii pentru obţinerea prefinanţării, se creează posibilitatea ca această garanţie să poată fi diminuată pe măsură ce este recuperată prefinanţarea.

Modificări privind achiziţiile publice

Celălalt document pregătit pentru şedinţa de vineri este un proiect de HG privind modificarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Proiectul, iniţiat de Autoritatea Naţională de reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, vizează limitarea explicită a duratei până la care autorităţile contractante pot amâna încheierea contractelor după finalizarea achiziţiilor publice.

Conform proiectului iniţiat de ANRMAP, instituţia contractantă nu are dreptul să întârzie, din motive imputabile acesteia, încheierea contractului sau a acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice peste termenele legale de aşteptare.

Conform OUG 34/2006, privind achiziţiile publice, aceste termene de aşteptare până la încheierea contractului – de la care pornesc cele maximum 7 zile – sunt de 6 zile, respectiv 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de achiziţie, în funcţie de valoarea contractelor.

Autoritatea contractantă poate folosi amânarea de maximum 7 zile numai în vederea îndeplinirii condiţiilor de semnare a contractului sau acordului-cadru, conform proiectului de HG care urmează să fie analizat vineri de Executiv.

De asemenea, proiectul de HG instituie obligaţia autorităţii contractante de a transmite către ANRMAP, prin mijloace electronice, în cel mult 48 ore de la data încheierii contractului de achiziţie, o notificare cu privire la contractul sau acordul încheiat.