In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 lit. D pct. 21 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Sectiunea 1
Scop. Principii
Art. 1. – Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
Art. 2. – Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractor;
b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
d) tratament egal, respectiv aplicarea, in mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.
Sectiunea a 2-a
Definitii
Art. 3. – In sensul prezentei ordonante, se intelege prin:
a) achizitie publica – dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica, definita ca autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 5, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica;
b) contract de achizitie publica – contract cu titlu oneros, incheiat, pe de o parte, intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si, pe de alta parte:
(i) fie un furnizor de produse, denumit in continuare furnizor, caz in care contractul este contract de furnizare si are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, sau a inchirierii, aceasta din urma cu sau fara optiune de cumparare, a acestor produse;
(ii) fie un executant de lucrari, denumit in continuare executant, caz in care contractul este contract de lucrari si are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia, uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, sau orice combinatie a acestora, si care conduce sau nu la un rezultat, cum ar fi o constructie sau altele asemenea, menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica, toate acestea denumite in continuare lucrari;
(iii) fie un prestator de servicii, denumit in continuare prestator, caz in care contractul este contract de servicii si are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale,
oricare dintre acestia in calitate de contractor;
c) contract de concesiune de lucrari – contract de lucrari in care se prevede faptul ca autoritatea contractanta, in calitate de achizitor, remunereaza concesionarul, in calitate de contractor, in totalitate sau in parte, in contrapartida lucrarilor executate, prin cedarea dreptului de a exploata/administra rezultatul lucrarilor, in totalitate sau in parte;
d) persoana juridica afiliata – orice persoana juridica:
(i) asupra careia o alta persoana juridica exercita o influenta dominanta;
(ii) care exercita o influenta dominanta asupra unei alte persoane juridice;
(iii) care, ca urmare a asocierii cu o alta persoana juridica, se afla sub influenta dominanta a unei alte persoane juridice;
e) contract-cadru – contract de achizitie publica, incheiat in scris, pe de o parte, intre o autoritate contractanta, definita conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), si, pe de alta parte, unul sau mai multi furnizori, executanti sau prestatori, contract care are ca obiect stabilirea de conditii, in mod special a celor cu privire la preturi si, dupa caz, la cantitatile care se vor achizitiona, conditii in baza carora se vor atribui contracte de achizitii publice in decursul unei perioade viitoare;
f) consortiu – asociere constituita pe baza de conventie civila intre doua sau mai multe autoritati contractante, fara a se constitui o noua persoana juridica, in scopul atribuirii, in comun, a unui contract de achizitie publica;
g) fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, bugetul Fondului Proprietatii de Stat, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;
h) influenta dominanta – situatie in care, in raport cu o persoana juridica, o alta persoana juridica sau alte persoane juridice, luate impreuna, se afla intr-o pozitie ierarhica superioara ori se afla in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
(i) detine majoritatea capitalului subscris;
(ii) detine controlul majoritatii voturilor in adunarea generala;
(iii) numeste conducatorul/consiliul de administratie/ administratorul sau numeste in componenta consiliului de administratie/organului de conducere/de supraveghere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
i) drept special sau exclusiv – dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale, de o autoritate publica competenta si in baza careia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfasura una sau mai multe dintre activitatile prevazute la art. 6 alin. (1);
j) candidat – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care solicita, printr-o scrisoare de interes, invitatie de participare la o licitatie restransa sau la o negociere competitiva;
k) ofertant – oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus oferta;
l) concurent – oricare prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus solutie la un concurs de solutii;
m) oferta – documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
n) propunere tehnica – document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
o) propunere financiara – document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare;
p) retea publica de telecomunicatii – infrastructura publica de telecomunicatii care permite transportul semnalelor intre diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
q) punct terminal de retea – ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul in aceasta retea si realizarea eficienta a comunicarii;
r) servicii publice de telecomunicatii – serviciile de telecomunicatii a caror prestare este incredintata de catre autoritatile publice competente, in mod explicit si specific, cu deosebire uneia sau mai multor persoane juridice care desfasoara o activitate definita la art. 6 alin. (1) lit. d); servicii de telecomunicatii sunt acele servicii care constau, in totalitate sau in parte, in transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publica de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;r
s) specificatii tehnice – cerinte de natura tehnica ale autoritatii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrari si care permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare in parte sa fie descrisa, in mod obiectiv, intr-o astfel de maniera incat sa corespunda acelei necesitati care este in intentia autoritatii contractante;r
t) garantie pentru participare – depozit valoric pus la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertant inainte de depunerea ofertei;r
u) garantie de buna executie a contractului – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie prevazute de lege, puse la dispozitie autoritatii contractante, inainte de incheierea contractului, de catre ofertantul invitat de autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica;r
v) cai de atac – contestatiile sau actiunile in justitie impotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale, care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante si prin care se solicita:r
(i)fie suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de catre autoritatea contractanta;r
(ii) fie plata de despagubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractanta.r
Sectiunea a 3-ar
Domeniu de aplicarer
Art. 4. – Prevederile prezentei ordonante se aplica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica.r
Art. 5. – (1) Este autoritate contractanta, in sensul prezentei ordonante:r
a) oricare persoana juridica ce nu este de drept privat si:r
(i) care este o autoritate publica, asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei, si care fie in cadrul ei se exercita calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite, fie se finanteaza din venituri extrabugetare; saur
(ii) in care se exercita calitatea de ordonator principal, secundar sau tertiar de credite si care nu este autoritate publica; saur
(iii) care nu este prevazuta la pct. (i) si (ii) si care se finanteaza din venituri, extrabugetare;r
b) oricare persoana juridica, alta decat una dintre cele mentionate la lit. a), care este institutie publica si se afla in una dintre urmatoarele situatii:r
(i) fie este sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna, respectiv este sub influenta dominanta directa;r
(ii) fie este sub influenta dominanta a unei institutii publice prevazute la pct. (i) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna, respectiv este sub influenta dominanta indirecta;r
c) oricare persoana juridica, care, in mod cumulativ, indeplineste urmatoarele conditii:r
(i) este de drept privat;r
(ii) este cu scop lucrativ;r
(iii) este sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna;r
(iv) exercita, intre activitatile sale, una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1);r
d) oricare persoana juridica, care, in mod cumulativ, indeplineste urmatoarele conditii:r
(i) este de drept privat;r
(ii) este cu scop lucrativ;r
(iii) nu este sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a), b) sau c) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna;r
(iv) exercita, intre activitatile sale, una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1);r
(v) beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru activitatile relevante;r
e) oricare persoana juridica, care, in mod cumulativ, indeplineste urmatoarele conditii:r
(i) este de drept privat;r
(ii) este cu scop lucrativ;r
(iii) exercita, intre activitatile sale, una sau mai multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1);r
(iv) se considera ca beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive, in sensul definit la art. 7, pentru activitatile relevante.r
(2) Oricare autoritate contractanta prevazuta la alin. (1) lit. a) si b), care finanteaza contracte de achizitie publica ce se atribuie de catre o alta persoana juridica, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, in conditiile stabilite de Guvern, aplicarea prevederilor prezentei ordonante la atribuirea contractelor de achizitie publica respective de catre persoana juridica care le atribuie.r
(3) Este autoritate contractanta si consortiul; in acest caz, prin conventie civila, partile desemneaza din randul lor acea persoana juridica care ii reprezinta in raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator, in calitate de achizitor unic, acesta efectuand si operatiunile de incasari si plati in numele partilor asociate.r
(4) Lista nominala cuprinzand persoanele juridice care sunt autoritati contractante in sensul prevederilor alin. (1) lit. a)-e) se stabileste prin hotarare a Guvernului.r
(5) Guvernul are dreptul de a include pe lista prevazuta la alin. (4) si alte persoane juridice, altele decat cele care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) lit. a)-e), si anume persoane juridice care, in mod cumulativ, indeplinesc urmatoarele conditii:r
a) sunt de drept privat;r
b) sunt cu scop lucrativ;r
c) sunt sub influenta dominanta, directa sau indirecta, a uneia dintre persoanele juridice prevazute la alin. (1) lit. a) sau b) sau a mai multora dintre acestea, luate impreuna;r
d) beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive sau nu au piata concurentiala, in sensul Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile ulterioare; in acest ultim caz, numai dupa ce Ministerul Finantelor solicita avizul Consiliului Concurentei, care, daca nu este transmis in termen de 90 de zile de la primirea solicitarii, se considera a fi favorabil.r
Art. 6. – (1) Activitati relevante sunt urmatoarele:r
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de:r
(i) apa potabila; saur
(ii) energie electrica; saur
(iii) combustibili gazosi sau energie termica si apa calda, precum si furnizarea de apa potabila, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica si de apa calda catre aceste retele;r
b) exploatarea unui areal geografic in unul dintre urmatoarele scopuri:r
(i) prospectarea sau extractia de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;r
(ii) punerea la dispozitie transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale de aeroporturi, porturi maritime sau fluviale sau de alte terminale de retea de transport;r
c) exploatarea de retele destinate sa asigure prestarea de servicii in beneficiul publicului, in domeniul transportului pe calea ferata si transportului terestru de calatori, programat;r
d) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii sau asigurarea, in beneficiul publicului a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.r
(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activitati relevante, daca, in cazurile enumerate in continuare, se indeplinesc, in mod cumulativ, conditiile mentionate la pct. (i) si (ii):r
a) in cazul apei potabile si energiei electrice:r
(i) productia de apa potabila sau energie electrica este destinata desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);r
(ii) alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelei nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila sau energie electrica, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs;r
b) in cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:r
(i) productia de combustibili gazosi sau de energie termica si apa calda este consecinta inevitabila a desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);r
(ii) alimentarea retelei publice este facuta numai in scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelei nu a depasit 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.r
(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.r
Art. 7. – Se considera ca beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive o persoana juridica care se afla in una dintre urmatoarele situatii:r
a) beneficiaza, in scopul construirii retelelor la care s-a facut referire la art. 6 alin. (1) ori al amplasarii de instalatii pentru respectivele retele:r
(i) de o procedura de expropriere;r
(ii) de un drept de folosinta;r
(iii) de un drept de a amplasa echipamentele retelelor pe o cale publica de acces, deasupra sau dedesubtul acesteia;r
b) aprovizioneaza cu apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda o retea exploatata de o autoritate contractanta, definita conform art. 5 alin. (1) lit. c)-e), care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive.r
Art. 8. – (1) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotarare, faptul ca activitatea de a exploata areale geografice, in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi, nu este considerata activitate relevanta in sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) pct. (i) si ca persoanele juridice care exercita una sau mai multe activitati relevante definite la art. 6 alin. (1) lit. a), in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi, nu sunt considerate beneficiare de drepturi speciale sau exclusive in sensul prevederilor art. 7 lit. b) si numai pentru respectivele activitati; Guvernul are dreptul de a hotari astfel numai daca prevederile legale in vigoare asigura indeplinirea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:r
a) nu este ingradit dreptul de a solicita o autorizatie in scopul exploatarii unei astfel de arii geografice;r
b) capacitatea tehnica si cea economico-financiara pe care trebuie sa le aiba o persoana juridica pentru a se angaja in activitati de prospectare sau extractie se stabilesc inainte de verificarea calificarii respectivilor solicitanti aflati in competitie pentru obtinerea autorizatiei;r
c) autorizatia pentru exercitarea activitatilor de prospectare sau extractie se acorda pe baza unor criterii obiective, referitoare la mijloacele pe care fiecare solicitant le are la dispozitie pentru desfasurarea acestor activitati; criteriile respective sunt stabilite si publicate inainte de depunerea solicitarilor de autorizare si se aplica, intr-o maniera nediscriminatorie, tuturor solicitantilor;r
d) toate conditiile si exigentele privind desfasurarea sau incetarea activitatii, inclusiv prevederile referitoare la obligatiile legate de desfasurarea activitatii, la redeventele si la participarea cu capital sau la veniturile persoanelor juridice, sunt stabilite si puse la dispozitie inainte de depunerea solicitarilor de autorizare si trebuie sa fie aplicate intr-o maniera nediscriminatorie; orice modificare care vizeaza aceste conditii si exigente trebuie sa fie aplicata tuturor persoanelor juridice implicate sau trebuie sa fie amendata intr-o maniera nediscriminatorie;r
e) persoanele juridice nu sunt obligate, prin nici o prevedere legala sau de natura administrativa si prin nici un acord sau intelegere, sa furnizeze informatii despre sursele, actuale sau avute in vedere, privind achizitiile pe care le efectueaza; in mod exceptional, autoritatile publice competente au dreptul de a solicita astfel de informatii exclusiv in scopul de a nu fi afectate apararea si siguranta nationala, moralitatea publica, politicile publice, protectia sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor, protectia patrimoniului cultural national sau protectia proprietatii industriale si comerciale.r
(2) Persoanele juridice care beneficiaza de prevederile alin. (1) sunt obligate sa asigure aplicarea principiilor mentionate la art. 2 pentru atribuirea contractelor de furnizare, de lucrari sau de servicii, precum si sa transmita Ministerului Finantelor informatiile solicitate cu privire la atribuirea contractelor respective.r
Art. 9. – (1) O autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante, cu exceptia cazului in care atribuie contracte de furnizare sau contracte de servicii, iar produsele si serviciile respective sunt in legatura cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru razboi sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de aparare si securitate a tarii, dar si in aceste cazuri, fara a afecta concurenta pe piata produselor si serviciilor care nu sunt destinate, in mod specific, unor scopuri militare.r
(2) Lista cuprinzand produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotarare a Guvernului.r
Art. 10. – (1) Autoritatea contractanta definita la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante in vederea dobandirii de produse, lucrari sau servicii destinate:r
a) fie altor scopuri decat desfasurarii activitatilor relevante prevazute la art. 6 alin. (1);r
b) fie in scopul desfasurarii uneia sau mai multor activitati relevante in alta tara decat Romania, in conditiile in care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Romania.r
(2) Totusi prevederile ordonantei se aplica in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de catre o persoana juridica care desfasoara activitati prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i), daca respectivul contract este in legatura:r
a) fie cu prestarea de servicii de imbunatatiri funciare si irigatii sau cu proiecte privind lucrari de constructii hidrotehnice, dar numai in cazul in care volumul de apa, destinat aprovizionarii cu apa potabila, reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective;r
b) fie cu evacuarea sau cu tratarea apelor uzate.r
(3) Autoritatile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzand activitatile din obiectul lor de activitate, pentru care acestea considera ca se aplica prevederile alin. (1).r
(4) Guvernul hotaraste si publica periodic liste cuprinzand activitatile exceptate conform alin. (1), avand in vedere insa, atunci cand publica, sa respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritatile contractante in nota transmisa catre Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.r
Art. 11. – (1) Autoritatea contractanta care desfasoara o activitate relevanta definita conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante in cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrari destinate in mod exclusiv sa ii permita sa presteze unul sau mai multe servicii de telecomunicatii, in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.r
(2) Autoritatea contractanta prevazuta la alin. (1) are obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzand serviciile de telecomunicatii pentru care aceasta considera ca se aplica prevederile alin. (1).r
(3) Guvernul hotaraste si publica periodic lista cuprinzand serviciile de telecomunicatii exceptate conform alin. (1), avand in vedere insa, atunci cand publica, sa respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritatile contractante in nota transmisa catre Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.r
Art. 12. – (1) Autoritatea contractanta, definita la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilita potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci cand urmeaza sa atribuie un contract de achizitie, publica, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:r
a) achizitioneaza in scopul de a revinde sau de a inchiria;r
b) nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsul pe care urmeaza, sa il vanda sau sa il inchirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare, in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta.r
(2) Autoritatile contractante, definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) sau stabilite potrivit prevederilor art. 5 alin. (5), au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, o nota cuprinzand produsele si activitatile pentru care acestea considera ca se aplica prevederile alin. (1).r
(3) Guvernul hotaraste si publica periodic liste cuprinzand produsele si activitatile exceptate conform alin. (1), avand in vedere insa, atunci cand publica, sa respecte elementele de confidentialitate mentionate de autoritatile contractante in nota transmisa catre Ministerul Finantelor, care pot afecta interesele comerciale ale acestora.r
Art. 13. – Autoritatile contractante definite la art. 5 alin. (1) lit. c)-e) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante in urmatoarele cazuri:r
a) pentru cumpararea apei de suprafata sau din subteran in scopul desfasurarii uneia sau mai multor activitati dintre cele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (i);r
b) pentru cumpararea de energie sau de produse energetice ale industriei extractive in scopul desfasurarii uneia sau mai multor activitati dintre cele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) pct. (ii) si (iii) sau lit. b) pct. (i).r
Art. 14. – Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante atunci cand atribuie contracte de achizitie publica, daca:r
a) contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, precum si siguranta si securitatea nationala;r
b) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:r
(i) unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, in comun, cu unul sau mai multi parteneri straini;r
(ii) unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;r
(iii) aplicarii unei proceduri specifice unor organizatii internationale sau unor donatori;r
c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;r
d) contractul are ca obiect:r
(i) cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; totusi atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiara, care se incheie; indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau inchiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante;r
(ii) cumpararea, dezvoltarea, productia sau, coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune, precum si achizitia de timpi de emisie;r
(iii) prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;r
(iv) prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;r
(v) prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;r
(vi) angajarea de mana de lucru (contracte de munca);r
(vii) prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.r
Art. 15. – Contractul care are ca obiect achizitia publica atat de produse, cat si de servicii este considerat contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.r
r
CAPITOLUL IIr
Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publicar
Art. 16. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit si de a stabili daca aceasta valoare, fara T.V.A., este superioara sau nu echivalentului in lei al pragului valoric prevazut la art. 17.r
(2) Valoarea contractului de achizitie publica trebuie estimata prin aplicarea regulilor stabilite de Guvern prin hotarare.r
Art. 17. – Pragul valoric este urmatorul:r
a) pentru contractul de furnizare: 30.000 euro;r
b) pentru contractul de servicii: 30.000 euro;r
c) pentru contractul de lucrari: 125.000 euro.r
Art. 18. – (1) Autoritatea contractanta trebuie sa aplice, in conditiile prezentei ordonante, una dintre procedurile de mai jos, in scopul atribuirii unui contract de achizitie publica:r
a) licitatie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;r
b) licitatie restransa, respectiv procedura prin care numai furnizorii, executantii sau prestatorii selectati de catre autoritatea contractanta sunt invitati de catre aceasta sa depuna oferte;r
c) negociere, care poate fi:r
(i) negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;r
(ii) negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale cu un singur furnizor, executant sau prestator;r
d) cerere de oferte de pret, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta solicita oferte de pret de la cel putin 3, daca este posibil, si, oricum, nu mai putin de 2 furnizori, executanti sau prestatori.r
(2) De asemenea, autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura care ii permite sa achizitioneze, in special in domeniul planificarii teritoriale si urbane, al arhitecturii, al lucrarilor de constructii sau in cel al prelucrarii datelor, o solutie, si anume un plan sau un proiect, prin selectarea acesteia, pe baze concurentiale, de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori; concursul de solutii poate fi parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica sau procedura independenta; regulile de organizare a concursului de solutii se stabilesc prin hotarare a Guvernului.r
r