In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Definitii
Art. 1. – In sensul prezentei ordonante, termenii sau expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) impozitul pe venitul anual global reprezinta suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil stabilit in conditiile prezentei ordonante;
b) venitul anual global impozabil reprezinta suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane, din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale;
c) venitul brut aferent fiecarei categorii de venit cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura;
d) venitul net/pierderea pentru fiecare categorie de venit reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile;
e) cheltuielile aferente deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;
f) deducerile personale reprezinta o suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere;
g) creditul fiscal extern reprezinta suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania, care se deduce din impozitul pe venit datorat in Romania;
h) impozitul final este impozitul stabilit asupra categoriilor de venituri impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil, conform prezentei ordonante.

SECTIUNEA a 2-a
Contribuabili
Art. 2. – (1) Este subiect al impozitului pe venit, in conditiile prezentei ordonante, persoana fizica rezidenta, denumita in continuare contribuabil:
a) persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat din Romania, cat si din strainatate;
b) persoana fizica romana fara domiciliu in Romania, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat;
c) persoana fizica straina, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
(2) Sunt, de asemenea, contribuabili, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate la alin. (1) lit. b) si c) si potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa caz.
Art. 3. – In aplicarea prezentei ordonante Romania inseamna teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita, in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictia.

SECTIUNEA a 3-a
Sfera de aplicare
Art. 4. – (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:
a) venituri din activitati independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
d) venituri din dividende si dobanzi;
e) venituri din pensii, pentru suma ce depaseste 5.000.000 lei pe luna;
f) venituri din activitati agricole, definite potrivit legii;
g) alte venituri.
(2) In categoriile de venituri prevazute la alin. (1) se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.
Art. 5. – Nu sunt venituri impozabile si nu se impoziteaza, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la terte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala;
b) veniturile sub forma darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor de sfarsit de an, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoana si eveniment;
c) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, precum si in cazul unor boli grave sau incurabile ale angajatului;
d) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si excedentul rezultat din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati;
e) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse ca urmare a unor actiuni militare, conform legii;
f) pensiile I.O.V.R., sumele fixe de ingrijire pentru pensionarii care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat cele platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale si cele finantate de la bugetul de stat;
g) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in materie;
h) contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, precum si alte drepturi de protectie a muncii, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;
i) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau mecenat;
j) alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de angajator, si hrana acordata potrivit dispozitiilor legale;
k) veniturile obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, exclusiv cele obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;

l) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
m) sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizatiei sau diurnei acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu exceptia celor acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ, peste limitele legale stabilite pentru institutiile publice;
n) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;r
o) drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile;r
p) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare profesionala in cadru institutionalizat;r
r) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie;r
s) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la cap. II subcap. B sectiunea a 7-a.r
Art. 6. – Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:r
a) veniturile membrilor misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare, cu conditia reciprocitatii, in virtutea regulilor generale ale dreptului international si a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, precum si veniturile nete in valuta acordate personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii;r
b) veniturile oficialilor organismelor internationale realizate in cadrul acestor organisme ca urmare a activitatii desfasurate in Romania; calitatea de oficial este confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;r
c) veniturile persoanelor fizice straine care desfasoara in Romania activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita incheiate de Guvernul Romaniei cu alte guverne sau organizatii internationale guvernamentale ori neguvernamentale;r
r
d) veniturile obtinute de corespondentii de presa straini, cu conditia reciprocitatii;r
e) premiile si orice alte avantaje in bani si/sau in natura, obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale;r
f) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;r
g) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, acordate potrivit legii;r
h) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate cadrelor militare trecute in rezerva ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestora la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie;r
i) sumele reprezentand diferente de dobanda subventionata la creditele acordate, subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, precum si uniformele obligatorii si drepturile de echipament, potrivit legislatiei in vigoare;r
j) veniturile reprezentand avantajele in bani si/sau in natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasilor eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;r
k) alte venituri prevazute la art. 35 si 39;r
l) veniturile din salarii ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice.r
r
SECTIUNEA a 4-ar
Perioada impozabila si cotele de impunerer
Art. 7. – (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.r
(2) Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.r
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.r
Art. 8. – (1) Pentru calculul impozitului lunar asupra veniturilor din salarii si din pensii din trimestrul IV al anului 2001, baremul lunar de impunere in vigoare se actualizeaza, prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de rata inflatiei realizate pe perioada iunie-august 2001 comunicata de Institutul National de Statistica.r
(2) Pentru anul fiscal 2001 impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual obtinut pe baza baremului prevazut la alin. (1), corectat cu rata inflatiei realizate pe perioada septembrie-decembrie 2001, comunicata de Institutul National de Statistica. Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2001 se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.r
(3) Incepand cu anul fiscal 2002 baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luandu-se in calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.r
(4) Incepand cu anul fiscal 2002, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fata de cea prognozata pe perioada impozabila.r
r
CAPITOLUL IIr
Determinarea veniturilorr
r
SUBCAPITOLUL Ar
Reguli comune pentru categoriile de veniturir
Art. 9. – (1) In aplicarea prezentei ordonante, in categoriile de venituri prevazute la art. 4 se cuprind si orice avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii. Avantajele acordate includ folosinta in scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, reducerile de preturi sau de tarife in cazul cumpararii unor bunuri sau prestari de servicii pentru salariatii proprii, gratuitatile de bunuri si servicii, inclusiv sumele acordate pentru distractii sau recreare, precum si altele asemenea.r
(2) Nu sunt avantaje:r
a) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie suportate de persoana fizica conform legilor speciale;r
b) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei.r
Art. 10. – (1) In vederea determinarii venitului net ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplica urmatoarele reguli:r
a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii acestuia, justificate prin documente;r
b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente venitului;r
c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente venitului, in limitele prevazute de legislatia in vigoare, dupa caz. Cheltuielile de reclama si publicitate sunt deductibile in conditiile si in limitele stabilite de legislatia in vigoare pentru persoanele juridice. Cheltuielile privind amortizarea sunt deductibile in conditiile in care calculul se efectueaza conform legislatiei in materie;r
d) cheltuielile corespunzatoare veniturilor ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, care sunt neimpozabile sau sunt scutite de impozit pe venit, nu sunt cheltuieli deductibile;r
e) impozitul pe venit datorat conform prezentei ordonante, precum si impozitul pe venitul realizat in strainatate nu sunt cheltuieli deductibile;r
f) cheltuielile cu bunurile din patrimoniul afacerii, utilizate si in scop personal, precum si cu bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului sau asociatilor, utilizate pentru afacere, sunt deductibile in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului.r
(2) Veniturile si cheltuielile in natura se evalueaza potrivit metodelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante.r
Art. 11. – Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc.r
Art. 12. – (1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.r
(2) Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2000 este fixata la suma de 800.000 lei pe luna.r
(3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati in intretinere, este de 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza.r
(4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) si (3), astfel:r
a) 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;r
b) 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.r
(5) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri (impozabile, neimpozabile si scutite) depasesc sumele reprezentand deduceri personale conform alin. (3) si (4). In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala a acesteia se imparte in parti egale intre contribuabili, exceptand cazul in care ei se inteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori (in varsta de pana la 18 ani impliniti) ai contribuabilului sunt considerati intretinuti, iar suma reprezentand deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.r
(6) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:r
– persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mA