(2) Informatiile referitoare la impozitele si taxele locale sunt de interes public, autoritatile administratiei publice locale avand obligatia sa asigure accesul liber si neingradit la acestea.
Art. 2. – Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura de la bugetele locale, in conditiile legii.
Art. 3. – (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta.
(2) Sunt asimilati persoanelor fizice, in sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera.
(3) Prin persoane juridice, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele entitati reprezentate de persoanele fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati, precum:
a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitatile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);
b) cultele religioase si unitatile locale ale acestora, cu personalitate juridica.
(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, in sensul prezentei ordonante, si sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice sau juridice straine, si altele asemenea.
(5) Sunt exceptate institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
CAPITOLUL II
Impozitul pe cladiri

Art. 4. – (1) Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.
(2) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre cei care le au in administrare sau in folosinta.
(3) In sensul prezentei ordonante, prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.
(4) Pentru stabilirea impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei cladiri se are in vedere suprafata construita desfasurata care se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, cu exceptia mansardelor, precum si cele ale treptelor si teraselor neacoperite.
Art. 5. – (1) Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de 0,1% in mediul rural asupra valorii impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1.
(2) In cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.
(3) Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport de anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.
(4) Contribuabilii care intra sub incidenta alin. (2) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, precum si la cele in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile respective.
(5) Modelul declaratiei speciale mentionate la alin. (4) se aproba prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.
Art. 6. – (1) Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe cladiri este intre 3% si 5%, aplicata la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.
(3) Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar.
(4) Incepand cu data transferului de proprietate catre beneficiar a cladirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determina prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2), pana la data primei reevaluari inregistrate in contabilitate.
Art. 7. – (1) La determinarea impozitului pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3), se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau in conservare.
(2) Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii de inventar inregistrate in contabilitate.
Art. 8. – Cladirile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite. Impozitul se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.
Art. 9. – (1) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru situatiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a cladirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra cladirilor, dupa caz, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una dintre aceste situatii. Scaderea se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii, precum si cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.
(2) Lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata in anexa nr. 2.
(3) Avizarea de catre consiliile locale a constructiilor speciale prevazute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, in cursul lunii noiembrie, si se aplica in anul fiscal urmator.
Art. 10. – Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, in conditiile prezentei ordonante, si se plateste trimestrial in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

CAPITOLUL III
Impozitul si taxa pe teren

Art. 11. – Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in municipii, orase si comune, in intravilanul sau in extravilanul localitatilor datoreaza impozit pe teren.
Art. 12. – (1) Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 si, respectiv, anexei nr. 4.
(2) In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatilor sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.r
Art. 13. – Incadrarea terenurilor pe zone si pe categorii de folosinta, in intravilan si extravilan, se face de catre consiliile locale, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.r
Art. 14. – (1) Pentru terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.r
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul terenurilor a caror incadrare se modifica in cursul anului fiscal.r
Art. 15. – In situatia in care in cursul anului se modifica rangul localitatii, impozitul pe teren se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit aceasta modificare.r
Art. 16. – (1) Impozitul pe teren nu se aplica asupra terenurilor pentru care se plateste taxa pe teren datorata potrivit art. 17 din prezenta ordonanta.r
(2) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile care corespund dispozitiilor legale in vigoare, se face cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs acea situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.r
(3) Lista cuprinzand terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa este redata in anexa nr. 5.r
Art. 17. – Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, a societatilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, acestea datoreaza taxa pe teren, care se stabileste in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren prevazut la art. 12.r
Art. 18. – (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate contribuabilii prevazuti la art. 17 datoreaza taxa pe teren ce se stabileste anual, in lei/km, diferentiata dupa cum urmeaza:r
a) pentru drumuri t200.000 lei/km;r
b) pentru cai ferate normale t390.000 lei/km;r
c) pentru cai ferate inguste t200.000 lei/km.r
(2) Taxa se datoreaza numai pentru liniile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitatii.r
Art. 19. – Unitatile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevazuta la art. 17 si 18.r
Art. 20. – Impozitul si taxa pe teren se stabilesc, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor art. 8-10.r
r
r
CAPITOLUL IVr
Taxa asupra mijloacelor de transportr
r
Art. 21. – (1) Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.r
(2) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III.r
(3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta in anexa nr. 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si, respectiv, de 40% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti.r
(4) Pentru remorci, semiremorci si rulote taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B.r
(5) Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.r
Art. 22. – Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea.r
Art. 23. – (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C.r
(2) Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.r
Art. 24. – (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.r
(2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datoreaza de catre proprietar.r
Art. 25. – Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere depuse in conditiile prezentei ordonante.r
Art. 26. – (1) Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.r
(2) Transportul de calatori in comun in regim urban si suburban se refera si la cel care parcurge o distanta in afara localitatii, daca se practica tarife stabilite in conditiile transportului in comun.r
Art. 27. – (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.r
(2) Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.r
(3) Persoanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.r
r
r
CAPITOLUL Vr
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilorr
r
Art. 28. – Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor contribuabilii datoreaza taxe diferentiate, conform anexei nr. 7.r
Art. 29. – (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat.r
(2) La terminarea lucrarilor beneficiarii autorizatiei de construire, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati sa declare structurilor specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale valoarea reala a lucrarilor, in vederea regularizarii taxei pentru autorizatia de construire.r
(3) Structurile specializate mentionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire pe baza valorii reale a lucrarilor declarate de catre solicitant, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.r
(4) Pentru persoanele fizice, in cazul in care valoarea lucrarilor declarate de catre solicitant este mai mica decat valoarea determinata potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.r
Art. 30. – (1) Cuantumul taxelor prevazute in anexa nr. 7 se stabileste intre aceste limite de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz.r
(2) Taxele prevazute la acest capitol se platesc prealabil eliberarii sau vizarii, dupa caz, a certificatelor, avizelor si autorizatiilor.r
(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean.r
(4) Pentru municipiul Bucuresti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucuresti sau ale sectoarelor acestuia, dupa caz, potrivit atributiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.r
(5) Dovada platii taxei se pastreaza la structura specializata a autoritatii administratiei publice locale care a eliberat documentele respective.r
r
r
CAPITOLUL VIr
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitater
r
Art. 31. – (1) Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale pe raza carora se efectueaza publicitatea o taxa de reclama si publicitate care poate fi cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.r
(2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxa care poate fi cuprinsa intre 65.000 lei/an/m2 si 130.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2.r
(3) Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiune si poate fi cuprinsa intre 120.000 lei/an/m2 si 200.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2.r
(4) Cota procentuala si cuantumul taxei prevazut in suma fixa se stabilesc de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute mai sus.r
Art. 32. – (1) Taxa datorata potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) se plateste lunar de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se realizeaza serviciul, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata perioada desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila.r
(2) Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama si publicitate.r
(3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate datorata potrivit art. 31 alin. (2) se plateste anticipat de catre beneficiarul publicitatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar. In situatiile in care mijloacele de reclama si publicitate au o durata mai mare de un an, taxa se plateste pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.r
(4) Contribuabilii care datoreaza taxa potrivit art. 31 alin. (3) au obligatia sa o achite trimestrial la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.r
(5) Institutiile publice nu datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate.r
(6) Taxa prevazuta la art. 31 alin. (3) nu se datoreaza pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice.r
r
r
CAPITOLUL VIIr
Impozitul pe spectacoler
r
Art. 33. – (1) Contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, denumite in continuare spectacole, datoreaza impozit pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor sau in suma fixa pe metru patrat, in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul, mai putin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.r
(2) Institutiile publice nu datoreaza impozitul pe spectacole.r
Art. 34. – Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:r
a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;r
b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.r
Art. 35. – (1) Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:r
a) in cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la 1.000 lei/m2/zi;r
b) in cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la 2.000 lei/m2/zi.r
(2) Cuantumul impozitului se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza administrativ-teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive, in limitele prevazute la alin. (1).r
(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplica coeficientii de corectie mentionati la nota din anexa nr. 4.r
Art. 36. – (1) Platitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestarile prevazute la art. 34, au obligatia de a inregistra abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au sediul si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolelor.r
(2) Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.r
Art. 37. – Platitorii de impozit pe spectacole, pentru activitatile prevazute la art. 35, au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei, precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.r
Art. 38. – (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se desfasoara spectacolul.r
(2) Platitorii de impozit pe spectacole raspund de exactitatea calculului si de varsarea la timp a impozitului.r
Art. 39. – Pentru sumele cedate in scopuri umanitare, pe baza de contract, din incasarile obtinute din spectacole nu se datoreaza impozit.r
Art. 40. – Platitorii impozitului pe spectacole au obligatia sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta platitorul isi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaratia prevazuta la art. 37, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale.r
Art. 41. – Tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotarare a Guvernului la initiativa Ministerului Administratiei Publice, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Tineretului si Sportului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
Art. 42. – Platitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligati:r
a) sa respecte normele tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;r
b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele incasate si sa nu practice tarife mai mari decat cele inscrise pe bilete;r
c) sa puna la dispozitie organelor de control documentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole.r
Art. 43. – (1) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 leir
(2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza in conditiile prezentei ordonante.r
(3) Sanctiunea se aplica platitorilor de impozit pe spectacole.r
Art. 44. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 43 se fac de catre primar si imputernicitii acestuia, precum si de catre persoanele imputernicite in acest scop din cadrul Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Tineretului si Sportului.r
r
r
CAPITOLUL VIIIr
Taxa hotelierar
r
Art. 45. – (1) Pentru sederea in municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotari instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.r
(2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale intre 0,5% si 5%, aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere.r
Art. 46. – Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate, si se varsa la bugetul local in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.r
r
Art. 47. – In cazul in care taxa hoteliera este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art. 46 vor varsa la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale suma incasata cu acest titlu, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.r
r
CAPITOLUL IXr
Alte taxe localer
r
Art. 48. – (1) In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice.r
(2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse intre limitele prevazute la alin. (1), pentru detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de catre consiliile locale.r
(3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevazute in anexa nr. 8, in suma fixa, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse intre 26.000 lei/an si 260.000 lei/an.r
(4) Sumele provenite din taxele prevazute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale si se platesc anticipat.r
(5) Pentru stabilirea taxelor locale mentionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea in vedere criteriile prevazute in normele metodologice mentionate la art. 76 din prezenta ordonanta.r
r
r
CAPITOLUL Xr
Facilitati fiscaler
r
Art. 49. – (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta in timpul anului hotarari privind reducerea sau scutirea de impozit pe cladiri si de impozit pe teren, stabilite in sarcina persoanelor fizice, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.r
(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile in care intr-un an persoanele fizice beneficiaza numai de indemnizatii de somaj si/sau ajutor social si alocatie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe cladiri si de impozit pe teren.r
(3) Sunt scutiti de taxa hoteliera persoanele cu handicap de gradul I si II, pensionarii, elevii, studentii si militarii in termen.r
(4) Procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin. (2), se stabileste prin hotarare a consiliului local.r
(5) In cazul calamitatilor naturale consiliile locale pot adopta hotarari privind scutirea de impozite si taxe locale, stabilite in sarcina contribuabililor prevazuti la art. 3.r
(6) Scutirea sau reducerea se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului si opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza atesta situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (5).r
(7) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.r
Art. 50. – Persoanele fizice, veterani de razboi, si cele prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanta.r
Art. 51. – Persoanele fizice, vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi, sunt scutite de impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si de taxa hoteliera.r
Art. 52. – Prevederile art. 6 si ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent acestora, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat si mototricicluri, se mentin si in conditiile prezentei ordonante.r
Art. 53. – Scutirile prevazute la art. 50-52 se acorda in proportie de 100% persoanelor fizice mentionate pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune sotilor.r
Art. 54. – (1) Scutirea de impozite si taxe locale se acorda pe baza cererii beneficiarilor, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.r
(2) In cazul impozitului pe cladiri si al impozitului pe teren scutirea se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.r
Art. 55. – (1) Sunt scutite de impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta ordonanta fundatiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.r
(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile si asociatiile cu caracter umanitar care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.r
Art. 56. – Societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, in proportie de 50%, numai pentru cladirile destinate acestei activitati.r
Art. 57. – Sunt scutite de impozitul pe cladiri in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune obiectivele nou-construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti.r
Art. 58. – Consiliile locale pot hotari scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investitiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, pe toata perioada executarii acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la inceperea lucrarilor.r
Art.r
r
r
ANEXA Nr. 1r
r
r
r
VALORILE IMPOZABILEr
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata*) la cladiri sir
alte constructii apartinand persoanelor fizicer
r
r
r
r
Nr. tFelul cladirilor si al altor t Valoarea impozabila**) (lei/m2)r
crt. tconstructii impozabile tr
ttCu instalatii de apa, tFara instalatii de apa,r
ttcanalizare, electrice, incalzire tcanalizare, electrice, incalzirer
ttsconditii cumulative***)tr
r
0 t1 t2 t3r
r
1. Cladiri:r
a) cu pereti sau cadre din beton t5.300.000 t3.100.000r
armat, din caramida arsa, piatrar
naturala sau din alte materialer
b) cu pereti din lemn, caramida t1.400.000 t900.000r
nearsa, valatuci, paianta si alter
materiale asemanatoarer
2. Constructii anexe, situate in afarar
corpului principal al cladirii:r
a) cu pereti din caramida arsa, t900.000 t800.000r
piatra, beton sau din alter
materiale asemanatoarer
b) cu pereti din lemn, caramida t500.000 t300.000r
nearsa, paianta, valatuci etc.r
3. Pentru locuinte situate la subsol, tValoarea reprezinta 75% din valoarea r
demisol sau la mansarda tcorespunzatoare fiecarei grupe de cladirir
4. Pentru spatiile cu alta destinatie, tValoarea reprezinta 50% din valoarear
situate in subsolul sau demisolul tcorespunzatoare fiecarei grupe de cladirir
cladirilorr
r
r
r
*) Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1,20.r
**) Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:r
ta) inainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;r
tb) intre anii 1951 si 1977 inclusiv, reducere 5%.r
***) In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/m2, prevazute in col. 3.r
r
r
r
r
r
NOT~:r
1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, la nivelurile mentionate in prezenta anexa se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:r
r
r
r
Zonar
in cadrul ttttRangul localitatiir
localitatiir
r
0 tI tII tIII tIV tVr
r
A t1,30 t1,25 t1,20 t1,15 t1,10 t1,05r
B t1,25 t1,20 t1,15 t1,10 t1,05 t1,00r
C t1,20 t1,15 t1,10 t1,05 t1,00 t0,95r
D t1,15 t1,10 t1,05 t1,00 t0,95 t0,90r
r
r
2. Zonele A, B, C si D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C si D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanta.r
r
3. Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.r
r
ANEXA Nr. 2r
r
LISTAr
cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozituluir
r
1. Cladirile institutiilor publice, precum si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economicer
2. Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologie, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economicer
3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economicer
4. Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economicer
5. Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si cele din domeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”*), cu modificarile ulterioarer
6. Constructii si amenajari funerare din cimitirer
7. Constructii speciale:r
(1) sonde de titei, gaze, sare;r
(2) platforme de foraj marin;r
(3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, statii de transformare si de conexiuni, precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri subterane de transport si distributie, instalatii electrice de forta;r
(4) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene realizate pe suport propriu;r
(5) cai de rulare;r
(6) galerii, planuri inclinate subterane si rampe de put;r
(7) puturi de mina;r
(8) cosuri de fum;r
(9) turnuri de racire;r
(10) baraje si constructii accesorii;r
(11) diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;r
(12) constructii hidrometrice, oceanografice si hidrometeorologice;r
(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;r
(14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare si retele de canalizare;r
(15) terasamente;r
(16) cheiuri;r
(17) platforma betonata;r
(18) imprejmuiri;r
(19) instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;r
(20) altele de natura similara stabilite prin hotarare a consiliului local.r
Prin constructii speciale, in sensul prezentei ordonante, se intelege acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati.r
___________r
*) Hotararea Guvernului nr. 854/2000 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002.r
r
r
r
r
r
r
ANEXA Nr. 3r
r
r
IMPOZITULr
pe terenurile situate in intravilanr
r
r
– lei/m2 -r
r
Zona in cadrul t Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitatir
localitatiir
r
t0 tI tII tIII tIV tVr
r
A t5.900 t4.900 t4.300 t3.700 t500 t400r
B t4.900 t3.700 t3.000 t2.500 t400 t300r
C t3.700 t2.500 t1.900 t1.200 t300 t200r
D t2.500 t1.200 t1.000 t700 t200 t100r
r
r
ANEXA Nr. 4r
r
IMPOZITULr
pe terenurile situate in extravilanr
r
– lei/m2 -r
r
r
Nr. tCategoria ZonatZona I tZona a II-a tZona a III-a tZona a IV-ar
crt. tde folosintar
r
1. tTerenuri cu constructii*) t10 t9 t8 t7r
2. tArabil t15 t12 t10 t8r
3. tPasuni t12 t10 t8 t6r
4. tFanete t12 t10 t8 t6r
5. tVii t25 t20 t15 t10r
6. tLivezi t30 t25 t20 t15r
7. tPaduri si alte terenuri cu t15 t12 t10 t8r
tvegetatie forestierar
8. tTerenuri cu ape t8 t6 t4 txr
9. tDrumuri si cai ferate tx tx tx txr
10. tTerenuri neproductive tx tx tx txr
r
*) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.r
r
NOT~:r
Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localitati, potrivit art. 12 din prezenta ordonanta, tinandu-se seama de ierarhizarea localitatilor urbane si rurale pe ranguri, reglementata prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a IV-a – Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie:r
r
a) localitati urbane de rangul 0………………………8,00 r
b) localitati urbane de rangul I……………………….5,00r
c) localitati urbane de rangul II…………………….. 4,00r
d) localitati urbane de rangul III…………………….3,00r
e) localitati rurale de rangul IV……………………….1,10r
f) localitati rurale de rangul V……………………….. 1,00.r
r
r
r
r
ANEXA Nr. 5r
r
r
TERENURILEr
pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa pe terenr
r
r
A. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru:r
1. terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora;r
2. terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatilor locale ale acestora cu personalitate juridica;r
3. terenurile cimitirelor;r
4. terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar autorizate provizoriu sau acreditate;r
5. terenurile aflate in proprietatea, administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;r
6. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;r
7. terenurile aferente cladirilor institutiilor publice, precum si cladirilor care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.r
B. Nu se datoreaza taxa pe teren pentru:r
1. terenurile aflate in administrarea sau in folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 189/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;r
2. terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protectie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului. Incadrarea terenurilor in aceste categorii se face de catre consiliile locale, prin hotarare;r
3. terenurile aflate in situatiile prevazute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;r
4. terenurile aferente cladirilor prevazute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.r
r
ANEXA Nr. 6r
r
r
TAXAr
asupra mijloacelor de transportr
r
r
A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica:r
r
Tipul mijlocului de transport t- lei/an/500 cm3 sau fractiune -r
r
a) autoturisme cu capacitatea cilindrica t58.000r
de pana la 2.000 cmE inclusivr
b) autoturisme cu capacitatea cilindrica t72.000r
de peste 2.000 cm3r
c) autobuze, autocare, microbuze t117.000r
d) autovehicule de pana la 12 tone inclusiv t126.000r
e) tractoare inmatriculate t78.000r
f) motociclete, motorete si scutere t29.000r
r
r
Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.r
r
A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:r
r
r
tNumarul axelor si masa totala Taxa (lei/an/autovehicul)r
tmaxima autorizata (in tone) tr
ttAxa/axe motoare cu tAxa/axe motoarer
ttsuspensie pneumatica tcu alt sistemr
ttsau un echivalent tde suspensier
ttrecunoscutr
r
1. tAutovehicule cu doua axe si cu masa:r
r
ta) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t t1.000.000 t1.100.000r
tb) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t t1.100.000 t1.200.000r
tc) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t t1.200.000 t1.400.000r
td) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t t1.400.000 t2.800.000r
r
2. tAutovehicule cu trei axe si cu masa:r
r
ta) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t t1.100.000 t1.200.000r
tb) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t t1.200.000 t1.300.000r
tc) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t t1.300.000 t1.600.000r
td) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t t1.600.000 t2.500.000r
te) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t t2.500.000 t3.800.000r
tf) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t t2.500.000 t3.800.000r
r
3. tAutovehicule cu patru axe si cu masa:r
r
ta) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t t1.600.000 t1.700.000r
tb) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t t1.700.000 t2.500.000r
tc) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t t2.500.000 t4.000.000r
td) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t t4.000.000 t6.000.000r
te) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t t4.000.000 t6.000.000r
r
r
A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:r
r
r
tNumarul axelor si masa totala Taxa (lei/an/autovehicul)r
tmaxima autorizata (in tone) tr
ttAxa/axe motoare cu tAxa/axe motoarer
ttsuspensie pneumatica tcu alt sistemr
ttsau un echivalent tde suspensier
ttrecunoscutr
r
1. tAutovehicule cu 2+1 axe si cu masa:r
r
ta) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t t1.000.000 t1.100.000r
tb) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t t1.100.000 t1.200.000r
tc) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t t1.200.000 t1.300.000r
td) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t t1.300.000 t1.400.000r
te) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t t1.400.000 t1.500.000r
tf) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t t1.500.000 t1.600.000r
tg) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t t1.600.000 t2.000.000r
th) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t t2.000.000 t3.400.000r
r
2. tAutovehicule cu 2+2 axe si cu masa:r
r
ta) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t t1.200.000 t1.300.000r
tb) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t t1.300.000 t1.600.000r
tc) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t t1.600.000 t2.000.000r
td) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t t2.000.000 t2.300.000r
te) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t t2.300.000 t3.700.000r
tf) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t t3.700.000 t5.200.000r
tg) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t t5.200.000 t7.900.000r
th) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t t5.200.000 t7.900.000r
r
3. tAutovehicule cu 2+3 axe si cu masa:r
r
ta) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t t4.200.000 t5.700.000r
tb) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t t5.700.000 t8.000.000r
r
4. tAutovehicule cu 3+2 axe si cu masa:r
r
ta) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t t3.500.000 t5.000.000r
tb) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t t5.000.000 t7.000.000r
tc) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t t7.000.000 t7.900.000r
r
5. tAutovehicule cu 3+3 axe si cu masa:r
r
ta) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t t2.800.000 t3.100.000r
tb) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t t3.100.000 t3.700.000r
tc) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t t3.700.000 t7.500.000r
r
r
B. Pentru remorci, semiremorci si rulote*):r
r
r
Capacitatea t- lei/an -r
r
a) pana la o tona inclusiv t59.000r
b) intre 1 si 3 tone inclusiv t194.000r
c) intre 3 si 5 tone inclusiv t292.000r
d) peste 5 tone t370.000r
r
r
*) Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.r
r
C. Pentru mijloacele de transport pe apa:r
r
r
t- lei/an -r
r
a) luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru uz si t100.000r
agrement personalr
b) barci fara motor, folosite in alte scopuri t300.000r
c) barci cu motor t600.000r
d) bacuri, poduri plutitoare t5.000.000r
e) salupe t3.000.000r
f) iahturi t15.000.000r
g) remorchere si impingatoare:r
g1) pana la 500 CP t3.000.000r
g2) intre 501 si 2.000 CP t5.000.000r
g3) intre 2.001 si 4.000 CP t8.000.000r
g4) peste 4.000 CP 12.000.000r
h) vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta t1.000.000r
i) ceamuri, slepuri si barje fluviale, in functie der
capacitatea de incarcare:r
i1) pana la 1.500 tone inclusiv t1.000.000r
i2) intre 1.501 si 3.000 tone inclusiv t1.500.000r
i3) peste 3.000 tone t2.500.000r
r
ANEXA Nr. 7r
r
TAXEr
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilorr
r
A. In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:r
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita:r
1.1. In mediul urban:r
r
Suprafata tTaxar
t- lei -r
r
a) pana la 150 m2 inclusiv t25.000-35.000r
b) intre 151 si 250 m2 inclusiv t37.000-47.000r
c) intre 251 si 500 m2 inclusiv t48.000-60.000r
d) intre 501 si 750 m2 inclusiv t61.000-72.000r
e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv t73.000-85.000r
f) peste 1.000 m2 t85.000+130 lei/m2r
tpentru ceea ce depasester
tsuprafata de 1.000 m2r
r
1.2. In mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban.r
2. (1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatie de locuinta si anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50%.r
(2) Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.r
3. Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare mA