In baza atributiilor prevazute la art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,

Ministrul Finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare, cuprinse in ANEXA care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 215/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 8 martie 2000.

Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 23 ianuarie 2003.
Nr. 58.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice
care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001
privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 493/2002, cu modificarile ulterioare

I. Sfera de aplicare
1. Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari prin Legea nr. 493/2002, denumita in continuare ordonanta, sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla.
2. Obligatia de a organiza si de a conduce evidenta contabila in partida simpla o au si contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, definite potrivit ordonantei, si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real.
3. Contribuabilii care obtin venituri de natura salariala, astfel cum sunt definite la art. 22 si 23 din ordonanta, precum si contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla.
II. Organizarea evidentei contabile in partida simpla
A. Dispozitii generale
4. Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevazute in prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate.
5. Pentru determinarea veniturilor, in functie de natura activitatii, de frecventa incasarilor/platilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice, in baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
6. In functie de necesitati contribuabilii pot utiliza si alte formulare stabilite prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, cu modificarile ulterioare.
7. Contribuabilii vor folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice (exploatarea masei lemnoase, prestarile de servicii cu caracter international, jocurile de noroc etc.).
8. In cazul utilizarii modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie, aprobate pentru persoanele juridice, acestea vor fi completate in conformitate cu prezentele norme metodologice. In aceasta situatie elementele referitoare la conturi, debite, credite, semnaturile de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare nu se completeaza.
9. In conditiile utilizarii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar sa fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, prevazute de Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare.
10. Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, in conditiile prevazute la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile
11. Evidenta contabila in partida simpla se va conduce in conformitate cu prezentele norme metodologice.
12. In conformitate cu prevederile legale evidenta contabila in partida simpla se tine in limba romana si in moneda nationala.
13. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
14. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale, prevazute in structura formularelor aprobate:
– denumirea documentului;
– numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa;
– numarul documentului si data intocmirii acestuia;
– mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
– continutul operatiunii economico-financiare, iar atunci cand este necesar, si temeiul legal al efectuarii ei;
– datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;
– numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii;
– alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor in documente justificative.
15. Documentele care stau la baza inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare.
16. Documentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla numai in cazurile in care se face dovada intrarii in patrimoniu a bunurilor respective, prin intocmirea Borderoului de achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A), dupa caz, si a platii acestora pe baza de Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4).
In cazul in care documentele respective se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe baza de norma de venit, pentru a fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla a contribuabililor prevazuti la pct. 1, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii, intocmite in acest scop in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, si Dispozitie de plata-incasare catre casierie (cod 14-4-4).
17. Documentele contabile – jurnale, fise etc. – servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor consemnate in documentele justificative.r
18. Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pix cu pasta, la masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.r
19. In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea.r
Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.r
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii operatiunii de corectare.r
In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaza si ramane in carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.r
Contribuabilii au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului: la inceputul activitatii; cel putin o data pe an; la incetarea activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.r
Inventarierea se face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.r
20. Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.r
Modelele si normele de intocmire si de utilizare ale Registrului-jurnal de incasari si plati si ale Registrului-inventar sunt prezentate la cap. IV.r
C. Reconstituirea documentelor justificative si financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruser
21. Operatiunile privind evidenta si gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale si banesti si a altor valori ale contribuabililor se considera valabile numai daca sunt justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.r
22. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile si justificative, contribuabilul va lua masuri de reconstituire a acestora in termen de cel mult 30 de zile de la constatare.r
23. Contribuabilul care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative ori financiar-contabile are obligatia sa incheie un proces-verbal care sa cuprinda:r
– datele de identificare a documentului disparut;r
– numele si prenumele persoanei responsabile cu pastrarea documentului;r
– data si imprejurarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv.r
Persoana responsabila este obligata ca o data cu semnarea procesului-verbal sa dea o declaratie scrisa asupra imprejurarilor in care a disparut documentul respectiv.r
Ori de cate ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune sunt incunostintate imediat organele de urmarire penala.r
24. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire, intocmit separat pentru fiecare caz.r
Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume:r
– sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;r
– dovada sesizarii parchetului sau dovada sanctionarii disciplinare a persoanei vinovate, dupa caz;r
– copie de pe documentul reconstituit;r
– procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;r
– declaratia persoanei responsabile.r
25. In cazul in care documentul disparut provine de la un alt contribuabil, reconstituirea se va face de contribuabilul care a emis documentul, la cererea scrisa a contribuabilului care a cerut documentul. In acest caz unitatea emitenta va trimite contribuabilului care a primit documentul, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.r
26. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea “Reconstituit”, cu specificarea numarului si a datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea.r
Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in evidenta contabila in partida simpla.r
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de calatorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse inainte de a fi inregistrate in evidenta contabila in partida simpla. In acest caz vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale.r
27. Gasirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anuleaza eventualele sanctiuni disciplinare sau penale, insa poate constitui motiv de revizuire a acestora, in conditiile legii.r
Pentru pagubele generate de disparitia, sustragerea sau distrugerea documentelor se pot stabili raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea si gasirea acestora.r
In cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaza pe baza unui proces-verbal impreuna cu care se ataseaza la dosarul de reconstituire.r
28. Formularele cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, pierdute sau sustrase, se declara nule in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa sesizarea organelor de drept.r
Delile cu impozite si taxe, altele decat impozitul pe venit;r
– cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, precum si alte contributii obligatorii;r
– cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;r
b) cheltuielile cu sponsorizarea si mecenatul;r
c) cheltuielile de protocol;r
d) cheltuielile cu amortizarea;r
e) in cazul utilizarii bunurilor cu folosinta mixta (pentru afacere si in scop personal), cheltuiala deductibila se determina, dupa caz, proportional cu:r
– numarul de kilometri parcursi in interes de afacere;r
– numarul de metri patrati folositi in interes de afacere;r
– numarul de unitati de masura specifice in alte cazuri; sir
f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementarilor in vigoare privind impozitul pe venit.r
44. Angajatorii care au personal cu carnet de munca sau cu conventie civila de prestari de servicii au obligatia sa intocmeasca, dupa caz, Fisa fiscala 1 (pentru venituri din salarii la functia de baza – FF 1), respectiv Fisa fiscala 2 (pentru venituri, altele decat cele de la functia de baza – FF 2).r
In vederea completarii fiselor fiscale 1 si 2 si stabilirii drepturilor banesti ale persoanelor angajate, angajatorul va intocmi Statul de salarii (cod 14-5-1/c sau cod 14-5-1/I), pentru functia de baza, si/sau Statul de salarii pentru colaboratori (cod 14-5-1/j), pentru venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza.r
45. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.r
Contribuabilii pot intocmi o singura fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprinda toate cheltuielile a caror deductibilitate nu este plafonata.r
Contribuabilii care nu efectueaza cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse.r
46. Pentru cheltuielile deductibile plafonat, inainte de inregistrarea totalului din Fisa pentru operatiuni diverse se va calcula cota care este deductibila si numai aceasta se va inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.r
G. Calculul venitului netr
47. Venitul brut cuprinde sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura, inclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul afacerii, ramase dupa incetarea definitiva a activitatii.r
Nu constituie venit brut si nu se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati sumele incasate, cum sunt:r
– aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati ori in cursul desfasurarii acesteia;r
– sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice;r
– sumele primite ca despagubiri;r
– sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.r
Pentru aceste categorii de operatiuni fie se deschid fise pentru operatiuni diverse distincte, fie se intocmesc situatii cu ajutorul documentelor cumulative care sa reflecte situatia acestor sume.r
Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizarii veniturilor si care sunt platite in cursul unui an fiscal.r
48. Inregistrarea in evidenta contabila in partida simpla a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie sau la pretul pietei, dupa caz.r
Creantele, respectiv facturile emise si neincasate, precum si obligatiile stabilite conform legii si neonorate se inregistreaza la valoarea lor nominala in fise pentru operatiuni diverse. Aceste fise se deschid distinct pentru creante si datorii.r
Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, in conformitate cu reglementarile in vigoare in materie de amortizare a capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.r
Sunt amortizabile, in conformitate cu prevederile legale, numai bunurile inregistrare in Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).r
49. Evidenta contabila in partida simpla a bunurilor din patrimoniu se tine in conformitate cu prevederile Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare.r
50. Orice suma platita, respectiv incasata, in numerar sau prin banca se va inregistra in mod obligatoriu, cronologic, in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b).r
Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel incat la sfarsitul anului fiscal sa se incadreze in prevederile legale.r
51. Venitul net sau pierderea fiscala se calculeaza astfel: din totalul sumelor incasate, evidentiate in col. 5, respectiv 6, din Registrul-jurnal de incasari si plati, se scad cheltuielile cu amortizarea bunurilor, evidentiate in Fisa pentru operatiuni diverse, si totalul sumelor platite, evidentiate in col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de incasari si plati, si se aduna sumele platite pentru cumpararea bunurilor amortizabile si totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator intocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.r
Venitul net sau pierderea fiscala va fi influentata cu platile si/sau incasarile efectuate in avans, care se refera la alte exercitii fiscale, in cazul drepturilor de proprietate intelectuala, cu impozitul de 15% din venitul brut incasat, iar in cazul valorificarii bunurilor in regim de consignatie, veniturilor obtinute ca urmare a unor activitati desfasurate in baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, precum si in cazul activitatilor de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara, cu impozitul de 10% din venitul brut incasat, reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual.r
H. Calculul taxei pe valoarea adaugatar
52. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate (pentru taxa pe valoarea adaugata colectata) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si/sau servicii (pentru taxa pe valoarea adaugata deductibila), in conformitate cu normele legale.r
53. Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a). In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.r
In situatia in care preturile si tarifele cuprind si taxa pe valoarea adaugata, valoarea taxei pe valoarea adaugata colectate se calculeaza prin inmultirea valorii bunurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate cu coeficientul 19/119 x 100.r
54. Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari (cod 14-6-17/b). In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.r
55. Totalurile lunare din Jurnalul pentru vanzari, respectiv din Jurnalul pentru cumparari, se inregistreaza in decontul privind taxa pe valoarea adaugata.r
r
r
Hotararea nr. 58/23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea r
si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizicer
r
In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 19 din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice,r
r
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.r
r
Articol unic. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, prevazute in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare.r
r
PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEr
r
tContrasemneaza:r
tMinistrul pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,r
tSilvia Ciorneir
tMinistrul muncii si solidaritatii sociale,r
tMarian Sarbur
tMinistrul administratiei publice,r
tOctav Cozmancar
tMinistrul finantelor publice,r
tMihai Nicolae Tanasescur
r
Bucuresti, 23 ianuarie 2003.r
Nr. 58.r
r
ANEXAr
r
r
NORME METODOLOGICEr
de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarear
unor activitati economice de catre persoane fizicer
r
CAPITOLUL Ir
Dispozitii generaler
r
Art. 1. – Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, denumita in continuare lege.r
Art. 2. – (1) Pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, pot desfasura activitati economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile, in mod independent, sau pot constitui asociatii familiale:r
a) cetatenii romani;r
b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume: Franta, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria si Luxemburg;r
c) cetatenii statelor apartinand Spatiului Economic European, si anume: Norvegia, Liechtenstein, Islanda si Elvetia.r
(2) Nomenclatorul profesiilor reglementate prin legi speciale, prevazut la art. 1 alin. (2) din lege, este prevazut in ANEXA nr. 1.r
Art. 3. – (1) Sunt membri de familie, in sensul dispozitiilor art. 2 alin. (1) din lege, sotul, sotia si copiii care au implinit varsta de 16 ani, rezultati din casatorie sau din afara casatoriei, precum si cei adoptati de ambii soti sau numai de unul dintre acestia, care locuiesc in aceeasi localitate.r
(2) In cazul cetatenilor romani asociatia familiala se constituie din membrii de familie domiciliati in aceeasi localitate, iar in cazul cetatenilor care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand Spatiului Economic European, aceasta se constituie din membrii de familie care isi au resedinta in aceeasi localitate.r
(3) Asociatia familiala este reprezentata in relatiile cu tertii de persoana din initiativa careia s-a infiintat sau de persoana imputernicita de aceasta, in baza unei procuri autentificate.r
Art. 4. – (1) Persoanele fizice care desfasoara prin forte proprii activitati economice in mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membre ale asociatiilor familiale trebuie sa fie asigurate in mod obligatoriu in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.r
(2) Persoanele prevazute la alin. (1), care au implinit varsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna Declaratia de asigurare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi au domiciliul.r
(3) Pentru a beneficia de drepturile acordate de sistemul asigurarilor pentru somaj persoanele fizice prevazute la alin. (1), care au implinit varsta de 18 ani, trebuie sa incheie contractul de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(4) Drepturile si obligatiile angajatilor proprii de a fi asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si in sistemul asigurarilor pentru somaj se exercita in conditiile prevazute de legile care reglementeaza aceste domenii, mentionate la alin. (1) si (3).r
Art. 5. – Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale infiintate in conditiile prevazute de lege nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatil. Arhivarea si pastrarea documentelor justificative si financiar-contabiler
29. Contribuabilii au obligatia sa pastreze in arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-contabile, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarii in evidenta contabila in partida simpla.r
30. Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de incasari si plati, a Registrului-inventar, precum si a documentelor justificative si financiar-contabile este de 10 ani, cu incepere de la data incheierii anului fiscal in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.r
31. In cazul incetarii activitatii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului in conformitate cu dispozitiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, daca legea nu dispune altfel.r
32. Arhivarea documentelor justificative si financiar-contabile se face, de asemenea, in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale:r
– documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate;r
– gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea;r
– dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;r
– evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor financiar-contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.r
E. Norme privind inregistrarea veniturilorr
33. Evidenta contabila in partida simpla a veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:r
a) venituri din activitati care constituie fapte de comert;r
b) venituri din profesii libere;r
c) alte venituri.r
Pentru asociatiile fara personalitate juridica evidenta contabila in partida simpla a veniturilor se va tine in mod distinct.r
34. Evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.r
35. In cazul in care bunurile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentand contravaloarea acestora se include in venitul brut, considerandu-se o instrainare.r
In cazul in care asociatiile isi inceteaza activitatea, iar fostii asociati continua sa functioneze in mod individual, bunurile din patrimoniul asociatiei trec in patrimoniul noilor afaceri, se inscriu in Registrul-inventar al acestora si se amortizeaza in continuare, se consuma sau se vand, dupa caz.r
In toate cazurile de instrainare este necesara evaluarea bunului, care se poate face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.r
In cazul incetarii definitive a activitatii, sumele obtinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, inscrise in Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse in venitul brut.r
36. Stabilirea venitului net obtinut sau a pierderii inregistrate in cadrul asocierii se determina pe fiecare contract de asociere.r
37. Pentru inregistrarea veniturilor din activitati independente contribuabilii vor utiliza, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii, formularele cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, prevazute in prezentele norme metodologice, dupa caz:r
– Chitanta (cod 14-4-1);r
– Factura (cod 14-4-10/aA) si Factura fiscala (cod 14-4-10/A);r
– Bon de comanda-chitanta (cod 14-4-11/a si cod 14-4-11);r
– Fisa de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);r
– Monetar (cod 14-50-61);r
– Extras din borderoul de plati din data de………………. (cod 14-4-20).r
Modelele si normele de intocmire si de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap. III.r
38. Constituie venit brut venitul incasat in cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada in care au fost efectuate prestatiile.r
Pentru fiecare tip de activitate desfasurata se va intocmi Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) in care se vor inregistra toate documentele in ordine cronologica.r
Contribuabilii care desfasoara activitati de:r
– comert cu ridicata vor intocmi pentru livrarile efectuate formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A);r
– comert cu amanuntul vor intocmi zilnic formularul Monetar (cod 14-50-61), in conditiile in care nu se utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale;r
– productie vor intocmi pentru livrarea productiei formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A) si/sau Chitanta (cod 14-4-1), dupa caz.r
Contribuabilii care desfasoara urmatoarele activitati:r
– organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.);r
– activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de agent, consignatie sau mandat comercial);r
– activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;r
– transport de bunuri si de persoane;r
– alte activitati cuprinse in Codul comercial, precum si pentru veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectualar
pot intocmi, in functie de natura activitatii, de frecventa incasarii sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice activitatii desfasurate, formularele-Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscala (cod 14-4-10/A), Chitanta (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.r
In relatiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate atat pe baza de chitanta, bon de casa etc., cat si prin banca, sa intocmeasca factura.r
In relatiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele incasate prin banca, sa intocmeasca factura.r
Platitorii de taxa pe valoarea adaugata vor intocmi factura fiscala in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare.r
39. Platile lunare efectuate de societatile comerciale (de asigurare si reasigurare etc.) catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea comisioanelor din activitatea de intermediere in baza unui contract de mandat, agent sau comision, se vor efectua pe baza Borderoului de plati din data de………… (cod 14-4-20), care va cuprinde in mod obligatoriu si urmatoarele informatii:r
– numele si prenumele beneficiarului de venit;r
– codul numeric personal/numarul de identificare fiscala;r
– venitul brut la care se aplica cota de impozit de 10% sau 15%;r
– alte contributii obligatorii retinute in momentul platii de catre platitorul de venituri, dupa caz;r
– impozitul pe venit retinut prin stopaj la sursa;r
– suma achitata;r
– semnatura beneficiarului de venit.r
40. Totalurile lunare din Fisa pentru operatiuni diverse se vor inregistra in Jurnalul privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c), grupate pe feluri de activitati. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operatiuni diverse reprezinta venitul contribuabilului.r
In cazul contribuabililor care realizeaza venituri dintr-o singura activitate, totalul veniturilor se regaseste in Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b), pe randul “Total”, nemaifiind necesara deschiderea Jurnalului privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).r
Contribuabilii care incaseaza in numerar toate veniturile realizate pot sa evidentieze aceste venituri numai in Registrul-jurnal de incasari si plati, nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse.r
41. In cazul contribuabililor platitori de taxa pe valoarea adaugata, veniturile, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, se preiau pentru determinarea impozitului din coloanele corespunzatoare ale Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie intocmirea Fisei pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse pentru veniturile realizate (cod 14-6-17/c).r
42. In conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in conformitate cu prevederile legale, inregistrarea veniturilor se face in baza Raportului fiscal de inchidere zilnica si a Registrului special, intocmit in conditiile defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.r
F. Norme privind evidentierea cheltuielilorr
43. Evidenta contabila in partida simpla a cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, in functie de natura lor, astfel:r
a) cheltuielile efectuate in interesul direct al activitatii, cum sunt:r
– cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;r
– cheltuielile cu lucrari executate si servicii prestate de terti;r
– cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii pentru terti;r
– chiria pentru spatiul in care se desfasoara activitatea, pentru utilaje si pentru alte instalatii inchiriate, utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;r
– dobanzile aferente creditelor bancare;r
– cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;r
– cheltuielile cu primele de asigurare;r
– cheltuielile cu reclama si publicitatea;r
– cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;r
– cheltuielile cu energia si apa;r
– cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;r
– cheltuielile de delegare, detasare si deplasare;r
– cheltuielile de personal;r
– cheltuior autorizate.r
Art. 6. – Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, pot desfasura activitati economice in mod independent sau, dupa caz, in cadrul asociatiilor familiale, numai daca:r
a) indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din lege;r
b) detin autorizatia eliberata in conditiile legii;r
c) sunt inregistrate la registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.r
r
CAPITOLUL IIr
Autorizarea. Conditii pentru desfasurarea activitatiir
r
Art. 7. – (1) Persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala au dreptul de a detine cate o singura autorizatie si de a desfasura numai activitatile pentru care sunt autorizate.r
(2) Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie este necesara completarea autorizatiei potrivit prevederilor legii, completare care va fi inscrisa la pct. 10 “Mentiuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizatiei” din formularul de autorizatie prevazut in ANEXA nr. 4.r
(3) Persoanele fizice pot realiza, in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare, activitati de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, daca aceste activitati au fost prevazute in autorizatia emisa.r
Art. 8. – (1) Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumita in continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere, dupa cum urmeaza:r
a) pentru persoanele fizice sau membrii asociatiilor familiale care au domiciliul in Romania, autorizatia se elibereaza de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala acestia isi au domiciliul;r
b) pentru persoanele fizice sau membrii asociatiilor familiale care nu au domiciliul in Romania, autorizatia se elibereaza de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala acestia isi au resedinta.r
(2) Pentru eliberarea autorizatiei asociatiei familiale, in cazul in care membrii asociatiei familiale au domiciliul in municipiul Bucuresti, in sectoare diferite, competenta de eliberare a autorizatiei apartine primarului sectorului pe a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala.r
(3) Persoana din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala va declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, la primaria sectorului la care solicita obtinerea autorizatiei, ca asociatia familiala nu a fost autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si de primarul unui alt sector al municipiului Bucuresti.r
Art. 9. – (1) Autorizatia cuprinde in mod obligatoriu:r
a) datele de identificare a emitentului autorizatiei;r
b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfasura activitati economice in mod independent/a persoanei din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala si a membrilor acesteia;r
c) activitatea principala si, dupa caz, activitatile secundare pentru care se elibereaza autorizatia, codificate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002;r
d) clasa de 4 cifre;r
e) locul de desfasurare a activitatii principale si, dupa caz, a activitatilor secundare;r
f) durata de valabilitate a autorizatiei;r
g) data eliberarii autorizatiei si numarul de inregistrare al acesteia.r
(2) Forma si continutul formularului “Autorizatie”, emis in temeiul dispozitiilor legii, sunt prevazute in ANEXA nr. 4.r
(3) Formularul cu regim special “Autorizatie” va fi tiparit cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice.r
(4) Autorizatia este valabila pe perioada in care sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea activitatii care a facut obiectul autorizarii.r
(5) Daca ulterior datei emiterii autorizatiei persoana autorizata nu mai indeplineste conditiile legale de desfasurare a activitatii economice respective, autorizatia isi pierde valabilitatea, anularea urmand a fi inscrisa la pct. 10 al autorizatiei detinute.r
(6) Persoana autorizata are obligatia sa aduca la cunostinta emitentului autorizatiei orice modificare intervenita cu privire la conditiile legale prevazute de art. 4 din lege.r
(7) Durata de valabilitate a autorizatiei emise cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si/sau cetatenilor din Spatiul Economic European nu poate fi mai mare decat durata valabilitatii permisului de sedere in Romania.r
Art. 10. – Pentru obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului de inregistrare, potrivit reglementarilor legale in vigoare, se vor parcurge urmatoarele etape:r
a) depunerea documentatiei mentionate la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din lege;r
b) efectuarea de catre primaria unitatii administrativ-teritoriale mentionate la art. 5 alin. (1) sau (2) din lege a procedurilor pentru obtinerea acordurilor si avizelor ce se elibereaza de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfasurarii activitatilor, precum si a autorizatiei speciale prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege, dupa caz, potrivit anexei nr. 3;r
c) eliberarea autorizatiei prevazute de lege, in termen de 15 zile de la data emiterii de catre institutiile abilitate a acordurilor si avizelor, precum si a autorizatiei speciale prevazute de art. 4 alin. (1) lit. d) din lege, dupa caz;r
d) transmiterea de catre primar a unei copii de pe autorizatia emisa, certificata pentru conformitate cu originalul, precum si a cererii de inregistrare prevazute in ANEXA nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si a continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului, la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, in vederea atribuirii codului unic de inregistrare si a eliberarii certificatului de inregistrare, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile ulterioare.r
Art. 11. – (1) In vederea emiterii autorizatiei prevazute de lege, persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale mentionate la art. 5 alin. (1) din lege o documentatie care va cuprinde:r
a) cererea-tip completata potrivit anexei nr. 2, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii acestei asociatii;r
b) cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original;r
c) copii certificate de secretarul primariei de pe actul de identitate al persoanei solicitante sau, dupa caz, al fiecarui membru al asociatiei familiale;r
d) certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respectiv a fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;r
e) copii certificate de secretarul primariei de pe documentele care atesta calificarea profesionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, in conditiile art. 8 si 9 din lege, si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organele competente, potrivit legii;r
f) copii certificate de secretarul primariei de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei fizice/membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/spatiilor in care se vor desfasura activitatile principale si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;r
g) copii certificate de secretarul primariei de pe autorizatia speciala prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege;r
h) dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr. 3;r
i) cererea de inregistrare in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, prevazuta in ANEXA nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002, completata in dublu exemplar.r
(2) Pentru cetatenii romani, institutiile abilitate pot elibera, la cerere, adeverinte prin care sa se confirme eliberarea certificatelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) si e) din lege, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Adeverinta-tip eliberata in conditiile prezentului alineat este prezentata in ANEXA nr. 5.r
(3) In vederea emiterii autorizatiei prevazuta de lege, persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau cetatean al unui stat din Spatiul Economic European, trebuie sa depuna la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale in care isi are resedinta, mentionata la art. 5 alin. (2) din lege, o documentatie care va cuprinde:r
a) cererea-tip completata potrivit anexei nr. 2, semnata de solicitant sau, in cazul asociatiei familiale, semnata de toti membrii acesteia;r
b) certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respectiv a fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;r
c) copii legalizate sau copii certificate de secretarul primariei de pe permisele de sedere eliberate de organele abilitate ale Ministerului de Interne din raza teritoriala in care isi au resedinta persoanele fizice cetateni straini, prevazute la art. 1 alin. (1) din lege;r
d) documentele care atesta pregatirea profesionala, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din lege, respectiv, dupa caz, atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, sau atestatul de recunoastere a pregatirii profesionale, eliberat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din lege, al carui model va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale;r
e) copii certificate de secretarul primariei de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei fizice/membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/spatiilor in care se vor desfasura activitatile principale si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;r
f) copii certificate de secretarul primariei de pe autorizatia speciala prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. d) din lege;r
g) dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr. 3;r
h) cererea de inregistrare in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, prevazuta in ANEXA nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.345/2002, completata in dublu exemplar.r
(4)* In vederea eliberarii atestatului prevazut la alin. (3) lit. d) se vor lua in considerare si certificatele care atesta recunoasterea experientei profesionale, emise de autoritatile sau organismele competente din statele membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, pentru activitatile economice prevazute in ANEXA nr. 6.r
(5) In cazul in care se constata ca activitatea pentru care se solicita emiterea autorizatiei prevazute de lege nu respecta Planul de urbanism general aprobat, cererea de autorizare poate fi modificata in mod corespunzator.r
Art. 12. – (1) In termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii autorizatiei, in conditiile prevazute de dispozitiile legii, persoanele fizice/asociatiile familiale care urmeaza sa desfasoare activitati economice sunt obligate sa se inregistreze la registrul comertului, care va comunica inregistrarea la organele fiscale teritoriale, conform reglementarilor legale in vigoare. In acest scop primariile vor transmite la oficiile teritoriale ale registrului comertului cererea de inregistrare si documentele necesare, dupa caz.r
(2) Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comertului va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, in termen de 7 zile de la inregistrarea cererii, potrivit art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata.r
(3) Oficiul registrului comertului va comunica lunar autoritatilor administratiei publice locale situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au inregistrat in registrul comertului.r
(4) Comunicarea se va transmite de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele judetene la prefecturile judetene, care vor retransmite primariilor emitente ale autorizatiilor situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au inregistrat in registrul comertului.r
(5) Pentru municipiul Bucuresti, Oficiul registrului comertului va comunica lunar primariilor care au emis autorizatii situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care s-au inregistrat in registrul comertului.r
(6) Conform reglementarilor legale in vigoare, nerespectarea termenului de 15 zile prevazut la alin. (1) atrage nulitatea de drept a autorizatiei emise in conditiile legii.r
Art. 13. – (1) Pentru completarea autorizatiei, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale mentionate la art. 8 din prezentele norme o documentatie care va cuprinde:r
a) cererea-tip, completata potrivit anexei nr. 2, semnata de solicitant sau, in cazul asociatiei familiale, semnata de toti membrii asociatiei;r
b) certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respectiv a fiecarui membru al asociatiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii secundare pentru care se solicita autorizatia, in original;r
c) copii legalizate sau copii certificate de secretarul primariei de pe documentele care atesta calificarea profesionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, pentru desfasurarea activitatilor secundare, in conditiile art. 8 si 9 din lege, si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organele competente, potrivit legii, pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizare speciala;r
d) acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea, in original sau in copii legalizate.r
(2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, dupa caz, se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, insotita de documentatia completa prevazuta de lege, la autoritatea administratiei publice locale emitente.r
(3) Modificarile intervenite cu privire la autorizatia emisa in conditiile legii se completeaza de autoritatea emitenta la pct. 10 pe versoul formularului de autorizatie prezentat in ANEXA nr. 4.r
(4) Cererea de modificare a autorizatiei si inscrisurile doveditoare vor fi depuse la registratura primariei unitatii administrativ-teritoriale care a emis autorizatia si va fi solutionata in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii.r
r
CAPITOLUL IIIr
Anularea si suspendarea autorizatieir
r
Art. 14. – (1) Anularea autorizatiei se realizeaza prin dispozitia autoritatii administratiei publice locale emitente, in urmatoarele cazuri:r
a) in baza cererii de renuntare, formulata de persoana fizica sau de reprezentantul asociatiei familiale;r
b) in cazul in care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este indeplinita;r
c) ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau a aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate, caz in care organele de control au obligatia de a comunica masura dispusa primariei emitente a autorizatiei, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a acestei masuri.r
(2) Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii.r
(3) In cazul in care persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale autorizate doreste modificarea formei de organizare (persoana fizica sau asociatie familiala) mentionate in autorizatie, autorizatia initiala se anuleaza la cerere, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice emitente, urmand a se elibera o alta autorizatie in conditiile legii.r
Art. 15. – Suspendarea pe perioada determinata a autorizatiei se realizeaza prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale emitente, pentru motive temeinice, in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii, formulata de persoana fizica sau de reprezentantul asociatiei familiale.r
Art. 16. – (1) La data ramanerii lor definitive masurile de anulare, de modificare sau de suspendare a autorizatiei vor fi comunicate Oficiului registrului comertului si organelor fiscale competente de catre autoritatea administratiei publice locale emitente.r
(2) Anularea autorizatiei atrage radierea, din oficiu, din registrul comertului a persoanei fizice/asociatiei familiale care desfasura activitati economice in baza autorizatiei anulate potrivit legii.r
(3) Persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale are obligatia depunerii autorizatiei detinute, in original, la registratura autoritatii administratiei publice locale emitente, dupa cum urmeaza:r
a) la data formularii cererii de renuntare sau de suspendare a autorizatiei, ca ANEXA la aceasta;r
b) in termen de maximum 24 de ore de la data la care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai este indeplinita;r
c) in termen de maximum 24 de ore de la data anularii autorizatiei, ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si/sau a aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate.r
(4) Masura anularii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile legii.r
r
CAPITOLUL IVr
Sanctiunir
r
Art. 17. – (1) Potrivit dispozitiilor legii, se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare urmatoarele fapte:r
a) exercitarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale de activitati economice fara autorizatie emisa in conditiile legii, fapta ce constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale;r
b) neinregistrarea asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent la registrul comertului sau la organele fiscale teritoriale.r
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale.r
Art. 18. – (1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare, ramasa definitiva.r
(2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.r
(3) In cazul in care persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala solicita o noua autorizare fara respectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2), cererea va fi respinsa ca inadmisibila.r
r
CAPITOLUL Vr
Dispozitii tranzitorii si finaler
r
Art. 19. – (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale care au obtinut autorizatii eliberate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pot desfasura activitatea in baza acestora pe o perioada de un an de la data intrarii in vigoare a legii, data la care autorizatiile eliberate in baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, isi inceteaza de drept valabilitatea.r
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), in vederea continuarii activitatii persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale au obligatia obtinerii autorizatiei in conditiile legii.r
(3) La expirarea termenului de un an prevazut de lege, Oficiul registrului comertului va transmite autoritatilor administratiei publice locale situatia persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care au fost autorizate potrivit dispozitiilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, si care au fost radiate din registrul comertului prin efectul legii.r
Art. 20. – Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme.r
r
ANEXA Nr. 1*)r
r
r
Nomenclatorul profesiilor exercitate in baza unor legi speciale,r
profesii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 507/2002r
r
r
r
DENUMIREA t ACTUL NORMATIV CARE REGLEMENTEAZar
PROFESIEI t EXERCITAREA PROFESIEI r
r
r
ARHITECT tLegea nr. 184/2001, privind organizarea si exercitarea profesiei der
tarhitect, cu modificarile ulterioare.r
r
r
ASISTENT tLegea nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical,r
MEDICAL tinfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicalir
tdin Romania, cu completarile si modificarile ulterioare. r
r
r
AUDITOR tOrdonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit r
FINANCIAR tfinanciar, aprobata prin Legea nr. 133/2002. r
r
r
AVOCAT tLegea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, r
trepublicata, cu completarile si modificarile ulterioare. r
r
r
CADRU DIDACTIC tLegea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile ulterioare.r
r
r
COMISAR tLegea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar r
tsi a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare. r
r
r
CONSILIER tOrdonanta Guvernului nr. 66/17.08.2000 privind organizarea si exercitarea r
PROPRIETATE tprofesiei de consilier in proprietate industriala, republicata. r
INDUSTRIALa t r
r
r
CONSULTANT tOrdonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea r
FISCAL tactivitatii de consultanta fiscala, aprobata prin Legea nr. 198/2002. r
r
r
CONTROLOR tOrdonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul r
DELEGAT tfinanciar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata r
prin Legea nr. 301/2002. r
r
r
DIRECTOR tHotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei r
AGENtIE DE tsi brevetului de turism. r
TURISMt r
DETAILIST t r
r
r
DIRECTOR tHotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei r
AGENtIE DE tsi brevetului de turism. r
TURISM TOUR- t r
OPERATOARE t r
r
r
DIRECTOR HOTEL tHotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei r
tsi brevetului de turism. r
r
r
EXECUTOR tLegea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si r
JUDECaTORESC tcompletarile ulterioare. r
r
r
EXPERT CONTABILtOrdonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de r
texpertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, aprobata r
tprin Legea nr. 42/1995. r
r
r
EXPERT VAMAL tLegea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioarer
tHotararea Guvernului nr. 1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de r
taplicare a Codului vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare. r
r
r
FARMACIST tLegea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, infiintarea,r
torganizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania, cu r
tmodificarile si completarile ulterioare. r
r
r
INSTITUTOR tOrdinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3342/2002 pentru aprobarea r
tmetodologiei privind incadrarea personalului didactic in invatamantul preuniversitar. r
r
r
MEDIC tLegea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, r
torganizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu r
tmodificarile si completarile ulterioare. r
r
r
MEDIC tLegea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic r
VETERINAR tveterinar, cu modificarile ulterioare. r
r
r
NOTAR PUBLIC tLegea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatilor notariale, republicata. r
r
r
PILOT DE AVION tOrdinul ministrului transporturilor nr. 248/1996. r
r
r
PILOT DE BALON tOrdinul ministrului transporturilor nr. 245/1996. r
LIBER t r
r
r
PILOT DE tOrdinul ministrului transporturilor nr. 248/1996. r
ELICOPTER t r
r
r
PILOT DE PLANORtOrdinul ministrului transporturilor nr. 245/1996. r
r
r
PILOT FLUVIAL tOrdinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 947/2001 r
tpentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea r
tcompetentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul r
avigant maritim; r
tOrdinul ministrului lucrarilor publice transporturilor si locuintei r
r. 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor r
tsi certificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial. r
r
r
PILOT MARITIM tOrdinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 947/2001 r
tpentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea r
tcompetentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul r
avigant maritim; r
tOrdinul ministrului lucrarilor publice transporturilor si locuintei nr. r
t984/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor si r
tcertificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial. r
r
r
POLItIST tLegea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. r
r
r
POMPIER tLegea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea r
tCorpului Pompierilor Militari. r
r
PRACTICIAN tOrdonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii r
REORGANIZARE tpracticienilor in reorganizare si lichidare, aprobata prin Legea r
sI LICHIDARE r. 505/2002. r
r
RESTAURATOR tLegea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil,r
tcu modificarile si completarile ulterioare. r
r
TRADUCaTOR tLegea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si r
AUTORIZAT ttraducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele r
tjudecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul r
tJustitiei.r
r
Ministerul Administratiei Publicer
r
Ordinul nr. 20/12 februarie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de solutionare a neintelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodarie comunalar
r
Avand in vedere dispozitiile art. 23 alin. (4) lit. f) din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001