Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.111/2002 – Instructiuni de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor – se modifica si se completeaza astfel:
1. La punctul 12 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
„(2) Comercializarea vinului in vrac este permisa numai agentilor economici producatori autorizati si numai in cazurile prevazute expres de lege.”
2. La punctul 17, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu urmatorul cuprins:
„(41) In situatia in care produsele importate provin din tranzactii la bursele internationale de marfuri, se vor prezenta contractele de import incheiate direct cu furnizorii externi.”
3. La punctul 18, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
„(4) Pentru eliberarea autorizatiilor in cazul alcoolului, distilatelor, rachiului de vin si bauturilor alcoolice distilate, altele decat tuica si rachiurile naturale, la Ministerul Finantelor Publice se va institui o comisie formata din 7 membri desemnati prin ordin al ministrului finantelor publice. La lucrarile comisiei va fi invitat cate un reprezentant al primelor trei patronate ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice legal infiintate, in functie de numarul membrilor afiliati.”
4. La punctul 21 se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
„(7) Agentii economici autorizati in calitate de producatori de alcool etilic rafinat si distilate, care in cursul anului pentru care au fost autorizati isi maresc capacitatea de productie instalata, pe langa obligatia prevazuta la art. 39 alin. (1) din lege, au si obligatia achitarii diferentei de taxa de autorizare, proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, in cazul in care noua capacitate de productie instalata se incadreaza intr-un nivel superior de taxa.”
5. Dupa punctul 21 se introduce punctul 211 cu urmatorul cuprins:
„Lege:
Art. 38. – Agentii economici nu vor fi autorizati in situatia in care:
a) inregistreaza obligatii fiscale restante fata de bugetul de stat. Nu se considera obligatii fiscale restante fata de bugetul de stat sumele pentru care agentii economici au obtinut inlesniri la plata acestora, potrivit reglementarilor legale;
Instructiuni:
211. – In acceptiunea acestei legi, in categoria obligatiilor fiscale restante se incadreaza sumele provenite din impozite si taxe datorate bugetului de stat, pentru care instantele de judecata nu au dispus suspendarea executarii obligatiei de plata.”
6. Dupa punctul 211 se introduce punctul 212 cu urmatorul cuprins:
„Lege:
Art. 39. – (2) Cesionarea sau instrainarea sub orice alta forma a actiunilor, a partilor sociale sau a activelor fixe ale societatii comerciale autorizate conform prevederilor prezentei legi va fi adusa la cunostinta organului emitent al autorizatiilor cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea acestei operatiuni, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal.
Instructiuni:
212. – (1) Nu intra sub incidenta acestor prevederi actiunile societatilor comerciale care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital.
(2) Activele fixe care intra sub incidenta prevederilor art. 39 din lege sunt: terenurile, cladirile, respectiv halele si spatiile de productie, precum si echipamentele tehnologice, respectiv masinile, utilajele si instalatiile de lucru.”
7. Dupa punctul 28 se introduce punctul 281 cu urmatorul cuprins:
„Lege:
Art. 53. – (5) Daca actele de control nu sunt contestate in termenul legal, autorizatiile vor fi anulate.
Instructiuni:
281. – Daca actele de control prin care s-a propus anularea autorizatiilor nu sunt contestate in termenul legal, autorizatiile vor fi anulate.”
8. La punctul 30, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urmatorul cuprins:
„(21) Agentilor economici a caror autorizare initiala a depasit perioada de 12 luni, in conditiile in care au respectat prevederile art. 62 din lege, li se vor putea elibera noi autorizatii avand ca data de emitere data de 16 noiembrie 2002.”
9. Dupa punctul 33 se introduc punctele 331, 332 si 333 cu urmatorul cuprins:
„331. – Agentii economici importatori de esente alimentare supuse regimului de autorizare, care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin aveau in derulare operatiuni de import de astfel de produse, vor putea definitiva aceste importuri in baza unor aprobari speciale date de organul fiscal teritorial cu competenta in emiterea autorizatiilor.
332. – (1) Agentii economici producatori de alcool etilic rafinat si/sau distilate, autorizati pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 521/2002, urmeaza ca in termen de 5 zile de la data publicarii ordinului ministrului finantelor publice de modificare a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa declare in scris Ministerului Finantelor Publice cantitatea de astfel de produse estimata a se realiza pe intreaga perioada de autorizare, in conditiile in care aceasta se situeaza sub nivelul cantitatii declarate la autorizare.
(2) Declaratia va fi insotita de programul de lucru aferent perioadei ramase pentru realizarea cantitatii rezultate ca diferenta intre cantitatea estimata si cantitatea efectiv obtinuta pana la data intocmirii declaratiei. La stabilirea programului de lucru se va avea in vedere raportul dintre cantitatea estimata a se realiza si capacitatea de productie a instalatiei in 24 de ore.
(3) Atat declaratia, cat si programul de lucru vor fi depuse la Garda financiara centrala in vederea verificarii realitatii si exactitatii datelor inscrise si prezentarii acestora pentru avizare Comisiei de autorizare constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice.
(4) Nedepunerea declaratiei in termenul prevazut la alin. (1) presupune ca productia estimata a se realiza pe perioada de valabilitate a autorizatiei se situeaza cel putin la nivelul cantitatii declarate la autorizare.
333. – (1) In toate situatiile in care organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice au procedat la suspendarea activitatii agentilor economici producatori de alcool etilic rafinat si/sau distilate, acestea au obligatia ca in termen de 5 zile de la data inceperii suspendarii sa informeze organul emitent al autorizatiilor despre acest fapt, precum si despre cauzele care au condus la suspendarea activitatii.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si in cazul reluarii activitatii de catre agentii economici a caror activitate a fost suspendata potrivit legii.”
Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.