Capitolul I
Introducere
Prezentele norme sunt emise in temeiul art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998.
Normele au in vedere reglementarea aplicarii unitare a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, care stabilesc formele de exercitare a profesiunii de medic.

Capitolul II
Dispozitii generale
Art. 1. – Profesiunea de medic, ca profesie umanitara si liberala, se exercita in conditiile legii si cu respectarea Statutului Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 2. – Independenta profesionala a medicului confera acestuia dreptul de initiativa si de decizie in exercitarea actului medical si deplina raspundere fata de acesta.
Art. 3. – Exercitarea profesiunii de medic este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman, posesoare a diplomei de medic, eliberata de o institutie de invatamant medical din Romania ori din strainatate, echivalata potrivit legii.
Exercitarea profesiunii de medic este avizata de Colegiul Medicilor din Romania si este autorizata de Ministerul Sanatatii.
Art. 4. – Profesiunea de medic poate fi exercitata in Romania de catre medici, cetateni straini, in conditiile prevazute de lege si in conditiile de reciprocitate stabilite prin conventii la care Romania este parte.

Capitolul III
Formele de exercitare a profesiunii de medic, ca profesie liberala
Art. 5. – Formele de exercitare a profesiunii de medic, ca profesie liberala, in cadrul cabinetului medical, sunt cele prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, dupa cum urmeaza:
a) cabinetul medical individual;
b) cabinetele medicale grupate;
c) cabinetele medicale asociate;
d) societatea civila medicala.
Art. 6. – Medicul este liber sa opteze si sa isi schimbe optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiunii prevazute la art. 5, cu obligatia de a instiinta autoritatea sanitara publica in a carei zona teritoriala isi desfasoara activitatea despre orice modificare in forma de exercitare a profesiunii, pentru a fi inscrisa in Registrul unic al cabinetelor medicale.
Art. 7. – Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul titular, singur sau impreuna cu alti medici si cu alte categorii de personal medical acreditat. Acestia au calitatea de salariat sau de colaborator, in conditiile legii.
Art. 8. – (1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza conventiei dintre doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul crearii de facilitati economice comune, cum ar fi folosirea in comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori a colaboratorilor.
(2) Cabinetele medicale grupate isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
(3) Conditiile gruparii sunt stabilite prin conventia partilor, incheiata in forma scrisa, cu respectarea Codului civil si a prezentelor norme.
(4) Conventia de grupare va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:
– partile conventiei;
– obiectul si scopul conventiei;
– sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;
– coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune;
– durata conventiei si modalitatile de incetare a acesteia.
Art. 9. – (1) Cabinetele medicale asociate se constituie din doua sau mai multe cabinete medicale individuale, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete.
(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intra in relatii cu tertii in numele asocierii din care fac parte, cu pastrarea drepturilor si a responsabilitatilor individuale prevazute de lege.
(3) Conditiile asocierii sunt convenite intre parti prin conventia de asociere, incheiata in forma scrisa, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme.
(4) Conventia de asociere va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
– partile conventiei si denumirea asocierii;
– scopul si obiectul asocierii;
– sediul profesional al asocierii;
– coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata conventiei si modalitatile de incetare a acesteia.
Art. 10. – Cabinetele medicale grupate si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, daca s-a convenit in acest sens prin conventia de grupare sau de asociere.
Patrimoniul comun este destinat, in exclusivitate, realizarii intereselor personale nepatrimoniale ale asociatilor.
Art. 11. – (1) Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila, incheiat in forma scrisa, intre doi sau mai multi asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1.491, 1.492 si 1.499-1.531 din Codul civil referitoare la societatea civila particulara si a dispozitiilor prezentelor norme.
(2) Contractul de societate civila va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:
– partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
– sediul profesional al societatii civile medicale;
– patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;
– organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;
– durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.
Art. 12. – (1) Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de consiliul de administratie.
(2) Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor si cauzele de incetare a mandatului acestora vor fi prevazute in statutul societatii.
(3) Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de catre presedintele acesteia, care este si presedintele consiliului de administratie.
(4) Conducerea curenta operativa a societatii civile medicale poate fi incredintata unui director executiv, desemnat de consiliul de administratie dintre membrii acesteia. Directorul executiv poate fi si o persoana din afara societatii civile medicale.
Art. 13. – Organizarea si functionarea societatii civile medicale vor fi prevazute, in detaliu, in statutul ei.
Art. 14. – (1) Cabinetele medicale grupate, cabinetele medicale asociate si societatea civila medicala pot angaja, ca salariati sau colaboratori, medici si alte categorii de persondal medical, acreditati, precum si personal auxiliar si de alta specialitate.
(2) Contractul individual de munca si conventia de colaborare se incheie intre salariati ori colaboratori si angajator: medicul sau, dupa caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, presedintele societatii civile medicale ori alt medic imputernicit in acest sens.
(3) Contractele individuale de munca si conventiile de colaborare sunt supuse regimului prevazut de Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
(4) Medicii salarizati se bucura de independenta profesionala in realizarea activitatilor medicale incredintate in cadrul atributiilor de serviciu. Subordonarea fata de angajator priveste numai respectarea regulilor de ordine interioara si a conditiilor de munca.
Art. 15. – Toate formele de exercitare a profesiunii de medic sunt supuse urmatoarelor reguli:
a) patrimoniul comun este afectat in exclusivitate activitatii profesionale;
b) obligatia de a comunica de indata autoritatii sanitare publice modificarile privind formele de exercitare a profesiunii de medic revine medicului titular al cabinetului medical individual, coordonatorul cabinetelor medicale grupate, cabinetelor medicale asociate si societatii civile medicale;
c) neintelegerile dintre medici in legatura cu formele de exercitare a profesiunii de medic se vor rezolva, in principal, pe cale amiabila; neintelegerile nesolutionate pe cale amiabila urmeaza sa fie supuse organului de jurisdictie profesionala a Colegiului Medicilor din Romania, prevazut de Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii.r
r
Capitolul IVr
Infiintarea si inregistrarea cabinetului medicalr
Art. 16. – In functie de forma de organizare prevazuta la art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, cabinetele medicale se infiinteaza la cererea medicului sau a grupului de medici, pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998.r
Art. 17. – Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor medicale, precum si contractul societatii civile medicale pot fi inregistrate la autoritatea sanitara publica numai daca sunt avizate de consiliile judetene si al municipiului Bucuresti ale Colegiului Medicilor din Romania.r
r
Capitolul Vr
Dispozitii finaler
Art. 18. – Ministerul Sanatatii va putea emite avize si precizari in aplicarea prezentelor norme.r
Art. 19. – Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
Art. 20. – Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti si organele teritoriale ale Colegiului Medicilor din Romania vor urmari punerea in aplicare a prezentelor norme.r

Te-ar putea interesa și: