Art. 3. – (1) Operatorul de transport taxi este persoana juridica romana care, pe baza de licenta de transport si licente de executie pe vehicule, poate fi autorizat sa execute transport in regim de taxi cu autovehicule agreate, detinute in proprietate, cu contracte de leasing sau cu contracte de inchiriere. (2) Contractul de inchiriere autovehicule este documentul incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica romana, transmite dreptul de folosinta a autovehiculului pe perioada determinata unui operator de transport, numit locatar. (3) Un autovehicul se considera detinut pe baza de contract de inchiriere daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) este inmatriculat in judetul unde este valabila licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia; b) este pus la dispozitia exclusiva a locatarului, care suporta toate cheltuielile legate de exploatare, intretinere, reparatii si taxe, pe toata durata contractului si fara conducator auto; c) conducatorul auto este angajatul locatarului; d) folosinta este cedata oneros, pe baza de chirie. (4) Autovehiculelor achizitionate in sistem leasing li se aplica regimul juridic al autovehiculelor inchiriate, numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing. (5) Taximetristul independent este persoana fizica autorizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, care, pe baza unei licente taxi si a licentei de executie pe vehicul, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, poate obtine autorizarea efectuarii serviciului public de transport in regim de taxi cu autovehiculul agreat. (6) Dovada executarii transportului public in regim de taxi este realizata prin emiterea, prin intermediul aparatului de taxat, a bonului client care va evidentia explicit contravaloarea serviciului prestat pe care clientul trebuie sa-l plateasca. Art. 4. – (1) La nivel central, judetean si local reprezentarea si protectia intereselor profesionale ale operatorilor de transport in regim de taxi, ale operatorilor dispecer taxi, ale salariatilor acestora, precum si ale taximetristilor independenti se realizeaza prin camerele taximetristilor, ca filiale judetene ale Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si prin filialele judetene ale unei asociatii profesionale reprezentative. (2) O asociatie profesionala este considerata reprezentativa daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este constituita conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; b) reprezinta operatorii de transport in regim de taxi si operatorii activitatilor conexe activitatii de taximetrie, salariatii acestora si taximetristii independenti, care reprezinta minimum 10% din totalul acestora, existenti la nivel national; c) are filiale judetene, persoane juridice, in cel putin 50% din judetele tarii, inclusiv municipiul Bucuresti; d) detine hotararea Tribunalului Bucuresti in ceea ce priveste reprezentativitatea. Art. 5. – La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice autoritatile administratiei publice locale din localitatile unde se desfasoara activitate de transport public local, precum si consiliile judetene isi vor infiinta in structuri compartimentul privind serviciul de transport local, respectiv judetean. II. Proceduri de autorizare Art. 6. – (1) Serviciul de transport local al autoritatii administratiei publice locale elibereaza autorizatia pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi (anexa nr. 1) pentru: 1. operatorul de transport taxi, care prezinta urmatoarele documente valabile: a) copie de pe certificatul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului al operatorului de transport ca agent economic, persoana juridica; b) codul fiscal al agentului economic; c) copie de pe licenta de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau un punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul unde operatorul are sediul; d) copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare; e) copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii; f) copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi. Operatorul de transport taxi trebuie sa faca dovada ca are ca angajati proprii cel putin atatia conducatori auto cate licente de executie pe vehicule detine pentru localitatea respectiva; g) dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi; h) recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, sau din partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta; 2. taximetristul independent, care prezinta urmatoarele documente valabile: a) copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii nr. 507/2002; b) copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul de domiciliu sau resedinta; c) copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane; d) copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil; e) dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi; f) recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, sau din partea filialei asociatiei profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit. (2) Toate copiile solicitate se autentifica pentru conformitate de catre functionarul desemnat al serviciului de transport local. (3) Recomandarea necesara prevazuta la alin. (1) pct. 2 lit. f) trebuie sa confirme ca operatorul sau taximetristul independent dovedeste probitatea morala si profesionala necesara desfasurarii activitatii respective. Art. 7. – (1) Dupa eliberarea autorizatiei pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi, operatorul de transport taxi sau taximetristul independent va putea primi cate o autorizatie taxi (anexa nr. 2) pentru fiecare licenta de executie pe vehicul detinuta, valabila. (2) Numarul de autorizatii taxi pentru transportul de persoane, permanente sau sezoniere, si numarul de autorizatii taxi pentru transportul de bunuri vor fi limitate prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, si cu acordul Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente. (3) Autorizatia taxi contine si numarul de ordine atribuit, incepand cu 1, la nivelul fiecarei localitati de autorizare. (4) Pentru a obtine autorizatie taxi sezoniera, taximetristul independent trebuie sa fie autorizat in conditiile legii, cu derogarile acordate privind obligatia asigurarii culorii taxiului si a dotarii acestuia cu statie radio. Art. 8. – (1) Autorizatiile taxi obtinute se vor elibera operatorului sau taximetristului independent pe baza licentei de executie pe vehicul valabile si numai dupa prezentarea de catre acesta a copiei de pe asigurarea pasagerilor si bagajelor acestora pentru riscuri, valabila pentru autovehiculul aflat sub autorizatia taxi, pentru intreaga durata de valabilitate a acesteia.rn (2) Daca in intervalul de doua luni de la distribuirea autorizatiei taxi operatorul sau taximetristul independent nu prezinta dovada asigurarii pasagerilor si bagajelor acestora pentru riscuri, autorizatia va fi anulata de emitent si redistribuita conform listei de asteptare respective.rn Art. 9. – (1) Numarul maxim de autorizatii taxi permanente se stabileste pentru 5 ani, prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si cu consultarea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente.rn (2) Din numarul total de autorizatii taxi permanente stabilit, o treime va fi asigurata grupei taximetristilor independenti si doua treimi grupei operatorilor de transport taxi.rn (3) Numarul maxim de autorizatii taxi sezoniere se stabileste anual; acestea sunt valabile pentru un singur sezon, a carui perioada se stabileste prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente, dar care nu poate depasi 3 luni consecutive pe an.rn (4) Numarul maxim de autorizatii taxi eliberate poate fi majorat, numai daca se considera necesar, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu consultarea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente.rn (5) Prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se va aproba Regulamentul privind desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente si sezoniere, denumit in continuare regulament, procedura care va respecta prevederile Legii nr. 38/2003 si ale prezentelor norme metodologice.rn Art. 10. – (1) Serviciul de transport local va face cunoscuta, prin mass-media locale, cu 40 de zile calendaristice inainte, data la care se va desfasura procedura de atribuire a numarului de autorizatii taxi permanente si sezoniere stabilite.rn (2) Anuntul va cuprinde informatii privind:rn a) data limita si locul unde se va desfasura procedura de atribuire a autorizatiilor taxi;rn b) numarul autorizatiilor taxi permanente care vor fi atribuite pentru grupa operatorilor, numarul de autorizatii permanente care vor fi atribuite pentru grupa taximetristilor independenti si numarul autorizatiilor taxi sezoniere care vor fi atribuite taximetristilor independenti si operatorilor, dupa caz;rn c) data limita si locul unde se vor depune toate cererile privind solicitarea celor 3 categorii de autorizatii din partea celor interesati;rn d) documentele care trebuie prezentate de fiecare solicitant pentru a fi admis in procedura de atribuire a autorizatiilor taxi;rn e) prevederi ale regulamentului.rn (3) Depunerea cererilor solicitantilor si a documentelor necesare se va realiza pana la 20 de zile fata de data declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi.rn (4) Documentele depuse o data cu cererea sunt urmatoarele:rn – copie de pe autorizatia pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi, eliberata de serviciul de transport local al autoritatii administratiei publice locale;rn – lista autovehiculelor pentru care solicitantul detine licente de executie pe vehicul, agreate ca taxiuri, si pentru care solicita autorizatii taxi.rn (5) Dupa primirea documentelor solicitate, functionarii serviciului de transport local le vor verifica si le vor pune in concordanta cu evidentele proprii, vor solicita completarile necesare sau le vor respinge motivat. In ultimele 10 zile, inainte de declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi, nu se va mai admite nici o primire de dosare, intervalul fiind consacrat doar rezolvarii contestatiilor.rn Art. 11. – Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi se realizeaza in 3 etape:rn A. Etapa 1 – atribuirea autorizatiilor taxi permanente, stabilite pentru grupa taximetristilor independentirn 1. Daca numarul autorizatiilor taxi solicitate depaseste numarul autorizatiilor taxi stabilite pentru aceasta grupa, va avea loc o departajare intre solicitanti pe baza unor criterii stabilite prin regulament.rn 2. Criteriile pe baza carora se va stabili un punctaj de departajare pot fi:rn a) vechimea autovehiculului, in functie de data de fabricatie;rn b) gradul de confort asigurat de autovehicul, pe tipuri constructive existente, conform cererilor;rn c) gradul de poluare realizat, in functie de tipul de carburant utilizat – benzina, motorina sau GPL;rn d) durata de cand practica legal si fara intrerupere activitatea de taximetrie.rn 3. Dupa stabilirea finala a ordinii castigatorilor, autorizatiile taxi permanente vor fi atribuite pentru o durata de 5 ani, in ordinea descrescatoare a listei.rn Restul taximetristilor independenti care nu au participat la atribuire vor fi trecuti pe lista de asteptare nr. 1, in ordinea descrescatoare stabilita.rn 4. Daca numarul autorizatiilor taxi solicitate este mai mic decat numarul autorizatiilor taxi stabilit, dupa satisfacerea cererilor, numarul autorizatiilor taxi neatribuite va constitui prima rezerva.rn B. Etapa a 2-a – atribuirea autorizatiilor taxi permanente, stabilite pentru grupa operatorilor de transport taxirn 1. Daca numarul autorizatiilor taxi solicitate depaseste numarul autorizatiilor taxi stabilit pentru aceasta grupa, va avea loc o departajare intre solicitanti, pe baza unor criterii stabilite prin regulament.rn 2. Criteriile pe baza carora se va stabili un punctaj de departajare pot fi:rn a) criteriile prevazute la etapa 1;rn b) alte criterii precum:rn – forma de detinere a autovehiculelor respective – in proprietate, leasing sau inchiriere;rn – numarul de autovehicule pentru care se solicita autorizatii taxi.rn 3. In alta varianta se poate stabili un singur criteriu pe baza caruia fiecare operator poate primi un numar de autorizatii taxi permanente, proportional cu numarul de autovehicule detinute, inscrise in cererea de acordare.rn 4. Dupa stabilirea finala a ordinii castigatorilor, autorizatiile taxi permanente vor fi atribuite pentru o durata de 5 ani, in ordinea descrescatoare a listei.rn 5. Operatorii de transport taxi care nu au primit autorizatiile taxi solicitate vor fi trecuti pe lista de asteptare nr. 2, in ordinea descrescatoare stabilita, si vor primi in aceasta ordine autorizatii taxi neatribuite din prima rezerva constituita, daca exista, pentru o durata de 1 an.rn Pe lista de asteptare nr. 2 raman inscrisi operatorii de transport care nu au primit autorizatiile taxi solicitate.rn 6. Daca numarul autorizatiilor taxi solicitate este mai mic decat numarul autorizatiilor taxi stabilit, dupa satisfacerea cererilor, numarul autorizatiilor taxi neatribuite va constitui a doua rezerva.rn 7. Taximetristii independenti aflati pe lista de asteptare nr. 1 vor primi in ordine descrescatoare autorizatii taxi neatribuite din a doua rezerva, pentru o durata de 1 an.rn Pe lista de asteptare nr. 1 raman inscrisi taximetristii independenti care nu au primit autorizatiile taxi solicitate.rn C. Etapa a 3-a – atribuirea autorizatiilor taxi sezoniere stabilitern 1. Atribuirea incepe cu cererile taximetristilor independenti ramasi, inscrisi in lista de asteptare nr. 1, dupa care urmeaza celelalte cereri ale taximetristilor independenti pentru autorizatii taxi sezoniere, departajati, daca este cazul, dupa criterii stabilite prin regulament, iar daca este cazul, se continua cu cererile operatorilor de transport ramasi, inscrisi in lista de asteptare nr. 2.rn 2. Solicitantii autorizatiilor taxi permanente ramasi, inscrisi in cele doua liste de asteptare, nu pot fi obligati sa accepte autorizatii taxi sezoniere decat in conditia in care au cereri exprese in acest sens.rn 3. Taximetristii independenti care au solicitat autorizatii taxi sezoniere si nu au participat la atribuire raman inscrisi in ordine descrescatoare pe lista de asteptare nr. 3.rn 4. In conditiile in care dupa procedurile respective mai raman neatribuite autorizatii taxi, procedura ramane deschisa si, lunar, se va repeta in conditiile in care apar solicitari.rn 5. Un operator de transport taxi nu poate primi mai mult de 30% din numarul total de autorizatii taxi stabilit pentru grupa operatorilor.rn 6. In cota de 30% se va avea in vedere si cota de participare a operatorului de transport si a membrilor familiei in alte firme de transport de persoane in regim de taxi din localitatea respectiva.rn 7. Pe toata durata de valabilitate a autorizatiei taxi, aceasta nu poate fi retrasa decat in cazurile imputabile beneficiarului, conform prevederilor legii.rn 8. Autorizatiile taxi astfel disponibilizate vor fi oferite solicitantilor de pe lista de asteptare tinand de grupa in care a fost repartizata initial autorizatia, pentru durata de 5 ani. In cazul in care pe lista de asteptare a grupei respective nu exista nici un solicitant, aceasta se acorda pentru 1 an unui solicitant de pe cealalta lista de asteptare.rn 9. Listele de asteptare pot fi completate permanent cu noi solicitanti, in ordinea inscrierii, in conditiile stabilite prin regulament.rn 10. Un autovehicul poate fi inlocuit justificat cu alt autovehicul agreat, sub aceeasi autorizatie taxi, in urmatoarele cazuri:rn – autovehiculul inlocuit nu mai este agreat de Registrul Auto Roman ca autovehicul taxi;rn – autovehiculul inlocuit a fost instrainat de operator sau taximetristul independent;rn – autovehiculul inlocuit a fost scos din circulatie;rn – autovehiculul inlocuit a facut obiectul unui contract de inchiriere si contractul a fost reziliat sau si-a incetat valabilitatea, dar nu in mai putin de 1 an de la data incheierii acestuia;rn – autovehiculul inlocuit a facut obiectul unui contract de leasing si a fost restituit societatii de leasing.rn In cazul in care inlocuirea nu se poate incadra in una dintre situatiile de mai sus, autorizatia taxi va fi retrasa si redistribuita pe lista de asteptare a grupei respective.rn Art. 12. – (1) Dupa atribuirea autorizatiei taxi, taxiul nu poate fi introdus in activitate decat daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:rn a) are aplicate pe cele doua portiere spate, iar in cazul transportului de bunuri, pe partile laterale ale cabinei sau caroseriei, cele doua indicatoare marcate care trebuie sa contina:rn – numarul autorizatiei taxi;rn – localitatea de autorizare;rn – data expirarii autorizatiei taxi;rn b) indicatorul marcat va fi stabilit ca model unic la nivelul localitatii, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente, si va indeplini urmatoarele conditii:rn – va avea forma, dimensiunile, dimensiunile inscrisurilor si culorile astfel incat sa poata fi lizibil de la o distanta de 100 m;rn – sa aiba inscrisurile in relief, pentru a nu putea fi falsificat;rn – sa aiba un sistem de prindere de portiera care sa il asigure contra desprinderii cu usurinta;rn – sa nu poata fi indepartat de pe portiera decat de persoana desemnata de serviciul de transport local al administratiei publice centrale;rn c) are aplicate pe cele doua portiere fata valoarea tarifului pe kilometru, a tarifului pe ora si a tarifului de pornire.rn (2) Pentru organele de control, neconcordanta dintre indicatiile Liber si Ocupat ale lampii taxi si regimul de operare a aparatului de taxat poate fi considerata flagrant si constituie motiv de oprire a taxiului de catre autoritatile abilitate si de control privind aceasta neconcordanta.rn Art. 13. – (1) Activitatea de dispecerat taxi este o activitate conexa activitatii de transport persoane in regim de taxi si se poate desfasura numai pe baza de licenta de executie pentru activitati conexe, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane.rn (2) Un operator de transport persoane in regim de taxi poate executa si activitate de dispecerat taxi, in conditiile in care detine si licenta de executie pentru aceasta activitate.rn (3) Operatorul dispecer executa serviciul de dispecerat taxi pentru orice operator de transport taxi sau taximetrist independent, pe baza de contract oneros, la care acestia ataseaza copie de pe autorizatia de executie a serviciului de transport persoane in regim de taxi detinuta.rn (4) O data cu incheierea contractului, operatorul dispecer va atasa la evidenta din Registrul statiilor radio din dotarea taxiurilor deservite si copie de pe actul de proprietate sau de detinere asupra statiei radio de catre operatorul de transport sau de catre taximetristul independent.rnrn III. Reglementari privind desfasurarea activitatii dern transport in regim de taxirnrn Art. 14. – (1) Prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente, se stabilesc pe raza administrativ-teritoriala a localitatii locurile de asteptare pentru taxiurile existente, cu avizul Politiei Rutiere.rn (2) Fiecare loc de asteptare va fi amenajat pentru un numar prestabilit de taxiuri si semnalizat in acest sens.rn (3) Accesul oricarui taxi in zona de asteptare, pe locul prestabilit, se face nediscriminatoriu si in limita locurilor disponibile.rn (4) In locurile de asteptare, taxiurile vor accesa in ordinea venirii, iar angajarea serviciului de catre client se face, de regula, in ordinea in care acestea au ocupat locurile de asteptare.rn (5) Prin aceeasi hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se va stabili daca accesul taxiurilor in locurile de asteptare va fi gratuit sau pe baza unei taxe unice, stabilite la nivelul localitatii sau la nivelul fiecarui loc de asteptare.rn (6) In cazuri deosebite, prin hotarare se pot stabili si taxe diferentiale de acces in anumite locuri de asteptare, taxe care vor fi platite numai de taxiurile care vor avea acces in acel loc, pe baza unor criterii prestabilite prin regulament.rn Art. 15. – (1) Un autovehicul taxi, disponibil pentru a fi angajat de un client, trebuie sa se afle obligatoriu in pozitia Liber, respectiv avand lampa verde aprinsa, indiferent daca se gaseste in miscare sau intr-un loc de asteptare.rn (2) Un autovehicul taxi aflat in pozitia Liber este obligat sa accepte nediscriminatoriu comanda explicita a primului client, indiferent de traseul si destinatia solicitata de acesta.rn Art. 16. – Solicitarea clientului trebuie sa fie explicita, realizata direct, verbal, prin semnal cu mana ridicata, sau prin comanda telefonica ori indirect, printr-un dispecer. Un client nu poate fi refuzat decat in conditii bine justificate.rn Art. 17. – Angajarea serviciului unui taxi aflat in miscare in pozitia Liber poate fi realizata de catre client in urmatoarele moduri:rn – semnalizand cu mana de pe marginea trotuarului sau a drumului, dintr-un loc unde nu este interzisa oprirea taxiului;rn – semnalizand cu mana sau prin alte mijloace aflate la dispozitie dintr-o statie taxi.rn Art. 18. – (1) In conditia in care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu poate asigura suficiente locuri de asteptare a taxiului, poate amenaja statii taxi, cu avizul Politiei Rutiere, in care clientii pot astepta sau pot opri, prin semnalizare cu mana sau prin alte mijloace, taxiuri comandate, respectiv taxiuri aflate in miscare, in pozitia Liber.rn (2) Statiile taxi astfel infiintate trebuie sa asigure un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru imbarcare sau debarcare clienti si sa fie semnalizate corespunzator si dotate cu telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi si indicator care, la comanda clientului, semnalizeaza luminos taximetristului aflat in miscare prezenta clientului in statie.rn (3) Este interzisa realizarea a orice fel de publicitate a unui numar de apel al unui dispecer taxi care nu este autorizat prin licenta de executie.rn (4) Prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Politiei Rutiere si cu consultarea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente, se vor stabili si semnaliza corespunzator cazurile de exceptare a interdictiilor privind oprirea sau accesul in unele zone din interiorul localitatii, de catre taxiuri, in conditiile stabilite de lege.rn Art. 19. – (1) Un taxi poate transporta la o cursa maximum 4 persoane, dintre care, de regula, numai una este client, respectiv persoana care emite explicit comanda si realizeaza plata integrala a costului serviciului, conform datelor inscrise in bonul client. Clientul decide traseul si destinatia si este raspunzator de plata corespunzatoare a serviciului.rn (2) In cazuri justificate, taximetrisul poate transporta si un alt client in aceeasi cursa, dar cu acceptul primului client in ceea ce priveste traseul si modul de defalcare a sumei de plata, stabilita conform bonului client.rn (3) Deplasarea taxiului de la locul in care taximetristul primeste comanda prin dispecer sau telefon si pana la locul preluarii clientului, precum si deplasarea fara client in timpul programului se fac in pozitia Liber.rn Art. 20. – Un taximetrist nu poate deservi permanent un traseu prestabilit care depaseste localitatea de autorizare. Prezenta taximetristului cu taxiul intr-o localitate, alta decat localitatea de autorizare, nu poate fi justificata decat ca urmare a executarii unei comenzi ocazionale.rn Art. 21. – (1) Un conducator auto poate practica activitatea de taximetrist daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:rn a) are varsta de 21 de ani impliniti;rn b) detine permis de conducere categoria B de 3 ani sau categoria C de 2 ani;rn c) este angajatul operatorului de transport taxi, detinatorul taxiului sau este taximetrist independent si proprietarul taxiului;rn d) detine certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil;rn e) este apt din punct de vedere medical si psihologic;rn f) detine certificatul de atestare profesionala valabil, eliberat de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane dupa promovarea unui test grila.rn (2) Dovada indeplinirii conditiilor de la lit. c) se face cu legitimatia de serviciu, certificatul de inmatriculare al taxiului si ecusonul cu fotografie afisat vizibil la bord.rn Art. 22. – (1) In cazul savarsirii unor abateri prevazute in reglementarile in vigoare, certificatul de atestare a pregatirii profesionale va fi retinut de catre reprezentantii organelor de control autorizate si va fi predat agentiei Autoritatii Rutiere Romane o data cu copia documentului de constatare, care va lua masuri de restituire, suspendare sau anulare, dupa caz.rn (2) Retinerea certificatului de atestare a pregatirii profesionale se face in urmatoarele cazuri:rn a) taximetristul a realizat transport public fara ca aparatul de taxat sa fie in functiune;rn b) taximetristul nu poate justifica provenienta aparatului de taxat sau a statiei radio de pe taxi;rn c) taximetristul a fost implicat cu vinovatie in activitati cu caracter infractional sau acte antisociale grave;rn d) taximetristul a fost implicat cu vinovatie in accidente de circulatie grave, soldate cu victime omenesti si pagube materiale insemnate;rn e) taximetristul a avut un comportament evident agresiv in raporturile sale cu organele de control autorizate sau cu clientii;rn f) taximetristul are cazier judiciar;rn g) taximetristul este inapt din punct de vedere medical si/sau psihologic;rn h) taximetristului i s-a suspendat sau anulat permisul de conducere;rn i) taximetristul si-a inceput activitatea cu sigiliul de la aparatul de taxat rupt sau fara valabilitate.rn Art. 23. – (1) Controalele aplicate asupra activitatii taximetristilor se pot executa in urmatoarele conditii:rn a) controale pe traseu, executate de echipaje mixte, din care trebuie sa faca parte un reprezentant al Politiei Rutiere. Aceste controale se executa planificat sau la cererea expresa a unui organ de control autorizat;rn b) controlul privind activitatea taxiurilor, pe perioada cat acestea stationeaza in locurile de asteptare. Pentru efectuarea acestor controale nu este obligatorie prezenta politistului rutier;rn c) controlul taxiurilor pe perioada cat acestea stationeaza la sediul firmei. Pentru efectuarea acestor controale nu este necesara prezenta politistului rutier.rn (2) Fiecare organ de control autorizat va efectua controlul numai in domeniul in care are atributii in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de taximetrie.rn Art. 24. – (1) Tariful total al transportului de persoane in regim de taxi, dupa finalizarea unei curse, este realizat prin insumarea la taxa de pornire a tarifului transportului pentru distanta parcursa si a tarifului transportului pentru timpii de stationare in timpul derularii cursei.rn (2) Tariful transportului pe distanta parcursa sau pentru timpii de stationare se obtine aplicandu-se tariful pe kilometru la distanta parcursa, respectiv tariful pe ora la timpul de stationare consumat in timpul cursei.rn (3) In cazul transportului de bunuri in regim de taxi, la tariful transportului pentru distanta parcursa si pentru timpul de stationare consumat in timpul cursei se adauga si tarifele privind incarcarea si/sau descarcarea realizata de catre conducatorul auto sau de catre persoana desemnata de acesta.rn Art. 25. – In stabilirea tarifului total al prestatiei trebuie sa se tina cont de urmatoarele elemente:rn a) ponderea tarifului pe timp, a tarifului pe distanta si a taxei de pornire in tariful total al prestatiei;rn b) includerea in tariful total al prestatiei a tuturor cheltuielilor reale, fixe si variabile, realizate pentru asigurarea desfasurarii transportului in regim de taxi;rn c) tariful total al prestatiei sa nu fie stabilit sub costuri;rn d) asigurarea unui profit rezonabil peste costul minim al prestatiei.rn Art. 26. – (1) Pentru combaterea concurentei neloiale intre executantii activitatii de transport persoane in regim de taxi, prin practicarea unor tarife sub costuri, precum si pentru protectia beneficiarilor acestor servicii, consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu consultarea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din Romania, si a filialei asociatiei profesionale reprezentative existente, va stabili prin hotarare limitele maxime si minime ale tarifelor pe kilometru, limite intre care fiecare operator sau taximetrist independent poate opera liber.rn (2) Pentru evaluarea limitelor tarifare, Camera taximetristilor va furniza consiliului local sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, datele privind elementele de calcul al tarifelor aplicate, pentru documentare.rnrn IV. Dispozitii finalernrn Art. 27. – In aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice se vor realiza urmatoarele:rn a) autoritatile administratiei publice locale vor intocmi sau reactualiza propriile regulamente privind organizarea si desfasurarea activitatii de transport in regim de taxi. In finalizarea acestei obligatii se va tine cont de prevederile prezentelor norme metodologice;rn b) autoritatile administratiei publice locale vor verifica toate autorizatiile emise pentru operatori si taximetristi independenti si le vor prelungi temporar pana la 31 decembrie 2003 pe cele care au fost eliberate in conformitate cu prevederile existente pana la prezentele norme metodologice;rn c) toate aparatele de taxat si statiile radio existente pe taxiurile cu autorizatiile temporare stabilite la lit. b) vor putea fi utilizate pana la inlocuirea lor conform legii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2003. Pana la inlocuirea aparatelor de taxat cu modelul omologat stabilit prin lege, tarifarea se va realiza incepand cu 28 a

Te-ar putea interesa și: