ANEXA PROGRAMUL pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit, denumit in continuare Program, il constituie cresterea competitivitatii si capitalizarea intreprinderilor mici si mijlocii prin alocarea de fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit, realizandu-se astfel o mai buna consolidare a capitalului autohton in perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si a competitiei la care vor fi supuse aceste societati pe piata unica. 2. Bugetul Programului Suma alocata Programului se stabileste anual prin legea bugetului de stat. 3. Implementarea Programului Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumita in continuare ANIMMC, este administratorul Programului. 4. Beneficiari eligibili 4.1. Pot beneficia de prevederile Programului agentii economici care: a) sunt organizati in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea in Romania; b) sunt organizati in baza Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare. 4.2. Agentii economici mentionati la pct. 4.1 pot beneficia de prevederile Programului, daca indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate: a) au capital social integral privat;b) indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru a fi intreprinderi mici si mijlocii; c) si-au indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, prevazute de legislatia in vigoare; d) nu sunt in stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate sau nu se afla intr-o situatie similara cu cele mentionate mai sus, reglementata de lege; e) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile prevazute la lit. d); f) au incheiat anul fiscal anterior anului in curs cu bilant pozitiv si au reinvestit in tot sau in parte profitul; g) nu au aplicat amortizarea accelerata prevazuta de Codul fiscal. 5. Tipurile de ajutor financiar 5.1. Prin Program beneficiarii eligibili primesc fonduri in limita impozitului aferent profitului reinvestit. 5.2. Profitul brut reinvestit reprezinta sumele utilizate pentru efectuarea de investitii in active corporale (echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte si instalatii, precum si pentru computerele si echipamentele periferice ale acestora) si necorporale (brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau de fabrica si alte valori similare, precum si achizitionarea sau producerea programelor informatice) prevazute la art. 24 alin. (6) lit. b) si alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aferente obiectului de activitate, exclusiv cele care au alte surse de finantare decat profitul brut, cum sunt: credite, imprumuturi nerambursabile sau civile. 5.3. Pentru investitiile in active corporale si necorporale, altele decat cele prevazute la pct. 5.2, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de prevederile art. 24 alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile ulterioare. 5.4. Suma maxima asupra careia se calculeaza valoarea fondului de stimulare este cea platita cu titlu de impozit pe profitul reinvestit, incepand cu trimestrul IV al anului 2004. 5.5. Pentru anul 2005, fondurile vor fi alocate in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit in activele mentionate la pct. 5.2, achitate dupa data de 1 octombrie 2004 si puse in functiune pana la sfarsitul anului respectiv. 6. Modalitatea de derulare a Programului 6.1. (1) Beneficiarul potential va inainta cererea pentru alocarea de fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit la sediul ANIMMC – Unitatea de implementare a Programului, insotita de urmatoarele documente justificative: a) copie certificata de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal; b) certificatul constatator, in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea, in care sa mentioneze actionarii/asociatii, reprezentantii legali ai societatii, precum si toate domeniile de activitate principale si secundare ale societatii solicitante; c) declaratia pe propria raspundere privind numarul mediu anual al salariatilor; d) copie de pe bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente, semnata, pentru conformitate cu originalul, de catre reprezentantul legal al societatii; e) declaratia pe propria raspundere, din care rezulta ca nu are datorii exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare; f) documente care atesta valoarea investitiei (contracte, facturi fiscale, extrase de cont, ordine de plata, chitante fiscale si alte documente fiscale care pot dovedi efectuarea de plati); g) declaratia pe propria raspundere, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul Program. (2) Modelul cererii pentru alocarea de fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit si procedura de implementare a Programului se vor stabili prin ordin al presedintelui ANIMMC. 6.2. Evaluarea cererilor pentru alocarea de fonduri in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit va fi efectuata de catre Unitatea de implementare a Programului, numita prin ordin al presedintelui ANIMMC. 6.3. Decizia cu privire la acordarea fondurilor in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit este de competenta Unitatii de implementare a Programului. 6.4. Acordarea fondurilor in limita sumelor platite pentru impozitul pe profitul reinvestit se face in baza documentelor justificative prezentate de catre beneficiar. 7. Confidentialitate Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, membrii Unitatii de implementare a Programului avand obligatia de a nu dezvalui informatiile mentionate in acestea catre terte persoane. 8. Solutionarea contestatiilor Contestatiile formulate impotriva deciziilor Unitatii de implementare a Programului sau sesizarile privind activitatea acesteia vor fi prezentate Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si vor fi solutionate in baza avizului acestuia. 9. Prevederi finale ANIMMC, prin Unitatea de implementare a Programului, va prezenta lunar Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii un raport de activitate privind derularea Programului.