Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
avand in vedere prevederile art. 73 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
emite urmatoarea decizie:
Art. I. – Normele privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de export, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 374 din 22 februarie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 10 martie 2000, modificata prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 636 din 12 aprilie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
„c) sunt autorizati in calitate de principal obligat, in conformitate cu prevederile Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 216/2000. Autorizatia de principal obligat nu este necesara in cazul in care marfurile sunt transportate sub acoperirea Conventiei TIR sau pe cale ferata;”
2. La articolul 4, litera h) va avea urmatorul cuprins:
„h) autorizatia de principal obligat sau o declaratie ca marfurile sunt transportate sub acoperirea Conventiei TIR sau pe cale ferata;”
3. La articolul 18, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
„In cazul operatiunilor de tranzit pe cale ferata nu se introduc datele referitoare la urmarirea tranzitelor in sistem informatic.”
Art. II. – Normele privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de import si de perfectionare activa, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 637 din 12 aprilie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
„c) sunt autorizati in calitate de principal obligat pe langa biroul vamal de domiciliere in cazul incheierii regimului vamal de perfectionare activa prin exportul/reexportul produselor compensatoare, in conformitate cu prevederile Deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 216/2000. Autorizatia de principal obligat nu este necesara in cazul in care marfurile sunt transportate sub acoperirea Conventiei TIR sau pe cale ferata.”
2. La articolul 4, litera h) va avea urmatorul cuprins:
„h) autorizatia de principal obligat pe langa biroul vamal de domiciliere sau o declaratie ca marfurile sunt transportate sub acoperirea Conventiei TIR sau pe cale ferata;”
3. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18. – Marfurile destinate plasarii sub regimul vamal de import sau de perfectionare activa sunt dirijate direct la locurile desemnate sau agreate de biroul vamal de domiciliere, sub acoperirea unui titlu de tranzit. In acest caz formalitatile vamale aplicabile sunt cele prevazute in prevederile specifice in domeniu. Locurile desemnate sau agreate pot fi numai cele mentionate in autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu.”
4. La articolul 20, primul alineat va avea urmatorul cuprins:
„- Responsabilitatea transportatorului sau a principalului obligat ramane angajata pana in momentul in care marfurile sunt puse la dispozitie beneficiarului procedurii.”