In baza carui document se poate imputa o cantitate de marfa lipsa din gestiune la inventariere? Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta operatiune (evidentierea taxei pe valoarea adaugata, descarcarea de gestiune)?


Cristina Iovan – BrailaPotrivit Ordinului nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, inventarierea se materializeaza prin inscrierea elementelor de activ si de pasiv, fara spatii libere si fara stersaturi, in formularul “Lista de inventariere” (cod 14-3-12). Acest formular serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de bunuri si valori, constatate cu ocazia inventarierii, precum si pentru constatarea deprecierilor.


Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri. Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfarsitul listelor de inventariere.


Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. In cazul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea se semneaza atat de catre gestionarul predator, cat si de catre cel primitor.

Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate. Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, se procedeaza la o analiza a tuturor stocurilor inscrise in fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele de inventariere, cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte.


In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire. Conform Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, prin valoare de inlocuire se intelege costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei, care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.


Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia perisabilitatilor in limitele prevazute prin lege si a bunurilor distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora sunt considerate livrari de bunuri, prin urmare trebuie colectata taxa pe valoarea adaugata. Din punctul de vedere al impozitului pe profit, doar cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata, sunt cheltuieli nedeductibile. Prin urmare, cheltuiala cu descarcarea din gestiune a marfurilor lipsa la inventariere imputabile va fi o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit.


In contabilitate, bunurile constatate lipsa la inventariere se evidentiaza pe seama cheltuielilor, dupa natura lor. Bunurile constatate lipsa la inventariere se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea contabila. Lipsurile imputabile se recupereaza de la persoanele vinovate la valoarea de inlocuire, determinata potrivit Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv.

Din punctul de vedere al inregistrarilor contabile se evidentiaza doua cazuri:

a) la o societate care comercializeaza in sistem en gros:


– descarcarea de gestiune: 607 = 371

– imputarea marfii: 428 = %

7588


4427b) la o societate care comercializeaza in sistem en detail:


– descarcarea de gestiune: % = 371


607


378


4428


– imputarea marfii: 428 = %


7588


4427

Cum se inregistreaza in contabilitatea producatorului si a comisionarului exportul direct, respectiv exportul in comision? Sunt operatiuni fara taxa pe valoarea adaugata? Care sunt documentele ce trebuie intocmite?

Silvia Costache – Ploiesti
Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, are obligatia sa emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre fiecare beneficiar.

Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau. prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara tarii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul.


Pentru exportul efectuat in nume propriu de catre exportator, justificarea regimului de scutire se face cu factura fiscala si factura externa, precum si cu declaratie vamala de export din care sa rezulte ca s-a acordat liberul de vama, conform reglementarilor vamale in vigoare.
Pentru exportul realizat prin comisionari care actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica atat de catre comisionar, cat si de catre comitent. Comitentul va justifica scutirea cu urmatoarele documente: contractul incheiat cu comisionarul, din care sa rezulte cantitatile de bunuri, precum si data la care trebuie efectuat exportul, factura fiscala emisa de comitent catre comisionar si copia de pe declaratia vamala de export pentru care autoritatea vamala a acordat liberul de vama si copia de pe lista-anexa la declaratia vamala, in care comisionarul a inscris denumirea comitentului. Aceste documente sunt prezentate obligatoriu la termenele prevazute in contract pentru efectuarea exportului. Scutirea cu drept de deducere se aplica si in perioada in care comitentul nu este in posesia copiei de pe declaratia vamala de export.

Inregistrarile in contabilitate ale acestor operatiuni sunt:

a) exportul direct:


– vanzare marfa 4111 = 707


– descarcare gestiune 607 = 371b) exportul in comision la producator:


– vanzare marfa 4111 = 707


– descarcare gestiune 60 7 = 371


– comisionul datorat 622 = 401


– compensare 401 = 411
c) exportul in comision la comisionar:


– venit din comision 4111 = 704


– marfa de la producator 4111 = 401Un furnizor emite o factura pe data de 31 ale lunii. Expediaza factura prin posta la client, care o primeste pe 05 ale lunii urmatoare. Totodata, clientul primeste si receptioneaza marfa tot pe 05 ale lunii urmatoare. Din punctul de vedere al Legii contabilitatii, cand inregistreaza clientul NIR-ul, datoria de plata, taxa pe valoarea adaugata deductibila: pe 05 ale lunii urmatoare sau in luna anterioara (aceea de emitere a facturii de catre furnizor)?


Ion Eugen Carastan – Calarasi
Potrivit Ordinului nr. 1850 /2004 care aproba Nomenclatorul si modele si normele de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de inseriere si numerotare, Nota de receptie si constatare de diferente (NIR-ul) serveste ca document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate a bunurilor. Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.


In Codul fiscal, se prevede ca taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cand autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, la un moment dat, sa solicite taxa pe valoarea adaugata de la platitorii taxei, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o alta data. Regula generala este aceea ca faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibila, la data livrarii de bunuri sau la data prestarii de servicii. Una dintre exceptiile de la aceasta regula este aceea ca exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator si intervine la data la care este emisa o factura fiscala, inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii.
In concluzie, in cazul prezentat de dumneavoastra, se inregistreaza taxa pe valoarea adaugata, odata cu datoria de plata, in luna in care a fost emisa factura, iar marfa se inregistreaza in contabilitate pe baza Notei de receptie si constatare de diferente, in luna urmatoare.
Inregistrarile in contabilitate ale acestor operatiuni sunt:


a) in prima luna – pentru factura emisa de furnizor: % = 401


357


4426b) in luna urmatoare – la receptia marfii:


371 = 357