IMM-urile şi persoanele fizice autorizate îşi pot achiziţiona utilaje şi tehnologii moderne cu fonduri nerambursabile care pot ajunge pånă la 446.000 de lei pe proiect.

Nouă milioane de euro (circa 20 de milioane de lei) au fost puse la bătaie de Guvern şi Banca Mondială, prin programul e-Creştere, pentru ca persoanele fizice autorizate (PFA), IMM-urile şi asociaţiile care activează în domeniul agriculturii să se poată dota cu echipamente şi tehnologie de ultimă oră. Accentul este pus pe soluţii informatice de tip e-business, iar banii sunt alocaţi pentru a creşte competitivitatea companiilor şi a le ajuta să facă faţă concurenţei externe. Programul este gestionat de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI). Valoarea finanţărilor variază de la 33.450 de lei pentru PFA-uri, întreprinderi individuale şi familiale, 223.000 de lei pentru IMM-uri şi ajung la 446.000 de lei în cazul parteneriatelor formate dintr-un IMM (beneficiar) şi o unitate de drept public sau privat (partener), atestată spre a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare.

„Deşi programul a stårnit interes, fiind vorba de finanţare nerambursabilă, care nu necesită o documentaţie prea complicată, deocamdată nu am primit nicio aplicaţie. Este o noutate, iar potenţialii beneficiari ne cer mai multe informaţii. Chiar de la începutul perioadei de lansare am primit circa zece astfel de solicitări pe zi. Întrebările se referă la eligibilitatea solicitantului sau a costurilor pentru a obţine finanţarea“, ne-a spus Diana Voicu, director MCTI – Unitatea de management al proiectului. Conform acesteia, cei mai mulţi care au adresat întrebări sunt persoane fizice autorizate, dar şi reprezentanţi ai unor companii. „Interesul imediat este de achiziţionare de echipamente sau utilaje, dar sunt intenţii de dezvoltare de proiecte care înglobează şi componenta de comerţ electronic, marketing online etc.“, susţine Diana Voicu.

Cheltuieli eligibile

• Achiziţionarea utilajelor de producţie care să conţină elemente inovatoare sau tehnologii moderne şi echipamente TIC (tehnologii ale informaţiei şi comunicării) – maximum 60% din valoarea proiectului
• Achiziţionarea drepturilor de exploatare a unei invenţii brevetate, licenţe software etc. – maximum 40% din valoarea totală a proiectului
• Achiziţionarea de soluţii software care pot include: analiza proceselor, dezvoltarea, implementarea şi testarea aplicaţiei – maximum 40% din valoarea totală a proiectului
• Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru: planuri de afaceri pentru dezvoltarea soluţiilor de tip e-business, studii de piaţă, pregătirea documentaţiei proiectului etc. – între 10% şi 20% din valoarea proiectului
• Achiziţionarea de servicii de instruire (taxe pentru cursuri) – între 10% şi 20% din valoarea totală a proiectului
• Participarea la tårguri naţionale şi internaţionale (taxa de participare) – maximum 10% din valoarea totală a proiectului
• Costuri pentru audit – maximum 10% din valoarea totală a proiectului.
Cheltuieli neeligibile
• Cumpărarea sau închirierea terenurilor sau clădirilor
• Salariile sau onorariile solicitantului/partenerilor
• Orice formă de leasing pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii
• Achiziţionarea echipamentelor la måna a doua
• Modernizarea sediilor
• Achiziţionarea mijloacelor de transport
• Onorarii legate de tranzacţii bancare
• Costuri legate de TVA.
Ce trebuie să conţină dosarul?
• Cererea solicitantului în vederea obţinerii finanţării nerambursabile
• Bugetul proiectului
• Planul de sustenabilitate (formularul oferă informaţii privind acţiunile avute în vedere pentru desfăşurarea proiectului odată încheiată finanţarea nerambursabilă)
• Declaraţia de imparţialitate (formularul are ca scop demonstrarea faptului că nu există vreun conflict de interese al beneficiarului finanţării nerambursabile, referitor la proiect sau la Autoritatea Contractantă)
• Documente justificative (copii de pe Actul Constitutiv sau autorizaţia de funcţionare, copii ale celui mai recent bilanţ, certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local, emis de autoritatea locală, care să certifice faptul că solicitantul nu are datorii pentru anul 2007, în original, declaraţie bancară, atestånd disponibilitatea contribuţiei solicitantului la cofinanţarea proiectului, în original etc.)
• Planul de afaceri
• Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM-urilor. n

AtenŢie!
Dosarele se primesc pånă pe 24 noiembrie 2008, iar durata procesului de implementare a unui proiect este de maximum 12 luni consecutive

Pasi de urmat

1. Verificarea eligibilitatii
Solicitanţii trebuie să fie: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, microîntreprinderi, IMM-uri, asociaţii care activează în domeniul agriculturii, societăţi cooperative, cooperative agricole, grupuri de producători.

2. Verificarea contributiei proprii
Contribuţia proprie trebuie să fie doar în numerar şi, în funcţie de grupul-ţintă, porneşte de la 15% din valoarea proiectului propus

3. Pregatirea solicitarii
Solicitantul trebuie să verifice dacă ideea proiectului este în acord cu obiectivul programului şi, ulterior să pregătească cererea împreună cu anexele acesteia

4. Pregatirea dosarului
Plicul trebuie să conţină cererea de finanţare şi anexele (originalul şi o copie), CD-ul cu acelaşi conţinut, lista de verificare, nota de înaintare şi declaraţia-angajament a solicitantului (semnate şi ştampilate)

5. Depunerea dosarului
Solicitarea se depune la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informaţiei, în atenţia Unităţii de management al proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere – PFN“

IMPORTANT!
La bugetul proiectului poate fi adăugată o rezervă de cheltuieli neprevăzute de maximum 10% din totalul costurilor eligibile (valoarea finanţării nerambursabile Ă cofinanţarea beneficiarului), care poate fi utilizată numai după ce s-a obţinut aprobarea scrisă a Autorităţii Contractante