Capital vă prezintă cele mai importante aspecte ale bugetului propus de PNL, urmând ca mâine să puteți citi pe site-ul nostru, măsurile explicate în detaliu.

Menționăm că Guvernul Orban a ales să meargă pe varianta asumării cu acest buget, fiind primul caz de acest tip din istoria post decembristă. PSD a anunțat deja că va contesta la Curtea Constituțională măsura Guvernului Orban, pentru conflict între puterea legislativă și cea executivă.

Amintim, de asemenea, că procedura de asumare a răspunderii nu exclude modificări venite ca urmare a amendamentelor enunțate în cadrul discuțiilor din Parlament. Premierul Ludovic Orban a spus deja că Guvernul va lua în considerare acele amendamente care ar aduce un beneficiu economiei, oamenilor sau firmelor.

Iată, mai jos, principalele enunțuri din expunerea de motive care însoțește proiectul de buget:

 

 • acordarea în anul 2020 a unui indice de corecție de 1,41 în conformitate cu prevederile art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare; potrivit legislației în vigoare pentru persoanele noi înscrise la pensie în anul 2020, la punctajul mediu anual realizat se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat în anul 2018 şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011.

 • creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2020 la 5.429 lei, faţă de 4.945 lei estimat pentru anul 2019 şi 4.357 lei realizat în anul 2018;

 • scăderea numărului de şomeri înregistraţi, ajungându-se astfel la finele anului 2020 la 275 mii persoane, de la 287 mii persoane la finele anului 2019;

 • scăderea ratei şomajului înregistrat, ajungându-se astfel la finele anului 2020 la 3% faţă de 3,2% la finele anului 2019;

 • Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se asigură repartiţia produsului intern brut pentru domeniul social ce priveşte sistemul public de pensii şi sistemul asigurărilor pentru şomaj. În anul 2020 pentru susţinerea acestor două sectoare se alocă 7,9% din produsul intern brut.

Despre pensii

Pentru anul 2020, din totalul veniturilor bugetare estimate la 87.489.458 mii lei, 86,9% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,2% din venituri nefiscale și 12,9% din subvenții de la bugetul de stat, respectiv suma de 11.309.694 mii lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 87.327.121 mii lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 162.337 mii lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, sunt diminuate cu suma de 9.378.382 mii lei aferentă Pilonului II de pensii.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele:

 • cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 25% cota de contribuții de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați;

 • cotele de contribuție de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă și 8% pentru condiții speciale de muncă;

 • cota de 2% din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015.

 • baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează veniturile din activități independente o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia;

 • 3,75% cota de contribuție la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 prin care se crează premisele pentru majorări salariale diferențiate pe domenii de activitate, iar în cazul salariaților din sectorul construcții contribuția de asigurări sociale se reduce de la 25% la 21,25%, corespunzător cu scutirea de la plata contribuţiei datorată la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) în limita a 3,75%, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.

Cheltuieli:

În anul 2020, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 87.464.981 mii lei, din care 87.327.121 mii lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) şi 137.860 mii lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale ( 0,2%).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,9% vor fi alocate pentru asistenţă socială şi 1,1% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 87,2% vor fi alocate pentru asistenţă socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate), şi 12,8% pentru funcţionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi, alte cheltuieli, transferuri între unități ale administrației publice şi active nefinanciare).

Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt în sumă de 84.831.806 mii lei, respectiv 7,5% din PIB.

La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor, s-a avut în vedere o pensie medie lunară de 1.515 lei.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2020 cu un excedent în sumă de 24.477 mii lei aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

ALTE Măsuri de remarcat

– Scade bugetul alocat PNDL, program promovat de PSD, cu 5 miliarde de lei

– Sunt înghețate indemnizațiile demniatorilor

-Bugetele tuturor serviciilor (SRI, SIE, STS, SPP) cresc

 • Bugetul Administrației Prezidențiale crește

AICI PUTEȚI CONSULTA BUGETUL PROPUS DE GUVERNUL ORBAN PENTRU 2020