Avand in vedere dispozitiile art. 24 lit. f), art. 38 alin. 1 si ale art. 45 lit. g) din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 26 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,

Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezentele norme reglementeaza tipurile de operatiuni cu instrumente financiare derivate, care pot fi efectuate de bancile persoane juridice romane, precum si de sucursalele din Romania ale bancilor persoane juridice straine, denumite in continuare banci, precum si conditiile de efectuare a acestora.
Art. 2. – In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) instrumente financiare derivate – instrumente a caror valoare depinde de evolutia unuia sau a mai multor elemente suport, cum sunt: rata dobanzii, cursul de schimb, indicii bursieri, valoarea actiunilor si obligatiilor etc. In contextul prezentelor norme elementele suport sunt rata dobanzii si cursul de schimb;
b) swap pe rata dobanzii – contract prin care partile accepta sa schimbe la momente viitoare in timp fluxuri de dobanda stabilite pe baza unei sume notionale (principal).
Suma notionala (principalul pe baza caruia se calculeaza dobanzile) nu se schimba, ci are loc numai decontarea periodica (schimb de dobanzi) a diferentei dintre fluxurile de dobanzi;
c) contract „futures” – contract ce se tranzactioneaza pe piata organizata si prin care se cumpara/vinde la o data viitoare o suma in devize/activ financiar la un curs de schimb/pret stabilit in momentul incheierii contractului;
d) contract „forward rate agreements” (FRA) – contract prin care doua parti convin asupra ratei dobanzii ce urmeaza sa fie platita in viitor pentru o suma notionala (principal) si pentru o perioada determinata. La scadenta contractului partile deconteaza diferenta dintre dobanda stabilita prin contract si dobanda practicata in acel moment pe piata. Suma reprezentand principalul nu se schimba in nici un moment;
e) piete organizate – piete pe care se negociaza instrumentele financiare derivate si care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii:
1. exista o casa de compensatie care contribuie la lichiditatea pietei si asigura decontarea operatiunilor;
2. pozitiile ferme mentinute de operatori sunt ajustate zilnic prin plata/incasarea diferentelor (apeluri de marja);
3. operatorii trebuie sa constituie un depozit de garantare in scopul acoperirii oricarui eventual incident.
O piata organizata este considerata lichida daca respectiva piata isi are resedinta intr-una dintre tarile mentionate in anexa care face parte integranta din prezentele norme;
f) piete asimilate pietelor organizate – piete la buna intelegere de instrumente financiare derivate, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in categoria pietelor organizate, dar a caror lichiditate este considerata ca asigurata in special prin prezenta pe aceste piete a formatorilor de piata.
Operatiunile cu instrumente financiare derivate sunt considerate ca fiind realizate pe pietele asimilate pietelor organizate, daca:
1. exista pentru fiecare instrument financiar derivat cotatii permanente pentru elementul suport, cu valori maxime si minime acceptate de piata;
2. numarul de operatiuni tranzactionate asigura lichiditatea pietei;
g) piete la buna intelegere – piete pe care se negociaza instrumentele financiare derivate si care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in categoria pietelor organizate si pietelor asimilate pietelor organizate;
h) portofoliu omogen – portofoliul de elemente bilantiere sau angajamente din afara bilantului, care indeplineste urmatoarele cerinte minimale: elementele componente sunt exprimate in aceeasi deviza; durata reziduala a acestora nu difera cu mai mult de o luna si, dupa caz, ratele de dobanda ce stau la baza elementelor componente sunt de aceeasi natura;
i) operatiuni de „microacoperire” – operatiunile cu instrumente financiare derivate, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1. au drept scop si efect reducerea riscului de rata a dobanzii si/sau a riscului cursului de schimb prin realizarea unei tranzactii care sa asigure o corelatie de sens contrar intre variatiile de valoare ale elementului de acoperit si cele ale instrumentului/portofoliului de instrumente financiare derivate;
2. o operatiune de microacoperire se refera la un singur element de acoperit sau un portofoliu omogen de elemente de acoperit si un singur instrument financiar derivat sau un portofoliu omogen de instrumente financiare derivate;
3. elementul de acoperit poate fi un element de activ, de pasiv, un angajament din afara bilantului, cu exceptia altui instrument financiar derivat sau o operatiune viitoare a carei realizare este certa. In categoria operatiunilor viitoare a caror realizare este certa se includ operatiunile neformalizate inca pentru care exista aprobarea conducerii bancii si, dupa caz, a autoritatii de supraveghere competente pentru respectiva operatiune.
Elementul acoperit si instrumentul/portofoliul de instrumente financiare derivate trebuie sa fie exprimate in aceeasi deviza (cu exceptia swap-ului de devize), maturitatea instrumentului financiar derivat sa nu depaseasca maturitatea elementului acoperit si valoarea notionalului sa nu depaseasca valoarea elementului acoperit;
j) operatiuni „pozitii deschise izolate” – categorie de operatiuni in care bancile nu pot justifica o strategie specifica de microacoperire si care le permite acestora sa beneficieze, daca este cazul, de pe urma evolutiei ratei dobanzii/cursului de schimb;
k) formator de piata – banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei care actioneaza in nume propriu, asumandu-si riscuri suplimentare prin initierea de pozitii deschise izolate pe piete asimilate celor organizate si care indeplineste simultan urmatoarele cerinte:
1. dispune de capital social si de fonduri proprii sau, dupa caz, de capital de dotare, dublu fata de cerintele minime prevazute in Normele Bancii Nationale a Romaniei privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine;
2. ofera, in mod continuu, simultan, cotatii ferme de cumparare si de vanzare, cu valori minime si maxime acceptate de piata;
3. nu este supusa nici unei interdictii a Bancii Nationale a Romaniei privind obiectul sau de activitate.
l) expunerea totala a bancii din operatiunile cu instrumente financiare derivate – nivelul maxim al riscului din operatiunile cu instrumente financiare derivate, calculat dupa metode prevazute in reglementarile proprii;
m) expunere individuala din operatiuni cu instrumente financiare derivate – nivelul maxim al riscului din operatiuni cu instrumente financiare derivate, stabilit pe fiecare operator dupa metode prevazute in reglementarile proprii;
n) pentru termenii forward pe cursul de schimb si swap pe devize se vor avea in vedere semnificatiile prevazute pentru operatiuni de schimb la termen, respectiv pentru swap-ul de trezorerie si swap-ul financiar de devize, prevazute la pct. 164 si, respectiv, pct. 182 si 183 din Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrului finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Cerinte prudentiale

Art. 3. – Bancile pot efectua operatiuni in cont propriu si in contul clientilor doar cu urmatoarele instrumente financiare derivate: futures pe cursul de schimb, futures pe rata dobanzii, forward pe cursul de schimb, forward rate agreements, swap pe devize si swap pe rata dobanzii.r
Art. 4. – Bancile pot efectua operatiuni cu instrumentele financiare derivate enumerate la art. 3, in cont propriu si in contul clientilor, pe piete organizate, pe piete asimilate celor organizate si pe piete la buna intelegere.r
Art. 5. – (1) Bancile vor folosi instrumentele financiare derivate prevazute la art. 3 in operatiuni de microacoperire.r
(2) Bancile pot initia pozitii deschise izolate cu instrumentele financiare derivate prevazute la art. 3 doar daca au calitatea de formator de piata pentru respectivele instrumente financiare derivate.r
(3) Bancile avand calitatea de formator de piata pentru un anumit instrument financiar derivat pot efectua operatiuni de microacoperire pentru acestea.r
(4) Bancile care au calitatea de formator de piata pot initia pozitii deschise izolate cu instrumente financiare derivate si pe piete organizate.r
Art. 6. – Pe parcursul duratei de viata reziduale a instrumentului financiar derivat se va proceda la declasarea acestuia din categoria operatiunilor de microacoperire in pozitii deschise izolate in urmatoarele situatii:r
a) disparitia elementului acoperit in situatii independente de vointa bancii;r
b) nerealizarea unei operatiuni viitoare considerate initial certa.r
r
CAPITOLUL IIIr
Conditii privind efectuarea de catre banci r
a operatiunilor cu instrumente financiare derivater
r
Art. 7. – (1) Bancile vor putea solicita completarea obiectului de activitate cu tranzactii in cont propriu si in contul clientilor cu instrumente financiare derivate dupa o perioada de cel putin 6 luni de la inceperea activitatii.r
(2) Bancile care solicita completarea obiectului de activitate trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele cerinte:r
a) sa aiba structuri organizatorice proprii acestei activitati, stabilite cu respectarea principiului delimitarii responsabilitatilor intre personalul implicat in angajarea operatiunilor cu instrumente financiare derivate, personalul responsabil cu gestionarea riscului, personalul responsabil cu efectuarea platilor aferente si cel desemnat sa inregistreze aceste operatiuni in contabilitate;r
b) sa dispuna de personal calificat pentru tranzactionarea, gestionarea si controlul operatiunilor cu instrumente financiare derivate;r
c) sa aiba reglementari proprii privind modul de desfasurare a operatiunilor cu instrumente financiare derivate;r
d) sa aiba proceduri privind controlul intern al operatiunilor cu instrumente financiare derivate.r
(3) Bancile vor putea solicita Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei autorizarea in calitate de formator de piata, daca la momentul cererii indeplinesc cumulativ cerintele prevazute la art. 2 lit. k) pct. 1 si 3.r
Art. 8. – La solicitarea completarii obiectului de activitate, pe langa documentele prevazute la art. 8 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor, cu modificarile ulterioare, bancile vor prezenta:r
a) reglementarile proprii privind modul de desfasurare a operatiunilor cu instrumente financiare derivate;r
b) procedurile privind controlul intern al operatiunilor cu instrumente financiare derivate;r
c) cerintele minime impuse pentru angajarea personalului implicat in tranzactionarea, gestionarea si controlul operatiunilor cu instrumente financiare derivate.r
Art. 9. – (1) In cazul bancilor persoane juridice romane reglementarile proprii si procedurile prevazute la art. 8 trebuie aprobate de consiliul de administratie.r
(2) In cazul sucursalelor bancilor straine reglementarile proprii si procedurile prevazute la art. 8 trebuie aprobate de conducerea sucursalei in limitele de competenta stabilite de conducerea respectivei banci straine.r
Art. 10. – In vederea aprobarii solicitarii de completare a obiectului de activitate, Directia supraveghere va putea efectua inspectii la sediul bancii pentru verificarea indeplinirii cumulative a cerintelor prevazute la art. 7 alin. (2).r
Art. 11. – (1) Bancile autorizate sa desfasoare operatiuni in cont propriu si in contul clientilor cu instrumente financiare derivate au obligatia sa stabileasca expunerea totala a bancii si expunerea individuala din operatiunile cu instrumente financiare derivate.r
(2) Nivelul expunerii totale si individuale prevazute la alin. (1) va fi aprobat in aceeasi maniera enuntata la art. 9 alin. (1) si (2), dupa caz.r
(3) Bancile vor urmari in permanenta incadrarea in nivelul aprobat al expunerii totale si individuale prevazute la alin. (1).r
r
CAPITOLUL IVr
Dispozitii finaler
r
Art. 12. – Bancile ce efectueaza la momentul intrarii in vigoare a prezentelor norme operatiuni in cont propriu sau in contul clientilor cu forward pe cursul de schimb si/sau swap pe devize vor trebui ca in decurs de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme sa dispuna toate masurile necesare pentru a indeplini cerintele prevazute in acestea.r
Art. 13. – Decizia bancii privind initierea unei operatiuni cu instrumente financiare derivate se va lua pe baza unei documentatii care va cuprinde, dupa caz, cel putin:r
1. identificarea elementului/portofoliului omogen de elemente de acoperit si a instrumentului/portofoliului omogen de instrumente financiare derivate utilizate in scopul acoperirii;r
2. cerintele de identificare vor avea in vedere cel putin natura, valoarea, maturitatea si deviza de exprimare a elementului/portofoliului omogen de elemente de acoperit si, respectiv, a instrumentului/portofoliului omogen de instrumente financiare derivate;r
3. natura riscului care se urmareste sa fie acoperit.r
Art. 14. – (1) Formatorul de piata care nu mai indeplineste concomitent criteriile stabilite la art. 2 lit. k) nu va mai putea initia decat operatiuni de microacoperire in scopul reducerii riscului aferent instrumentelor financiare derivate detinute.r
(2) Bancii aflate in situatia prezentata la alin. (1) i se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (4).r
(3) In situatia in care Banca Nationala a Romaniei va constata ca o banca a procedat la inregistrarea eronata a operatiunilor cu instrumente financiare derivate in operatiuni de microacoperire, in timp ce caracterul acestora corespunde pozitiilor deschise izolate, aceasta va interzice bancii in cauza efectuarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate.r
(4) In situatia in care o banca solicita Directiei supraveghere retragerea calitatii de formator de piata pentru un anumit instrument financiar derivat, aceasta nu va mai putea solicita reautorizarea in calitatea de formator de piata, pentru instrumentul financiar derivat in cauza, pe o perioada de 6 luni din momentul in care a solicitat retragerea.r
Art. 15. – Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.r
Art. 16. – Prezenta norma intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
r
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,r
Mugur Constantin Isarescur
r
Bucuresti, 1 iulie 2002.r
Nr. 10.r
ANEX~r
r
t~RI CU PIEtE ORGANIZATE LICHIDEr
r
O piata organizata este lichida daca respectiva piata r
isi are resedinta in una dintre urmatoarele r
tarii membre OCDE:r
1. Australiar
2. Austriar
3. Belgiar
4. Canadar
5. Coreear
6. Danemarcar
7. Elvetiar
8. Finlandar
9. Frantar
10. Germaniar
11. Greciar
12. Islandar
13. Irlandar
14. Italiar
15. Japoniar
16. Luxemburgr
17. Marea Britanier
18. Mexicr
19. Noua Zeelandar
20. Norvegiar
21. Olandar
22. Poloniar
23. Portugaliar
24. Republica Cehar
25. Republica Slovacar
26. Spaniar
27. Suediar
28. Statele Unite ale Americiir
29. Ungaria.r
Consiliul National al Audiovizualuluir
r
Decizie nr. 80/13 august 2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imaginer
Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de autoritate unica de reglementare in domeniul serviciilor de programe audiovizuale,r
convinsi ca libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esentiale ale unei societati democrate, motiv pentru care presa audiovizuala trebuie sa beneficieze de o protectie deosebita,r
convinsi totodata de faptul ca libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine,r
avand in vedere obligatiile care revin atat Consiliului National al Audiovizualului, cat si radiodifuzorilor in protejarea demnitatii umane, in special, a drepturilor fundamentale ale omului, in general, si faptul ca incalcarea acestora poate aduce prejudicii grave interesului public,r
in temeiul art. 3 alin. (1), art. 10 alin. (3) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. d) si al art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,r
membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea decizie:r
Art. 1. – (1) Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei, fara amestecul autoritatilor publice si fara a tine seama de frontiere.r
(2) Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri si responsabilitati poate fi supusa unor formalitati, conditii, restrangeri sau sanctiuni prevazute de lege, care constituie masuri necesare intr-o societate democratica pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala ori siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia reputatiei ori a drepturilor altora, pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti.r
Art. 2. – In sensul prezentei decizii, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente locale sau nationale, cu semnificatie pentru viata comunitatii, care nu contravin bunelor moravuri si care nu incalca drepturile si libertatile fundamentale ale omului.r
Art. 3. – (1) Nu orice interes sau curiozitate a publicului trebuie satisfacuta; invocarea dreptului la informare nu poate servi la acoperirea preocuparilor preponderent financiare ale radiodifuzorilor.r
(2) Dreptul la propria imagine nu trebuie sa impiedice aflarea adevarului in probleme de interes public justificat.r
Art. 4. – (1) Inregistrarile continand imagini sau/si convorbiri ale unei persoane nu pot fi difuzate decat cu acordul acesteia.r
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care:r
a) demersurile jurnalistice raspund unui interes public justificat;r
b) inregistrarea este incidentala si este realizata in locuri publice.r
Art. 5. – (1) Orice persoana acuzata sau cercetata pentru savarsirea unei infractiuni este prezumata nevinovata atat timp cat nu a fost condamnata printr-o hotarare penala definitiva si irevocabila.r
(2) Respectarea prezumtiei de nevinovatie este obligatorie in orice program audiovizual.r
Art. 6. – (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului si a corespondentei sale.r
(2) Este interzisa difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau reportaje audiovizuale privind viata privata si de familie a persoanei fara acordul acesteia.r
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:r
a) existenta unui interes public justificat;r
b) existenta unei legaturi semnificative si clare intre viata privata si de familie a persoanei si interesul public justificat;r
c) efectele amestecului in viata privata si de familie a persoanei sa nu intre sub incidenta prevederilor art. 1 alin. (2).r
Art. 7. – (1) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei, filmate in propria locuinta sau in orice alte locuri private, fara consimtamantul acesteia.r
(2) Este interzisa difuzarea de imagini ale proprietatii private, filmate din interiorul acesteia, fara acordul proprietarului.r
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care imaginile difuzate:r
a) pot preveni savarsirea unei infractiuni;r
b) surprind sau pot proba savarsirea unei infractiuni;r
c) protejeaza sanatatea publica.r
Art. 8. – Este interzisa difuzarea de imagini si sunete inregistrate cu microfoane si camere de luat vederi ascunse, cu urmatoarele exceptii:r
a) materialul audiovizual astfel obtinut este esential in stabilirea credibilitatii si certitudinii unui fapt de interes public justificat;r
b) materialul audiovizual astfel obtinut nu putea fi realizat in conditii normale, iar continutul prezinta un interes justificat pentru public;r
c) filmarea sau inregistrarea consemneaza un fapt cu incidenta penala sau morala, cu semnificatie pentru viata comunitatii.r
Art. 9. – Inregistrarile destinate emisiunilor de divertisment tip „camera ascunsa” nu trebuie sa puna persoana in situatii injositoare sau de risc si pot fi difuzate numai cu acordul persoanelor care au facut obiectul filmarii.r
Art. 10. – Difuzarea inregistrarilor convorbirilor telefonice sau a corespondentei, ajunse in posesia radiodifuzorilor, este permisa in urmatoarele situatii:r
a) raspunde unor necesitati ale sigurantei nationale, ordinii publice sau asigura prevenirea unor fapte penale;r
b) probeaza comiterea unei infractiuni;r
c) protejeaza sanatatea sau morala publica.r
Art. 11. – In cazul exceptiilor prevazute la art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (3), la art. 8 si 10 radiodifuzorii sunt obligati sa incunostinteze persoana in cauza inaintea difuzarii materialelor audiovizuale si sa solicite punctul de vedere al acesteia.r
Art. 12. – (1) Orice persoana are dreptul la propria imagine.r
(2) In cazul in care in emisiunile audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane, privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale concrete, acestea trebuie sustinute cu dovezi.r
(3) Realizatorii emisiunilor au obligatia sa respecte dreptul persoanei la propria imagine si sa puna in vedere interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice cel putin probele care le sustin.r
(4) Este interzisa in programele audiovizuale orice referire peiorativa la adresa persoanelor in varsta sau cu handicap, precum si punerea acestora in situatii ridicole sau umilitoare.r
Art. 13. – (1) Este interzisa difuzarea in programele audiovizuale a oricaror forme de manifestari antisemite sau xenofobe.r
(2) Este interzisa in programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.r
Art. 14. – (1) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei aflate in situatia de victima, fara acordul prealabil al acesteia.r
(2) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei fara discernamant sau decedate, fara acordul familiei.r
(3) Este interzisa difuzarea de imagini care exploateaza sau scot in evidenta traumele ori traumatismele unei persoane.r
(4) In cazul martorilor la comiterea unei infractiuni, difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea protectiei depline a identitatii lor.r
Art. 15. – (1) Orice persoana are dreptul la respectarea intimitatii in momente dificile, precum o pierdere ireparabila sau o nenorocire.r
(2) In cazul situatiilor de suferinta umana, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenta radiodifuzorii sunt obligati sa asigure un echilibru intre dorinta de a satisface informarea corecta a publicului si riscul de a produce un amestec nejustificat in viata privata.r
Art. 16. – (1) In cazul nerespectarii prevederilor art. 13 se vor aplica dispozitiile art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.r
(2) In cazul nerespectarii celorlalte prevederi ale prezentei decizii se vor aplica dispozitiile art. 91 din Legea nr. 504/2002.r
(3) In cazul in care nerespectarea demnitatii umane si a dreptului la propria imagine prejudiciaza grav interesul public se vor aplica dispozitiile art. 95 din Legea nr. 504/2002.r
r
Hotarare nr. 850/31 iulie 2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor r
Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului r
nr. 384/2001r
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. III din Ordonanta Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate,r
r
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.r
r
Art. I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:r
1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 2. – Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor si a procedurilor care sa permita aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000, cu modificarile ulterioare, referitoare la:r
a) medierea in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate;r
b) protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate;r
c) controlul activitatii de ocupare a fortei de munca in strainatate.”r
2. Dupa articolul 2 se introduce articolul 21 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 21. – Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, executa lucrari sau presteaza servicii in strainatate in temeiul unui contract si detaseaza propriii salariati in acest scop nu sunt considerati agenti de ocupare a fortei de munca in sensul prevederilor Legii nr. 156/2000.”r
3. Capitolul II „Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca” se abroga.r
4. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:r
r
„Conditii si modalitati pentru desfasurarear
activitatii de mediere”r
r
5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:r
„(2) In vederea efectuarii activitatii de mediere a angajarii cetatenilor romani in strainatate agentii de ocupare a fortei de munca incheie, in forma scrisa, cu cetatenii romani care solicita sa lucreze in strainatate contracte de mediere care vor cuprinde cel putin elementele si clauzele prevazute in anexa nr. 1.”r
6. Dupa alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:r
„(3) Pentru efectuarea activitatilor de mediere prevazute la alin. (1) lit. b)-e) agentii de ocupare a fortei de munca in strainatate pot percepe un tarif de mediere care sa acopere costurile acestora.”r
7. Articolul 8 se abroga.r
8. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.r
9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 10. – Agentii de ocupare a fortei de munca in strainatate nu vor percepe in afara tarifului prevazut la art. 7 alin. (3) comisioane si nu vor pretinde garantii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate in strainatate cu contract individual de munca.”r
10. Articolul 11 se abroga.r
11. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 12. – (1) In vederea realizarii controlului activitatii de mediere agentii de ocupare a fortei de munca in strainatate au obligatia sa detina si sa prezinte, in original, contractul care contine oferte ferme de locuri de munca, incheiat cu persoane juridice, persoane fizice sau cu organizatii patronale din strainatate, precum si urmatoarele documente, in original sau in copie, dupa caz:r
A. documente referitoare la situatia firmei:r
a) actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, cu modificarile ulterioare;r
b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului, emis de Oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie judeteana, respectiv Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul;r
c) acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul in care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta;r
d) dovada inregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;r
B. documente ale cetatenilor romani trimisi sa lucreze in strainatate:r
a) actul de identitate;r
b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;r
c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii;r
d) actele de calificare;r
e) certificatul de sanatate;r
f) contractul de mediere;r
g) contractul individual de munca, in limba romana;r
h) certificatul de cazier judiciar;r
i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie in afara granitelor tarii.r
r
(2) Agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia sa pastreze o perioada de 3 ani de la incetarea raporturilor de munca ale cetatenilor romani in strainatate documentele prevazute la alin. (1) lit. B.”r
12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 13. – Agentii de ocupare a fortei de munca sunt obligati sa transmita trimestrial Inspectiei Muncii, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului incheiat, Situatia privind persoanele mediate si angajate in strainatate, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.”r
13. Capitolul IV „Suspendarea sau retragerea acreditarii” se abroga.r
14. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 16. – (1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cu modificarile ulterioare, cetatenii romani care lucreaza in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori din strainatate vor beneficia de masurile de protectie sociala prevazute de lege, daca pe baza veniturilor declarate, realizate in strainatate, contribuie la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la Fondul asigurarilor sociale de sanatate.r
(2) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si al asigurarilor pentru somaj cetatenii romani care lucreaza in strainatate trebuie sa depuna la institutiile competente documentele corespunzatoare, dupa cum urmeaza:r
a) la casa teritoriala de pensii, Contractul de asigurare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;r
b) la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, Contractul de asigurare pentru somaj.r
(3) Pentru a beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate cetatenii romani care lucreaza in strainatate se pot asigura, in conditiile legii, la casele teritoriale de sanatate in a caror raza teritoriala isi au domiciliul.”r
15. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 18. – In aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 156/2000, cu modificarile ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice, Inspectia Muncii desfasoara in principal urmatoarele activitati:r
a) verifica indeplinirea de catre agentii de ocupare a fortei de munca a conditiilor prevazute la art. 9 din Legea nr. 156/2000, cu modificarile ulterioare;r
b) tine evidenta agentilor de ocupare a fortei de munca;r
c) verifica contractele care contin oferte ferme de locuri de munca, precum si contractele individuale de munca incheiate de angajatorii din strainatate cu cetateni romani, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 10 din Legea nr. 156/2000, cu modificarile ulterioare;r
d) verifica contractele de mediere prevazute la art. 7 alin. (2);r
e) constata situatiile de incalcare a prevederilor legale si pe baza acestora ia masurile corespunzatoare.”r
16. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 20. – Contractele agentilor economici care au primit avizul sa plaseze forta de munca pe teritoriul Statului Israel, precum si contractele individuale de munca ale cetatenilor romani cu acesti angajatori, incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula in continuare in conditiile in care au fost incheiate.”r
17. Articolul 21 se abroga.r
Art. II. – Anexele nr. 1, 4 si 5 se abroga, iar anexele nr. 2 si 3 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare, devenind anexele nr. 1 si 2 la normele metodologice.r
Art. III. – Hotararea Guvernului nr. 384/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.r
r
PRIM-MINISTRUr
ADRIAN N~STASEr
r
tContrasemneaza:r
tp. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,r
tRazvan Ionut Cirica,r
tsecretar de statr
tMinistrul afacerilor externe,r
tMircea Geoanar
tp. Ministrul finantelor publice,r
tGheorghe Gherghina,r
tsecretar de statr
r
Bucuresti, 31 iulie 2002.r
Nr. 850.r
ANEXA Nr. 1r
la normele metodologicer
r
CONTRACT DE MEDIEREr
nr………….. din…………….r
r
I. Partile contractanter
Societatea Comerciala………………………………………………………………………………………………….., denumita in continuare furnizor, r
cu sediul in…………………………………………………………………………………………………, inregistrata la Oficiul registrului comertuluir
(adresa completa)r
sub nr……………………………………, cod fiscal…………………………, reprezentata prin domnul/doamna……………………………………..,r
avand functia de……………………………,r
si……………………………………………………………………………………………………….., denumit/denumita in continuare beneficiar,r
(numele si prenumele solicitantului)r
posesor/posesoare al/a actului de identitate seria….. nr…………….., cod numeric personal…………………………………………………, r
de profesie……………………….., domiciliat/domiciliata in……………………………………………………………………………………………………,r
t(adresa completa)r
au convenit urmatoarele:r
II. Obiectul contractului de medierer
1. Medierea in vederea angajarii beneficiarului la…………………………………………………………………………………………………………….r
t(denumirea angajatorului din strainatate)r
din…………………………………………………….r
(tara)r
2. Indeplinirea tuturor formalitatilor pentru incheierea contractului individual de munca.r
3. Indeplinirea formalitatilor privind deplasarea la locul de munca.r
4. Alte prestatii……………………………………………………………….r
III. Durata contractului de medierer
Durata contractului de mediere este de………………………… de la data incheierii.r
IV. Obligatiile partilorr
1. Obligatiile furnizorului:r
a) sa ofere un loc de munca in concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;r
b) sa prezinte beneficiarului informatii si precizari cu privire la cerintele locului de munca si la conditiile in care poate avea loc angajarea;r
c) sa asigure, dupa caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;r
d) sa faca demersurile necesare pentru incheierea contractului individual de munca cu angajatorul;r
e) sa asigure includerea in contractul individual de munca a elementelor prevazute in ofertele ferme de locuri de munca;r
f) sa asigure intocmirea unui exemplar al contractului individual de munca si in limba romana;r
g) sa asigure confidentialitatea datelor personale;r
h) sa efectueze demersurile si formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de munca (obtinerea, dupa caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de munca, asigurarea conditiilor de transport etc.);r
i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, in cazul in care nu i-a gasit loc de munca corespunzator sau acesta renunta la mediere;r
j) sa asigure respectarea de catre angajator a clauzelor prevazute in contractul individual de munca.r
2. Obligatiile beneficiarului:r
a) sa prezinte toate documentele si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru cautarea unui loc de munca corespunzator in strainatate;r
b) sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, in vederea selectarii pentru a fi angajat in strainatate;r
c) sa anunte furnizorul in cazul renuntarii la serviciile de mediere ale acestuia;r
d) sa achite taxele legale si costurile legate de deplasarea in strainatate, daca acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de munca;r
e) sa respecte obligatiile prevazute in contractul individual de munca.r
V. Tariful serviciilor de medierer
1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de…………………………………… leir
(in cifre si in litere)r
si se achita la data incheierii contractului de mediere.r
2. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului o parte din tarif, in urmatoareler
situatii:r
a)……%, daca nu gaseste un loc de munca corespunzator pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;r
b)…..%, daca inainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifica renuntarea la mediere.r
VI. Modificarea si completarea contractului de medierer
Modificarea si completarea clauzelor contractului de mediere pot fi facute numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la contract, incheiat in forma scrisa.r
VII. Incetarea contractului de medierer
Prezentul contract de mediere inceteaza:r
a) la data semnarii contractului individual de munca cu angajatorul, cu exceptia clauzelor prevazute la cap. IV pct. 1 lit. j) si pct. 2 lit. e), care inceteaza la expirarea contractului individual de munca;r
b) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, daca obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;r
c) prin acordul de vointa al partilor;r
d) daca beneficiarul refuza…… oferte de locuri de munca in strainatate;r
e) prin reziliere.r
In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata va notifica partii in culpa sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.r
Daca partea in culpa, in termen de…….. zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate rezilia in mod unilateral contractul de mediere si poate solicita despagubiri, potrivit legii.r
VIII. Litigiir
In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia.r
In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin caacesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente, potrivit legii.r
IX. Dispozitii finaler
Contractul de mediere intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.r
Prezentul contract de mediere s-a incheiat la sediul furnizorului, in doua exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar.r
r
Furnizor, Beneficiar,r
……………… ……………..r
r
ANEXA Nr. 2r
la normele metodologicer
r
Societatea Comerciala………………..r
Sediul……………………………..r
Telefon…………………………….r
r
SITUAtIAr
privind persoanele mediate si angajate in strainatater
in trimestrul……………r
r
I. Numarul solicitantilor de locuri de munca in strainatate cuprinsi in banca de date……………r
II. Numarul persoanelor cu care s-au incheiat contracte de mediere…………………………………….r
III. Numarul persoanelor angajate in strainatate in urma medierii………., din care:………………. barbati si……………………… femeir
IV. Structura persoanelor angajate in strainatate:r
1. Pe ocupatii si pe tarir
r
Ocupatia tNumarul de persoane tdin care, pe tari:r
2. Pe ocupatii si pe grupe de varstar
r
Ocupatia tNumarul din carer
persoanelortsubtintretintretintretintretpester
t25t25-29t30-39t40-49t50-55t55r
tde anitde anitde anitde anitde anitde anir
r
V. Numarul salariatilor din Societatea Comerciala……………………… trimisi sa lucreze pe baza actului aditional la contractul individual de munca:r
– tara……………………, numarul persoanelor……………………r
VI. Numarul total de persoane aflate la lucru in strainatate…………….r
VII. Numarul persoanelor care au parasit locul de munca inainte de expirarea contractului individual de munca………………………………………..r
VIII. Cazuri de accidente de munca si decese (nominal).r
r
Conducatorul societatii comerciale,r
…………………………………..r
(semnatura si stampila)