Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost promulgată în luna iulie a anului trecut. Aceasta are prevederi noi care spun că operatorii de conducte de gaze nu vor mai putea refuza racordarea de noi consumatori și vor fi obligați să suporte integral toate costurile .
În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale este obligat să revizuiască Codul rețelei astfel încât să corespundă cu prevederile prezentei legi și cu noile reglementări

Art. 151. -(1) Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării consumatorilor aflați în perimetrul sistemului de distribuție concesionat. Extinderile se realizează în condiții de eficiență economică, în conformitate cu reglementările ANRE.”

51. La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală și de urbanism, operatorul de distribuție este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuție și finanțarea pentru extinderea sistemelor de distribuție în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licență, pe care acesta o deține.”

52. La articolul 151, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Pentru realizarea obiectivelor/conductelor prevăzute la alin. (1), solicitantul poate participa în cotă-parte sau în totalitate la finanțarea inițială a obiectivelor/conductelor cu fonduri proprii, cu fonduri din bugetele locale și/sau din bugetul de stat, în condițiile legii.

(51) Pentru dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităților și de extindere a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, autoritățile administrației publice locale și ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport și sistem, precum și ale operatorilor de distribuție, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a sistemului pe termen mediu și lung.”

 

54. La articolul 152, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) ANRE emite autorizații pentru construirea unei magistrale directe pentru a permite:
a) furnizorilor licențiați de către ANRE să furnizeze gaze naturale clienților eligibili alimentați dintr-o magistrală directă;
b) furnizarea de gaze naturale de către un furnizor licențiat de către ANRE oricărui astfel de client eligibil, printr-o magistrală directă.”
55. La articolul 152, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Proiectarea/Execuția/Operarea magistralelor directe se va face conform normelor tehnice specifice sistemelor conductelor de amonte/transport/distribuție, după caz.”

Art. II. -(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este obligată:
a) să aprobe reglementările referitoare la activitățile din sectorul gazelor naturale, reglementările și regulile specifice care vor fi aplicate în conformitate cu Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege;
b) să evalueze și să emită licențele pentru operatorii piețelor centralizate de gaze naturale; după emiterea noilor licențe sau la expirarea termenului, licențele actuale își încetează valabilitatea.
(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale este obligat să revizuiască Codul rețelei astfel încât să corespundă cu prevederile prezentei legi și cu noile reglementări.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

27% din localităţile din ţară sunt racordate la sistemul naţional de gaz

Doar 27% din localităţile din ţară sunt racordate la sistemul naţional de gaz, şi din păcate numai 204 localităţi sunt în plan încă din 2003 să se extindă această reţea cu suport din partea statului, însă, în unele localităţi, nici la ora actuală nu au fost implementate proiectele.

România dispune de rezerve uriaşe de gaze naturale în Marea Neagră, în condiţiile în care zăcământul în platforma continentală se ridică la 270 de miliarde de metri cubi. Gazul natural va fi folosit mai mult la încălzirea localităţilor, dar şi ca alternativă a combustibililor folosiţi în transporturi, a declarat preşedintele Comisiei de industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu.

Conform datelor privind consumul de gaze din România, aceste resurse ar acoperi singure, fără producţia internă actuală, cererea internă a ţării noastre pe o perioadă de 25 de ani.