Cota standard de TVA a scăzut de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016. O veste bună, însă nu trebuie să pierdem din vedere aspectele practice. Cum facturăm, de exemplu, avansurile, chiriile ori utilităţile? Care este regula generală şi care sunt excepţiile? Putem beneficia de cota redusă la 20% şi pentru unele facturi emise în 2015?

Vă prezentăm regulile generale, dar şi câteva cazuri particulare pentru a înţelege ce obligaţii apar odată cu trecerea de la actuală cotă de TVA la cea de 20%. Cât şi cum ne avantajează?

În primul rând, trebuie să reţinem: regula generală este că toate facturile emise în 2015 sunt cu TVA 24%. Totuşi, în functie de situaţie, unele facturi emise în 2015 pot fi stornate şi refăcute, în 2016, cu TVA de 20%. Să vedem câteva exemple:

Facturile de avans

Facturile de avans emise în 2015 pentru livrări de bunuri ori prestări de servicii care urmează să fie efectuate în 2016 se emit cu TVA 24%. Acestea urmează să fie stornate în 2016 şi emise cu TVA 20%. Mai precis, dacă aţi facturat în 2015 servicii de reparaţii, iar acestea sunt finalizate în 2016, veţi factura cu TVA 24%, în decembrie. În 2016, stornaţi suma facturată şi emiteţi o factură pentru toata valoarea serviciului de reparaţii cu cota de TVA de 20%.

Facturile de chirii

Facturile de chirii emise în 2015 pentru ianuarie sau chiar pentru tot anul 2016 vor fi emise cu TVA 24%. În funcţie de prevederile contractuale pot apărea trei situaţii:

Dacă în contract data prevazută pentru plata chiriilor respective este ianuarie 2016 ori altă dată ulterioară, atunci anul viitor trebuie sa stornaţi aceste facturi şi să emiteţi altele cu cotă de TVA de 20%.

În schimb dacă în contract dată prevazută pentru plata chiriei este în 2015, atunci facturile rămân cu TVA 24% chiar dacă sunt aferente anului 2016.

Dacă data plăţii este de x zile de la data facturii, atunci ar trebui să vedeţi dacă cele x zile calculate sunt în 2015 ori sunt în 2016 şi, în functie de anul în care ar trebui plătită factura, chiria va fi cu TVA de 24% ori de 20%.

Facturile pentru servicii de mentenanţă (care înseamnă pentru energie electrică, gaze, întreţinere, curăţenie etc.) dacă sunt emise în 2015, chiar dacă este mentenanţa aferentă anului 2016 vor fi emise cu TVA 24% şi nu mai trebuie regularizate în 2016.

Să revenim la regula generală

Conform Codului fiscal, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA. Faptul generator intervine, de regulă, la data livrării bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Totuşi, există şi câteva excepţii pentru:

  • bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie când se  consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi;
  • bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar;
  • stocurile la dispoziţia clientului când se consideră că livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizării, în principal pentru activitatea de producţie;
  • livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile când data livrării din punct de vedere al TVA este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar, cu excepţia contractelor cu plata în rate, pentru care predarea bunului se face la final;
  • prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiza şi alte servicii similare care sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari;
  • livrările de bunuri şi prestarile de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la punctul precedent, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea pentru care se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, fără ca perioada de decontare să depăşească un an;
  • operaţiunile de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil pentru care serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii.

Care este excepția?

Prin excepţie de la regula generală de mai sus, atunci când se emite o factură înainte de livrarea de bunuri ori de prestarea de servicii ori o factură de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii.
Totuşi, în cazul în care cota de TVA se schimbă şi, la data faptului generator, este o nouă cotă de TVA, facturile emise înainte de data livrării/prestării ori de avans trebuie stornate, urmând să se emită facturi cu noua cotă de TVA.