ANAF răspunde astfel unor informaţii apărute în mass-media referitoare la obligaţia fiscală a persoanelor fizice care au obţinut venituri din drepturi proprietate intelectuală de a returna retroactiv TVA.

”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală derulează în prezent o serie de acţiuni de verificare a persoanelor fizice care au declarat realizarea unor venituri care depăşesc plafonul de 119.000 RON. Prevederile legale sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. În consecinţă, aprecierile conform cărora ”A.N.A.F. recuperează retroactiv TVA” nu au acoperire din perspectiva actelor normative în vigoare şi a obligaţiei persoanelor fizice în cauză de a se conforma acestor prevederi legale”, se menţionează în comunicat.

ANAF susţine faptul că, din analiza bazelor de date, s-a constatat că există cazuri în care contribuabili persoane fizice, deşi au realizat venituri care depăşesc plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, nu au depus cerere pentru luarea în evidenţă ca plătitor de TVA, motiv pentru care a fost iniţiată o acţiune de verificare a activităţii persoanelor fizice aflate în această situaţie.

”Urmare verificărilor efectuate până în prezent la această categorie de contribuabili A.N.A.F a constatat urmatoarele: activitatea desfăşurată de persoanele fizice a fost efectuată în mod independent, astfel că organele fiscale au procedat/vor proceda la stabilirea eventualelor obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat şi/sau la înregistrarea ca plătitor de TVA, în funcţie de situaţia specifică fiecărui caz în parte, activitatea desfăşurată de persoanele fizice reprezintă o activitate dependentă, contractele încheiate nu reflectă realitatea economica, astfel că inspecţia fiscală se va extinde şi la contribuabilii platitori de venit în vederea stabilirii situaţiei fiscale reale”, susține ANAF.

Totodată, organismul fiscal precizează că, în anii anteriori, un număr mare de persoane fizice care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală s-au înregistrat în scopuri de TVA şi ar fi fost incorect faţă de acestea ca ANAF să nu fi verificat toate persoanele fizice care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Conform ANAF, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală se referă la valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

De asemenea, persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, de o manieră independentă potrivit Titlului VI al Codului fiscal, sunt persoane impozabile în scopuri de TVA. Aceste persoane trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro (119.000 lei) sau dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Înregistrarea trebuie să se facă în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit plafonul menţionat anterior.

Persoanele fizice române care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală vor completa şi depune la organele fiscale formularul 020 ”Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române”.
Documentul se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, precizează ANAF.
organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, precizează ANAF.