(2) Ordonanta privind organizarea statisticii oficiale se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.
Art. 2. – (1) Statistica oficiala in Romania este organizata si coordonata de Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.
(2) Institutul National de Statistica este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul pentru coordonarea activitatii de integrare europeana, numiti prin decizie a primului-ministru.
(3) In subordinea Institutului National de Statistica functioneaza directiile generale de statistica organizate la nivelul judetelor-centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania si directiile judetene de statistica organizate la nivelul celorlalte judete, ca servicii publice descentralizate, finantate de la bugetul de stat, precum si editura „Revista Romana de Statistica” si Centrul National de Pregatire in Statistica, finantate din venituri extrabugetare.
(4) In sensul prezentei ordonante, prin servicii de statistica oficiala se intelege Institutul National de Statistica, directiile generale de statistica, directiile judetene de statistica, precum si compartimentele statistice din cadrul Bancii Nationale a Romaniei si al institutiilor si autoritatilor publice, coordonate metodologic de Institutul National de Statistica.
Art. 3. – (1) In scopul formarii profesionale continue a personalului din serviciile de statistica oficiala, precum si al promovarii unei culturi statistice in sistemul administratiei publice centrale si locale, in companii si societati nationale, regii autonome, societati comerciale, in alte unitati cu personalitate juridica de drept public sau privat, se infiinteaza Centrul National de Pregatire in Statistica, in subordinea Institutului National de Statistica, finantat din venituri extrabugetare.
(2) Centrul National de Pregatire in Statistica are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activitatilor de formare profesionala continua prin sistemul educational in domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative si tehnologiei informatiei, contribuind la raspandirea cunostintelor stiintifice si tehnice din aceste domenii.
(3) Centrul National de Pregatire in Statistica poate elibera, in conditiile legii, diplome educationale sau certificate de absolvire, dupa caz, cu evidentierea competentelor dobandite, cu valabilitate nationala.
(4) Formarea profesionala continua, prin Centrul National de Pregatire in Statistica, este asigurata de formatori, specialisti in domeniile prevazute la alin. (2), din administratia publica sau de catre colaboratori din tara ori din strainatate, remunerati potrivit legislatiei in materie.
Art. 4. – Organizarea si functionarea Institutului National de Statistica si a Centrului National de Pregatire in Statistica se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 5. – (1) Organizarea statisticii oficiale se intemeiaza pe principiile autonomiei, confidentialitatii, transparentei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice si raportului cost/eficienta.
(2) Potrivit principiului autonomiei Institutul National de Statistica este autorizat sa stabileasca in mod impartial si independent, fara ingerinte de pe pozitii de interes ale Guvernului, partidelor politice, gruparilor etnice, sindicatelor, organizatiilor patronale si ale altor organizatii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de inregistrare si prelucrare, sa publice si sa difuzeze datele si informatiile statistice. Acest principiu implica obligativitatea ca datele si informatiile statistice oficiale sa fie puse la dispozitie tuturor categoriilor de utilizatori, in conditii de egalitate, simultaneitate si nediscriminare in privinta calitatii si a termenelor de difuzare.
(3) Potrivit principiului confidentialitatii serviciile de statistica oficiala si personalul statistic au obligatia sa adopte si sa asigure, pe parcursul intregii perioade a cercetarii statistice – de la inregistrare pana la publicare -, masuri de protectie a datelor care se refera la subiecti statistici individuali (persoane fizice sau juridice), date obtinute direct prin cercetari statistice sau indirect, din surse administrative ori din alte surse.
(4) Potrivit principiului transparentei serviciile de statistica oficiala sunt obligate sa respecte si sa asigure dreptul furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor si al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal si la scopul organizarii cercetarilor statistice, la metodologiile, tehnicile si metodele folosite la elaborarea informatiilor statistice, la masurile adoptate de protectie a datelor si la modul si termenele de difuzare a datelor si a informatiilor statistice.
(5) Potrivit principiului relevantei serviciile de statistica oficiala sunt obligate sa asigure producerea de date si informatii statistice, conform domeniilor, termenelor si gradului de detaliere a datelor statistice, stabilite in functie de evolutia continua a fenomenelor demografice, economice, sociale si de mediu.
(6) Potrivit principiului proportionalitatii serviciile de statistica oficiala au obligatia sa asigure corelarea dintre cantitatea de informatii individuale ce se solicita si cantitatea de informatii prelucrate ce se ofera utilizatorilor.
(7) Potrivit principiului deontologiei statistice serviciile de statistica oficiala sunt obligate sa instituie si sa aplice criterii stiintifice la selectarea surselor, a metodelor si procedurilor pentru realizarea cercetarilor statistice si sa faca cunoscute, intr-o forma larg accesibila, sursele de date, sfera de cuprindere, metodologiile de calcul si gradul de exactitate a rezultatelor.
(8) Potrivit principiului raportului cost/eficienta serviciile de statistica oficiala sunt obligate sa limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici la nivelul care se justifica prin obiectivul cercetarilor statistice si in conditiile utilizarii optime a resurselor disponibile.
Art. 6. – (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor si clasificarilor utilizate in activitatea de statistica se infiinteaza Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica, organ consultativ care are, in principal, ca obiect de activitate analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, a rapoartelor de activitate ale Institutului National de Statistica si a Programului anual de cercetari statistice.
(2) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica are urmatoarea componenta:
a) 3 reprezentanti ai Academiei Romane;
b)    6 reprezentanti ai invatamantului superior de specialitate;
c)    6 reprezentanti ai institutelor de cercetare;
d)    6 reprezentanti ai ministerelor si/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului;
e)    un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei;
f)    3 reprezentanti ai organismelor sindicale;
g)    3 reprezentanti ai organizatiilor patronale;
h)    3 reprezentanti ai mijloacelor de informare in masa;
i)    3 reprezentanti ai asociatiilor profesionale.
(3) Presedintele Institutului National de Statistica este membru de drept.
(4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitatii de Statistica sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor si institutiilor prevazute la alin. (2), pe o perioada de 2 ani.
(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitatii de Statistica beneficiaza de o indemnizatie de participare la sedinta, egala cu salariul minim brut pe economie.r
(6) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar si isi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atributiilor sale.r
(7) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica elaboreaza si aproba regulamentul propriu de functionare.r
r
CAPITOLUL IIr
Cercetari statisticer
Art. 7. – (1) Pentru asigurarea datelor si a informatiilor necesare tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice Institutul National de Statistica elaboreaza programe anuale de cercetari statistice la nivel national, pe regiuni de dezvoltare, judete si alte structuri teritoriale.r
(2) Programul anual de cercetari statistice reprezinta cadrul elaborarii, producerii si diseminarii statisticilor oficiale in Romania.r
(3) Programul anual de cercetari statistice va acoperi datele si informatiile statistice necesare in vederea observarii, cuantificarii si analizei fenomenelor economice, sociale, demografice si ale mediului inconjurator, luand in considerare principiul cost/eficienta.r
(4) Programul anual de cercetari statistice prevede obiectivul cercetarii, organizatorul cercetarii, categoriile de unitati statistice incluse in cercetare, sursa datelor statistice si formularele, datele calendaristice si periodicitatea de culegere a datelor statistice, responsabilitatile unitatilor statistice cercetate pentru a furniza si a transmite datele statistice, tipul informatiilor statistice, forma si datele de difuzare, inclusiv principalii indicatori, precum si costul si sursa de finantare.r
Art. 8. – Cercetarile statistice se efectueaza lunar, trimestrial, anual sau la alte periodicitati, in functie de necesitatea informatiilor, natura indicatorilor si posibilitatile de organizare si efectuare; periodicitatile se coreleaza cu practica statistica internationala.r
Art. 9. – (1) Programul anual de cercetari statistice, dupa avizarea acestuia de catre Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica, se aproba prin hotarare a Guvernului si se da publicitatii.r
(2) Realizarea Programului anual de cercetari statistice se finanteaza de la bugetul de stat, precum si din alte surse interne sau externe.r
r
CAPITOLUL IIIr
Culegerea datelor statisticer
Art. 10. – Serviciile de statistica oficiala sunt autorizate, in baza si cu respectarea prevederilor prezentei ordonante, sa solicite si sa obtina gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se afla, detin capital sub orice forma sau desfasoara o activitate de orice fel pe teritoriul Romaniei.r
Art. 11. – (1) Persoanele juridice – regii autonome, companii si societati nationale, societati comerciale, indiferent de forma de proprietate, institutii ale administratiei publice centrale sau locale, partide politice, organizatii sindicale si patronale, organizatii neguvernamentale si alte tipuri de organizatii – sunt obligate sa furnizeze gratuit serviciilor de statistica oficiala, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, datele si informatiile statistice, in conformitate cu metodologia cuprinsa in instructiunile emise de Institutul National de Statistica in baza prezentei ordonante.r
(2) Serviciile de statistica oficiala sunt autorizate sa efectueze cercetari statistice prin culegerea directa a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate sa permita accesul personalului statistic in unitatile respective si la documentele de evidenta a datelor primare, respectandu-se prevederile prezentei ordonante.r
(3) Pentru asigurarea calitatii datelor statistice comunicate serviciilor de statistica oficiala personalul acestora are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor raportate si corespondenta lor cu evidentele detinatorilor de date primare, iar in cazul constatarii unor abateri au obligatia sa incheie procese-verbale de constatare a contraventiilor si sa aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonanta.r
(4) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze serviciilor de statistica oficiala datele personale si cele privind gospodaria si activitatea economica, necesare efectuarii recensamintelor si anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenta politica, cazierul judiciar, sanatatea si viata intima pot fi culese si prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectandu-se prevederile din prezenta ordonanta referitoare la confidentialitatea datelor statistice.r
(5) Pentru utilizarea datelor personale in scopuri statistice, stiintifice sau istorice serviciile de statistica oficiala sunt obligate sa asigure stocarea acestora in conditii de siguranta.r
(6) In exercitarea atributiilor si activitatilor serviciile de statistica oficiala sunt autorizate sa utilizeze agenti statistici, in calitate de colaboratori, si sa contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodariile populatiei si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statistice.r
(7) Angajarea agentilor statistici pentru culegerea datelor se face potrivit legii, iar cuantumul remuneratiei brute pentru activitatea desfasurata de acestia se stabileste prin ordin al presedintelui.r
(8) Pentru realizarea balantei de venituri si cheltuieli a gospodariilor si pentru completarea pe o perioada determinata a formularelor tip jurnal, gospodariile participante la ancheta bugetelor de familie si la alte anchete similare vor fi recompensate cu o suma bruta corespunzatoare efortului depus, stabilita prin ordin al presedintelui.r
(9) Agentii statistici angajati in calitate de colaboratori nu se cuprind in numarul anual de salariati ai Institutului National de Statistica si ai directiilor teritoriale de statistica.r
Art. 12. – (1) Cercetarea fenomenelor si proceselor economice, sociale, demografice si de mediu se efectueaza, dupa caz, prin recensaminte, microrecensaminte, monografii statistice, cercetari statistice selective si prin alte anchete statistice.r
(2) Pentru completarea volumului de date necesare si reducerea gradului de solicitare a subiectilor statistici serviciile de statistica oficiala au acces la datele primare din evidentele administrative ale institutiilor administratiei publice centrale si locale (bilanturi contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidenta a populatiei si alte forme de evidenta a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectarea principiului confidentialitatii statistice. Datele confidentiale obtinute din surse administrative se utilizeaza numai in scopuri statistice, fara sa afecteze scopurile pentru care ele au fost initial colectate.r
Art. 13. – Cercetarile statistice totale de interes national, regional sau la nivelul unei alte structuri teritoriale de tipul recensamantului populatiei si locuintelor, al cladirilor, recensamintelor din agricultura, al intreprinderilor, patrimoniului se aproba prin hotarare a Guvernului sau prin lege, dupa caz.r
Art. 14. – (1) Pentru acoperirea nevoilor de date si informatii statistice ale institutiilor administratiei publice, Institutul National de Statistica va tine seama de cerintele de informare ale acestora la intocmirea programelor anuale de cercetari statistice.r
(2) O cercetare statistica prevazuta in Programul anual al cercetarilor statistice va fi realizata de compartimentele statistice din cadrul institutiilor si autoritatilor publice sau al Bancii Nationale a Romaniei, daca cercetarea statistica respectiva necesita o experienta de specialitate de care dispune compartimentul statistic in cauza sau are la dispozitie datele culese in acest scop.r
(3) Institutia care organizeaza o cercetare statistica potrivit procedurii prevazute la alin. (2) este obligata:r
a) sa transmita spre avizare metodologia cercetarii statistice Institutului National de Statistica;r
b) sa aplice clasificarile statistice de interes general;r
c) sa furnizeze rezultatele cercetarii statistice Institutului National de Statistica si, in consultare cu acesta, sa le transmita organizatiilor internationale.r
Art. 15. – Pentru domeniile specifice de cercetare statistica aflate in competenta ministerelor si a altor institutii si autoritati publice, cum sunt: statistica judiciara, statistica sanitara, statistica invatamantului, statistica financiara, statistica somajului, statistica asigurarilor sociale, statistica mediului inconjurator si alte statistici, autoritatile respective au obligatia de a transmite Institutului National de Statistica, in scopul, forma si la termenele specificate in Programul anual al cercetarilor statistice, datele si informatiile statistice ce urmeaza sa fie incluse in seriile de date statistice, in publicatiile statistice sau sa fie transmise organismelor internationale.r
r
CAPITOLUL IVr
Confidentialitatea datelor statisticer
Art. 16. – (1) Datele si informatiile statistice utilizate de serviciile de statistica oficiala sunt considerate confidentiale daca permit identificarea subiectilor statistici, in mod direct sau indirect, dezvaluind astfel informatii cu caracter individual. Pentru a se stabili daca un subiect statistic este identificabil se vor avea in vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o terta parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv.r
(2) Datele si informatiile statistice confidentiale nu pot servi ca probe in justitie sau la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru subiectii statistici la care se refera.r
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidentiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresa, profilul activitatii, capitalul social, cifra de afaceri si numarul de personal, date ce isi pastreaza caracterul public, potrivit prevederilor legale.r
Art. 17. – (1) Datele confidentiale culese de serviciile de statistica oficiala se utilizeaza numai in scopuri statistice.r
(2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai in conditiile in care identificarea directa ori indirecta a persoanelor fizice sau juridice nu este posibila.r
Art. 18. – (1) Serviciile de statistica oficiala sunt obligate sa adopte masurile administrative, organizatorice si tehnice privind asigurarea confidentialitatii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informatii, prevenirea difuzarii distorsionate a datelor statistice si a distrugerii intentionate sau neautorizate a acestora.r
(2) Personalul cuprins in activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunostinta de continutul datelor statistice, este obligat sa respecte confidentialitatea acestora. Aceasta prevedere se refera si la persoanele antrenate temporar in activitatea de culegere si procesare a datelor si a informatiilor statistice si se extinde si dupa incetarea activitatii personalului statistic in respectivele posturi.r
r
CAPITOLUL Vr
Accesul la datele statisticer
Art. 19. – (1) Datele si informatiile statistice reprezinta un bun national, accesibil Parlamentului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, institutiilor administratiei publice centrale si locale, partidelor politice, sindicatelor, organizatiilor patronale, organizatiilor neguvernamentale, mijloacelor de informare in masa, unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica, intreprinderilor si altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetatorilor, studentilor si altor categorii de populatie, cu respectarea confidentialitatii datelor.r
(2) Datele si informatiile statistice obtinute pe baza programelor de cercetari statistice ale serviciilor de statistica oficiala vor fi transmise, in limita resurselor financiare, in mod gratuit, catre Parlament, Presedintele Romaniei, Guvern, ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor si vor fi publicate in volume si structuri cat mai largi posibil, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice si a populatiei.r
Art. 20. – (1) Institutul National de Statistica si unitatile teritoriale de statistica asigura, cu plata, difuzarea datelor si a informatiilor statistice, obtinute potrivit programelor anuale de cercetari statistice, catre diferitele categorii de utilizatori, prin publicatii pe suport de hartie sau electronice, in conditiile specifice ale protectiei si confidentialitatii datelor si informatiilor statistice. Pretul va fi stabilit in scopul recuperarii nivelului cheltuielilor necesare pentru editarea si difuzarea datelor si a informatiilor statistice solicitate, precum si a suportului pe care acestea sunt difuzate.r
(2) Pe baza rezultatelor acelorasi cercetari statistice cuprinse in programele anuale de cercetari statistice, la cererea expresa a utilizatorilor interni si externi Institutul National de Statistica si directiile teritoriale de statistica pot edita publicatii, altele decat cele cuprinse in programul cercetarilor statistice, si pot furniza date si informatii statistice din bazele de date statistice, in conditiile specifice ale respectarii protectiei si confidentialitatii datelor. Plata se va efectua pe baza unui tarif stabilit de Institutul National de Statistica, tarif care va cuprinde si costul prelucrarii suplimentare a datelor si informatiilor.r
Art. 21. – (1) Institutul National de Statistica si unitatile teritoriale de statistica sunt autorizate sa realizeze, cu plata, pe baza de contract, la cererea unor beneficiari interni sau externi, lucrari statistice in afara celor cuprinse in programul anual aprobat. Valoarea contractului va acoperi toate cheltuielile implicate de realizarea lucrarilor prevazute in contract.r
(2) Sumele incasate din cercetari statistice, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum si cele aferente publicatiilor statistice si serviciilor privind furnizarea de informatii si date statistice pe suport de hartie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date raman la dispozitia Institutului National de Statistica si a unitatilor teritoriale de statistica si se gestioneaza in regim extrabugetar.r
(3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul National de Statistica si unitatile teritoriale de statistica pot efectua cheltuieli curente si de capital; soldul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.r
r
CAPITOLUL VIr
Obligatii si sanctiunir
Art. 22. – Persoanele juridice sunt obligate sa organizeze evidenta activitatii pe care o desfasoara, astfel incat sa poata determina si comunica serviciilor de statistica oficiala datele, in forma si la termenele stabilite prin normele emise in baza prezentei ordonante.r
Art. 23. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:r
a) refuzul sau intarzierea din culpa a transmiterii datelor statistice solicitate, potrivit programului de cercetari statistice aprobat;r
b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de catre conducerea serviciilor de statistica oficiala documentele si evidentele necesare verificarii datelor statistice;r
c) comunicarea de date eronate sau incomplete;r
d) neaplicarea masurilor dispuse de serviciile de statistica oficiala;r
e) nerespectarea de catre personalul serviciilor de statistica oficiala a dispozitiilor legale cu privire la pastrarea caracterului confidential al datelor si informatiilor statistice individuale, potrivit principiului confidentialitatii si reglementarilor cuprinse in cap. IV din prezenta ordonanta.r
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.r
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul serviciilor de statistica oficiala anume imputernicit pentru aceasta.r
(4) Dispozitiile privind contraventiile prevazute in prezentul articol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.r
Art. 24. – Incalcarea cu vinovatie a prevederilor prezentei ordonante de catre personalul serviciilor de statistica oficiala atrage dupa sine raspunderea disciplinara, administrativa, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.r
r
CAPITOLUL VIIr
Dispozitii finaler
Art. 25. – Salariatii serviciilor de statistica oficiala si agentii statistici folositi la efectuarea de recensaminte si alte cercetari statistice se bucura, pe tot timpul indeplinirii acestei activitati, de protectia legii, fiind socotiti ca indeplinind o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.r
Art. 26. – Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La aceeasi data se abroga Decretul nr. 152/1970, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.