Art. 1. – Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, Tudor Florescu, secretar de stat

Bucuresti, 30 septembrie 2002.
Nr. 1.433.

ANEXA
NORME METODOLOGICE pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, denumit in continuare T.U.R.D.N.
Art. 2. – T.U.R.D.N. se va aplica etapizat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002.
Art. 3. – (1) Pentru plata T.U.R.D.N., utilizatorilor retelei de drumuri nationale din Romania li se elibereaza de catre distribuitor rovinieta – document care atesta dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale – si factura fiscala corespunzatoare sumei incasate, emisa manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.
(2) O copie a facturii fiscale va fi pastrata la bordul autovehiculului prin grija conducatorului auto.
Art. 4. – Sumele incasate in urma aplicarii T.U.R.D.N. se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” si vor fi utilizate, in exclusivitate, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, pentru oricare dintre scopurile prevazute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, inclusiv pentru garantarea emisiunilor de obligatiuni pe pietele nationale si internationale, dupa caz.
Art. 5. – Cheltuielile legate de eliberarea rovinietelor se suporta de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.
Art. 6. – In sensul prezentelor reglementari, utilizatori ai retelei de drumuri nationale din Romania sunt:
a) persoane juridice si persoane fizice care utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu autovehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani;
b) persoane juridice si persoane fizice care utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu autovehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini.
Art. 7. – (1) Rovinieta se prezinta sub forma de autocolant.
(2) Modelul rovinietei este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
Art. 8. – (1) Personalizarea rovinietei se realizeaza de catre distribuitor prin marcarea cu un dispozitiv mecanic a zonelor prevazute in modelul prezentat in anexa nr. 1, respectiv: masa totala maxima autorizata (MTMA), clasa de emisii poluante, anul, luna, ziua de la care este valabila si anul, luna, ziua expirarii, in functie de tipul si durata de valabilitate declarate de platitor pe propria raspundere.
(2) Datele in functie de care se realizeaza personalizarea rovinietei se declara de platitor pe propria raspundere.
Art. 9. – (1) Rovinieta va fi aplicata obligatoriu vizibil, pe partea interioara a parbrizului autovehiculului, astfel incat sa poata fi verificata.
(2) Responsabilitatea privind pastrarea in stare buna a rovinietei corespunzatoare tipului si duratei de valabilitate si a copiei facturii fiscale revine in exclusivitate conducatorului auto.

CAPITOLUL II

Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei

A. Generalitati
Art. 10. – (1) Utilizatorii romani pot achita T.U.R.D.N. la oficiile Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A., la statiile publice de distribuire a carburantilor auto sau la agentiile de control si incasare ale Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” amplasate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, denumite in continuare incasatori.
(2) Utilizatorii romani pot achita T.U.R.D.N. integral sau esalonat, in doua pana la patru rate trimestriale. Achitarea esalonata a T.U.R.D.N. se poate efectua numai la oficiile Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A., iar sumelor esalonate li se va aplica o dobanda de 10% pe an. La eliberarea sau vizarea anuala de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. a licentei de executie pentru vehicul, utilizatorii romani vor face dovada achitarii T.U.R.D.N.
(3) Utilizatorii straini pot achita T.U.R.D.N. la agentiile de control si incasare ale Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, amplasate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, sau la statiile publice de distribuire a carburantilor auto.
(4) Lista sediilor agentiilor Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, amplasate in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, este prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(5) Lista adreselor oficiilor Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A., prevazute la alin. (1) va fi publicata prin grija Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(6) Lista adreselor statiilor publice de distribuire a carburantilor auto, autorizate pentru eliberarea rovinietei, prevazute la alin. (1) si (3), va fi publicata prin grija agentului economic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(7) Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” va incheia cu Compania Nationala „Posta Romana” – S.A. si cu agentul economic distribuitor de carburanti la pompa conventii privind incasarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietelor, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
(8) Conventiile vor fi avizate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(9) Conventiile vor prevedea obligativitatea dotarii cu tehnica de calcul necesara emiterii facturilor, circuitul documentelor, modul de gestionare si verificare a emiterii rovinietei si incasarea T.U.R.D.N.

B. Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei utilizatorilor romani
Art. 11. – (1) La achitarea T.U.R.D.N. incasatorul va elibera utilizatorilor romani rovinieta, precum si factura fiscala.
(2) Valabilitatea rovinietei incepe de la data solicitata de platitor si expira dupa 12 luni calendaristice.
Art. 12. – In cazul schimbarii proprietarului autovehiculului sau cedarii dreptului de folosinta, rovinieta isi mentine valabilitatea.
Art. 13. – Plata T.U.R.D.N. se efectueaza in lei, pe baza cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei cumpararii rovinietei.
Art. 14. – (1) Pentru autovehiculele inmatriculate in Romania incadrarea in clasa de emisii poluante se face pe baza decodificarii ultimelor doua caractere alfanumerice ale numarului de omologare inscris in rubrica nr. 5 din cartea de identitate a autovehiculului sau in rubrica nr. 10 din certificatul de inmatriculare al acestuia, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
(2) In cazul in care ultimele doua caractere mentionate la alin. (1) sunt numerice, detinatorul autovehiculului se poate prezenta la Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” pentru obtinerea unei note de constatare tehnica cu privire la incadrarea autovehiculului in clasa de emisii poluante.
(3) Lipsa caracterelor alfanumerice prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, a notei de constatare tehnica prevazute la alin. (2), din care sa rezulte incadrarea autovehiculului in una dintre clasele de emisii poluante, alta decat NON-EURO, impune utilizatorului obligatia de a achita T.U.R.D.N. corespunzator clasei de emisii poluante NON-EURO.r
Art. 15. – (1) In cazul radierii din circulatie a autovehiculului, la solicitarea utilizatorului roman, Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” va returna contravaloarea T.U.R.D.N. corespunzatoare perioadei de neutilizare.r
(2) Cererea pentru returnarea T.U.R.D.N. se depune la Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” impreuna cu factura fiscala emisa la achitarea T.U.R.D.N. si copia de pe dovada de radiere din circulatie a autovehiculului.r
(3) Dovada de radiere din circulatie a autovehiculului, emisa de organele de politie, se depune in copie legalizata la Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”.r
(4) Suma ce se va returna va fi calculata proportional cu timpul de neutilizare a autovehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data emiterii dovezii de radiere din circulatie a autovehiculului si data expirarii rovinietei pentru care a fost achitat T.U.R.D.N.r
(5) Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” are obligatia sa verifice temeinicia cererii de returnare si sa restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.r
(6) Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termen de 15 zile lucratoare motivul pentru care cererea a fost respinsa, total sau partial, dupa caz.r
C. Achitarea T.U.R.D.N. si eliberarea rovinietei utilizatorilor strainir
Art. 16. – (1) La achitarea T.U.R.D.N. incasatorul va elibera rovinieta utilizatorilor straini, precum si factura fiscala.r
(2) Valabilitatea rovinietei incepe la ora 0,00 a primei zile si expira la ora 24,00 a ultimei zile de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei.r
Art. 17. – In cazul in care utilizatorii straini vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei, altele decat cele prevazute la art. 1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, incasatorul va elibera un numar corespunzator de roviniete, in vederea asigurarii acoperirii intregii perioade de valabilitate, fara intrerupere.r
Art. 18. – Plata T.U.R.D.N. se efectueaza in valuta liber convertibila la echivalentul tarifului exprimat in euro sau in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei cumpararii.r
Art. 19. – (1) Pentru autovehiculele inmatriculate in alte state incadrarea in clasa de emisii poluante se face pe baza mentiunilor referitoare la poluare si siguranta rutiera cuprinse in certificatul pentru vehicul „verde” (EURO I), certificatul pentru vehicul „mai verde si sigur” (EURO II) sau certificatul pentru vehicul „EURO 3 sigur”, prevazute de Rezolutia CEMT/CM (2001)9/Final din 26 noiembrie 2001.r
(2) Lipsa documentelor prevazute la alin. (1) determina obligativitatea utilizatorilor de achitare a T.U.R.D.N. corespunzator clasei de emisii poluante NON-EURO.r
(3) Utilizatorii straini vor achita tariful aferent duratei de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei, respectiv de o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni sau 12 luni, la agentiile Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei sau la statiile publice de distribuire a carburantilor.r
(4) In sensul prezentelor norme metodologice, prin durata de parcurs si stationare pe teritoriul Romaniei se intelege perioada cuprinsa intre data inceperii valabilitatii rovinietei si data depasirii frontierei nationale, declarata pe propria raspundere de utilizator in momentul achitarii T.U.R.D.N.r
(5) In cazul in care la iesirea din tara a utilizatorilor straini se va constata depasirea duratei de parcurs si stationare pentru care s-a achitat T.U.R.D.N., acestia sunt obligati sa achite, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) si la art. 18, si contravaloarea T.U.R.D.N. corespunzatoare perioadei de depasire.r
r
CAPITOLUL IIIr
r
Gestionarea rovinietelorr
r
Art. 20. – (1) Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” raspunde de gestionarea si distribuirea rovinietei, scop in care va pune la dispozitie incasatorilor T.U.R.D.N., in timp util, un numar corespunzator de exemplare, pe baza de proces-verbal de predare-primire.r
(2) Gestionarea rovinietei si raspunderea pentru respectarea prevederilor conventiilor incheiate potrivit art. 10 alin. (7), (8) si (9) revin incasatorilor.r
(3) Numarul exemplarelor de rovinieta care se vor distribui incasatorilor de catre Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” se stabileste pe baza cererilor acestora si a datelor statistice privind numarul de autovehicule inmatriculate in Romania aflate in circulatie, comunicat de inspectoratele judetene de politie, de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, precum si a datelor statistice referitoare la utilizatorii straini ai retelei de drumuri nationale din Romania.r
r
CAPITOLUL IVr
r
Controlul achitarii T.U.R.D.N. Constatarea si sanctionarea contraventiilorr
r
Art. 21. – Controlul respectarii prevederilor prezentelor norme metodologice se executa pe reteaua de drumuri nationale si in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.r
Art. 22. – Controlul achitarii T.U.R.D.N. se executa de catre:r
a) personalul imputernicit din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din agentiile de control si incasare ale Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, impreuna cu organele politiei de frontiera;r
b) ofiterii si subofiterii de politie care indruma, supravegheaza si controleaza circulatia rutiera pe reteaua de drumuri nationale din Romania.r
Art. 23. – Conducatorii auto sunt obligati sa permita personalului prevazut la art. 22 verificarea documentelor care atesta incadrarea autovehiculului in clasa de emisii poluante si a valabilitatii rovinietei.r
Art. 24. – (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducatorilor auto care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania fara sa detina rovinieta valabila, insotita de copia facturii fiscale corespunzatoare, constituie contraventie.r
(2) In cazul utilizatorilor romani, responsabilitatea circulatiei fara rovinieta valabila, insotita de copia facturii fiscale corespunzatoare, revine, dupa caz, persoanei fizice sau juridice proprietare a autovehiculului.r
(3) In cazul utilizatorilor straini responsabilitatea revine in exclusivitate conducatorului auto.r
(4) Prin rovinieta valabila se intelege rovinieta eliberata in conditiile prevazute la art. 8, aplicata in locul stabilit, corespunzatoare categoriei de autovehicul si clasei de emisii poluante, a carei durata de valabilitate nu este depasita si care asigura, prin tarifele platite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania fara discontinuitate.r
Art. 25. – (1) Contraventiile prevazute de prezentele norme metodologice se sanctioneaza conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002.r
(2) Cuantumul amenzilor contraventionale ce se aplica utilizatorilor este cel prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.r
r
CAPITOLUL Vr
r
Dispozitii finaler
r
Art. 26. – La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania” va desfiinta urmatoarele tarife:r
a) tariful pentru activitate in afara orelor de program;r
b) tariful pentru folosirea parcarilor si a zonelor situate in lungul drumurilor;r
c) tariful aplicat autovehiculelor inmatriculate in Germania, posesoare de autorizatii pentru trafic international de marfa cu scutire de la plata tarifelor pentru folosirea drumurilor.r
Art. 27. – Achitarea T.U.R.D.N. nu exonereaza utilizatorii de la plata altor tarife percepute de Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, prevazute de reglementarile in vigoare.r
Art. 28. – (1) Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.r
(2) Inscrierea de catre incasator in factura fiscala a altor date decat cele corespunzatoare elementelor de personalizare ale rovinietei eliberate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 290 din Codul penal.r
(3) Folosirea de catre utilizatori a facturii fiscale in care incasatorul a inscris alte date decat cele corespunzatoare elementelor de personalizare a rovinietei constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 291 din Codul penal.r
r
ANEXA Nr. 4 la normele metodologicer
r
DEFALCAREA amenzilor contraventionale aplicabile transportatorilor cu autovehicule inmatriculate in Romania si in alte state in cazul lipsei rovinietei valabile din punct de vedere al categoriei si al perioadei de utilizare a drumurilor nationale din Romania.r
r
CategoriatCategoriat Categoria rovinieteit Cuantumul amenzilorr
de transporttautovehiculului (din punct de vedere alt contraventionaler
tt duratei de utilizare a DN)t – milioane lei -r
tttttt1 zittt3r
tttttt7 zilettt3,5r
ttAutoturismettt30 de zilett4r
tttttt6 lunittt4,5r
tt12 lunittt5r
tt1 zittt5r
tt7 zilettt5,5r
Transport tMicrobuze ttt30 de zilett6,5r
persoane ttttt6 lunittt8r
tttttt12 lunittt10r
tttttt1 zittt15r
tttttt7 zilettt17r
t Autobuze si autocarett30 de zilett19,5r
tttttt6 lunittt22r
tttttt12 lunittt25r
tttttt1 zittt5r
tttttt7 zilettt5,5r
r
r
Transport Mai mica de 3,5 tttt30 de zilett6,5r
marfa tttttt6 lunittt8r
G.T.M.A.ttttt12 lunittt10r
tttttt1 zittt10r
tttttt7 zilettt10,5r
t 3,5 t pana la 7,0 tttt30 de zilett11,5r
ttexclusivttt6 lunittt12,5r
r
r
Transport r
marfa r
G.T.M.A.tt ttt12 lunittt15r
ttt ttt1 zittt15r
tttttt7 zilettt17r
tt7,0 t pana la 12,0 ttt30 de zilett19,5r
tttttt6 lunittt22r
tttttt12 lunittt25r
tttttt1 zittt25r
tttttt7 zilettt27r
ttCu maximum 3 osiitt30 de zilett30,5r
ttinclusivttt6 lunittt34r
tttttt12 lunittt40r
r
r
Transport marfar
>= 12,0 tttttt1 zittt30r
tttttt7 zilettt32r
tt Cu minimum 4 osiitt30 de zilett35r
tt inclusivttt6 lunittt37,5r
tttttt12 lunittt45