Ministrul finantelor,i baza prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, i temeiul Hotaririi Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul i Rominia, prevazute i anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia impozite indirecte, Directia Generala a Vamilor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la ideplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Bucuresti, 11 octombrie 2000.
Nr. 1.346.

Anexa

NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor,persoane fizice, care nu au domiciliul i Rominia
CAPITOLUL I
Generalitati

1. Conform prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se aplica cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate din expozitiile organizate i Rominia, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate i strainatate de catre cumparatori, persoane fizice, care nu au domiciliul i Rominia, denumiti i continuare cumparatori straini.
1.1. Cota zero se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, i conditiile prevazute de prezentele norme.
1.2. Cumparatori straini, i itelesul prezentelor norme, sunt considerate persoanele fizice de alta cetatenie si persoanele fizice fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul i strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romini, cu domiciliul i strainatate.
1.3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face pentru bunurile cumparate din Rominia pe care le scot din tara ca bagaj isotit sau neisotit, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute la art. 88 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rominiei si la art. 131 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rominiei, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 626/1997, cu exceptia produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si a produselor din tutun.

CAPITOLUL II
Conditii de restituire

2. Restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate poate fi efectuata i cazul i care se ideplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
2.1. bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
2.2. unitatea comerciala care vinde sa fie autorizata, conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, sa efectueze operatiuni care confera cumparatorilor straini dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adaugata;
2.3. itre data cumpararii bunurilor si data scoaterii din tara sau data expedierii i strainatate a acestora sa nu fi trecut mai mult de 90 de zile;
2.4. perioada dintre data expedierii sau a transportarii i strainatate si data solicitarii restituirii taxei pe valoarea adaugata sa nu fie mai mare de 90 de zile;
2.5. dreptul de restituire a taxei sa fie limitat la bunurile achizitionate din acelasi magazin, care se icadreaza i prevederile pct. 1.3 din prezentele norme si a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, sa fie superioara sumei de 4 milioane lei.
Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi, daca suma globala a fiecareia dintre ele este superioara sumei de mai sus, i conditiile stabilite la pct. 1.3 din prezentele norme, si daca scoaterea din tara a bunurilor s-a efectuat prin birourile vamale care functioneaza i incinta aeroporturilor internationale.
CAPITOLUL III
Procedura de restituire

3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se realizeaza conform urmatoarei proceduri:
3.1. Pentru livrarile de bunuri care depasesc suma de 4 milioane lei vinzatorul are obligatia:
– sa emita factura fiscala, sa perceapa taxa pe valoarea adaugata de la client si sa evidentieze operatiunea, conform prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata;
– sa emita si sa completeze i trei exemplare formularul „Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata” (pentru cumparatorii straini), prezentat i anexa nr. 1 la prezentele norme.
Originalul si exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi iminate cumparatorului strain isotite de originalul facturii fiscale.
3.2. Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata, i momentul scoaterii din tara a bunului ca bagaj isotit sau neisotit, cumparatorul strain prezinta autoritatii vamale bunurile cumparate, isotite de originalul facturii fiscale, de documentele care atesta achitarea contravalorii marfii si de cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
3.3. Autoritatea vamala verifica:
– concordanta dintre datele prevazute i documentul de restituire, referitoare la cumparator, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la autoritatea vamala;
– concordanta dintre datele prevazute i documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;
– icadrarea i termenul prevazut la pct. 2.3 din prezentele norme.
Dupa verificare autoritatea vamala iregistreaza si vizeaza cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
Originalul facturii fiscale si originalul documentului de restituire cu viza autoritatii vamale se returneaza cumparatorului strain.
Exemplarul al doilea al documentului de restituire este retinut de autoritatea vamala.
Directia Generala a Vamilor va lua masuri de a transmite Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vinzarilor catre cumparatori straini, conform modelului prezentat i anexa nr. 2 la prezentele norme, la Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor, pina la data de 20 a lunii urmatoare celei i care s-au iregistrat la autoritatea vamala documentele de restituire.
Lunar, pina la data de 30 a lunii i care s-a transmis Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vinzarilor catre cumparatori straini, Directia impozite indirecte va transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia privind avizarile pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vinzarilor efectuate i fiecare judet, i scopul verificarii respectarii reglementarilor i vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
3.4. Cumparatorii straini pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pe baza urmatoarelor documente:
– originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamala care functioneaza i incinta aeroporturilor internationale;
– originalul facturii fiscale, isotit de bon de casa, chitanta sau orice alt document care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
3.5. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se face pe baza documentelor prevazute la pct. 3.4 de catre:
a) birourile societatilor autorizate, existente la punctele de frontiera ale aeroporturilor internationale;
b) unitatea comerciala autorizata care a efectuat vinzarea bunurilor.
3.6. Taxa pe valoarea adaugata se restituie i lei. Sumele restituite i lei, reprezentind taxa pe valoarea adaugata, pot fi:
a) scoase din Rominia i limitele prevazute i reglementarile privind operatiunile valutare;r
b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depasesc limitele legale de scoatere din tara conform reglementarilor i vigoare;rn
c) convertite i valuta la punctele de schimb valutar existente i punctele de control de trecere a frontierei. Convertirea sumelor se face i conformitate cu prevederile legale i vigoare.rn
rn
CAPITOLUL IVrn
Autorizarea unitatilor comercialern
rn
4.1. Autorizarea unitatilor comerciale care fac vinzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unei cereri itocmite conform modelului prezentat i anexa nr. 3 la prezentele norme, depusa de societatile comerciale care detin una sau mai multe unitati comerciale.rn
in situatia i care societatile comerciale solicita autorizarea mai multor unitati comerciale (magazine) de pe raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal se va itocmi o singura cerere, semnata de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta.rn
Cererea va fi isotita de:rn
a) copie de pe istiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;rn
b) copie de pe certificatul de iregistrare fiscala;rn
c) copie de pe documentul de iregistrare la organul fiscal a unitatii comerciale pentru care se solicita autorizarea;rn
d) date cu privire la magazinul pentru care se solicita autorizarea (adresa exacta, profilul, dotarile);rn
e) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, iregistrate la organul fiscal;rn
f) copie de pe documentele de achizitionare si iregistrare i evidenta societatii comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;rn
g) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.rn
4.2. Organele fiscale prevazute la pct. 4.1 verifica:rn
a) realitatea datelor prezentate i documentatia anexata la cerere;rn
b) modul i care unitatea solicitanta a respectat plata i termen a obligatiilor catre buget;rn
c) realizarea unui volum mediu lunar al desfacerilor de minimum 100 milioane lei.rn
Cererea va fi solutionata i termen de 30 de zile de la data iregistrarii, prin:rn
a) eliberarea unei autorizatii conform modelului prezentat i anexa nr. 4 la prezentele norme;rn
b) respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante i termen de 3 zile de la data deciziei.rn
Autorizatiile emise societatilor comerciale se iregistreaza i Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vinzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, prezentat i anexa nr. 5 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.rn
Autorizatia este valabila pina la sfirsitul anului calendaristic i care a fost eliberata.rn
Eliberarea unei noi autorizatii de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se poate face numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.rn
4.3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite organelor teritoriale din subordine, i termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzind unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vinzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatori straini, conform modelului prezentat i anexa nr. 6 la prezentele norme.rn
4.4. Formularul „Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata (pentru cumparatori straini)”, conform modelului prezentat i anexa nr. 1 la prezentele norme, va fi tiparit de Regia Autonoma „Imprimeria Nationala” pe baza de comenzi scrise (conform modelului prevazut i anexa nr. 7 la prezentele norme), aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.rn
Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de catre Regia Autonoma „Imprimeria Nationala”, cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizata.rn
Societatile comerciale autorizate sa efectueze vinzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata au obligatia sa tina evidenta achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat i anexa nr. 8 la prezentele norme.rn
O noua comanda de formulare va fi conditionata de justificarea utilizarii formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei itocmite conform anexei nr. 8 la prezentele norme, vizata de organul fiscal la care societatea comerciala respectiva este iregistrata ca platitoare de impozite si taxe.rn
4.5. Dupa obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla „TAX FREE”, conform modelului prezentat i anexa nr. 9 la prezentele norme.rn
Sigla va avea dimensiunea de 20 x 20 cm. in mijlocul siglei se iscriu cuvintele TAX FREE cu majuscule avind ialtimea de 5 cm.rn
4.6. Unitatile autorizate conform prevederilor de mai sus pot sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor cap. III din prezentele norme. Pentru sumele restituite nu se percepe comision.rn
rn
CAPITOLUL Vrn
Autorizarea societatilor comerciale care restituiern
taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor strainirn
rn
5.1. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, poate autoriza societati comerciale care sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini potrivit prevederilor pct. 3.5 lit. a) din prezentele norme.rn
Autorizarea se face la cererea societatii comerciale (conform modelului prezentat i anexa nr. 10 la prezentele norme), daca aceasta ideplineste urmatoarele conditii:rn
a) sa fie iregistrata la organele fiscale ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata pentru itreaga activitate sau pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata;rn
b) sa nu aiba debite restante la bugetul de stat si nici abateri de la obligatiile fiscale, consemnate i actele de control itocmite de organele fiscale;rn
c) sa aiba o solvabilitatea suficienta pentru desfasurarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata;rn
d) sa fie autorizata sa desfasoare activitate i punctele de frontiera.rn
Solicitantul este obligat sa indice i cerere adresa sa exacta, locul sau locurile unde doreste sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si sa o prezinte la Ministerul Finantelor – Directia impozite indirecte, isotita de urmatoarele documente:rn
a) copie de pe statutul societatii comerciale sau de pe actul constitutiv al acesteia;rn
b) copie de pe certificatul de imatriculare;rn
c) copie de pe certificatul de iregistrare fiscala;rn
d) copie de pe istiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;rn
e) certificat de atestare fiscala eliberat i acest scop;rn
f) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, iregistrate la organul fiscal;rn
g) orice alte documente necesare pentru sustinerea cererii.rn
5.2. Pe baza cererii si a documentelor anexate Ministerul Finantelor – Directia impozite indirecte poate aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini (conform modelului prezentat i anexa nr. 11 la prezentele norme).rn
Autorizatiile emise se iregistreaza i Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, prezentat i anexa nr. 12 la prezentele norme.rn
Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de Directia impozite indirecte din Ministerul Finantelor.rn
Autorizatia este valabila pina la sfirsitul anului calendaristic i care a fost eliberata.rn
Eliberarea unei noi autorizatii de catre Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor se poate face pe baza documentelor prevazute la pct. 5.1 lit. e)-g), numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.rn
5.3. Pentru activitatea de restituire societatile comerciale autorizate vor retine un comision i lei de pina la 10% din taxa pe valoarea adaugata solicitata a fi restituita i baza documentelor prevazute de prezentele norme. Comisionul se supune regimului de taxa pe valoarea adaugata aplicabil bunurilor, conform art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.rn
5.4. Societatea comerciala autorizata sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata este obligata sa notifice Ministerului Finantelor – Directia impozite indirecte schimbarea locului sau a locurilor de desfasurare a activitatii de restituire. in acest caz poate solicita eliberarea unei autorizatii, cu ideplinirea procedurii din prezentul capitol.rn
5.5. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, va comunica Lista cuprinzind societatile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat i anexa nr. 13 la prezentele norme, organelor fiscale teritoriale la care acestea sunt iregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.rn
Organele fiscale la care societatile comerciale autorizate sunt iregistrate ca platitoare de impozite si taxe vor asigura controlul activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini, potrivit prezentelor norme.rn
CAPITOLUL VIrn
Evidenta activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugatarn
rn
6.1. Unitatile comerciale autorizate sa efectueze vinzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa itocmeasca la sfirsitul fiecarei luni Situatia cuprinzind vinzarile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii straini, conform modelului prezentat i anexa nr. 14 la prezentele norme, precum si Situatia cuprinzind restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate de catre vinzator catre cumparatorii straini, conform modelului prezentat i anexa nr. 15 la prezentele norme.rn
Situatiile vor fi transmise organului fiscal teritorial la care unitatea comerciala este iregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pina la data de 5 a lunii urmatoare.rn
6.2. Societatile comerciale autorizate conform prevederilor cap. V din prezentele norme sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa itocmeasca la sfirsitul fiecarei luni Situatia cuprinzind restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate, conform modelului prezentat i anexa nr. 16 la prezentele norme.rn
Situatia respectiva va fi transmisa organului fiscal teritorial la care societatea comerciala este iregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pina la data de 5 a lunii urmatoare.rn
6.3. Comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se evidentiaza i formularul „Decont privind taxa pe valoarea adaugata”, conform instructiunilor de completare a acestuia.rn
Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele prevazute i prezentele norme, se vor iscrie i decont la rindul „T.V.A. efectiv restituita cumparatorilor straini”.

Te-ar putea interesa și: