de organizare, reglementare, control, monitorizare si gestionare a bunurilor publice aferente si a serviciului regulat de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transport in comun, in conformitate cu reglementarile in vigoare. (2) Nu fac obiectul prezentei ordonante serviciile de transport cu taximetre si serviciile de transport de marfuri. Norme-cadru: 1.01. Prezentele norme-cadru au ca obiect stabilirea principiilor, procedurilor si regulilor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002, denumita in continuare ordonanta, constituindu-se intr-un instrument operational la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale si a operatorilor de transport public local in aplicarea cadrului general de reglementari privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de persoane cu mijloace rutiere de transport in comun, respectiv pentru administrarea si gestionarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente infrastructurii de transport public local de calatori, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu atributiile ce le revin pe aceasta linie. Ordonanta: Art. 2. – Serviciul regulat de transport public local de persoane, denumit in continuare transport public local de calatori, are la baza urmatoarele principii: a) respectarea drepturilor si intereselor legitime ale calatorilor; b) asigurarea deplasarii in conditii de siguranta si de confort; c) protectia mediului; d) tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii; e) servicii de calitate, in conditiile unor tarife accesibile pentru calatori; f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor banesti; g) dezvoltarea durabila. Norme-cadru: 2.01. Aplicarea ordonantei se face cu respectarea principiilor enuntate la art. 2 din ordonanta. Modul de organizare si functionare a serviciilor de transport public local de calatori are ca obiectiv: a) asigurarea competitiei intre operatori si deschiderea pietei; b) cresterea calitatii si a eficientei serviciului; c) asigurarea transparentei in ceea ce priveste delegarea gestiunii serviciului si stabilirea tarifelor; d) cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea continuitatii serviciului de transport public local de calatori. Ordonanta: Art. 3. – (1) Face parte din categoria transportului public local de calatori transportul de persoane care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este efectuat pe raza teritorial-administrativa a unui oras sau a unei comune, denumite in continuare localitati; b) se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite, iar calatorii sunt imbarcati sau debarcati in puncte de oprire fixe; c) se percepe un tarif de transport, incasat de operatorul de transport. (2) Se considera transport public local de calatori si transportul regulat special urban de persoane, daca intruneste conditiile prevazute la alin. (1), prin care se asigura transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, cum ar fi al elevilor si studentilor la institutiile de invatamant si retur, al personalului care face naveta, precum si transportul care se desfasoara pe anumite rute, cum ar fi transportul intre locul de munca si domiciliul aflate in aceeasi localitate. Norme-cadru: 3.01. Serviciul de transport public local de calatori este prestat de catre operatori de transport autorizati si se desfasoara pe baza de programe de circulatie prestabilite, aprobate de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. 3.02. Programele de circulatie se stabilesc de catre serviciul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, tinandu-se seama de propunerile persoanelor fizice sau juridice, si au in vedere asigurarea satisfacerii fluxurilor de calatori pe toata durata zilei. 3.03. Serviciul de transport regulat special urban de persoane, denumit in continuare transport special local de calatori, este prestat de catre operatori de transport autorizati si se desfasoara pe baza de programe de circulatie stabilite in contractul de prestare a transportului, in urmatoarele conditii: a) transportul se desfasoara numai pe teritoriul localitatii si numai pe baza de contract incheiat intre operatorul de transport autorizat in conditiile prezentelor norme-cadru si o terta persoana juridica, pentru transportul tur-retur de calatori de la domiciliu la locul de munca sau la o institutie; b) contractul include programul de circulatie care va fi avizat de serviciul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale; c) programul de circulatie cuprinde traseul, punctele-capat de traseu, punctele intermediare de debarcare sau imbarcare si orele stabilite pentru acestea, in conformitate cu programul de functionare a obiectivelor deservite; d) tarifarea transportului special local de calatori se realizeaza pe baza de tarife aplicate parcursului si/sau timpului la dispozitie si in raport de capacitatea mijlocului de transport utilizat; e) sunt interzise transportul special local de calatori pe baza de legitimatii de calatorie valabile pentru transportul public local de calatori, precum si oprirea in statiile transportului public local de calatori; f) in cazul transportului special local de calatori, pentru legitimare calatorii vor avea obligatoriu asupra lor autorizatii de calatorie valabile emise de persoana juridica care a angajat operatorul de transport; g) transportul special local de calatori se supune controlului si reglementarilor adoptate de autoritatea administratiei publice locale. 3.04. Programele de circulatie astfel intocmite trebuie sa asigure dezvoltarea echilibrata si eficienta, intr-un mediu concurential real, a tuturor tipurilor de transport public local de calatori efectuat cu autobuze, microbuze, minibuze, tramvaie, troleibuze, stimulandu-se folosirea tipurilor de mijloace de transport de mare capacitate, care pot asigura gradele de poluare sau de aglomeratie in trafic cele mai scazute. 3.05. Programele de circulatie trebuie corelate cu celelalte programe de circulatie locale, judetene si interjudetene existente ale altor moduri de transport existente: feroviar, naval, aerian, dupa caz. Programele de circulatie se intocmesc pentru fiecare traseu si trebuie sa cuprinda statiile de urcare/coborare stabilite, precum si orarul de circulatie. 3.06. Transportul public local de calatori se realizeaza pe trasee fixe de-a lungul carora se stabilesc statii de urcare/coborare a calatorilor, ce vor fi semnalizate si amenajate corespunzator de catre administratorul caii rutiere respective. 3.07. In functie de importanta zonei si de fluxul de calatori existent, traseele pot fi principale si secundare. Pentru aceste trasee se vor utiliza mijloace de transport de capacitate corespunzatoare. In functie de configuratia retelei de cai rutiere pe raza teritoriala a localitatii, traseele pot fi circulare, radiale sau de ramificatie. 3.08. Tarifele de transport se incaseaza de catre operatorii de transport de la calatori numai in schimbul unei legitimatii de calatorie cu regim special, valabila la data efectuarii calatoriei. Costul legitimatiei de calatorie se plateste de catre calatori cu anticipatie sau cel mai tarziu la inceputul calatoriei. Ordonanta: Art. 4. – Prin mijloacele de transport rutier in comun se intelege vehiculele destinate in mod special transportului public local de calatori. Acestea pot fi: a) autobuze urbane, autovehicule destinate si echipate pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora, destinate pentru transportul de pasageri, asezati pe scaune sau in picioare, avand cel putin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto; b) tramvaie; c) troleibuze; d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin constructie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune si in picioare.rnrn Norme-cadru:rn 4.01. Serviciul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale va tine un registru special in care se vor evidentia toate mijloacele de transport inmatriculate sau inregistrate, detinute de catre operatorii de transport, inclusiv inspectiile tehnice periodice valabile ale acestora.rn Un mijloc de transport poate fi detinut de catre operatorul de transport in proprietate, cu contract de inchiriere sau contract de leasing, cu exceptia contractului de comodat.rn Un operator de transport nu poate angaja in transportul public un mijloc de transport care nu este in evidenta Registrului special.rn 4.02. In cazul autobuzelor, microbuzelor si minibuzelor, evidenta in Registrul special se intocmeste pe baza licentei de executie, iar in cazul troleibuzelor si tramvaielor, pe baza documentelor privind detinerea legala a acestora si a documentatiei privind agrearea acestora pentru transportul public local de calatori.rnrn Ordonanta:rn Art. 5. – Pentru asigurarea dezvoltarii durabile in domeniul transportului public local de calatori consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare, modernizare si functionare pe termen mediu si lung a acestor transporturi, tinand seama de planurile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatii.rnrn Norme-cadru:rn 5.01. Zonele de intersectie intre traseele rutiere, feroviare, aeriene sau navale de pe raza administrativ-teritoriala a localitatii, dupa caz, trebuie amenajate corespunzator cu terminale sau puncte de tranzit de catre autoritatea administratiei publice locale, iar programele de circulatie trebuie corelate cu nevoile sociale de deplasare atat ale populatiei locale, cat si ale celei aflate in tranzit.rn 5.02. Pe traseele amenajate pentru deplasarea tramvaielor si a troleibuzelor programele de circulatie ale acestora vor fi intocmite in scopul maximizarii utilizarii capacitatii acestora. Numarul de curse ramase disponibile pe aceste trasee va putea fi atribuit prin licitatie operatorilor de transport, detinatori ai altor tipuri de mijloace rutiere de transport in comun.rn 5.03. Microbuzele si minibuzele vor fi folosite, de regula, pe trasee secundare, pentru a se evita cresterea densitatii traficului pe traseele aglomerate si pentru asigurarea transportului public local de calatori pe trasee greu accesibile pentru mijloacele de transport de mare capacitate.rnrn Ordonanta:rn Art. 6. – Transportul public local de calatori se organizeaza pentru a satisface cu prioritate nevoile populatiei, precum si ale institutiilor publice si ale agentilor economici de pe raza administrativ-teritoriala a localitatii.rnrn Norme-cadru:rn 6.01. Autoritatile executive ale administratiei publice locale organizeaza prestarea serviciului de transport public local de calatori in conformitate cu programele stabilite de consiliile locale sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.rn 6.02. Persoanele fizice cu domiciliul in localitate, cele care tranziteaza sau care fac naveta beneficiaza egal si nediscriminatoriu de serviciul de transport public local de calatori asigurat de autoritatea administratiei publice locale. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele sau grupurile de persoane care beneficiaza de facilitatile de transport prevazute de lege.rnrn Ordonanta:rn Art. 7. – (1) Sunt abilitate sa organizeze, sa reglementeze, sa monitorizeze si sa controleze executarea transportului public local de calatori consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.rn (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a intreprinde masurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea transportului public local de calatori in zona de autoritate.rn (3) Autoritatile administratiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor organiza, vor monitoriza si vor controla activitatea operatorilor de transport public local de calatori.rn (4) Consiliile judetene vor asigura serviciile de specialitate necesare coordonarii activitatii consiliilor locale privind dezvoltarea transportului public local de calatori, transportului judetean de calatori si infrastructurii aferente.rnrn Norme-cadru:rn 7.01. Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va infiinta o baza de date privind nevoia locala de transport public de calatori, prin evaluarea fluxurilor locale si in tranzit si a perioadelor de varf a acestor fluxuri in decursul zilei, saptamanii, lunii si anului.rn 7.02. Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, asigura, prin intermediul serviciului de specialitate infiintat in cadrul aparatului propriu, extinderea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de calatori si va organiza supravegherea si controlul modului cum sunt asigurate si prestate serviciile de transport public local de calatori de catre operatorii de transport.rn 7.03. Controlul activitatii operatorilor de transport cu privire la calitatea serviciului de transport public local de calatori prestat si la respectarea de catre acestia a prevederilor caietelor de sarcini se realizeaza de personalul stabilit prin dispozitii ale primarului.rn 7.04. Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor infiinta servicii de specialitate privind reglementarea, coordonarea, organizarea, dezvoltarea si modernizarea transportului public de calatori si a infrastructurii aferente, in ceea ce priveste transportul local, judetean si interjudetean. Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor coordona activitatea consiliilor locale, respectiv a consiliilor locale de sector, pentru realizarea unei abordari unitare la nivel de judet sau de capitala, dupa caz, in ceea ce priveste reglementarea si modul de organizare a transportului public local de calatori, in stransa corelare cu desfasurarea transportului judetean si interjudetean.rn 7.05. Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, consiliilor judetene sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti au ca obiect de activitate transportul public local de calatori si, in conformitate cu prevederile ordonantei, au urmatoarele atributii:rn a) aplica hotararile consiliului local cu privire la organizarea si desfasurarea transportului public local de calatori cu mijloace auto, troleibuze si tramvaie;rn b) organizeaza concesionarea executarii transportului public local de calatori, precum si concesionarea/inchirierea mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente, dupa caz, operatorilor de transport autorizati;rn c) organizeaza, supravegheaza, monitorizeaza si controleaza modul cum se executa transportul public local de calatori;rn d) asigura urmarirea in trafic a modului cum mijloacele de transport executa serviciul respectiv;rn e) urmaresc indeplinirea conditiilor de protectie a mediului, de igienizare a mijloacelor de transport si a statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor;rn f) asigura tiparirea, difuzarea si controlul legitimatiilor de calatorie;rn g) urmaresc desfasurarea transportului public local de calatori in conditiile de regularitate, confort si siguranta.rnrn Ordonanta:rn Art. 8. – (1) Statul sprijina, prin masuri legislative si economice, dezvoltarea cantitativa si calitativa a transportului public local de calatori, precum si a infrastructurii aferente acestuia.rn (2) Principalele obiective urmarite de autoritatile administratiei publice centrale si locale in domeniul transportului public local de calatori sunt:rn a) imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei transportului public local de calatori;rn b) cresterea calitatii vietii cetatenilor prin sustinerea dezvoltarii economice a localitatilor si prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;rn c) acordarea de facilitati unor categorii de persoane;rn d) asigurarea capacitatii suficiente de transport pe rute aglomerate.rnrn Norme-cadru:rn 8.01. Autoritatile administratiei publice locale vor promova calitatea si eficienta serviciului de transport public local de calatori prin urmatoarele masuri:rn a) asigurarea prestarii transportului public local de calatori in conditii civilizate, cu mijloace de transport moderne si la tarifele cele mai accesibile;rn b) asigurarea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de transport in concordanta cu programele de dezvoltare economica si sociala a localitatii si a zonei limitrofe, precum si cu planurile de urbanism;rn c) diminuarea costurilor externe (indirecte) suportate de calatori, provocate de poluare, congestionarea traficului, aglomeratia in mijloacele de transport, nerespectarea programelor de circulatie.rn 8.02. Consiliile locale vor asigura sursele de finantare necesare acordarii de facilitati categoriilor defavorizate ale populatiei si sustinerii serviciilor de transport public local de calatori in zone cu accesibilitate redusa, in care nu exista operatori de transport sau capacitate de transport pentru executarea serviciilor respective.rn 8.03. In caietul de sarcini al contractului de concesiune al transportului public local de calatori vor fi incluse principalele criterii pe baza carora se va acorda concesiunea:rn a) capacitatea minima obligatorie a mijloacelor de transport utilizate pe un anumit traseu;rn b) tariful maxim aplicat lei/calator x km;rn c) facilitati acordate unor categorii de persoane defavorizate;rn d) facilitati pentru incurajarea operatorilor de a investi in dezvoltarea si modernizarea parcului de mijloace de transport, precum si a infrastructurii aferente, dupa caz.rnrn Ordonanta:rn Art. 9. – (1) Acoperirea financiara a costului calatoriilor efectuate de persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de gratuitate se asigura din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor institutii stabilite prin lege.rn (2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile gratuite si la abonamentele pentru transportul public local de calatori, aprobate de consiliile judetene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale judetelor, dupa caz.rn (3) Conditiile concrete in care va fi subventionat sau suportat costul calatoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a transportului public local de calatori, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.rnrn Norme-cadru:rn 9.01. Subventionarea costului calatoriilor va fi acordata numai acelor operatori de transport pe ale caror mijloace de transport sunt valabile legitimatiile de calatorie acordate persoanelor prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) din ordonanta.rn 9.02. Costul calatoriei va fi considerat costul total, in care sunt incluse si facilitatile acordate.rn 9.03. Subventiile pentru transportul executat pe trasee in prelungirea celor locale vor fi asigurate de consiliile locale ale localitatilor deservite prin traseele respective, pe baza de conventii sau de contracte de asociere.rn 9.04. Consiliile locale, respectiv consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pot acorda facilitati unor categorii de persoane sau direct operatorilor pentru serviciul de transport public de calatori efectuat pe anumite trasee, prin acoperirea totala sau partiala a costului calatoriilor. Facilitatile acordate pentru transportul public de calatori prestat in limitele unitatii administrativ-teritoriale vor fi suportate din bugetul judetului sau din bugetele locale, dupa caz.rn 9.05. Subventionarea costului calatoriilor poate fi stabilita prin hotarare a consiliului local in urmatoarele cazuri:rn a) pentru persoane sau categorii de persoane defavorizate, stabilite potrivit legii;rn b) pentru asigurarea transportului in zone delimitate sau in intreaga localitate.rn De asemenea, subventionarea costului calatoriilor mai poate fi acordata in conditiile speciale in care nici un operator de transport nu se angajeaza sa asigure transportul la tarifele stabilite.rn O cota-parte a tarifului calatoriei pentru cazurile prevazute la lit. a) si b) se poate suporta de catre operatorul de transport in schimbul unor facilitati acordate, conform legii, prin hotarare a consiliului local.rn 9.06. Atat subventia, cat si conditiile de preluare in sarcina bugetului local a costului calatoriei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) din ordonanta, vor constitui clauze incluse in contractul de concesiune a transportului.rn Contractul de concesiune va contine si clauze privind conditiile in care se pot realiza modificari ale tarifelor de transport.rnrn Ordonanta:rnrn CAPITOLUL IIrn Organizarea si functionarea transportului rnpublic local de calatorirnrn SECtIUNEA 1rn Organizarea transportului public local de calatorirn Art. 10. – Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale si operatorii de transport public local de calatori se bazeaza pe relatii contractuale, stabilite in conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.rnrn Norme-cadru:rn 10.01. Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de calatori se incheie intre autoritatea administratiei publice locale si operatorul de transport pentru un traseu, o grupa de trasee sau pentru intreaga retea de trasee, pe baza programelor de circulatie stabilite pentru traseele respective, in exclusivitate in interiorul localitatii.rn 10.02. Contractul de concesiune se incheie numai dupa ce operatorul de transport a obtinut dreptul de a presta serviciul de transport public local de calatori pe traseele respective, cu respectarea si indeplinirea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 216/1999, cu modificarile ulterioare.rn 10.03. Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de calatori se considera incheiat din momentul semnarii acestuia de catre ambele parti. Drepturile si obligatiile partilor contractante decurg din momentul semnarii contractului de concesiune.rn Drepturile si obligatiile ce revin partilor contractante decurg atat din contractul de concesiune, cat si din caietul de sarcini.rnrn Ordonanta:rn Art. 11. – (1) Pentru realizarea transportului public local de calatori consiliile locale pot utiliza unul sau mai multi operatori de transport, autorizati in conditiile legii, carora le incredinteaza prin licitatie contractul de concesiune a transportului respectiv.rn (2) Concesiunea transportului public local de calatori se face in conditiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune si prin regulamentul-cadru de concesiune a transportului public local de calatori. Contractul-cadru si regulamentul-cadru de concesiune a transportului public local de calatori, precum si normele specifice privind desfasurarea acestuia vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.rn (3) Pe durata concesionarii, in conformitate cu competentele si cu atributiile ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a transportului public local de calatori, precum si dreptul de a urmari, a controla si a supraveghea indeplinirea obligatiei efectuarii transportului public local de calatori privind:rn a) respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de calatori;rn b) derularea ritmica a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite si a orarelor zilnice si saptamanale;rn c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente transportului public local de calatori;rn d) modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru transportul public local de calatori.rnrn Norme-cadru:rn 11.01. Reteaua traseelor de transport public local de calatori si programele de circulatie se stabilesc prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in corelare cu traseele judetene si interjudetene si cu programele de circulatie pe traseele care traverseaza localitatea, atat in ceea ce priveste transportul rutier, cat si alte moduri de transport. Prin hotarare a consiliului local se va stabili modul concret prin care va fi concesionat transportul public local de calatori pe trasee, pe grupe de trasee sau integral pe intreaga retea de trasee.rn 11.02. In maximum 30 de zile de la data adoptarii hotararii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, serviciul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale va organiza licitatia pentru atribuirea contractului/contractelor de concesiune a transportului public local de calatori. Data si conditiile desfasurarii licitatiei vor fi anuntate public in conformitate cu prevederile legale.rn 11.03. Pentru societatile comerciale sau regiile de transport public local infiintate si subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care administreaza mijloacele de transport proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale, contractul de concesiune a traseelor transportului public local de calatori se atribuie prin procedura negocierii directe, pe toata durata in care acestea nu sunt privatizate sau nu isi subconcesioneaza mijloacele de transport si infrastructura aferenta.rn 11.04. Pe durata concesionarii autoritatea locala poate decide, in cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic, economic si social, modificarea traseelor, anularea unor trasee, introducerea de noi trasee, modificarea programelor de circulatie, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.rn 11.05. Cursele noi introduse pe un traseu sau o grupa de trasee vor fi oferite operatorului care detine contractul de concesiune respectiv.rn Noile trasee infiintate sau cursele noi atribuite si refuzate de operatorul de transport vor fi acordate prin licitatie altor operatori.rnrn Ordonanta:rn Art. 12. – (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente transportului public local de calatori se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice si a principiilor autonomiei financiare a operatorilor de transport public local de calatori privind suportarea de catre utilizatori si recuperarea integrala, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare. Se va tine seama de interesul general, de tarifele practicate si de conditiile de transport oferite beneficiarilor.rn (2) Pentru finantarea investitiilor necesare in vederea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii transportului public local de calatori, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot contracta credite interne si/sau externe ori pot concesiona infrastructura aferenta transportului public local de calatori, in conditiile legii, pe o perioada limitata, in functie de specificul activitatii.rn (3) Bunurile pe care concedentii infrastructurii aferente sau ai mijloacelor de transport le realizeaza din fonduri proprii raman in proprietatea acestora pe toata durata contractului de concesiune, precum si dupa expirarea acestuia, daca nu s-a convenit altfel.rn (4) In sensul prezentei ordonante, prin infrastructura aferenta transportului public local de calatori se intelege:rn a) baza materiala pentru intretinere, reparare si parcare a mijloacelor de transport detinute;rn b) calea de rulare a tramvaielor;rn c) liniile de contact electrice pentru tramvaie si troleibuze;rn d) statiile de transformare aferente liniilor de contact electrice.rnrn Norme-cadru:rn 12.01. Consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate decide concesionarea/inchirierea mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente transportului public local de calatori, aflate in proprietatea sa publica sau privata, care poate fi atribuita exclusiv operatorului care va realiza nemijlocit si activitatea de transport public local de calatori.rn 12.02. Concesionarea poate fi initiata de catre concedent sau la cererea/initiativa unui concesionar interesat si are la baza un studiu de oportunitate efectuat de concedent in conditiile legii.rn 12.03. In conditiile in care un operator de transport intentioneaza sa realizeze o investitie care va avea influente asupra costurilor activitatii de transport in sensul cresterii tarifelor, aceasta va fi adusa la cunostinta autoritatii administratiei publice locale, care va aviza daca si in ce conditii se va realiza compensarea/recuperarea costului investitiei, in conformitate cu prevederile legale, precum si regimul juridic al bunurilor realizate de concedent din fondurile proprii in timpul si dupa expirarea contractului de concesiune.rn 12.04. Contractul de concesiune va prevedea in ce conditii bunurile de retur, de preluare si proprii raman in proprietatea concedentului sau in proprietatea concesionarului, precum si conditiile de restituire a bunurilor concesionate, cu respectarea prevederilor legale.rnrn Ordonanta:rnrn SECtIUNEA a 2-arn Operatorii de transport public local de calatorirn Art. 13. – (1) Operatorii de transport public local de calatori sunt societatile comerciale sau regiile autonome detinatoare de licente de transport si de licente de executie pentru autovehicule, eliberate de filiala judeteana a Autoritatii Rutiere Romane si autorizate de comisia de autorizare, constituita conform prevederilor art. 22, care presteaza servicii publice in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale, in temeiul legii si al prevederilor prezentei ordonante.rn (2) Operatorii de transport public local de calatori beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate, ca si operatorii de transport public judetean sau interjudetean.rnrn Norme-cadru:rn 13.01. Operatorul de transport public local de calatori va beneficia de tratament identic cu operatorul de transport public de calatori judetean sau interjudetean in ceea ce priveste:rn a) obtinerea licentei de transport, a exemplarului de serviciu al acesteia si regimul de utilizare a acestora;rn b) obtinerea licentelor de executie pentru vehicule si regimul de utilizare a acestora;rn c) suspendarea sau anularea licentelor;rn d) obtinerea licentei de executie pentru activitati conexe transportului;rn e) controlul executarii transportului si sanctiunile aplicate de catre autoritatile competente.rnrn Ordonanta:rn Art. 14. – (1) Operatorii de transport public local de calatori cu capital public pot fi privatizati, in conditiile legii, numai pe baza hotararii consiliului local sau judetean sub a carui autoritate isi desfasoara activitatea.rn (2) Privatizarea, respectiv vanzarea bunurilor apartinand infrastructurii aferente transportului public local de calatori din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, se face numai in cadrul procedurii de concesionare a transportului public local de calatori, prin licitatie publica.rnrn Norme-cadru:rn 14.01. Consiliile locale, consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, prin hotarari adoptate in conditiile legii, pot decide cu privire la:rn a) reorganizarea si transformarea operatorilor de transport public local de calatori organizati ca regii autonome subordonate in societati comerciale pe actiuni cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale;rn b) privatizarea, in conditiile legii, a operatorilor de transport public local de calatori organizati ca societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale din subordine;rn c) vanzarea, concesionarea sau inchirierea, in conditiile legii, a vehiculelor, a bunurilor si/sau a infrastructurii aferente serviciului de transport public local de calatori, aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, catre operatorii privati autorizati carora li s-a atribuit in concesiune executarea serviciului.rn 14.02. Caietul de sarcini privind privatizarea, respectiv vanzarea, concesionarea sau inchirierea, trebuie sa mentioneze, printre altele, conditia mentinerii serviciului de transport la indicatorii de performanta ai contractului de concesiune cel putin incarn
rn
rn(Continuare din numarul trecut)rnrn SECtIUNEA a 2-arn Autorizarea operatorilor rnde transport public local de calatorirnrnrn h) urmarirea modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizati;rn i) stabilirea modului de formare a tarifelor si a modului de respectare a acestora de catre operatorii de transport;rn j) urmarirea modului de subventionare a transportului si a categoriilor de calatori care pot beneficia de aceste subventii sau de gratuitati;rn k) urmarirea modului cum sunt tinute evidentele contabile ale operatorilor de transport care beneficiaza de subventii;rn l) controlul operatorilor de transport privind continuitatea in respectarea criteriilor pe baza carora s-a realizat autorizarea acestora, precum si respectarea contractelor de concesiune si a caietelor de sarcini;rn m) intocmirea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local si a infrastructurii aferente;rn n) intocmirea regulamentului de desfasurare a transportului public local de calatori, pentru fiecare tip de transport: auto, tramvaie, troleibuze;rn o) tinerea evidentei in Registrul special a mijloacelor de transport si a inspectiilor tehnice periodice valabile;rn p) analizarea permanenta a modului de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre operatorii de transport.rn Autorizarea operatorilor pentru prestarea serviciului regulat de transport public local de calatori sau a serviciului regulat de transport public special de calatori este de competenta comisiilor judetene a caror componenta se stabileste prin ordin al prefectului.rn 21.04. Termenul de incepere a procedurii de concesionare a transportului public local de calatori, aprobat prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, va fi stabilit dupa obtinerea autorizatiei de catre operatori, in conditiile normelor-cadru de aplicare a art. 21 alin. (2) din ordonanta.rn Pana la momentul concesionarii transportului public local de calatori, consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate prelungi contractul de prestatie a unor agenti economici care executau deja transportul local la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 86/2001.rn 21.05. Comisia judeteana va acorda, de regula, autorizarea pentru 5 ani tuturor operatorilor solicitanti.rn Pentru cazuri justificate autorizarea poate fi acordata unui operator pentru o perioada mai mica de 5 ani, fara a constitui prin aceasta masura un act discriminatoriu. In cazul in care operatorul nu este multumit cu decizia comisiei judetene de autorizare, poate inainta contestatie potrivit prevederilor legale.rnrn Ordonanta:rn Art. 22. – (1) Autorizarea se face de o comisie de autorizare, organizata la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, compusa din:rn a) un reprezentant al prefectului;rn b) un reprezentant al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;rn c) cate un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului de Interne si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.rn (2) Componenta nominala a comisiei de autorizare va fi stabilita prin ordin al prefectului.rn (3) Regulamentul de functionare a comisiei de autorizare, precum si criteriile pentru eliberarea autorizatiei vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.rnrn Norme-cadru:rn 22.01. Constituirea si functionarea comisiilor judetene de autorizare si stabilirea criteriilor privind autorizarea operatorilor de transport se realizeaza conform prevederilor regulamentului de functionare a comisiei judetene de autorizare.rnrn Ordonanta:rnrn SECtIUNEA a 3-arn Drepturile si obligatiile autoritatilor administratiei publice localernrn Art. 23. – (1) Autoritatile administratiei publice locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au competenta exclusiva cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea transportului public local de calatori.rn (2) Consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari cu privire la:rn a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii rutiere, precum si a programelor de infiintare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de calatori, in conditiile legii;rn b) coordonarea proiectarii si a executarii lucrarilor de investitii in infrastructura intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului;rn c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea si extinderea dotarilor publice aferente transportului public local de calatori, aflate in proprietatea sau in administrarea autoritatilor respective;rn d) asocierea intercomunala, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de calatori;rn e) concesionarea transportului public local de calatori, precum si concesionarea infrastructurii aferente acestuia, apartinand patrimoniului public;rn f) acordarea de facilitati operatorilor de transport pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori;rn g) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta transportului public local de calatori, apartinand patrimoniului unitatilor administrativ-teritoriale. Contractarea de lucrari noi, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari se face prin licitatie publica, organizata potrivit legii;rn h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de functionare a operatorilor de transport care desfasoara activitati de transport public local de calatori, pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administratiei Publice;rn i) stabilirea, aprobarea si modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori, cu respectarea reglementarilor in vigoare;rn j) stabilirea subventiei care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de calatori si sumele efectiv incasate ca urmare a vanzarii biletelor si a abonamentelor;rn k) asigurarea resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de calatori, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.rnrn Norme-cadru:rn 23.01. Consiliile judetene impreuna cu consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu consiliile sectoarelor vor stabili un program unitar de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii rutiere intr-o abordare multimodala a retelelor cailor de comunicatie judetene si locale, precum si a modurilor de transport public de calatori existente sau in perspectiva.rn Consiliile judetene vor incuraja si vor facilita asocierea intercomunala in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare, rutiere, feroviare sau de aviatie, dupa caz, care sa asigure dezvoltarea unitara a transportului public de calatori judetean si interjudetean, in deplina concordanta cu dezvoltarea transportului public local de calatori.rn 23.02. Consiliile judetene impreuna cu consiliile locale vor stabili o politica unitara de incurajare a operatorilor de transport public de calatori si in mod special a operatorilor de transport public local, prin crearea unui sistem de facilitati, in conditiile legii, si acordarea acestora atat pentru dezvoltare si modernizare, cat si pentru protectia sociala a unor categorii defavorizate de calatori.rn 23.03. In conditiile in care sub autoritatea consiliilor judetene exista societati comerciale sau regii autonome de transport public de calatori, care executa transport local, activitatea respectiva se va desfasura in conformitate cu prevederile ordonantei si ale prezentelor norme-cadru.rn Mijloacele de transport de calatori ale acestor unitati si infrastructura aferenta pot fi concesionate/inchiriate, operatiuni realizate concomitent cu procedura de concesionare a transportului public local de calatori de catre autoritatea administratiei publice locale.rn 23.04. Pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori, operatorilor li se pot acorda si alte facilitati, in conditiile legii, respectiv:rn a) subventii privind sustinerea partiala sau totala a costurilor transporturilor;rn b) reducerea redeventei de concesiune sau a chiriei, dupa caz;rn c) scutiri de taxe si impozite locale;rn d) acces gratuit la infrastructuri si utilitati tinand de gospodaria comunala;rn e) acces preferential la facilitati.rn 23.05. Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor stabili tarifele pentru legitimatiile de calatorie si conditiile in care costul transportului va fi subventionat, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata.rn In situatia in care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, nu vor subventiona transportul local, tarifele vor fi stabilite cu consultarea operatorilor de transport, in vederea asigurarii desfasurarii acestui serviciu public in conditii de abordare unitara a tarifelor pentru calatori si de eficienta pentru operatori.rnrn Ordonanta:rn Art. 24. – (1) Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, precum contractele de concesiune a infrastructurii aferente vor cuprinde, dupa caz, clauze privitoare la:rn a) cantitatea si calitatea serviciului prestat si la indicatorii de performanta;rn b) trasee;rn c) orarul de functionare, pe zile si ore, si ritmicitatea serviciului;rn d) tarifele practicate si modul de incasare a subventiei, daca este cazul;rn e) modul de indexare a tarifelor;rn f) raspunderea contractuala;rn g) politica de mentinere si recalificare a fortei de munca, precum si protectia acesteia, pe durata valabilitatii contractului respectiv;rn h) forta majora;rn i) durata contractului;rn j) rezilierea contractului;rn k) conditiile in care programele de circulatie pot fi modificate.rn (2) Durata contractului de concesiune a transportului public local de calatori se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale si nu poate fi mai mica de 5 ani.rn (3) Operatorul de transport, titularul contractului de concesiune expirat, are drept de preemtiune daca participa la o noua licitatie privind concesionarea transportului public local de calatori.rn (4) Pierderea valabilitatii licentei de transport sau a autorizatiei operatorului de transport are drept consecinta anularea contractului de concesiune.rnrn Norme-cadru:rn 24.01. La incheierea contractului de concesiune se va tine cont de prevederile Regulamentului-cadru privind concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori (anexa nr. 3 la hotarare).rn 24.02. Daca termenul de aplicabilitate a contractului de concesiune depaseste termenul de valabilitate a autorizatiei de executie a transportului local, aceasta se va reinnoi inainte de expirarea valabilitatii, conditie in care termenul de aplicabilitate a contractului nu va fi influentat.rn 24.03. In cazul rezilierii contractului de concesiune din initiativa concedentului, acesta va aplica procedura prevazuta la art. 6 din Regulamentul de functionare a comisiei judetene de autorizare a operatorilor de transport public local de calatori (anexa nr. 2 la hotarare).rnrn Ordonanta:rn Art. 25. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele drepturi:rn a) sa invite pentru audieri operatorul de transport public local de calatori, in vederea semnalarii unor deficiente aparute in executarea contractului de concesiune;rn b) sa aprobe ajustarile de tarif propuse de catre operatorul de transport public local de calatori;rn c) sa sanctioneze operatorul de transport public local de calatori, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat prin contractul de concesiune.rn (2) In cazul unor abateri deosebite autoritatile administratiei publice locale pot rezilia contractul de concesiune a transportului public local de calatori si vor solicita comisiei de autorizare retragerea autorizatiei operatorului cu care au contract de concesiune a transportului public local de calatori.rnrn Norme-cadru:rn 25.01. In invitatia pentru audieri serviciul de specialitate din cadrul consiliului local va consemna motivul invitatiei si termenul limita la care operatorul este obligat sa dea curs invitatiei.rn In cazul in care operatorul solicita aprobarea privind ajustarea tarifelor aplicate, serviciul de specialitate din cadrul consiliului local poate acorda aprobarea respectiva doar in conformitate cu reglementarile consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.rn Regulamentul serviciului de transport public local de calatori, intocmit de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va contine si sanctiunile aplicate operatorilor in cazul nerespectarii de catre acestia a prevederilor caietului de sarcini, contractului de concesiune si ale prezentelor norme-cadru.rn 25.02. In cazul incalcarii grave a prevederilor caietului de sarcini, primarul localitatii inainteaza comisiei de autorizare cererea de retragere a autorizatiei operatorului de transport, in urma careia, daca decizia retragerii ramane definitiva, serviciul de specialitate din cadrul consiliului local poate propune primarului rezilierea unilaterala a contractului de concesiune.rn In cazul in care comisia de autorizare nu decide retragerea autorizatiei, contractul de concesiune nu poate fi reziliat unilateral de catre concedent.rnrn Ordonanta:rn Art. 26. – In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce le revin autoritatile administratiei publice locale vor urmari:rn a) desfasurarea transportului public local de calatori pe criterii de competitivitate si concurentialitate;rn b) promovarea reabilitarii infrastructurii aferente transportului public local de calatori;rn c) monitorizarea si controlul periodic al activitatilor de prestare a transportului public local de calatori si luarea de masuri, in cazul in care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat;rn d) analiza anuala a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de concesiune;rn e) adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de concesiune a transportului public local de calatori, precum si a contractelor de concesiune a infrastructurii aferente acestuia;rn f) informarea si consultarea periodica a calatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul transportului public local de calatori.rnrn Norme-cadru:rn 26.01. Prevederile art. 26 din ordonanta vor constitui principalele atributii ale serviciului de specialitate din cadrul consiliului local, acestea putand fi completate cu alte prevederi prin hotarari ale consiliului local, ale consiliului judetean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.rnrn Ordonanta:rn Art. 27. – Autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele obligatii:rn a) asigurarea unui tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti operatorii de transport public local de calatori din cadrul comunitatii respective si a unui mediu de afaceri concurential transparent, prin normele locale adoptate in exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanta;rn b) pastrarea confidentialitatii informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de calatori;rn c) achitarea subventiilor convenite prin contractul de concesiune.rnrn Norme-cadru:rn 27.01. Prevederile art. 27 din ordonanta se aplica tuturor operatorilor prestatori de servicii de transport public de calatori – local, judetean sau interjudetean -, indiferent de modul de organizare a acestora si/sau de forma de proprietate.rnrn Ordonanta:rn Art. 28. – Mijloacele de transport, precum si alte bunuri care formeaza patrimoniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si care sunt utilizate pentru efectuarea transportului public local de calatori si care constituie infrastructura aferenta acestuia pot fi concesionate sau inchiriate, pe perioada concesionarii transportului public local de calatori, operatorului cu care s-a incheiat contractul. Operatorul va achita o redeventa sau chirie, dupa caz, care va fi stabilita prin licitatie o data cu acordarea concesiunii sau inchirierii.rnrn Norme-cadru:rn 28.01. Concesionarea sau inchirierea mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente, definita la art. 12 alin. (4) din ordonanta, se realizeaza in cazurile si in conditiile aprobate prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, de catre serviciul de specialitate al consiliului local sau serviciul de specialitate al consiliului judetean, in cadrul aceleiasi licitatii pentru concesionarea serviciului de transport public local de calatori, pe baza unui caiet de sarcini comun.rn 28.02. Concesionarea sau inchirierea mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente transportului public local de calatori, proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, asigura operatorului de transport dreptul de preemtiune in obtinerea contractului de concesionare a serviciului de transport public local de calatori posibil de prestat cu mijloacele de transport detinute, in cadrul aceleiasi licitatii.rnrn Ordonanta:rnrn CAPITOLUL IVrn Sanctiunirnrn Art. 29. – Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.rnrn Norme-cadru:rn (Fara norma de aplicare)rnrn Ordonanta:rn Art. 30. – (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, potrivit Codului penal, si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:rn a) prestarea uneia dintre activitatile reglementate de prezenta ordonanta fara existenta autorizarii legale si/sau fara contract de concesiune, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;rn b) incredintarea unui contract de concesiune fara licitatie publica ori unui operator de transport neautorizat, cu amenda de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.rn (2) Consiliile locale si judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, printr-o hotarare adoptata in conditiile legii, faptele care constituie contraventii in domeniul transportului public local de calatori, altele decat cele prevazute la alin. (1) sau in alte reglementari in vigoare.rnrn Norme-cadru:rn 30.01. Consiliile locale, judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, prin hotarari proprii, contraventiile la normele de transport public local de calatori, printre care se pot enunta si urmatoarele incalcari ale acestora de catre operatorii de transport:rn a) nerespectarea traseelor si programelor de circulatie, in transportul public local de calatori regulat, de catre operatorii respectivi;rn b) utilizarea altor mijloace auto de transport de calatori decat cele stabilite prin contractul de concesiune si caietul de sarcini;rn c) utilizarea altor tipuri de legitimatii de calatorie decat a celor stabilite prin contractul de concesiune;rn d) nerespectarea conditiilor tarifare stabilite;rn e) neoprirea in statiile prevazute sau nerespectarea programului de circulatie;rn f) nerespectarea prevederilor privind desfasurarea transportului in conditii de siguranta, confort si regularitate;rn g) nerespectarea conditiilor de salubrizare a mijloacelor de transport si a protejarii mediului;rn h) nerespectarea prevederilor caietului de sarcini si a contractului de concesionare/inchiriere.rnrn Ordonanta:rnrn CAPITOLUL Vrn Dispozitii tranzitorii si finalernrn Art. 31. – (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante autoritatile administratiei publice locale din localitatile in care se impune functionarea transportului public local de calatori, precum si cele din localitatile in care acesta functioneaza, in conformitate cu reglementarile anterioare, vor initia procedurile de concesionare a acestor servicii operatorilor de transport.rn (2) In vederea incheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1) au obligatia de a elabora si de a comunica operatorilor de transport existenti, care efectueaza transportul public local de calatori, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, caietele de sarcini intocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administratiei Publice.rn (3) In termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitatie, in conformitate cu regulamentul de licitatie si cu caietele de sarcini.rn (4) In cazul reorganizarii operatorilor de transport care au contracte de concesiune, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitatie, in scopul desemnarii unui nou operator de transport public local de calatori.rnrn Norme-cadru:rn 31.01. Pentru initierea procedurilor de concesionare a serviciilor de transport public local de calatori, autoritatea administratiei publice locale va urmari si respectarea prevederilor Regulamentului-cadru privind concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori, respectiv ale Regulamentului de functionare a comisiei judetene de autorizare a operatorilor de transport public local de calatori.rn 31.02. In interiorul termenului de 90 de zile, dupa autorizarea operatorilor de transport, se vor organiza si se vor derula licitatiile pentru concesionarea transportului public local de calatori, precum si privatizarile, vanzarile, concesionarile si inchirierile preconizate.rn Pentru a fixa data declansarii licitatiilor pentru concesionarea transportului public local de calatori, serviciul de specialitate al consiliului local isi va corela calendarul desfasurarii acestor proceduri cu activitatea comisiei judetene de autorizare a operatorilor de transport public local de calatori, in sensul ca toti operatorii interesati trebuie sa beneficieze de sanse egale cu privire la operatiunea de autorizare, precum si sa poata participa cu oferte la licitatiile respective.rn Dupa incheierea operatiunii de autorizare a operatorilor, in termenele impuse, se poate declansa intr-o localitate concesionarea transportului public local de calatori.rn 31.03. Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate organiza renegocierea contractelor de concesiune sau o noua licitatie, dupa caz, inainte de termenul de expirare a acestora, in urmatoarele cazuri:rn a) contractul de concesiune a fost reziliat din motive imputabile concesionarului;rn b) concesionarul nu isi mai poate realiza obligatiile privind desfasurarea transportului public local de calatori;rn c) cand unul sau mai multi operatori autorizati, membri ai asocierii castigatoare a licitatiei, s-au retras din asociere, iar operatorii ramasi in asociere nu pot prelua sarcinile acestora;rn d) cand operatorul de transport, reprezentantul asocierii, renunta la calitatea respectiva;rn e) cand concesionarul solicita justificat renegocierea.rnrn Ordonanta:rn Art. 32. – In cazul extinderii transportului public local de calatori pe noi trasee, dupa incheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite prin licitatie publica, operatorul de transport existent beneficiind de dreptul de preemtiune.rnrn Norme-cadru:rn 32.01. In cazul in care exista mai multi operatori beneficiari ai contractelor de concesiune pentru executarea transportului public local de calatori, dreptul de preemtiune se pierde.rn 32.02. In cazul extinderii transportului prin marirea numarului de curse de pe un traseu, acestea se vor acorda detinatorului contractului de concesiune pe acel traseu. In cazul refuzului din partea detinatorului, cursele respective vor fi acordate prin licitatie.rn 32.03. In cazul extinderii transportului public local pe noi trasee care fac parte dintr-o grupa de trasee, acestea se vor acorda detinatorului contractului de concesiune pe acea grupa. In cazul in care detinatorul contractului de concesiune a grupei de trasee refuza sau noile trasee nu fac parte din nici o grupa de trasee, acestea vor fi concesionate prin licitatie.rnrn Ordonanta:rn Art. 33. – Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, incheiate intre operatorii de transport si autoritatile administratiei publice locale, isi produc efectele pana in momentul incheierii noilor contracte de concesiune a transportului public local de calatori, in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.rnrn Norme-cadru:rn 33.01. Titularii contractelor pe baza carora se presteaza in prezent serviciul de transport public local de calatori vor beneficia de prelungirea acestora pana la momentul finalizarii procedurilor de incheiere a contractelor de concesiune pentru serviciul de transport respectiv.