si ale art. 18 lit. g) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.CAPITOLUL I Dispozitii generale SECTIUNEA 1 Domeniul de aplicare si definitii Art. 1. – (1) Institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele institutiilor de credit straine pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei. (2) Prezentele norme reglementeaza procedura, conditiile de autorizare si documentatia ce trebuie prezentata Bancii Nationale a Romaniei in procesul de autorizare a bancilor, institutiilor emitente de moneda electronica si caselor de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice romane, denumite in continuare institutii de credit, precum si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine. (3) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatile competente din statele membre vor putea desfasura in Romania, printr-o sucursala sau in mod direct, activitate bancara si alte activitati financiare, pe baza si in limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, prezentele norme nemaifiind aplicabile in aceste cazuri. Inceperea activitatii pe teritoriul Romaniei de catre respectivele institutii de credit se va face in conformitate cu prevederile art. 839 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Pana la data prevazuta la alin. (3), prevederile prezentelor norme nu se aplica in cazul institutiilor de credit autorizate si supravegheate de autoritatile competente din statele membre cu care Banca Nationala a Romaniei a incheiat acorduri de cooperare, daca prin aceste acorduri a fost inlaturata, in conditii de reciprocitate, cerinta de autorizare. Inceperea activitatii pe teritoriul Romaniei de catre respectivele institutii de credit se va face in conformitate cu prevederile acordurilor de cooperare. Art. 2. – Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 3 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare. SECTIUNEA a 2-a Dispozitii comune Art. 3. – (1) Procesul de autorizare a institutiilor de credit de catre Banca Nationala a Romaniei cuprinde doua etape: a) aprobarea constituirii institutiei de credit; b) autorizarea functionarii institutiei de credit. (2) Aprobarea constituirii institutiei de credit nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare, aceasta indicand doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea institutiei de credit potrivit dispozitiilor legale si in conformitate cu modalitatile prevazute in documentatia prezentata. (3) Aparitia unor modificari fata de conditiile in care a fost acordata aprobarea de constituire a institutiei de credit va determina o noua evaluare din partea Bancii Nationale a Romaniei in cea de-a doua etapa a procesului de autorizare, putand atrage revocarea hotararii de aprobare a constituirii, in cazul in care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau prezentelor norme. (4) Autorizatia de functionare a institutiei de credit va fi insotita de aprobarile pentru persoanele desemnate in calitate de conducator, administrator si auditor financiar ai institutiei de credit si de confirmarea actionarilor semnificativi ai acesteia. Art. 4. – (1) In fiecare etapa a procesului de autorizare este necesar ca, in sustinerea cererii de autorizare, sa fie transmise toate documentele si informatiile prevazute in cap. II-V, dupa caz. (2) Toate actele inregistrate la Banca Nationala a Romaniei incepand cu ziua care preceda intervalul de 30de zile anterior datei incheierii termenelor in care Banca Nationala a Romaniei trebuie sa se pronunte, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 si 3 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea fi restituite titularilor cererilor, caz in care nu vor fi luate in considerare la analizarea acestor cereri. Art. 5. – (1) Institutiile de credit vor avea sediul social si, dupa caz, sediul real pe teritoriul Romaniei. (2) Spatiul destinat sa constituie sediul social si, dupa caz, sediul real al unei institutii de credit nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sa corespunda ca suprafata, conditii de securitate si dotari activitatilor propuse a fi desfasurate. (3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si sucursalelor si altor sedii secundare ale institutiilor de credit. Art. 6. – Prevederile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si sucursalelor institutiilor de credit straine. CAPITOLUL II Autorizarea bancilor, persoane juridice romane SECTIUNEA 1 Cerinte generale Art. 7. – Denumirea unei banci trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care banca este o filiala a unei persoane juridice straine si preia in denumirea sa, partial sau in totalitate, denumirea societatii-mama. Art. 8. – (1) In obiectul de activitate autorizat al unei banci vor fi incluse doar activitatile pentru care este fundamentata in mod corespunzator in studiul de fezabilitate capacitatea bancii de a le desfasura. (2) In obiectul de activitate nu vor fi incluse activitatile pe care, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, bancile nu le pot efectua in mod direct. Art. 9. – (1) Nu pot detine calitatea de fondator, actionar semnificativ, conducator, administrator sau auditor financiar al unei banci ori conducator al unui sediu secundar al acesteia persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta de urgenta. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul fondatorilor, actionarilor semnificativi si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii/asociatii, administratorii sau persoanele care asigura conducerea activitatii curente a acestora sunt nominalizati in listele prevazute la alin. (1). Art. 10. – (1) Interdictia prevazuta la art. 9 alin. (1) se aplica si in cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii. (2) Interdictia prevazuta la art. 9 alin. (1) se aplica si in cazul fondatorilor, actionarilor semnificativi si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii/asociatii, administratorii sau persoanele care asigura conducerea activitatii curente a acestora au fost condamnati pentru infractiunile prevazute la alin. (1). Art. 11. – In cazul in care banca este constituita pe calea subscriptiei publice, fondatorii au obligatia de a participa la capitalul social al bancii, per total, cu cel putin 30%. Art. 12. – (1) Calitatea fondatorilor si actionarilor semnificativi trebuie sa corespunda cerintelor prevazute de lege si de prezentele norme. (2) La evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) se va urmari ca acestea sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si achizitionarea participatiei la capitalul social al bancii si care sa asigure premisele pentru sustinerea financiara a bancii in cazul in care situatia financiara a acesteia se deterioreaza. rn(3) Sumele destinate participatiei la capitalul social al bancii trebuie sa provina din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, cu exceptia sumelor puse la dispozitie unei filiale de catre societatea-mama, din sursele proprii ale acesteia. rn(4) Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa fi inregistrat in ultimii 3 ani de activitate si, potrivit ultimei situatii financiare sau, dupa caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv. Fondatorii si actionarii semnificativi, persoane juridice, exceptati potrivit Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de la indeplinirea conditiei de a fi in functiune de minimum 3 ani, trebuie sa fi inregistrat pe perioada de functionare si, potrivit ultimei situatii financiare sau, dupa caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv. rn(5) Persoanele fizice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa dispuna de venituri personale neafectate indeplinirii obligatiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, sa justifice in mod corespunzator provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social al bancii si care sa aiba caracter de continuitate. rnArt. 13. – (1) Pentru a stabili indeplinirea conditiilor prevazute de lege, la evaluarea calitatii fondatorilor si actionarilor semnificativi, vor fi luate in considerare informatii legate de activitatea, reputatia si, dupa caz, integritatea morala a acestor persoane, precum si de orice alte circumstante. rn(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi: rna) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al bancii sau justificarea prezentata nu este suficienta pentru a determina daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentele norme; rnb) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezulta in mod clar natura activitatii desfasurate de acestea si – in cazul persoanelor juridice – identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente; rnc) informatiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzactiile desfasurate de acestea ori la influenta de orice natura – politica, economica, familiala, personala – la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca banca sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legii si cu cerintele unei practici bancare prudente si sanatoase; rnd) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au facut in ultimii 10 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sanctiuni sau interdictii ori fac in prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri; rne) actionarii semnificativi nu sunt supravegheati in mod adecvat de autoritatea competenta din tara de origine, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea pe baza consolidata; rnf) persoana respectiva se afla sau s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i rns-a refuzat o autorizatie de catre o asemenea autoritate. rnArt. 14. – Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, pot participa la capitalul social al unei banci, persoana juridica romana, numai in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii: rna) regia autonoma sau societatea comerciala sa nu fi beneficiat in ultimii 3 ani de subventii de la bugetul de stat si sa nu se fi prevazut pentru anul in curs sa beneficieze de acestea. In acest scop, se va prezenta o confirmare din partea Ministerului Finantelor Publice, din care sa rezulte ca regia autonoma sau societatea comerciala indeplineste aceasta conditie; rnb) participatia la capitalul social al bancii sa fie de cel mult 2% din acesta; rnc) ponderea totala a participatiilor regiilor autonome si ale societatilor comerciale cu capital de stat, la care statul detine o participatie de cel putin 10%, sa nu depaseasca 10% din capitalul social al bancii respective. rnArt. 15. – (1) Fondurile cu capital de risc, fondurile de investitii ori alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ la capitalul social al unei banci. rn(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si in cazul: rna) persoanelor juridice ori altor entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii si/sau publicarii situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si administratorilor; rnb) persoanelor care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la lit. a); rnc) persoanelor sau grupurilor de persoane care actioneaza impreuna, care controleaza una sau mai multe institutii de credit si care vor exercita control asupra bancii, persoana juridica romana, ce urmeaza a se constitui, in conditiile in care banca si respectivele institutii de credit nu vor face obiectul unei supravegheri pe baza consolidata din partea unei autoritati. rnArt. 16. – (1) Calitatea conducatorilor bancii trebuie sa fie adecvata pentru indeplinirea responsabilitatilor incredintate. rn(2) Persoanele care probeaza indeplinirea conditiei de studii cu diplome obtinute in strainatate vor prezenta un document eliberat de autoritatile romane competente, care sa ateste recunoasterea si echivalarea actelor de studii respective. rn(3) Pentru indeplinirea conditiei privind experienta profesionala in domeniul financiar-bancar, persoanele propuse in calitate de conducator trebuie sa fi activat cel putin 7 ani in institutii de credit, institutii financiare, societati de asigurare/reasigurare, autoritati de reglementare si/sau supraveghere in domeniul financiar-bancar, organizatii financiar-bancare internationale sau sa fi asigurat conducerea efectiva a entitatilor mentionate. rn(4) La evaluarea experientei persoanelor prevazute la alin. (1) va putea fi luata in considerare si perioada in care aceste persoane au desfasurat, au coordonat sau au administrat activitati care, prin natura lor, se circumscriu sferei financiar-bancare. rn(5) Banca Nationala a Romaniei are calitatea sa evalueze in ce masura experienta acumulata de conducatori este relevanta pentru specificul si volumul activitatii ce va fi desfasurata de banca. rnArt. 17. – (1) Pentru a analiza masura in care sunt indeplinite conditiile de reputatie, calificare si experienta profesionala prevazute de lege, evaluarea fiecarui conducator se va face in fiecare caz, luandu-se in considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si de orice alte circumstante. In acest sens vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi: rna) persoana respectiva se afla sau s-a aflat in conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i rns-a refuzat o autorizatie de catre o asemenea autoritate ori s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii bancii la care persoana in cauza este propusa in calitate de conducator; rnb) persoana a exercitat fara aprobarea autoritatii mentionate la lit. a) o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari; rnc) in calitate de conducator sau de administrator al unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau al unei sucursale a unei institutii de credit straine, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup; rnd) o institutie de credit a inregistrat o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta sau a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea competenta, ca urmare a activitatii desfasurate in perioada in care persoana a avut calitatea de conducator sau de administrator al institutiei de credit in cauza; rne) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a rnexercitat responsabilitati de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost actionar semnificativ sau asociat rns-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania ori din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie; rnf) persoana a facut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative. rn(2) La evaluarea conducatorilor propusi se va avea in vedere si daca studiul de fezabilitate prezentat si insusit de acestia are la baza o abordare realista si denota profesionalism. rnArt. 18. – (1) Pentru indeplinirea conditiei de experienta in domeniul financiar-bancar, persoanele propuse in calitate de administrator, altele decat conducatorii bancii, trebuie sa fi activat cel putin 3 ani in institutii de credit, institutii financiare, societati de asigurare/reasigurare, autoritati de reglementare si/sau supraveghere in domeniul financiar-bancar si/sau organizatii financiar-bancare internationale, intr-un compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul entitatii respective sau sa fi asigurat conducerea efectiva a unei astfel de entitati. rn(2) La evaluarea experientei persoanelor prevazute la alin. (1) va putea fi luata in considerare si perioada in care aceste persoane au desfasurat, au coordonat sau au administrat activitati care prin natura lor se circumscriu sferei financiar-bancare sau care corespund specificului si volumului activitatii bancii ori segmentului de piata spre care aceasta este orientata, daca experienta astfel acumulata este considerata relevanta de catre Banca Nationala a Romaniei. rn(3) La evaluarea persoanelor prevazute la alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 17. rnArt. 19. – (1) Persoanele juridice propuse in calitate de auditor financiar trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de lege si sa nu se afle in vreo situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare. rn(2) Cel putin auditorul financiar, persoana fizica, care coordoneaza echipa ce va realiza auditul financiar al bancii, trebuie sa aiba pregatire si experienta in domeniul auditarii situatiilor financiare ale institutiilor de credit. rnrnSECTIUNEA a 2-arn Documentatia necesara pentru obtinerea aprobariirnde constituire a bancii rnrnArt. 20. – Formalitatile pentru constituirea bancii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi indeplinite numai dupa obtinerea de la Banca Nationala a Romaniei a aprobarii de constituire a bancii. rnArt. 21. – In vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei o cerere de autorizare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, insotita de urmatoarea documentatie: rna) procura autentica sau, dupa caz, delegatia avocatiala, semnata de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, pe parcursul instrumentarii cererii de autorizare; rnb) proiectul actului constitutiv sau, dupa caz, al prospectului de emisiune. In situatia deschiderii de sedii secundare o data cu infiintarea bancii, in cadrul proiectului actului constitutiv sau, dupa caz, al prospectului de emisiune, se vor mentiona si obiectul de activitate al respectivelor sedii secundare, datele de identificare ale conducatorilor acestora, precum si limita mandatului ce le este acordat; rnc) documentatia prevazuta la art. 22, pentru fondatori; rnd) documentatia prevazuta la art. 23, pentru actionarii semnificativi care detin in mod indirect participatii la capitalul social al bancii sau drepturi de vot; rne) documentatia prevazuta la art. 25, pentru conducatori; rnf) documentatia prevazuta la art. 26, pentru administratorii bancii, altii decat conducatorii acesteia, in cazul constituirii bancii prin subscriptie simultana; rng) studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii si administratorii propusi ai bancii, intocmit in conformitate cu prevederile art. 27; rnh) documentatia prevazuta la art. 28, pentru persoanele care au legaturi stranse cu banca, altele decat fondatorii, actionarii semnificativi si administratorii acesteia; rni) orice alte informatii pe care fondatorii le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat. rnArt. 22. – (1) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane juridice, cu exceptia institutiilor de credit, persoane juridice romane, se vor prezenta urmatoarele documente: rna) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia; rnb) o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura reprezentantului legal, din care sa rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de sedii secundare, filialele detinute in tara de origine si in strainatate, activitatea desfasurata de fondator si de fiecare dintre filialele acestuia; rnc) chestionarul pentru participantii la capitalul social al institutiei de credit, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre fondatori; rnd) ultimele 3 situatii financiare anuale auditate, cele mai recente situatii financiare interimare si ultima balanta de verificare ale fondatorului si, dupa caz, cele intocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabila din care face parte fondatorul. In cazul fondatorilor exceptati potrivit Legii nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de la indeplinirea conditiei de a fi in functiune de minimum 3 ani, ultimele 3 situatii financiare anuale auditate vor fi inlocuite cu situatiile financiare anuale auditate ale fondatorului, la nivel individual si la nivel consolidat, ale grupului din care face parte, intocmite pentru perioada de functionare a fondatorului si, dupa caz, de situatiile financiare anuale auditate ale persoanei or persoanelor juridice din care acesta provine, intocmite pentru perioada luata in considerare la determinarea termenului de 3 ani, prevazut de lege; rne) estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierdere pentru urmatorii 3 ani, insusite de conducatorii fondatorului; rnf) la solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, curriculum vitae si certificat de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b), respectiv, alin. (2), (3), (4) si (5), pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigura conducerea activitatii curente a fondatorului. rn(2) In cazul fondatorilor persoane juridice straine, situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi auditate de o societate de audit financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) si care a asimilat Codul de etica emis de aceasta. Banca Nationala a Romaniei poate solicita documente care sa ateste indeplinirea cerintelor mentionate. rn(3) In cazul fondatorilor institutii de credit, persoane juridice romane, pentru care este necesara obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei in conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi transmisa aprobarea participatiei. rn(4) In cazul fondatorilor institutii de credit, persoane juridice romane, pentru care participatia nu este supusa aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, vor fi transmise documentele prevazute la alin. (1) lit. c) si e). rn(5) Pentru fiecare dintre fondatorii persoane fizice se vor prezenta urmatoarele documente: rna) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate; rnb) curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata in prezent si in ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, natura activitatii desfasurate, functia detinuta si alte informatii relevante legate de activitatea acestuia, si in care sa se indice entitatile in care persoana fizica detine in prezent sau a detinut in ultimii 10 ani calitatea de membru al consiliului de administratie ori o pozitie echivalenta; rnc) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre fondatori; rnd) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 25 alin. (2), (3), (4) si (5); rne) declaratie de venit global intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care sa ateste acest fapt; rnf) declaratia al carei model este prevazut in anexa nr. 3; rng) ultima situatie financiara a societatilor comerciale la care persoana fizica este asociat/actionar si orice alte documente considerate relevante pentru a justifica in mod corespunzator provenienta declarata a fondurilor, in cazul unei participatii cel putin egale cu echivalentul in lei a 10.000 rneuro; rnh) cazier fiscal si/sau declaratie din care sa rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei fata de alte persoane fizice si/sau juridice, inclusiv fata de autoritati publice centrale si/sau locale. rnArt. 23. – Pentru fiecare dintre actionarii semnificativi ai bancii, care detin in mod indirect participatii la capitalul social al acesteia sau drepturi de vot, se va transmite o informare cu privire la cota-parte din capitalul social si din drepturile de vot ale bancii care revine acestora. Aceasta informare va fi insotita de urmatoarele documente: rna) documentatia prevazuta la art. 22 la alin. (1) lit. a), b) si c), in cazul actionarilor semnificativi, persoane juridice, cu exceptia institutiilor de credit, persoane juridice romane. La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, va fi transmisa si documentatia prevazuta la art. 22 alin. (1) lit. d), e) si f); rnb) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat de fiecare dintre actionarii semnificativi, in cazul in care acestia sunt institutii de credit, persoane juridice romane; rnc) documentatia prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. a), b), c) si d), in cazul actionarilor semnificativi, persoane fizice. La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, va fi transmisa si documentatia prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. e), f) si h). rnArt. 24. – Banca Nationala a Romaniei poate solicita orice informatii si documente suplimentare referitoare la actionarii bancii. rnArt. 25. – (1) Pentru fiecare dintre conducatorii propusi va fi transmisa urmatoarea documentatie: rna) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate; rnb) curriculum vitae care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de invatamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitatii desfasurate, cu indicarea denumirii, adresei si a profilului activitatii entitatii in cadrul careia a activat, a naturii si duratei activitatilor desfasurate, precum si a responsabilitatilor exercitate. Daca este cazul, se va indica si autoritatea insarcinata cu supravegherea fiecareia dintre entitatile in cadrul carora conducatorul a desfasurat activitate; rnc) copie legalizata de pe actul care atesta licentierea in profesie; rnd) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane; rne) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate in termen de o luna de la data comunicarii aprobarii sale de catre Banca Nationala a Romaniei; rnf) certificatul de cazier judiciar, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3), (4) si (5). rn(2) Pentru persoanele care nu si-au stabilit resedinta in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care si-au stabilit resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine. rn(3) Pentru persoanele care nu si-au stabilit domiciliul, dar si-au stabilit resedinta in Romania, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care si-au stabilit anterior resedinta, daca aceasta este alta decat tara de origine. rn(4) Pentru persoanele care si-au stabilit domiciliul in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane. rn(5) In situatii exceptionale, pentru cazuri riguros fundamentate, documentele prevazute la alin. (2) si (3), eliberate de autoritatile straine, pot fi inlocuite cu alt document oficial, din care sa rezulte faptul ca persoana in cauza nu a savarsit fapte de natura penala. rn(6) In situatia in care nici unul dintre conducatorii propusi nu este cetatean roman, se va face si dovada potrivit careia cel putin unul dintre acestia cunoaste limba romana. In lipsa unor documente in acest sens, este suficienta probarea cunostintelor de limba romana in cadrul discutiilor purtate cu personalul Bancii Nationale a Romaniei pe parcursul procesului de autorizare. rnArt. 26. – Pentru fiecare dintre administratorii bancii, altii decat conducatorii acesteia, va fi transmisa urmatoarea documentatie: rna) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate; rnb) curriculum vitae, redactat in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b); rnc) chestionarul prevazut in anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane; rnd) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 25 alin. (2), (3), (4) si (5); rne) declaratia prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. e). rnArt. 27. – (1) Studiul de fezabilitate va cuprinde urmatoarele elemente: rna) obiectivele, politicile si strategiile bancii, insusite, in afara conducatorilor si administratorilor propusi ai bancii, si de fondatorii acesteia; rnb) estimarile situatiilor financiare (cuprinzand bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative), precum si estimarile anuale ale indicatorului de solvabilitate, pe primii 3 ani de functionare, intocmite cu respectarea reglementarilor in materie emise de Banca Nationala a Romaniei. Estimarile indicatorilor de solvabilitate vor fi intocmite pe baza informatiilor cuprinse in situatiile financiare estimate; rnc) modul de administrare a riscurilor semnificative pentru fiecare dintre activitatile propuse a fi desfasurate, inclusiv pentru cele externalizate; rnd) proiectul structurii organizatorice a bancii, atributiile fiecarui compartiment al bancii si relatiile dintre acestea, atributiile sucursalelor si ale altor sedii secundare ale bancii, atributiile comitetului de audit, ale comitetului de administrare a riscurilor si, daca este cazul, ale altor organe specializate ale bancii, competentele conducatorilor bancii, ale persoanelor care asigura conducerea compartimentelor din cadrul bancii, a sucursalelor