CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege instituie regimul juridic al bunurilor apartinind patrimoniului cultural national mobil, denumit i continuare patrimoniul cultural national, indiferent de proprietarul acestora, prin reglementarea activitatilor specifice de protejare: evidenta, expertizare, clasare, cercetare, depozitare, conservare, restaurare si punere i valoare, i vederea accesului democratic la cultura si transmiterii acestor valori generatiilor viitoare.
(2) Patrimoniul cultural national este alcatuit din bunuri cu valoare deosebita sau exceptionala, istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentind marturii materiale ale evolutiei mediului natural si ale relatiilor omului cu acesta, ale potentialului creator uman si ale contributiei rominesti la civilizatia universala.
Art. 2. – (1) Statul garanteaza proprietatea si asigura, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural national. De asemenea, asigura baza materiala si resursele financiare necesare i vederea descoperirii, evidentei, expertizarii, clasarii, cercetarii, depozitarii, conservarii, restaurarii, protectiei si punerii i valoare.
(2) Exercitarea dreptului de proprietate si a altor drepturi reale, precum si a dreptului de administrare asupra unui bun din patrimoniul cultural national este supusa reglementarilor prezentei legi.
Art. 3. – Patrimoniul cultural national cuprinde:
1. Bunuri arheologice si istoric-documentare de valoare deosebita sau exceptionala, cum sunt:
a) descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramica, inscriptii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentatie si harnasament, arme, isemne funerare;
b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice;
c) marturii materiale si documentare privind istoria politica, economica, sociala, militara, religioasa, stiintifica, artistica, sportiva sau din alte domenii;
d) manuscrise, incunabule, carti rare si carti vechi, carti cu valoare bibliofila;
e) documente si tiparituri de interes special: documente de arhiva, harti si alte materiale cartografice;
f) obiecte cu valoare memorialistica;
g) obiecte si documente cu valoare numismatica, filatelica, heraldica: monede, medalii, ponduri, decoratii, insigne, sigilii, brevete, marci postale, drapele si stindarde;
h) piese epigrafice;
i) fotografii, clisee fotografice, filme, iregistrari audio si video;
j) instrumente muzicale;
k) uniforme militare si accesorii ale acestora;
l) obiecte cu valoare tehnica;
m) alte bunuri din aceasta categorie.
2. Bunuri cu semnificatie artistica, de valoare deosebita sau exceptionala, cum sunt:
a) opere de arta plastica: pictura, sculptura, desen, gravura, fotografie si altele;
b) opere de arta decorativa si aplicata din sticla, ceramica, metal, lemn, textile si alte materiale, podoabe;
c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrarie, mobilier si altele;
d) proiecte si prototipuri de design;
e) materialele primare ale filmelor artistice, documentare si de animatie;
f) alte bunuri din aceasta categorie.
3. Bunuri cu semnificatie etnografica, de valoare deosebita sau exceptionala, cum sunt:
a) unelte, obiecte de uz casnic si gospodaresc;
b) piese de mobilier;
c) ceramica;
d) textile, piese de port, pielarie;
e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatra, sticla;
f) obiecte de cult;
g) podoabe;
h) ansambluri de obiecte etnografice;
i) alte bunuri din aceasta categorie.
4. Bunuri de importanta stiintifica, de valoare deosebita sau exceptionala, cum sunt:
a) specimene rare si colectii de zoologie, botanica, mineralogie si anatomie;
b) trofee de vinat;
c) alte bunuri din aceasta categorie.
5. Bunuri de importanta tehnica, de valoare deosebita sau exceptionala, cum sunt:
a) creatii tehnice unicat;
b) raritati, indiferent de marca;
c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor si masinilor din creatia curenta;
d) creatii tehnice cu valoare memoriala;
e) realizari ale tehnicii populare;
f) matritele de compact-discuri si CD-ROM;
g) alte bunuri din aceasta categorie.
Art. 4. – Bunurile apartinind patrimoniului cultural national fac parte, i functie de importanta sau de semnificatia lor istorica, arheologica, documentara, etnografica, artistica, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:
a) Fondul patrimoniului cultural national, denumit i continuare fond, alcatuit din bunuri culturale de valoare deosebita;
b) Tezaurul patrimoniului cultural national, denumit i continuare tezaur, alcatuit din bunuri culturale de valoare exceptionala.
Art. 5. – (1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale sau proprietate privata a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat.
(2) Asupra bunurilor prevazute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, i conditiile legii, un drept de administrare sau alte drepturi reale, dupa caz.
Art. 6. – (1) Ministerul Culturii si Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor coordoneaza activitatile specifice din domeniul patrimoniului cultural national.
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) Fondul Arhivistic National al Rominiei aflat i administrarea Arhivelor Nationale, precum si i cea a directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, constituit i conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996.
(3) Ministerul Culturii reprezinta statul romin i relatiile interne si internationale care au ca obiect patrimoniul cultural national.
Art. 7. – Autoritatile competente au obligatia sa faca toate demersurile, potrivit conventiilor internationale la care Rominia este parte, pentru redobindirea unor bunuri culturale care au fost exportate ilegal, au fost sustrase din muzee sau colectii ori sunt detinute fara temei legal i strainatate.
Art. 8. – Autoritatile publice, proprietarii, titularii altor drepturi reale, precum si titularii dreptului de administrare asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural national au obligatia de a le proteja impotriva oricaror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al acestora.

CAPITOLUL II
Cercetarea, clasarea si evidenta

Art. 9. – Activitatea de cercetare desfasurata de cercetatorii stiintifici i institutii publice detinatoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural national are ca obiect cercetarea si valorificarea stiintifica a patrimoniului cultural national, i principal a celui detinut de institutia respectiva.
Art. 10. – in sensul prezentei legi, prin clasare se itelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural national mobil, fond si tezaur, potrivit art. 4.
Art. 11. – Declansarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face:
1. Din oficiu, i urmatoarele situatii:
a) pentru bunurile culturale mobile aflate i proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si administrate de institutii publice;
b) pentru bunurile culturale mobile aflate i proprietatea cultelor religioase;
c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vinzari publice prin licitatie sau prin intermediul unui agent autorizat;
d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicita exportul temporar sau definitiv;
e) pentru bunurile culturale mobile descoperite itimplator ori i cadrul unor cercetari sistematice;r
f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;r
g) pentru bunurile culturale mobile care au facut obiectul unor tentative de export ilegal;rn
h) pentru bunurile aflate i custodia institutiilor publice, care urmeaza sa fie restituite.rn
2. La solicitarea persoanelor fizice si a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.rn
Art. 12. – (1) Clasarea se va efectua pe baza unui raport de expertiza itocmit de experti acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
(2) Clasarea unui bun trebuie finalizata i cel mult 3 luni din momentul declansarii procedurii de clasare.rn
(3) Organismul stiintific competent sa hotarasca asupra propunerilor de clasare este Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
(4) Hotarirea de clasare va fi semnata de presedintele Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si va fi aprobata prin ordin al ministrului culturii, i interiorul termenului prevazut la alin. (2).rn
(5) La hotarirea de clasare se anexeaza i extras concluziile raportului de expertiza prin care se asigura identificarea bunului cultural mobil respectiv, fisa standard a obiectului si fotografia alb-negru sau color, dupa caz.rn
(6) in cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertiza cuprinzind datele de identificare a bunurilor se vor comunica proprietarului sau titularului de alte drepturi reale i termen de 30 de zile de la data finalizarii expertizei.rn
(7) Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor i termen de 10 zile de la primirea istiintarii expertului. Solutionarea contestatiei se comunica i termen de 20 de zile.rn
Art. 13. – (1) Institutiile publice detinatoare de bunuri culturale mobile apartinind patrimoniului cultural national au obligatia de a constitui evidenta acestor bunuri atit analitic, prin fisa standard, conform normelor emise de Ministerul Culturii, cit si sinoptic, prin banca de date, continind si arhiva imagistica.rn
(2) Autoritatile publice i subordinea carora functioneaza institutiile detinatoare de bunuri apartinind patrimoniului cultural national au obligatia de a asigura resursele financiare necesare i vederea constituirii evidentei informatizate.rn
Art. 14. – (1) Ministerul Culturii va comunica i scris proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, dupa caz, titularului dreptului de administrare ordinul de clasare i termen de 10 zile de la aprobare.rn
(2) Ministerul Culturii va elibera, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare si fisa standard a obiectului.rn
(3) Certificatul de clasare si fisa standard a obiectului isotesc bunul clasat si nu constituie prin ele isele un titlu de proprietate.rn
Art. 15. – (1) Clasarea are ca efect iscrierea bunurilor culturale mobile i cele doua inventare:rn
– Inventarul Fondului patrimoniului cultural national;rn
– Inventarul Tezaurului patrimoniului cultural national.rn
(2) Inventarele fondului si tezaurului sunt itocmite, pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii. Centralizarea, evidenta informatizata si administrarea documentelor care au stat la baza itocmirii inventarelor se efectueaza de Institutul de Memorie Culturala.rn
(3) Datele privind patrimoniul cultural national, cu exceptia listei cuprinzind bunurile culturale mobile si imaginea acestora, nu au destinatie publica fara acordul proprietarilor bunurilor.rn
(4) Date privind patrimoniul cultural national pot fi furnizate, la cerere, de Ministerul Culturii, institutiilor specializate, cercetatorilor si altor specialisti acreditati, i vederea desfasurarii unor activitati specifice de identificare si cercetare. Valorificarea datelor dobindite astfel poate fi facuta numai cu consimtamintul detinatorului. Comunicarea publica a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia.rn
(5) Se pot furniza informatii cuprinse i aceste inventare organelor de politie, organelor de urmarire penala si instantelor judecatoresti, numai pentru solutionarea unor cauze i directa legatura cu respectivele bunuri culturale mobile clasate si numai cu respectarea prevederilor legale i materie.rn
Art. 16. – (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare si detinatorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declansat procedura de clasare au obligatia de a permite examinarea bunurilor respective de catre experti acreditati.rn
(2) Bunurile culturale mobile pot fi preluate pentru analize de laborator numai i cazuri deosebite si pentru perioade determinate, prevazute i normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al titularilor altor drepturi reale, dupa caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire icheiat cu persoanele fizice sau juridice, dupa caz, mentionate la alin. (1), i forma prevazuta de normele emise de Ministerul Culturii.rn
Art. 17. – in timpul desfasurarii procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil acesta se afla sub regimul de protectie prevazut, potrivit dispozitiilor prezentei legi, pentru bunurile clasate i tezaur.rn
Art. 18. – (1) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.rn
(2) in cazul i care un bun cultural mobil nu a fost clasat, procedura poate fi reluata, la cerere, dupa minimum 3 ani; i situatiile i care au aparut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
rn
Art. 19. – (1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor drepturilor de proprietate sau din oficiu, i urmatoarele cazuri:rn
a) invalidarea expertizei;rn
b) distrugere;rn
c) deteriorare grava care nu poate fi remediata prin operatiuni de restaurare.rn
(2) Declasarea urmeaza procedura stabilita la clasare.rn
(3) Ordinul de declasare este luat i evidenta inventarului patrimoniului cultural national i care figureaza bunul respectiv, procedindu-se la radierea acestuia din inventar.rn
(4) Ordinul de declasare se comunica i scris proprietarului, titularului altor drepturi reale, precum si titularului dreptului de administrare, dupa caz.rn
Art. 20. – Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridica a patrimoniului cultural national i alta se poate face numai cu respectarea acelorasi proceduri prevazute pentru clasare.rn
Art. 21. – (1) Ordinul de clasare, declasare sau de trecere dintr-o categorie i alta a patrimoniului cultural national a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii, i termen de 30 de zile de la comunicare.rn
(2) Ministerul Culturii este obligat sa solutioneze contestatia i termen de 30 de zile de la iregistrarea acesteia.rn
(3) in cazul i care proprietarul sau titularul dreptului de administrare este nemultumit de raspunsul la contestatia adresata Ministerului Culturii, el se poate adresa, i conditiile Legii contenciosului administrativ, instantelor judecatoresti competente.rn
rn
CAPITOLUL IIIrn
Pastrarea, depozitarea si asigurarea securitatiirn
bunurilor culturale mobilern
rn
Art. 22. – (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au urmatoarele obligatii:rn
a) sa asigure cele mai bune conditii de pastrare, conservare si, dupa caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;rn
b) sa nu deterioreze si sa nu distruga aceste bunuri, iar i cazul celor din metal nici sa nu le topeasca;rn
c) sa asigure securitatea acestor bunuri;rn
d) sa istiinteze i termen de maximum 5 zile directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i cazul constatarii unui pericol iminent de distrugere sau de degradare grava a acestor bunuri;rn
e) sa nu utilizeze si sa nu permita utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, ca recuzita cinematografica sau teatrala, precum si i orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau le-ar expune pierderii, deteriorarii ori sustragerii;rn
f) sa permita accesul specialistilor din cadrul directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i scopul constatarii starii de conservare a acestor bunuri; i cazul detinatorilor persoane fizice si al persoanelor juridice de drept privat accesul specialistilor directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind conditiile de acces.rn
(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au i aceasta calitate si urmatoarele obligatii:rn
a) sa asigure restaurarea bunurilor;rn
b) sa icredinteze executarea lucrarilor de restaurare exclusiv specialistilor restauratori acreditati de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
(3) Institutiile publice specializate si nespecializate, cultele, precum si agentii economici, care detin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligatia sa finanteze achizitionarea si instalarea de sisteme antiefractie, antiincendiu si de asigurare a microclimatului pentru protectia bunurilor culturale mobile.rn
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, persoane fizice si juridice de drept privat, care pot permite, i conditii contractuale, utilizarea bunurilor culturale mobile clasate i fond la organizarea de spectacole, parade ale modei si ca recuzita teatrala si cinematografica.rn
Art. 23. – Persoanele fizice si juridice care detin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiaza de consultanta gratuita din partea institutiilor specializate, i scopul pastrarii, conservarii si punerii i valoare a acestor bunuri.rn
Art. 24. – (1) Pentru efectuarea de studii si lucrari de specialitate institutiile publice au obligatia sa permita accesul specialistilor acreditati si al cercetatorilor la bunurile culturale mobile detinute i administrare, i conditii convenite de comun acord.rn
(2) in cazul bunurilor culturale mobile aflate i proprietate privata, pentru efectuarea de studii si lucrari de specialitate este necesar acordul proprietarului.rn
Art. 25. – (1) Copiile, mulajele, tirajele postume si facsimilele executate de pe bunuri culturale mobile clasate trebuie sa fie marcate vizibil pentru a nu fi confundate cu originalul; ele vor purta mentiunea copie, facsimil, tiraj postum, numele autorului si anul i care au fost realizate, precum si specificarea colectiei i care se afla originalul.rn
(2) Mentiunile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii, indiferent de anul i care au fost realizate copiile, mulajele, tirajele postume si facsimilele si ori de cite ori acestea sunt aduse la cunostinta publicului.rn
Art. 26. – (1) Copiile, mulajele, tirajele postume si facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate i proprietate publica, pot fi executate numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare, i conformitate cu normele avizate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
(2) Copiile, mulajele, tirajele postume si facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate i proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi executate numai cu acordul scris al proprietarului, i conformitate cu normele avizate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
(3) Reproducerea bunurilor culturale mobile clasate prin mijloace foto, video sau numerice se face cu acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, dupa caz.rn
(4) Persoanele care executa copii, mulaje, tiraje postume si facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate sunt obligate sa utilizeze tehnici adecvate si sa ia masurile necesare pentru a nu fi afectate, imediat sau i timp, integritatea si calitatea originalelor.rn
CAPITOLUL IVrn
Conservarea si restaurarea rn
bunurilor culturale mobile clasatern
rn
Art. 27. – (1) Lucrarile de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se efectueaza numai de catre experti, acreditati pe baza unui contract icheiat potrivit dispozitiilor dreptului comun.rn
(2) Acreditarea expertilor care efectueaza lucrari de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile se face de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, care vor cuprinde si proceduri de contestare.rn
(3) Pe baza acreditarii obtinute Ministerul Culturii elibereaza expertilor certificate de libera practica, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor.rn
(4) Laboratoarele si atelierele, care efectueaza lucrari de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile, functioneaza pe baza unei autorizatii eliberate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor si atelierelor de conservare si restaurare.rn
(5) in cazul comiterii de erori profesionale, constatate de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, aceasta va suspenda pe termen de pina la 2 ani acreditarea prevazuta la alin. (2) sau avizul prevazut la alin. (4). Ministerul Culturii va lua masurile necesare pentru aducerea la ideplinire a hotaririlor Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, putind solicita acesteia o contraexpertiza, la cererea persoanelor i cauza.rn
(6) Persoanele juridice de drept privat, proprietare ale laboratoarelor sau atelierelor autorizate, sunt obligate sa afiseze la loc vizibil autorizatia eliberata potrivit dispozitiilor alin. (4).rn
(7) Functionarea i continuare a laboratoarelor de conservare si restaurare existente i cadrul institutiilor publice specializate, precum si ifiintarea de noi astfel de laboratoare se aproba de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.rn
(8) Laboratoarele de conservare si restaurare, care functioneaza i cadrul institutiilor publice muzeale, pot efectua astfel de lucrari pentru alte institutii publice muzeale, pentru persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, cu respectarea conditiilor prevazute i prezenta lege; i aceste cazuri solicitantii vor suporta cheltuielile legate de aceste lucrari, i conditii contractuale.rn
Art. 28. – Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate i tezaur se face numai cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si numai i laboratoarele sau atelierele autorizate, nominalizate i aviz.rn
Art. 29. – (1) Bunurile culturale mobile clasate i tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt i pericol iminent de distrugere sau degradare grava, vor fi supuse operatiunilor de restaurare si conservare prin ordin al ministrului culturii, pe baza unui raport de expertiza aprobat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
(2) Operatiunile de restaurare si conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala proprietarului.rn
(3) Sumele utilizate de proprietari pentru operatiunile de restaurare si conservare dispuse i conformitate cu prevederile alin. (1) si cu cele prevazute la art. 22 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea impozitului pe venit sau profit, dupa caz.rn
(4) in cazul i care proprietarul bunului cultural mobil clasat i tezaur este o persoana fizica, din a carei declaratie pe propria raspundere rezulta ca nu are posibilitati financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare si conservare, aceste operatiuni vor fi finantate, partial sau integral, de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, dupa caz, potrivit dispozitiilor prezentei legi. in cazul vinzarii ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costurile operatiunilor de restaurare si conservare vor fi restituite de proprietarul-vinzator institutiei finantatoare.rn
rn
Art. 30. – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica i mod corespunzator bunurilor cu valoare culturala realizate din metale pretioase ori continind pietre pretioase sau semipretioase, care se afla i proprietatea, administrarea ori sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Rominiei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci.rn
(2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate sa permita examinarea bunurilor de catre expertii anume desemnati de Ministerul Culturii, care vor propune, daca este cazul, declansarea procedurii de clasare.rn
Art. 31. – Este interzisa topirea sau modificarea, sub orice forma, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Rominiei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci.rn
rn
CAPITOLUL Vrn
Circulatia bunurilor culturale mobilern
rn
Art. 32. – Bunurile culturale mobile clasate, aflate i proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.rn
Art. 33. – (1) Pentru organizarea unor expozitii sau realizarea unor proiecte culturale institutiile publice pot imprumuta, dupa caz, unor institutii publice sau persoane juridice de drept privat din tara, i conditiile dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le detin i administrare, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si cu aprobarea Ministerului Culturii.rn
(2) Persoanele fizice si juridice de drept privat pot imprumuta institutiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, i conditiile dreptului comun si ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate.rn
(3) Bunurile culturale mobile clasate, apartinind cultelor religioase, pot fi imprumutate institutiilor publice specializate, i conditiile dreptului comun si ale prezentei legi, cu aprobarea sefilor de cult.rn
(4) Organizatorul expozitiei sau initiatorul/autorul proiectului cultural raspunde civil, material, disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, de integritatea bunurilor expuse, luind toate masurile necesare pentru ilaturarea oricarui risc, i conditii de securitate, de conservare, de asigurare si de stabilire a cotelor valorice respective.rn
Art. 34. – (1) Bunurile culturale mobile proprietate publica, aflate i patrimoniul unor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se privatizeaza, vor fi supuse procedurii de clasare iainte de declansarea procesului de privatizare.rn
(2) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) au obligatia de a anunta iscrierea pe lista de privatizare, i scris, directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i a carei raza teritoriala isi are sediul societatea, i termen de 5 zile de la data iscrierii.rn
(3) in termen de 10 zile de la data iregistrarii comunicarii prevazute la alin. (2) directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national va verifica la societatea comerciala i curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate si va declansa procedura de clasare.rn
(4) Bunurile culturale mobile astfel clasate vor fi date i administrarea unei institutii publice specializate, desemnata de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.rn
Art. 35. – (1) Autorizarea se face de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, cu respectarea normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile.rn
(2) Vinzarea publica a bunurilor culturale mobile clasate, aflate i proprietate privata, sau intermedierea vinzarii se efectueaza numai prin agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.rn
(3) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile.rn
(4) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa detina un registru i care sa mentioneze, corect si complet, numele si adresa ofertantului, descrierea si pretul fiecarui bun. Informatiile continute i registru au caracter confidential.rn
(5) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia de a istiinta i scris, i termen de 5 zile de la data ofertei, directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national despre existenta unor bunuri susceptibile de a fi clasate.rn
(6) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia ca i termen de 5 zile sa informeze i scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declansare a procedurii de clasare.rn
(7) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati ca, i termen de 3 zile de la data iregistrarii i registrul propriu a bunurilor clasate i tezaur, sa comunice i scris directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i a carei raza teritoriala isi au sediul punerea acestora i vinzare.rn
Art. 36. – (1) Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate i tezaur, pot face obiectul unei vinzari publice numai i conditiile exercitarii dreptului de preemtiune de catre statul romin, prin Ministerul Culturii, si cu respectarea dispozitiilor art. 35 alin. (7).rn
(2) Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sunt obligate sa transmita Ministerului Culturii, i termen de 3 zile de la primirea comunicarii scrise a agentului economic autorizat, iregistrarea privind punerea i vinzare a unui bun cultural mobil clasat i tezaur.rn
(3) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data iregistrarii comunicarii prevazute la alin. (2), iar valoarea de achizitionare este cea negociata cu vinzatorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultata din licitatia publica.rn
(4) Ministerul Culturii va prevedea i bugetul propriu sumele necesare destinate exercitarii dreptului de preemtiune.rn
(5) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) atrage nulitatea absoluta a vinzarii.rn
Art. 37. – (1) Scoaterea peste frontiera a bunurilor culturale mobile constituie operatiune de export, care poate fi temporar sau definitiv.rn
(2) Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectueaza numai pe baza certificatului de export.rn
(3) Certificatul de export va fi emis de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, i conditiile prezentei legi.rn
(4) Certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate i tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si aprobat de ministrul culturii.rn
(5) Scoaterea din tara, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obtinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat i conditiile legii, constituie operatiune de export ilegal.rn
Art. 38. – (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate i proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se exporta numai temporar si numai pentru organizarea unor expozitii i strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare sau expertizare.rn
(2) Bunurile culturale mobile clasate i tezaur, aflate i proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar.rn
(3) Exportul definitiv al bunurilor culturale mobile clasate i fond, aflate i proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se face numai potrivit dispozitiilor art. 37 alin. (2) si (3), dupa modificarea prealabila i evidenta fondului, efectuata de Ministerul Culturii.rn
Art. 39. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale mobile clasate i fond, aflate i proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, pot fi exportate definitiv i cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeasi importanta si semnificatie culturala numai i cazuri cu totul exceptionale, i care prevaleaza interesul istoric, stiintific sau cultural.rn
(2) Bunul cultural obtinut prin schimb urmeaza regimul juridic al bunului dat i schimb.rn
(3) in vederea schimbului prevazut la alin. (1), i cazul bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, prin hotarire a Guvernului sau prin hotarire a consiliului local, dupa caz, se aproba dezafectarea bunurilor culturale mobile clasate din proprietatea publica i proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale.rn
(4) Schimbul, indiferent de proprietar, este avizat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si este aprobat prin hotarire a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii.rn
Art. 40. – in cazul persoanelor fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunului cultural mobil sau ale bunurilor clasate i tezaur, schimbul, i cazul unei operatiuni de export definitiv al acestor bunuri, va putea fi aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.rn
Art. 41. – (1) in cazul cererii de export temporar sau definitiv al unui bun cultural mobil neclasat termenele prevazute la art. 12 alin. (2) si la art. 14 alin. (1), cumulate, se reduc la 30 de zile.rn
(2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este obligata sa se pronunte, i legatura cu clasarea bunului cultural mobil, i termen de 30 de zile de la data declansarii procedurii de clasare.rn
Art. 42. – Donatiile avind ca obiect bunuri culturale mobile facute institutiilor publice specializate ori cultelor religioase, potrivit legii, sunt scutite de orice taxe.rn
Art. 43. – (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile clasate, au obligatia de a anunta i scris directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i termen de 15 zile de la data transferarii unui astfel de bun i proprietatea altei persoane, precum si de la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.rn
(2) in cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligatia de a anunta, i scris, i termen de 24 de ore de la constatare, organul de politie din raza teritoriala.rn
(3) in cazurile prevazute la alin. (2), precum si i cazul distrugerii totale sau partiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligatia de a anunta i scris directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national i termen de 3 zile de la constatare.rn
(4) Dupa iregistrarea comunicarii prevazute la alin. (3) directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national vor anunta imediat, i scris, organele de politie din raza teritoriala.rn
Art. 44. – (1) Succesorii rezervatari sunt scutiti de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din masa succesorala.rn
(2) in cazul celorlalti succesori, acestia pot ceda, i contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra i proprietatea publica si vor fi date, potrivit legii, i administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.rn
(3) Donatiile sau legatele privind bunuri culturale mobile clasate, efectuate i favoarea statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau cultelor religioase, sunt scutite de orice taxe.rn
rn
CAPITOLUL VIrn
Regimul juridic al bunurilor arheologice mobilern
descoperite itimplator sau prin cercetari sistematicern
rn
Art. 45. – (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite i cadrul unor cercetari sistematice cu scop arheologic sau geologic, precum si cele descoperite itimplator prin lucrari de orice natura, efectuate i locuri care fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, conform art. 135 alin. (4) din Constitutia Rominiei, intra i proprietate publica, potrivit dispozitiilor legale.rn
(2) Din momentul descoperirii bunurile prevazute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, i conditiile prezentei legi, si intra i administrarea institutiei care finanteaza sau coordoneaza cercetarile; i cazul i care Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor constata ca i institutia respectiva nu sunt ideplinite conditiile corespunzatoare de conservare si securitate, aceasta va propune directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i a carei raza de activitate au fost descoperite bunurile arheologice i cauza alte institutii publice specializate din aceeasi raza, care ideplinesc conditiile corespunzatoare. Directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national va decide asupra institutiei careia i se vor transmite i administrare bunurile arheologice respective.rn
Art. 46. – (1) Cercetarile arheologice sistematice, precum si cele de prospectare preventiva sau de salvare, efectuate de persoane juridice, sunt autorizate, coordonate si controlate de Comisia Nationala de Arheologie si de Ministerul Culturii.rn
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice neautorizate nu au dreptul de a efectua i siturile arheologice detectii si cercetari sau orice fel de alte interventii care pot deteriora sau pot afecta aceste situri.rn
Art. 47. – (1) Cercetarile arheologice efectuate pe terenurile proprietate privata apartinind persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului si, dupa caz, al sefului cultului.rn
(2) in cazul i care proprietarul terenului nu isi da acordul pentru efectuarea cercetarilor arheologice, acestea vor putea fi autorizate de instanta judecatoreasca competenta, la cererea autoritatii publice sau a institutiei publice, dupa caz, i subordinea careia se afla initiatorul cercetarilor arheologice.rn
(3) Proprietarul terenului este idreptatit sa solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea lucrarilor si sa primeasca despagubiri, anterior iceperii lucrarilor, de la autoritatile publice sau de la institutiile publice i subordinea carora se afla initiatorul cercetarilor arheologice, pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a cercetarilor efectuate.rn
(4) Despagubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, i caz de divergente, de catre instantele judecatoresti competente.rn
(5) Despagubirile vor fi suportate din sumele prevazute i bugetele institutiilor publice, dupa caz, i subordinea carora se afla initiatorul cercetarilor arheologice.rn
(6) Emiterea certificatului privind eliberarea de sarcina arheologica a unui teren, indiferent de regimul proprietatii acestuia, este obligatorie iaintea iceperii oricaror lucrari care pot afecta situl.rn
(7) Finantarea cercetarilor arheologice pentru emiterea certificatului prevazut la alin. (6), cu privire la terenurile i care se gasesc bunuri arheologice, identificate prin investigatii anterioare, este asigurata de beneficiarul lucrarilor.rn
Art. 48. – (1) Persoanele fizice care au descoperit i mod itimplator bunuri din categoria celor prevazute la art. 45 alin. (1) sunt obligate sa le predea, i termen de 48 de ore de la descoperire, primarului unitatii administrativ-teritoriale i a carei raza a fost facuta descoperirea.rn
(2) Primarul este obligat sa istiinteze despre bunurile descoperite, i termen de 48 de ore, directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national, luind totodata masuri de paza si de conservare a acestora.rn
(3) Primarul este obligat sa predea bunurile astfel descoperite, i termen de 10 zile, directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national.rn
(4) Autorii descoperirilor itimplatoare, care au predat, i conditiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa baneasca de 30% din valoarea bunului, calculata i momentul acordarii recompensei, iar i cazul descoperirii unor bunuri culturale de valoare exceptionala se poate acorda si o bonificatie suplimentara de pina la 15% din valoarea bunului.rn
(5) Valoarea bunurilor astfel descoperite se stabileste de expertii acreditati ai directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sau, dupa caz, de alti experti acreditati.rn
(6) Recompensele si bonificatia, stabilite potrivit alin. (4) si (5), vor fi suportate din bugetul ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, i functie de subordonarea institutiilor culturale i administrarea carora vor fi transmise bunurile descoperite si vor fi platite i cel mult 18 luni de la data predarii bunului.rn
(7) in cazul i care autorul descoperirii nu primeste recompensa i termenul stabilit la alin. (6), acesta se poate adresa instantei judecatoresti competente printr-o actiune scutita de taxa judiciara de timbru.rn
rn
CAPITOLUL VIIrn
Finantarea activitatilor de descoperire, cercetare, expertizare,rn
clasare, evidenta, depozitare, conservare, restaurare, protejarern
si punere i valoare a bunurilor culturale mobilern
rn
Art. 49. – (1) Finantarea activitatilor de descoperire, cercetare, expertizare, clasare, evidenta, depozitare, conservare, restaurare, protejare si punere i valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale si de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educatiei Nationale, autoritatile administratiei publice centrale si locale, Academia Romina, alte institutii publice, dupa caz, din venituri gestionate de acestea i regim extrabugetar si din alocatii bugetare.rn
(2) Alocatiile bugetare destinate activitatilor prevazute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinatii i bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educatiei Nationale, i bugetele autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si i bugetele altor institutii publice.rn
(3) Achizitionarea de bunuri culturale mobile pentru institutiile publice specializate, i functie de subordonarea acestora, se poate face din sumele prevazute cu aceasta destinatie i bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale.rn
Art. 50. – (1) Veniturile gestionate i regim extrabugetar pot proveni din urmatoarele surse:rn
a) donatiile sau legatele dobindite de la persoane fizice sau persoane juridice, din tara ori din strainatate;rn
b) cota de 5% instituita de autoritatile administratiei publice locale asupra pretului de vinzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publica si introduse i circuit comercial;rn
c) cota de 5% instituita de autoritatile administratiei publice locale asupra pretului obtinut din vinzarile de bunuri culturale, efectuate prin licitatii, anticariate, consignatii si case de amanet;rn
d) tarifele percepute de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national pentru efectuarea oricaror expertize solicitate.rn
(2) Cotele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se adauga la preturile de vinzare ale bunurilor respective.rn
rn
CAPITOLUL VIIIrn
Organisme si institutii specializatern
rn
Art. 51. – Descoperirea, cercetarea, expertizarea, clasarea, evidenta, depozitarea, conservarea, restaurarea, protejarea, achizitionarea si punerea i valoare a patrimoniului cultural national mobil se realizeaza prin organisme si institutii specializate, care au competente generale si speciale i domeniu, precum si prin persoane fizice sau juridice, i conditiile prezentei legi.rn
Art. 52. – (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este organismul stiintific consultativ si de avizare i domeniu al Ministerului Culturii si este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului culturii dintre specialistii cu autoritate recunoscuta i domeniu.rn
(2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este alcatuita din 21 de specialisti numiti prin ordin al ministrului culturii, pe o perioada de 4 ani, propusi de:rn
a) presedintele comisiei – 8 membri;rn
b) institutiile publice specializate – 9 membri;rn
c) Secretariatul de Stat pentru Culte, Academia Romina si reprezentantii colectionarilor de bunuri culturale mobile – 3 membri.rn
(3) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de functionare elaborat de membrii comisiei si aprobat prin ordin al ministrului culturii.rn
(4) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor numeste si coordoneaza subcomisii pentru domeniile prevazute la art. 3. Secretarul comisiei si secretarii subcomisiilor sunt numiti din cadrul directiei de specialitate a Ministerului Culturii. Subcomisiile functioneaza conform regulamentului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prevazut la alin. (3).rn
(5) Cheltuielile de finantare a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se efectueaza din bugetul Ministerului Culturii. Indemnizatia lunara a fiecarui membru al comisiei reprezinta 30% din salariul secretarului de stat.rn
Art. 53. – Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor are urmatoarele atributii:rn
a) evalueaza rapoartele de expertiza si hotaraste asupra clasarii bunurilor culturale mobile;rn
b) primeste contestatiile facute de persoane fizice si juridice cu privire la procedura de clasare a bunurilor culturale mobile si face propuneri referitoare la solutionarea acestora;rn
c) avizeaza normele de clasare a bunurilor culturale mobile si normele privind comertul cu bunuri culturale mobile;rn
d) avizeaza normele privind executarea mulajelor, facsimilelor si copiilor, precum si a tirajelor postume dupa placile originale de gravura, i cazul bunurilor culturale mobile clasate;rn
e) avizeaza normele de conservare si de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate. Pentru bunurile culturale mobile clasate i tezaur Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor poate stabili prioritatile de restaurare;rn
f) avizeaza normele de acreditare a expertilor, normele de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, precum si normele privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare;rn
g) avizeaza functionarea laboratoarelor si a atelierelor care urmeaza sa efectueze operatiuni de restaurare;rn
h) avizeaza exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate;rn
i) avizeaza normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;rn
j) avizeaza functionarea agentilor economici care comercializeaza sau organizeaza licitatii cu bunuri culturale mobile;rn
k) avizeaza regulamentele de organizare si functionare a muzeelor si colectiilor publice;rn
l) acrediteaza expertii, conservatorii si restauratorii;rn
m) acrediteaza specialistii care pot avea acces, i conditiile legii, la informatia continuta i registrele agentilor economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile;rn
n) orice alte atributii date i competenta sa, potrivit legii.rn
Art. 54. – (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, servicii publice descentralizate ale Ministerului Culturii.rn
(2) in termen de 30 de zile de la data intrarii i vigoare a prezentei legi, prin hotarire a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii, se reorganizeaza inspectoratele judetene pentru cultura, prin comasare cu oficiile judetene pentru patrimoniul cultural national, i directii judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national.rn
Art. 55. – Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national au urmatoarele atributii i domeniul protejarii patrimoniului cultural national mobil:rn
a) itocmesc baza de date privind evidenta bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor teritoriala;rn
b) iregistreaza cererile de clasare a bunurilor culturale mobile detinute de institutii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum si de persoane fizice;rn
c) efectueaza expertiza necesara si itocmesc documentatia prevazuta de prezenta lege, i vederea clasarii bunurilor culturale mobile;rn
d) iainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor propunerile de clasare;rn
e) iregistreaza istiintarile de schimbare a proprietarului sau detinatorului, i cazul bunurilor culturale mobile clasate;rn
f) controleaza periodic starea de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordind consultanta de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;rn
g) fac propuneri de includere i prioritatile de restaurare a bunurilor mobile clasate i tezaur, aflate la institutiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decit institutiile publice specializate, precum si la persoanele fizice;rn
h) verifica daca agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile respecta obligatiile ce le revin conform prezentei legi si normelor emise i aplicarea acesteia;rn
i) aproba, conform prezentei legi, exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, eliberind, pe baza expertizei, certificatul de export itocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;rn
j) gestioneaza, i regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) si d), dupa caz, precum si alocatiile de la bugetul de stat, destinate finantarii activitatilor prevazute la art. 49 alin. (1);rn
k) colaboreaza si stabilesc, impreuna cu structurile abilitate ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, dupa caz, masurile de protectie a bunurilor culturale mobile, i caz de conflict armat sau de calamitati naturale;rn
l) orice alte atributii date i competenta lor prin prezenta lege.rn
Art. 56. – (1) in termen de 90 de zile de la data intrarii i vigoare a prezentei legi se ifiinteaza Laboratorul National de Cercetare i Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului National Cultural Mobil, institutie publica i subordinea Ministerului Culturii.rn
(2) Organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare i Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil se stabilesc prin hotarire a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii.rn
(3) Laboratorul National de Cercetare i Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil are urmatoarele atributii principale:rn
a) investigheaza cu mijloace specifice de analiza materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, i functie de compozitie, tehnologie de prelucrare si provenienta;rn
b) experimenteaza materiale necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, precum si pentru combaterea agentilor biologici;rn
c) colaboreaza cu specialistii de profil la expertizarea bunurilor culturale clasate sau i curs de clasare;rn
d) pregateste si perfectioneaza specialisti i domeniile investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;rn
e) colaboreaza cu institutii de profil din tara si din strainatate.rn
Art. 57. – (1) in subordinea Ministerului Culturii functioneaza Institutul de Memorie Culturala, institutie publica ce administreaza bazele de date privind bunurile culturale mobile.rn
(2) Regulamentul de functionare a Institutului de Memorie Culturala se aproba prin ordin al ministrului culturii.rn
Art. 58. – Institutul de Memorie Culturala are urmatoarele atributii principale:rn
a) centralizeaza si iregistreaza i baza nationala de date fisele de evidenta a bunurilor culturale mobile clasate, transmise de institutiile specializate si de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national;rn
b) administreaza bazele de date privind evidenta informatizata si circulatia bunurilor culturale mobile;rn
c) stocheaza inventarele privind bunurile culturale mobile clasate si documentele care au stat la baza operatiunilor de clasare;rn
d) cerceteaza si valorifica documentar, inclusiv prin publicare, informatiile cuprinse i baza de date privind bunurile culturale mobile si acorda asistenta de specialitate, pe baza de contract, privind valorificarea documentar-stiintifica a informatiei detinute, cu acordul proprietarilor si cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;rn
e) elaboreaza norme, instrumente si sisteme informatice pentru evidenta bunurilor culturale mobile;rn
f) colaboreaza cu institutii similare din tara si din strainatate.rn
rn
CAPITOLUL IXrn
Contraventii si infractiunirn
rn
SECL?IUNEA 1rn
Contraventiirn
rn
Art. 59. – incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.rn
Art. 60. – (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savirsite astfel icit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:rn
a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice de drept privat a termenului si a conditiilor prevazute la art. 43 alin. (1);rn
b) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a termenului stabilit la art. 43 alin. (2) privind comunicarea pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale a unui bun cultural mobil clasat;rn
c) nerespectarea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de a afisa la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile, prevazute la art. 35 alin. (3);rn
d) nerespectarea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de istiintare despre existenta unor bunuri culturale mobile susceptibile sa fie clasate, i termenul si conditiile prevazute la art. 35 alin. (5);rn
e) nerespectarea de catre persoanele fizice a obligatiei de predare a unui bun cultural mobil descoperit itimplator, i termenul prevazut la art. 48 alin. (1);rn
f) neideplinirea de catre proprietari, de titularii altor drepturi reale, de titularii drepturilor de administrare sau de detinatorii cu orice titlu ai bunurilor mobile clasate a obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. a), c)-f);rn
g) neideplinirea de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 34 alin. (2);rn
h) ifiintarea si functionarea agentilor economici specializati i comercializarea bunurilor culturale mobile, fara autorizarea Ministerului Culturii, emisa potrivit art. 35 alin. (1);rn
i) neideplinirea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de a itocmi registrul prevazut la art. 35 alin. (4);rn
j) nerespectarea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a termenului si conditiilor prevazute la art. 35 alin. (7) privind punerea i vinzare a bunurilor culturale mobile clasate i tezaur;rn
k) executarea copiilor, mulajelor, tirajelor postume si facsimilelor de pe bunuri culturale mobile clasate, de catre persoanele fizice sau juridice, fara respectarea dispozitiilor art. 25 alin. (1);rn
l) realizarea de catre persoanele fizice sau juridice de reproduceri prin mijloace foto, video sau numerice de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, potrivit art. 26 alin. (3);rn
m) utilizarea de catre persoanele fizice sau juridice de tehnici neadecvate de reproducere, de natura sa afecteze integritatea sau calitatea bunurilor culturale mobile clasate, potrivit art. 26 alin. (4);rn
n) neideplinirea de catre proprietarii si titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate a obligatiei prevazute la art. 22 alin. (2) lit. b);rn
o) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate i tezaur, fara avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor ori i afara laboratoarelor sau atelierelor autorizate, potrivit art. 28;rn
p) efectuarea oricaror lucrari care pot afecta situl arheologic, iaintea obtinerii certificatului privind eliberarea terenului de sarcina arheologica potrivit art. 47 alin. (6);rn
r) impiedicarea efectuarii cercetarilor pentru eliberarea terenului de sarcina arheologica potrivit art. 47 alin. (6).rn
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.rn
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c)-f) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.rn
(4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. g)-r) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 12.000.000 lei.rn
(5) Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.rn
(6) Limitele amenzilor contraventionale se actualizeaza prin hotarire a Guvernului.rn
Art. 61. – Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele si reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte mijloace, executate cu icalcarea dispozitiilor art. 25 ori ale art. 26 alin. (3), se confisca de catre agentul constatator si se transmit i administrarea unor institutii publice specializate, cu avizul Comisieirn