Prima lege a privatizării a fost adoptată în 1991. Procesul de privatizare nu s-a finalizat nici în prezent. Multe din fabricile comuniste s-au transformat între timp în ruine.

LEGE nr.58 din 14 august 1991
Legea privatizarii societatilor comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 169/16 aug. 1991

LEGEA nr. 58 DIN 14 August 1991 privind privatizarea societăţilor comerciale

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL 169 DIN 16/8 /91
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
In vederea realizarii transferului proprietatii de stat catre sectorul privat, in conditiile asigurarii echivalentului a 30% din capitalul social al societatilor comerciale catre cetatenii romani indreptatiti, se adopta prezenta lege, care cuprinde reglementari privind vinzarea de actiuni sau active ale societatilor comerciale catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Legea privatizarii societatilor comerciale stabileste cadrul juridic corespunzator transferului proprietatii de stat in proprietatea privata a persoanelor fizice si a persoanelor juridice.
In acest scop, prin lege se reglementeaza:
a) procedura privind distribuirea gratuita de certificate de proprietate catre cetatenii romani indreptatiti;
b) metodele de privatizare a societatilor comerciale;
c) oferirea spre vinzare de actiuni sau active ale societatilor comerciale catre salariatii acestora;
d) participarea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, romane sau straine, la vinzarea-cumpararea de actiuni sau active ale societatilor comerciale.

ART. 2
Prevederile prezentei legi se aplica societatilor comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata, constituite conform dispozitiilor cap. III al Legii nr. 15/1990, precum si societatilor comerciale infiintate prin asocierea societatilor comerciale cu actionar unic statul roman, in conditiile Legii nr.
31/1990, denumite, in continuare, societati comerciale, si unor regii autonome ce se vor transforma, prin hotariri ale Guvernului, in societati comerciale.

ART. 3
Privatizarea societatilor comerciale se realizeaza prin transferul gratuit al unei parti din actiunile statului si prin vinzarea actiunilor ramase dupa transfer, in conditiile prezentei legi.
De asemenea, parti ale patrimoniului unor societati comerciale pot fi instrainate sub forma directa a vinzarii de active, in conditiile prevazute de lege.
Transferul gratuit are loc pe calea distribuirii de certificate de proprietate.
Certificatele de proprietate sint actiuni la societati comerciale de natura financiara, denumite Fonduri ale Proprietatii Private.
Detinatorii certificatelor de proprietate au dreptul, in conditiile prevazute de lege, sa opteze pentru:
a) vinzarea certificatelor de proprietate;
b) schimbarea certificatelor de proprietate in actiuni, pe baza conditiilor de piata, la orice societate comerciala care urmeaza a fi privatizata, oricind, intr-o perioada de cel mult cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
c) transformarea certificatelor de proprietate, ramase la sfirsitul perioadei de cinci ani, in actiuni la Fondurile Proprietatii Private, dupa organizarea acestora in societati comerciale de tipul fondurilor mutuale.
Gestionarea si vinzarea actiunilor sau partilor sociale detinute de stat se realizeaza prin intermediul unei institutii publice, cu caracter comercial si financiar, denumita Fondul Proprietatii de Stat.
Protectia detinatorilor de certificate de proprietate, a salariatilor si a membrilor conducerii societatilor comerciale, in cadrul procesului de privatizare, precum si conditiile de participare a investitorilor straini se realizeaza potrivit prezentei legi.

CAP. 2

Infiintarea si organizarea Fondurilor Proprietatii Private

ART. 4
Se infiinteaza cinci Fonduri ale Proprietatii Private, societati comerciale pe actiuni.
Statutul cadru al Fondurilor Proprietatii Private se propune de Guvern si se aproba de catre Parlament.
Statutul fiecarui Fond al Proprietatii Private va reglementa drepturile si obligatiile fondului si modul de organizare si functionare a acestuia.

ART. 5
Fondurile Proprietatii Private detin initial, in total, 30% din capitalul social al societatilor comerciale organizate conform prevederilor cap. III din Legea nr. 15/1990, cu exceptia partii de capital social al societatilor comerciale care se privatizeaza in conditiile prevazute de cap. V din prezenta lege.
Distribuirea a 30% din capitalul social al societatilor comerciale intre cele cinci Fonduri ale Proprietatii Private va fi efectuata de Agentia Nationala pentru Privatizare.

ART. 6
Fondurile Proprietatii Private, in calitate de actionari la societatile comerciale, exercita in raporturile cu acestea toate drepturile si obligatiile ce le revin potrivit legii.

ART. 7
Fondurile Proprietatii Private indeplinesc urmatoarele obiective principale:
a) emit certificate de proprietate in conditiile prevazute de lege;
b) urmaresc maximizarea profiturilor ce revin detinatorilor certificatelor de proprietate;
c) examineaza si stabilesc modalitatile de utilizare a certificatelor de proprietate pentru obtinerea de actiuni ale societatilor comerciale;
d) asigura servicii de brockeraj, in scopul schimbarii certificatelor de proprietate, pe care le-au emis, in actiuni, pe baza conditiilor de piata;
e) restructureaza portofoliul de actiuni si efectueaza noi investitii, in vederea maximizarii valorii de piata a certificatelor de proprietate;
f) initiaza masuri de accelerare a privatizarii societatilor comerciale arondate fiecaruia, inclusiv prin vinzarea de actiuni, indiferent daca acestea apartin Fondului Proprietatii de Stat, si informeaza acest fond cu privire la respectivele masuri.

ART. 8
Fiecare Fond al Proprietatii Private va fi condus de un consiliu de administratie, compus din 7 membri.
Membrii primului consiliu de administratie si primii cenzori ai fiecarui fond vor fi propusi de Guvern, recomandati de comisiile economice ale Adunarii Deputatilor si Senatului si aprobati de cele doua camere, separat, pentru un mandat de cinci ani.
Membrii primului consiliu de administratie si primii cenzori ai fiecarui Fond al Proprietatii Private vor fi alesi dintre persoane cu experienta in domeniul comercial, financiar, juridic sau industrial.
Membrii primului consiliu de administratie si primii cenzori ai fiecarui Fond al Proprietatii Private pot fi revocati de catre autoritatea care i-a numit.
O persoana poate face parte numai din consiliul de administratie al unui singur Fond al Proprietatii Private si nu poate fi membru intr-un consiliu de administratie al vreunei societati comerciale arondate fondului respectiv.

ART. 9
Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private alege, din rindul membrilor sai, un presedinte si un vicepresedinte.

ART. 10
Fondurile Proprietatii Private isi desfasoara activitatea si iau decizii pe principii comerciale, cu respectarea statutului aprobat al fiecarui fond.

ART. 11
Fiecare Fond al Proprietatii Private foloseste veniturile si profitul realizate, in proportiile stabilite de consiliul sau de administratie, pentru urmatoarele scopuri:
a) distribuirea de dividende detinatorilor de certificate de proprietate;
b) depuneri in conturi purtatoare de dobinzi;
c) acoperirea tutoror cheltuielilor necesare functionarii si orice alte operatiuni comerciale in legatura cu obiectul lor de activitate.

ART. 12
Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private aproba raportul anual de activitate, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Raportul anual va include si masurile intreprinse de Fondurile Proprietatii Private in vederea accelerarii procesului de privatizare.
Rezultatele activitatii fiecarui Fond al Proprietatii Private vor fi aduse la cunostinta publicului si prin mijloace de informare in masa.

ART. 13
Consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi.

ART. 14
Fondurile Proprietatii Private isi vor desfasura activitatea ca societati comerciale pe actiuni, in conditiile prevazute de prezenta lege si de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, numai pentru o perioada de cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Dupa expirarea termenului prevazut la alin. 1, Fondurile Proprietatii Private se organizeaza, prin efectul legii, in societati comerciale pe actiuni de drept comun, de tipul fondurilor mutuale.
Persoanele care, la data organizarii societatilor comerciale prevazute la alin. 2, mai detin certificate de proprietate devin actionari ai acestor societati. Certificatele de proprietate se transforma in actiuni la aceste societati comerciale, iar actionarii vor decide asupra modului de vot, care poate fi exercitat direct, prin procura sau prin corespondenta.

ART. 15
Fiecare Fond al Proprietatii Private emite, in conditiile prevazute de lege, in mod egal si gratuit, tuturor cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania, care au implinit 18 ani pina la data de 31 decembrie 1990, cite un certificat de proprietate, titlu de valoare la purtator, cu o valoare nominala determinata de raportul dintre capitalul fiecarui Fond al Proprietatii Private si numarul cetatenilor care au dreptul la certificate de proprietate.
Certificatele de proprietate reprezinta o participare indiviza a cetatenilor romani la Fondurile Proprietatii Private.

ART. 16
Lista cetatenilor romani care au dreptul sa primeasca certificate de proprietate se intocmeste de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, impreuna cu prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti, in colaborare cu Ministerul de Interne.

ART. 17
Agentia Nationala pentru Privatizare distribuie certificatele de proprietate cu sprijinul organelor locale ale administratiei publice.
Distribuirea certificatelor de proprietate se efectueaza cu respectarea conditiilor stabilite de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, la data si locul anuntate de catre aceasta in Monitorul Oficial al Romaniei si prin mijloace de informare in masa.

ART. 18
Certificatele de proprietate neridicate in termen de 180 de zile de la data anuntata de catre Agentia Nationala pentru Privatizare se anuleaza de catre Fondurile Proprietatii Private.

ART. 19
Certificatele de proprietate vor putea fi negociate la bursa, in conditiile prevazute prin legea de organizare si functionare a bursei de valori.

ART. 20
Certificatele de proprietate pot fi folosite pentru schimbarea in actiuni ale societatilor comerciale, cu respectarea procedurilor stabilite de catre consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private.

ART. 21
Detinatorii certificatelor de proprietate au urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca dividende anuale, care se platesc in conditiile si la datele stabilite de Fondul Proprietatii Private;
b) sa propuna actiuni de imbunatatire a activitatii specifice a fiecarui fond, sa declanseze efectuarea controlului financiar de catre cenzori sau sa solicite, motivat, inlocuirea membrilor consiliului de administratie, cu conditia ca propunerile sa fie insusite de detinatorii a cel putin 10.000 de certificate de proprietate;
c) sa cumpere actiuni ale societatilor comerciale care sint puse in vinzare de Fondul Proprietatii de Stat, intr-un termen limitat, anterior oricaror vinzari publice de actiuni, cu o reducere de 10% fata de pretul ofertei publice, intr-o perioada de cinci ani de la data intrarii in vigoare a legii, in limita valorii de piata a certificatelor detinute;
d) sa obtina din partea Fondurilor Proprietatii Private servicii de brockeraj pentru schimbarea certificatelor de proprietate in actiuni, in conditii de piata, la orice societate comerciala oferita spre privatizare;
e) orice alte drepturi prevazute de lege pentru actionari.

ART. 22
Certificatele de proprietate nu pot fi instrainate catre persoane fizice sau persoane juridice straine.

CAP. 3

Infiintarea si organizarea Fondului Proprietatii de Stat

ART. 23
Se infiinteaza Fondul Proprietatii de Stat, institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter comercial si financiar.

ART. 24
Fondul Proprietatii de Stat detine initial 70% din capitalul social al societatilor comerciale organizate conform prevederilor cap. III din Legea nr.
15/1990, cu exceptia partii de capital social al societatilor comerciale care se privatizeaza in conditiile prevazute de cap. V din prezenta lege.

ART. 25
Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de actionar, exercita cu privire la societatile comerciale toate drepturile si obligatiile ce-i revin din aceasta calitate, potrivit legii.
In acest scop, Fondul Proprietatii de Stat are urmatoarele obligatii principale:
a) ia masuri pentru reducerea participarii statului la capitalul social al societatilor comerciale, pina la privatizarea completa a acestora;
b) defineste criterii de performanta minima pentru aprecierea societatilor comerciale, precum si politica privind utilizarea dividendelor ce i se cuvin;
c) ia masuri pentru restructurarea si reabilitarea societatilor comerciale sau, dupa caz, pentru lichidarea societatilor comerciale nerentabile;
d) participa la realizarea masurilor initiate de catre Fondurile Proprietatii Private pentru accelerarea procesului de privatizare;
e) indeplineste, impreuna cu Fondurile Proprietatii Private, atributiile ce revin, potrivit legii, adunarii generale a actionarilor.

ART. 26
Fondul Proprietatii de Stat isi desfasoara activitatea si ia decizii pe baza de principii comerciale.
Veniturile Fondului Proprietatii de Stat se vor folosi in proportiile stabilite de consiliul de administratie, pentru:
a) depunerea in conturi purtatoare de dobinzi;
b) efectuarea de investitii necesare restructurarii, reabilitarii si rentabilizarii societatilor comerciale, fara ca prin respectivele investitii sa se mareasca proportia participarii statului la capitalul social al acestora;
c) acordarea de credite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu capital privat, romane, pentru cumpararea de actiuni sau active ale societatilor comerciale;
d) finantarea cheltuielilor legate de pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale;
e) orice alte operatiuni comerciale in legatura cu obiectivul de activitate al Fondului Proprietatii de Stat.

ART. 27
Fondul Proprietatii de Stat, in exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit legii, trebuie:
a) sa tina registre, cu respectarea normelor stabilite pentru societatile comerciale;
b) sa supuna eventualele litigii rezultate din activitatea sa spre solutionare instantelor de judecata competente; prin contractele comerciale incheiate cu partenerii straini poate conveni ca eventualele litigii sa fie solutionate pe cale arbitrara, in tara sau in strainatate, ori de catre instante de judecata.
Fondul Proprietatii de Stat, pentru intreaga activitate desfasurata, nu va beneficia de imunitate de jurisdictie sau de executare.

ART. 28
Fondul Proprietatii de Stat este obligat sa intocmeasca anual un program de privatizare pentru anul urmator si un raport asupra activitatii desfasurate in ultimele 12 luni.
Programul va cuprinde propuneri de privatizare a cel putin 10% din actiunile detinute initial.
Programul si raportul de activitate se prezinta Guvernului, spre informare, si Parlamentului, spre aprobare.
Raportul Fondului Proprietatii de Stat si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si in mijloace de informare in masa.
La expirarea a sapte ani de la inceperea activitatii Fondului Proprietatii de Stat, pe baza raportului prezentat Parlamentului, acesta va decide, in functie de situatia existenta la acel moment, asupra activitatii Fondului Proprietatii de Stat si asupra procedurilor de urmat, in vederea gestionarii participarii statului in societatile comerciale.

ART. 29
Fondul Proprietatii de Stat isi inceteaza, de drept, activitatea pe data realizarii integrale a privatizarii societatilor comerciale cu capital de stat.
Activul detinut de Fondul Proprietatii de Stat in momentul incetarii activitatii se face venit la bugetul administratiei centrale de stat.
Bugetul administratiei centrale de stat preia obligatiile financiare ale Fondului Proprietatii de Stat de la data incetarii activitatii acestuia.

ART. 30
Fondul Proprietatii de Stat va fi condus de un consiliu de administratie, format din 17 membri.
Consiliul de administratie va fi format din:
a) 5 membri numiti de Presedintele Romaniei dintre personalitatile cu pregatire si experienta in domeniul comercial, financiar sau industrial;
b) 3 membri numiti de Biroul permanent al Senatului;
c) 3 membri numiti de Biroul permanent al Adunarii Deputatilor;
d) 5 membri numiti de Guvern dintre cadrele de conducere ale organelor centrale ale administratiei publice;
e) secretarul de stat pentru privatizare.

ART. 31
Membrii consiliului de administratie vor fi numiti pe o perioada de cinci ani, putind fi realesi pentru inca un singur mandat.
Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de autoritatea care i-a numit.
Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Secretarul de stat pentru privatizare nu poate ocupa nici una din aceste functii.
Sedintele consiliului de administratie vor fi conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de catre vicepresedinte.

ART. 32
Cenzorii Fondului Proprietatii de Stat se numesc si se revoca de catre birourile permanente ale celor doua camere ale Parlamentului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor.

ART. 33
Regulamentul de organizare si functionare al Fondului Proprietatii de Stat se intocmeste de catre consiliul de administratie si se aproba de Guvern.

ART. 34
Consiliul de administratie lucreaza valabil in prezenta a cel putin 12 din numarul membrilor sai si ia decizii valabile cu votul a 3/4 din numarul celor prezenti.

ART. 35
Consiliul de administratie se va intruni in sedinte cel putin o data pe luna.
Consiliul de administratie se poate convoca in sedinte extraordinare de catre presedinte sau la cererea a cel putin 5 dintre membrii sai.
Sedintele consiliului de administratie trebuie convocate in scris, cu cel putin cinci zile inainte de data fixata pentru tinerea acestora, iar convocarea va fi insotita de ordinea de zi.

ART. 36
Presedintele consiliului de administratie aduce la indeplinire hotaririle consiliului de administratie si, in acest scop, exercita urmatoarele atribu tii principale:
a) semneaza sau aproba incheierea de contracte de catre Fondul Proprietatii de Stat, potrivit obiectului sau de activitate;
b) aproba operatiuni de plati si incasari in numele Fondului Proprietatii de Stat;
c) numeste si revoca directorii Fondului Proprietatii de Stat;
d) angajeaza si reprezinta Fondul Proprietatii de Stat in relatiile cu persoane fizice sau persoane juridice, precum si in fata instantelor jurisdictionale;
e) prezinta anual programul de privatizare, bugetul de venituri si cheltuieli, raportul de activitate si raportul privind executia bugetului, pregatite conform art. 28, spre aprobare consiliului de administratie.

ART. 37
Activitatea curenta a Fondului Proprietatii de Stat este condusa de un director general executiv, numit de presedintele consiliului de administratie, cu acordul consiliului de administratie.
Presedintele consiliului de administratie poate sa delege directorului general executiv dreptul ca acesta sa angajeze si sa reprezinte Fondul Proprietatii de Stat in relatiile cu persoane fizice sau persoane juridice, precum si in fata instantelor jurisdictionale.
Directorul general executiv isi desfasoara activitatea sub controlul presedintelui consiliului de administratie.

ART. 38
Fondul Proprietatii de Stat, pe intreaga durata de activitate, este scutit de plata impozitului pe profit si i se interzice orice varsamint catre bugetul administratiei centrale de stat sau catre bugetele locale.

CAP. 4

Dispozitii speciale privind adunarile generale si consiliile de administratie ale societatilor comerciale

ART. 39
Adunarea generala a actionarilor societatilor comerciale se constituie din reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat si ai Fondului Proprietatii Private la care este arondata societatea comerciala.
Consiliile imputernicitilor statului isi vor continua activitatea si vor reprezenta Fondul Proprietatii de Stat in prima adunare generala a actionarilor.
Conditiile de numire, revocare, demisie si remunerare ale reprezentantilor Fondului Proprietatii de Stat in adunarea generala a actionarilor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al Fondului Proprietatii de Stat.

ART. 40
Adunarea generala a actionarilor numeste consiliul de administratie, compus din 3-9 persoane, din care una este presedintele consiliului de administratie si director general sau director al societatii comerciale.
Fondul Proprietatii Private are dreptul sa numeasca in consiliul de administratie un numar de membri, proportional cu cota de capital detinuta in respectiva societate comerciala.

ART. 41
Prevederile art. 39 si art. 40 se aplica societatilor comerciale atit timp cit au drept actionari numai Fondul Proprietatii de Stat si unu sau mai multe dintre Fondurile Proprietatii Private.

CAP. 5

Privatizari initiate inainte de organizarea fondurilor

ART. 42
Pentru privatizarea unor societati comerciale prin vinzarea de actiuni inain te de organizarea Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat se imputerniceste Agentia Nationala pentru Privatizare.
Agentia Nationala pentru Privatizare, la propunerea societatilor comerciale cu capital de stat si pe baza recomandarilor formulate de ministerele de resort, efectueaza selectarea societatilor comerciale pentru privatizare, dar nu mai mult de 0,5% din totalul societatilor comerciale care fac obiectul prezentei legi.

ART. 43
Evaluarea capitalului social si vinzarea de actiuni ale societatilor comerciale inainte de organizarea fondurilor se autoriza de catre consiliile imputernicitilor statului.
In situatia in care cumpara actiuni puse in vinzare inainte de organizarea fondurilor, salariatii si membrii conducerii societatilor comerciale beneficiaza de drepturile prevazute la art. 48.

ART. 44
Societatile comerciale, care se privatizeaza prin vinzarea de actiuni inainte de organizarea fondurilor, pot incheia contracte de asistenta de specialitate cu firme romane sau straine, in conditii de competitivitate.
Contractul de asistenta de specialitate incheiat cu firme straine se face cu acordul Agentiei Nationale pentru Privatizare.

ART. 45
Sumele rezultate din vinzarea actiunilor societatilor comerciale inainte de organizarea fondurilor vor fi depuse intr-un cont purtator de dobinzi la Banca Nationala a Romaniei.
Sumele prevazute la alin. 1 revin in proportie de 70% Fondului Proprietatii de Stat si respectiv 30% Fondurilor Proprietatii Private, in mod egal, la data organizarii acestora.

CAP. 6

Vinzarea de actiuni ale societatilor comerciale

ART. 46
Actiunile societatilor comerciale detinute de Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat pot fi vindute catre persoane fizice sau persoane juridice, romane ori straine, prin:
a) oferte de vinzare de actiuni catre public;
b) vinzari de actiuni pe baza de licitatie deschisa sau licitatie cu participanti preselectionati;
c) vinzari de actiuni prin negociere directa;
d) orice combinatie a procedurilor de mai sus.

ART. 47
Salariatii societatilor comerciale si membrii conducerii acestora pot participa la cumpararea de actiuni prin oricare din procedurile prevazute la art.

46.

ART. 48
Actiunile societatilor comerciale puse in vinzare de catre Fondul Proprietatii de Stat, pe baza de oferta de vinzare catre public sau pe baza de licitatie, vor fi oferite spre cumparare salariatilor si membrilor conducerii respectivelor societati, in conditii preferentiale, dupa cum urmeaza:
a) in cazul unei vinzari de actiuni prin oferta publica, salariatii si membrii conducerii au dreptul sa cumpere, intr-un termen limitat, pina la 10% din actiunile scoase la vinzare, cu o reducere de 10% fata de pretul ofertei publice;
b) in cazul unei vinzari de actiuni prin licitatie, orice salariat sau membru al conducerii, ori o asociatie a acestora va avea dreptul de cumparare preferentiala a actiunilor, in situatia in carte ofera un pret cu cel mult 10% mai mic decit pretul cel mai mare oferit in cadrul licitatiei si respec ta celelalte conditii din oferta.
In conditii egale cu alti cumparatori potentiali, actiunile societatilor comerciale scoase la vinzare prin negociere directa de Fondul Proprietatii de Stat vor fi atribuite salariatilor si membrilor conducerii acestor societati comerciale.

ART. 49
Fondul Proprietatii de Stat poate sa acorde, in conditiile stabilite de consiliul sau de administratie si pe principii comerciale, facilitati salariatilor si membrilor conducerii, precum si pensionarilor, care cumpara actiuni ale societatilor comerciale, dupa cum urmeaza:
a) credite;
b) plata la termen;
c) plata in rate;
d) alte facilitati, tinind seama de specificul actiunilor si de conditiile concrete de efectuare a vinzarii.

ART. 50
Vinzarea de actiuni de catre Fondul Proprietatii de Stat se efectueaza cu respectarea procedurilor prevazute la art. 46.
Vinzarea prevazuta la alin. 1 se efectueaza numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, daca prin vinzare Fondul Proprietatii de Stat isi pierde calitatea de actionar ce detine controlul in cadrul respectivei societati comerciale.
Pentru obtinerea aprobarii, Fondul Proprietatii de Stat are obligatia sa prezinte, in scris, la Agentia Nationala pentru Privatizare, inainte de efectuarea vinzarii, conditiile principale de vinzare.
Agentia Nationala pentru Privatizare are obligatia sa aprobe sau, dupa caz, sa respinga propunerea de vinzare intr-un termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

ART. 51
In cazul in care persoane fizice sau persoane juridice, romane ori straine, vor opta sa cumpere 100% actiunile unei societati comerciale, Fondul Proprietatii de Stat va delega Fondului Proprietatii Private, la care societatea este arondata, dreptul de a negocia, in numele lui, conditiile de vinzare.

ART. 52
Conditiile de organizare si desfasurare a vinzarilor de actiuni, de prezentare a propunerilor de vinzare, precum si criteriile pe baza carora Agentia Nationala pentru Privatizare va aproba sau, dupa caz, va respinge propunerile de vinzare se vor stabili prin norme metodologice elaborate de Agentia Nationala pentru Privatizare si aprobate prin hotarire a Guvernului.
Normele metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

CAP. 7

Vinzarea de active ale societatilor comerciale

ART. 53
Societatile comerciale care detin active ce reprezinta unitati care pot fi organizate si pot functiona independent au dreptul sa vinda astfel de active.

ART. 54
Vinzarea activelor prevazute la art. 53 se efectueaza pe baza de licitatie publica sau licitatie in plic, cu adjudecarea la cel mai ridicat pret.

ART. 55
Vinzarea de active ale societatilor comerciale pe baza de licitatie deschisa sau licitatie in plic se va efectua cu respectarea prevederilor legale si a normelor metodologice elaborate de Agentia Nationala pentru Privatizare si aprobate prin hotarire a Guvernului. Normele metodologice se publica in Moni torul Oficial al Romaniei.

ART. 56
Agentia Nationala pentru Privatizare are obligatia sa intocmeasca, in termen de 3 luni, o lista de active ale societatilor comerciale, care vor fi scoase la vinzare in primele 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. 57
La cumpararea de active ale societatilor comerciale pot participa persoane fizice sau persoane juridice, romane ori straine, conform prevederilor acestei legi.
Persoanele care cumpara active, in conditiile prezentei legi, nu vor avea dreptul sa le vinda, sa le inchirieze sau sa transfere in orice alt mod folosinta acestora pentru o perioada de un an de la incheierea contractului de vinzare-cumparare.

ART. 58
Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale cu unic actionar statul roman nu au dreptul sa participe la cumparari de active prevazute la art. 53 din prezenta lege.

ART. 59
La vinzarile de active ale societatilor comerciale, conform art. 54, au dreptul sa participe si salariatii acestora, cu exceptia membrilor conducerii societatilor comerciale vinzatoare, precum si pensionarii care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala.
In situatia in care ofera conditii egale de cumparare cu ceilalti participanti, vinzarea se efectueaza in favoarea salariatilor, pensionarilor care au avut ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala ori a cetatenilor romani care au in folosinta aceste active in baza unor contracte de locatie de gestiune.

ART. 60
Societatile comerciale vinzatoare, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat, in conditiile stabilite de consiliile lor de administratie, pot acorda facilitati, pe principii comerciale, salariatilor din cadrul societatii comerciale vinzatoare si pensionarilor, in cazul in care cumpara active, dupa cum urmeaza:
a) credite;
b) plata la termen;
c) plata in rate;
d) alte facilitati, tinind seama de specificul activelor vindute.

ART. 61
Procedura de vinzare a activelor societatii comerciale va fi considerata definitiva la data incheierii, in conditiile legii, a contractului de vinzarecumparare.

ART. 62
Sumele rezultate din vinzarea activelor vor fi utilizate de catre societatea comerciala numai pentru:
a) efectuarea de noi investitii;
b) rambursarea datoriilor contractate din credite pe termen mediu si lung pentru investitii.

CAP. 8

Atributiile Agentiei Nationale pentru Privatizare

ART. 63
Agentia Nationala pentru Privatizare este organul guvernamental responsabil pentru coordonarea, indrumarea si controlul procesului de privatizare.

ART. 64
Agentia Nationala pentru Privatizare indeplineste urmatoarele atributii:
a) in baza statutului cadru, propune spre aprobare Guvernului statutele Fondurilor Proprietatii Private;
b) publica in Monitorul Oficial al Romaniei metodologia de distribuire a certificatelor de proprietate;
c) intocmeste listele cetatenilor romani care au dreptul sa primeasca certificate de proprietate;
d) asigura distribuirea certificatelor de proprietate;
e) stabileste criteriile privind privatizarile initiate inainte de organizarea fondurilor;
f) aproba incheierea contractelor de asistenta de specialitate cu firmele de consultanta straine;
g) aproba vinzarile de actiuni ale societatilor comerciale initiate inainte de organizarea fondurilor;
h) propune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind conditiile de organizare si desfasurare a vinzarilor de actiuni si active;
i) asigura asistenta de specialitate societatilor comerciale implicate in procesul de privatizare;
j) controleaza legalitatea actelor juridice incheiate in aplicarea prezentei legi;
k) editeaza periodic un Buletin informativ;
l) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;
In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala pentru Privatizare are dreptul sa solicite date si informatii de la organele centrale si locale ale administratiei publice, precum si de la societatile comerciale.
Organele centrale si locale ale administratiei publice, precum si societatile comerciale sint obligate sa raspunda la solicitarile Agentiei Nationale pentru Privatizare in termen de cel mult 20 de zile.

CAP. 9

Sanctiuni

ART. 65
Constituie contraventie la normele privind privatizarea urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
a) instrainarea prin acte intre vii a certificatelor de proprietate, cu incalcarea prevederilor art. 22;
b) vinzarea sau transferarea de catre persoane fizice sau persoane juridice, romane sau straine, a drepturilor dobindite asupra activelor vindute de catre societatile comerciale, inainte de expirarea termenului de un an de la data incheierii contractului de vinzare-cumparare;
c) incheierea de contracte de asistenta de specialitate cu firme straine pentru efectuarea de privatizari inainte de organizarea fondurilor, fara aprobarea Agentiei Nationale pentru Privatizare;
d) divulgarea de catre angajatii Agentiei Nationale pentru Privatizare sau ai societatilor comerciale, precum si de orice alte persoane cu atributii in procesul de privatizare, de orice informatii care nu sint destinate publicitatii in legatura cu vinzarea de actiuni sau de active ale societatilor comerciale.

ART. 66
Contraventiile prevazute la art. 65 din prezenta lege se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), b) si c), cu amenda de la 50 mii lei la 100 mii lei;
b) cea prevazuta la lit. d), cu amenda de la 150 mii lei la 200 mii lei;
Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.

ART. 67
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale pentru Privatizare si al organelor de control financiar.

ART. 68
Contraventiilor prevazute de prezenta lege li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 10

Dispozitii finale

ART. 69
Membrii consiliilor de administratie ale Fondurilor Proprietatii Private si ai Fondului Proprietatii de Stat, angajatii acestora, precum si cei ai Agentiei Nationale pentru Privatizare, cit si membrii Guvernului, demnitarii si parlamentarii tarii, implicati in aplicarea prezentei legi, au obligatia sasi declare averea la inceputul si la incheierea mandatului sau a functiei lor.

ART. 70
Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat pot constitui, in conditiile prevazute de lege, societati comerciale care sa aiba drept obiect de activitate promovarea sau accelerarea proceselor de restructurare economica si privatizare.

ART. 71
Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat au dreptul sa contracteze, cu persoane fizice sau persoane juridice, romane sau straine, servicii de asistenta de specialitate in domeniul privatizarii si restructurarii economice.

ART. 72
Persoanele fizice sau persoanele juridice straine pot participa, in conditiile prevazute de prezenta lege, la operatiuni de cumparare de actiuni sau de active ale societatilor comerciale, fara a avea obligatia de a se inregistra, in prelabil, la Agentia Romana pentru Dezvoltare.
In situatia in care persoane fizice sau persoane juridice straine cumpara actiuni sau active ale societatilor comerciale, cu respectarea prezentei legi, Agentia Romana pentru Dezvoltare are obligatia eliberarii certificatului de investitor prevazut in art. 24 al Legii nr. 35/1991.

ART. 73
In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta proiectul de lege privind organizarea si functionarea bursei de valori.

ART. 74
Dispozitiile prezentei legi se aplica si vinzarii de parti sociale la societatile comerciale cu raspundere limitata.

ART. 75
Capitalul social al societatilor comerciale, aferent actiunilor emise in conditiile prevazute de art. 36 al Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, se exclude din masa capitalului supus distribuirii catre Fondurile Proprietatii Private si Fondul Proprietatii de Stat.

ART. 76
In sensul prezentei legi, prin membrii conducerii societatilor comerciale se inteleg reprezentantii Fondurilor Proprietatii Private si ai Fondului Proprietatii de Stat in adunarile generale ale actionarilor, membrii consiliilor de administratie si membrii comitetelor de directie sau asimilatii acestora.

ART. 77
Reparatiile pentru bunurile preluate de stat in mod abuziv se vor reglementa printr-o lege speciala.

ART. 78
Sediile Fondurilor Proprietatii Private vor fi repartizate in teritoriu in functie de criteriile de arondare a societatilor comerciale la fiecare fond.

ART. 79
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, art. 23 alin. 2-8 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 iulie 1991.
p. PRESEDINTELE SENATULUI VASILE MOIS Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 31 iulie 1991.
p. PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR IONEL ROMAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privatizarii societatilor comerciale si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU —————–

Duminică, 11 octombrie 2009, 16:21

Declinare de răspundere: Textele actelor normative publicate în această rubrică nu au caracter oficial.

DETALII:
Citeşte şi ROMÂNIA DUPĂ 20 DE ANI: Top 10 evenimente care ne-au tras înapoi