privat; b) organizarea si functionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu. (2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincta si care suplimenteaza pensia acordata de sistemul public, pe baza colectarii si investirii, in interesul participantilor, a unei parti din contributia individuala de asigurari sociale. (3) Administratorul primeste contributiile participantilor, gestioneaza si investeste resursele financiare ale fondului de pensii administrat privat, calculeaza si plateste pensiile private. Art. 2. – (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza: 1. activele financiare reprezinta fonduri monetare, actiuni, obligatiuni, titluri de valoare si alte valori mobiliare; 2. activul personal reprezinta suma din contul unui participant, care cuprinde contributiile platite, drepturile cuvenite in calitate de beneficiar, accesoriile aferente acestora, precum si veniturile din investirea acestora; 3. activul personal net reprezinta activul personal diminuat cu sumele aferente comisioanelor legale si cu penalitatile de transfer, dupa caz; 4. actul de aderare este contractul incheiat intre participant si administrator in vederea inscrierii la un fond de pensii administrat privat, care contine principalele prevederi ale contractului de societate civila, ale celui de administrare si de depozitare; 5. actionar semnificativ este persoana fizica sau juridica care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice ori juridice, actionand in mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel putin 5% din capitalul social al administratorului, fie i-ar conferi cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii administratorului; 6. administratorul este societatea comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii si, optional, furnizarea de pensii private; 7. administratorul special este persoana juridica desemnata de catre Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii, cu atributiile prevazute in prezenta lege; 8. agentul de marketing al fondului de pensii este persoana fizica sau juridica mandatata de administrator sa obtina acordul de aderare a participantilor; 9. auditorul financiar este persoana juridica sau persoana fizica activa, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania; 10. beneficiarul reprezinta mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil; 11. beneficii colaterale reprezinta orice avantaje oferite de administrator, de agentii de marketing sau de persoanele afiliate acestora, cum ar fi facilitatile banesti, plata penalitatilor pentru incetarea platii contributiei la alte fonduri de pensii sau cadouri, altele decat beneficiile care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar la fondul de pensii; 12. Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii, denumita in continuare Comisia, este autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, a carei autoritate se exercita pe intregul teritoriu al Romaniei si care functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi. Pana la data infiintarii Comisiei, toate atributiile acesteia sunt exercitate de catre departamentul specializat in supravegherea pensiilor ocupationale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor; 13. consiliul de coordonare este organul de reprezentare a participantilor la fondul de pensii administrat privat in relatia cu administratorul; 14. contractul de administrare este contractul incheiat intre administrator si consiliul de coordonare, avand ca obiect administrarea fondului de pensii administrat privat; 15. contractul de depozitare este contractul incheiat intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat in relatiile cu tertii, si depozitar, avand ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii; 16. contributia la un fond de pensii administrat privat reprezinta suma platita lunar de participant, denumita in continuare contributie; 17. contul participantului este suma unitatilor de cont cuvenite acestuia; 18. depozitarul reprezinta o institutie de credit, persoana juridica romana, sau o sucursala a unei institutii de credit straine, in conditiile legii, autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei si avizata de Comisie in domeniul reglementat de prezenta lege; 19. fondul de pensii administrat privat, denumit in continuare fond de pensii, reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi; 20. Fondul de garantare a pensiilor este fondul infiintat la nivel national, prin lege speciala, din contributii ale administratorilor si furnizorilor de pensii private, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii administrate privat; 21. fondul de rezerva este fondul constituit obligatoriu de fiecare administrator in scopul asigurarii ratei minime de rentabilitate, precum si al compensarii drepturilor participantilor si beneficiarilor, dupa caz, pana la nivelul cuvenit; 22. furnizorul de pensii private, denumit in continuare furnizor de pensii, este o societate de pensii sau o societate comerciala, constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare si cu prevederile legii speciale, care are obiect exclusiv de activitate fie administrarea fondurilor de pensii, calculul si plata pensiilor, fie numai calculul si plata pensiilor private, dupa caz; 23. institutia de colectare este institutia care are ca atributie legala colectarea contributiilor individuale de asigurari sociale; 24. institutia de evidenta este institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii; 25. normele reprezinta reglementarile cu caracter obligatoriu emise de Comisie in aplicarea prezentei legi; 26. participantul este persoana fizica ce contribuie la un fond de pensii administrat privat si care, potrivit legii, la momentul aderarii sau repartizarii la un fond de pensii, dupa caz, are resedinta sau domiciliul in Romania; 27. penalitatea de transfer reprezinta suma suportata de participant in cazul in care transferul la alt fond se realizeaza mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent; 28. pensia privata reprezinta suma platita lunar, pe viata, unui participant sau beneficiarului desemnat de acesta, dupa caz, in mod suplimentar si distinct de cea acordata de sistemul public; 29. platitor reprezinta persoana fizica sau juridica ce retine si vireaza contributia individuala de asigurari sociale; 30. registrul fondurilor de pensii administrate privat reprezinta documentul care cuprinde evidenta fondurilor, administratorilor, depozitarilor, actuarilor si a auditorilor financiari ai acestora, denumit in continuare Registrul fondurilor de pensii; 31. registrul participantilor si beneficiarilor reprezinta documentul care cuprinde evidenta acestora, precum si a contributiilor platite, denumit in continuare Registrul participantilor; 32. transferul de disponibilitati reprezinta trecerea activului personal net din contul unui participant, deschis la un fond de pensii, catre un alt fond de pensii sau in alte conturi deschise pentru beneficiari la acelasi fond de pensii, dupa caz; 33. unitatea de cont reprezinta o diviziune a activului net al fondului de pensii; 34. data de transfer reprezinta data la care se efectueaza transferul de disponibilitati aflate in contul unui participant, de la un fond de pensii la altul; rn35. data de convertire reprezinta data la care se convertesc in unitati de cont contributiile participantilor si sumele ce fac obiectul transferului de disponibilitati, in conformitate cu valoarea unitatilor de cont la acea data; rn36. rata de rentabilitate a unui fond de pensii este diferenta dintre valoarea unitatii de cont in ultima zi lucratoare a trimestrului si valoarea unitatii de cont din ultima zi lucratoare care preceda perioada de 24 de luni, raportata la valoarea unitatii de cont din ultima zi lucratoare care preceda perioada de 24 de luni, exprimata in procente; rn37. ponderea fondului de pensii la o anumita data este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii si suma valorilor activelor nete ale tuturor fondurilor de pensii, calculata la aceeasi data; rn38. ponderea medie a fondului de pensii in totalul fondurilor de pensii este media aritmetica dintre ponderea fondului de pensii in ultima zi lucratoare care preceda perioada de 24 de luni si ponderea fondului de pensii in ultima zi lucratoare a perioadei de 24 de luni; rn39. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii pentru ultimele 24 de luni este suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii; rn40. rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii in perioada respectiva, diminuata cu patru puncte procentuale, si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii in perioada respectiva. rn(2) In raport cu o persoana fizica sau juridica numita prima entitate, persoana afiliata reprezinta: rna) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate; rnb) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori in care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate; rnc) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si in acelasi timp detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate; rnd) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati; rne) orice membru al consiliului de administratie, comitetului de directie, auditorului financiar sau administratorului special; rnf) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea inclusiv al oricarei persoane mentionate la lit. a)-e). rnrnrnCAPITOLUL IIrnFondul de pensii rnArt. 3. – (1) Resursele fondului de pensii se constituie din sumele provenite din contributiile facute de participanti si din sumele provenite din investirea acestora. rn(2) Ponderea participantului in fondul de pensii este determinata de activul sau personal. rnArt. 4. – (1) Un fond de pensii trebuie sa aiba minimum 50.000 de participanti. rn(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii. rnArt. 5. – (1) Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu. rn(2) Participantii si beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara. rn(3) Nu i se poate refuza nici unei persoane calitatea de participant, daca aceasta este eligibila. rnArt. 6. – (1) Fondul de pensii se constituie prin contract de societate civila, incheiat intre minimum 100 de membri fondatori. rn(2) Contractul de societate civila se aproba de Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestuia, daca sunt intrunite conditiile legale. rn(3) Modificarea contractului de societate civila se poate face la initiativa consiliului de coordonare sau a minimum 100 de participanti si se aproba de Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea acesteia, daca sunt intrunite conditiile legale. rn(4) Un fond de pensii nu poate fi declarat in stare de faliment. rnArt. 7. – (1) Consiliul de coordonare este competent sa negocieze si sa semneze, in numele participantilor si al beneficiarilor, contractul de administrare cu administratorul. rn(2) Consiliul de coordonare are dreptul sa obtina de la administrator informatii referitoare la situatia fondului de pensii. rnArt. 8. – (1) Consiliul de coordonare este format din maximum 7 membri. rn(2) Primul consiliu de coordonare este ales dintre participantii initiali la fondul de pensii; componenta sa este mentionata in contractul de societate civila. rnArt. 9. – (1) Fondul de pensii este reprezentat in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, numai de catre administrator. rn(2) Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti competente in legatura cu administrarea fondului de pensii sunt scutite de orice fel de taxe. rn(3) Sediul fondului de pensii va fi acelasi cu cel al administratorului. rn(4) Denumirea fondului de pensii contine sintagma „fond de pensii private”. rnArt. 10. – Comisia emite norme privind: rna) continutul contractului-cadru de societate civila prin care se constituie un fond de pensii, precum si modalitatile de modificare a acestuia; rnb) regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliului de coordonare; rnc) conditiile de numire si de revocare a membrilor consiliului de coordonare; rnd) drepturile si obligatiile membrilor consiliului de coordonare. rnrnCAPITOLUL IIIrnAutorizarea fondului de pensii rnArt. 11. – Fondul de pensii primeste contributii numai dupa ce atat el, cat si administratorul detin autorizatii eliberate de Comisie. rnArt. 12. – (1) Autorizatia fondului de pensii se elibereaza in baza cererii formulate de catre administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente: rna) actul constitutiv al administratorului; rnb) contractul de societate civila incheiat intre participantii initiali ai fondului de pensii; rnc) proiectul contractului de administrare; rnd) proiectul contractului de depozitare; rne) proiectul actului de aderare; rnf) studiul privind numarul estimat al participantilor care urmeaza sa adere la fondul de pensii in primii 3 ani si mijloacele ce se vor utiliza pentru atingerea acelui numar; rng) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare. rn(2) Administratorul poate formula cererea de autorizare a fondului de pensii pe care urmeaza sa il administreze, concomitent cu cererea sa de autorizare de administrare. rnArt. 13. – (1) Comisia verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente. rn(2) Comisia poate solicita administratorului sau consiliului de coordonare prezentarea oricaror documente si informatii pe care le considera relevante, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare a fondului de pensii. rnArt. 14. – Comisia analizeaza cererea de autorizare a fondului de pensii si procedeaza, prin decizie, la aprobarea sau la respingerea acesteia, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii. rnArt. 15. – (1) Fondul de pensii trebuie autorizat in prealabil de Comisie. rn(2) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii daca documentatia prezentata: rna) ramane incompleta; rnb) nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; rnc) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau nu le protejeaza in mod corespunzator. rn(3) Decizia motivata de respingere a cererii de autorizare se comunica administratorului si consiliului de coordonare de catre Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia. rnArt. 16. – Comisia retrage autorizatia fondului de pensii in urmatoarele situatii: rna) incetarea contractului de societate civila; rnb) scaderea numarului de participanti sub minimul legal pentru o perioada de 6 luni consecutive; rnc) alte situatii care prejudiciaza grav interesele participantilor. rnArt. 17. – (1) Decizia motivata de retragere a autorizatiei fondului de pensii se comunica administratorului si consiliului de coordonare de catre Comisie, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia. rn(2) Retragerea autorizatiei fondului de pensii conduce la retragerea autorizatiei de administrare a administratorului pentru fonduri de pensii private si la instituirea administrarii speciale, potrivit prevederilor prezentei legi. rnArt. 18. – (1) De la data luarii deciziei de retragere a autorizatiei fondului de pensii nu mai este permisa aderarea de noi participanti si nu se mai accepta contributii. rn(2) Administratorul special notifica participantilor si beneficiarilor retragerea autorizatiei fondului de pensii si a autorizatiei de administrare a administratorului, in termen de 15 zile lucratoare de la datele la care deciziile de retragere raman definitive. rnArt. 19. – (1) In termen de 5 zile lucratoare de la datele la care deciziile de retragere a autorizatiei fondului de pensii si a autorizatiei de administrare a administratorului raman definitive, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale. rn(2) Comisia notifica institutiei de colectare si institutiei de evidenta retragerea definitiva a autorizatiilor si instituirea administrarii speciale. rnArt. 20. – In situatia retragerii autorizatiilor se aplica prevederile cuprinse in cap. XII, care privesc repartizarea sau transferul participantilor si beneficiarilor si al conturilor acestora la alte fonduri de pensii. rnArt. 21. – (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizatiei, dupa caz, poate fi atacata, in termen de 15 zile lucratoare de la comunicarea acesteia, la instanta de contencios administrativ competenta sa solutioneze asemenea cauze. rn(2) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile lucratoare. rn(3) Hotararile instantei judecatoresti competente se pronunta in ziua in care au luat sfarsit dezbaterile si se comunica partilor in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la pronuntare. rnArt. 22. – Comisia emite norme, cu consultarea institutiei de evidenta si a institutiei de colectare, referitoare la: rna) continutul documentelor solicitate pentru autorizarea fondului de pensii; rnb) procedura si metodologia de autorizare, de respingere a cererii de autorizare si de retragere a autorizatiei fondului de pensii. rnrnCAPITOLUL IVrn Investitiile fondului de pensii rnArt. 23. – Activele fondului de pensii se investesc in scopul maximizarii veniturilor si in interesul exclusiv al participantilor si beneficiarilor, cu respectarea urmatoarelor principii: rna) administrarea prudenta a activelor fondului de pensii; rnb) asigurarea securitatii activelor; rnc) diversificarea investitiilor si calitatea activelor; rnd) mentinerea unui nivel adecvat al solvabilitatii si al lichiditatii; rne) administrarea riscului valutar, precum si a altor riscuri specifice. rnArt. 24. – Activele fondului de pensii pot fi investite numai in urmatoarele clase de active: rna) instrumente ale pietei monetare, inclusiv depozite in lei la o institutie de credit, persoana juridica romana, sau o sucursala a unei institutii de credit straine, autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala sau administrare speciala ori a carei autorizatie nu este retrasa; rnb) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice si instrumente financiare emise de Banca Nationala a Romaniei; rnc) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania, cotate sau tranzactionate pe piete supravegheate; rnd) valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; rne) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de guverne si banci centrale din alte state, care indeplinesc cerintele prevazute de normele Comisiei; rnf) obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, daca aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate si indeplinesc cerintele de rating si alte cerinte prevazute de normele Comisiei; rng) alte forme de investitii prevazute de normele Comisiei, in conditiile art. 25. rnArt. 25. – (1) Investitiile in clasele de active prevazute la art. 24 se supun urmatoarelor conditii: rna) in cazul activelor prevazute la lit. a), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; rnb) in cazul activelor prevazute la lit. b), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; rnc) in cazul activelor prevazute la lit. c), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; rnd) in cazul activelor prevazute la lit. d), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; rne) in cazul activelor prevazute la lit. e), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; rnf) in cazul activelor prevazute la lit. f), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; rng) in cazul activelor prevazute la lit. g), nu poate fi investit un procentaj mai mare de 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii. rn(2) Investitiile prevazute la alin. (1) lit. e)-g), dupa caz, sunt efectuate in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind operatiunile valutare. rn(3) Comisia poate diminua temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit in categoriile de active prevazute la art. 24. rnArt. 26. – (1) Administratorul exercita, in numele fondului de pensii, dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale in capitalul social al carora au fost investite activele fondului de pensii. rn(2) Votul este exercitat exclusiv in interesul participantilor si al beneficiarilor. rnArt. 27. – (1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite in: rna) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare care nu sunt cotate sau tranzactionate pe o piata reglementata; rnb) active care nu pot fi instrainate prin lege; rnc) active corporale care nu sunt cotate pe o piata organizata sau a caror evaluare este incerta, precum si antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea; rnd) bunuri imobiliare; rne) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator, furnizorul de pensii, depozitar, de actionarii acestora sau de persoane afiliate in raport cu acestia; rnf) instrumente ale pietei monetare emise de depozitar; rng) orice alte active stabilite de Comisie, dupa consultarea cu institutiile abilitate. rn(2) Activele fondului de pensii nu pot fi instrainate: rna) administratorului sau auditorului; rnb) depozitarului; rnc) administratorului special; rnd) personalului Comisiei; rne) persoanelor afiliate entitatilor prevazute la lit. a)-d). rn(3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii. rnArt. 28. – (1) Administratorul este obligat sa ia masuri pentru adaptarea activitatii de investitii in termen de 3 luni, daca constata modificarea relatiilor organizatorice sau economice dintre entitatile in care s-au investit activele fondului de pensii. rn(2) La cererea administratorului, Comisia poate, daca protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor o impune, sa prelungeasca la 6 luni termenul prevazut la alin. (1). rnArt. 29. – Comisia emite norme privind: rna) procentajul maxim al activelor care poate fi investit intr-o singura societate comerciala sau in fiecare clasa de active ale acesteia; rnb) procentajul maxim al activelor unui singur emitent, care poate face obiectul investitiilor unui fond de pensii; rnc) diminuarea temporara a procentajului maxim al activelor ce poate fi investit in clasele mentionate in prezenta lege, dupa caz; rnd) cerintele prudentiale care trebuie avute in vedere in activitatile de investitii ale activelor fondului de pensii, care se refera, in special, la solvabilitate, lichiditate, calitatea activelor, risc valutar si alte riscuri specifice; rne) restrictii suplimentare pentru investitiile fondului de pensii, dupa caz, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor; rnf) cerinte de rating, cu consultarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. rnrnCAPITOLUL Vrn Participanti rnArt. 30. – (1) Persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care devin pentru prima data asigurati obligatoriu si contribuie la sistemul public de pensii, sunt obligate sa participe la un fond de pensii. rn(2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii. rnArt. 31. – O persoana nu poate fi participant la mai multe fonduri de pensii in acelasi timp si poate avea un singur cont la fondul de pensii al carui participant este, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 38. rnArt. 32. – (1) O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta. rn(2) Este interzisa delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare. rn(3) Comisia aproba actul-cadru de aderare al fiecarui fond de pensii, precum si modificarile acestuia, daca sunt intrunite conditiile legale, in termen de 10 zile lucratoare de la momentul solicitarii. rn(4) Administratorul transmite institutiei de evidenta copii de pe actele individuale de aderare, in vederea actualizarii Registrului participantilor. rnArt. 33. – (1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 6 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta. rn(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numarul participantilor unui fond de pensii la data efectuarii repartizarii. rn(3) Institutia de evidenta notifica fiecarei persoane care nu a aderat la un fond de pensii in termenul prevazut la alin. (1) ca urmeaza a fi repartizata la un fond de pensii ales aleatoriu, in termen de 30 de zile calendaristice de la notificare. rnArt. 34. – (1) Registrul participantilor se constituie si se actualizeaza de catre institutia de evidenta. rn(2) Modificarea structurii Registrului participantilor se face pe baza unui protocol incheiat intre institutia de colectare, institutia de evidenta si Comisie. rnArt. 35. – (1) Dupa aderare sau repartizare, participantii sunt obligati sa contribuie la un fond de pensii si nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, pana la deschiderea dreptului la pensia privata. rn(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu exista obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale in sistemul public. rn(3) In situatia in care un participant inceteaza sa contribuie, acesta ramane participant cu drepturi depline la fondul de pensii. rn(4) Drepturile participantului pot fi transferate in alte tari in care acesta are domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit. rnArt. 36. – Participantul al carui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere. rnArt. 37. – De la data pensionarii de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, participantul poate obtine: rna) o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contributie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei; rnb) o pensie privata, daca activul sau personal net este suficient. rnArt. 38. – (1) In cazul decesului unui participant inainte de deschiderea dreptului la pensia privata, beneficiarilor li se deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, in care se transfera activele cuvenite fiecaruia. rn(2) Drepturile beneficiarilor prevazuti la alin. (1) sunt aceleasi cu cele ale participantilor la acel fond de pensii. rn(3) Beneficiarul are dreptul, dupa caz, la: rna) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, daca are calitatea de participant la un alt fond de pensii; rnb) plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, fara a datora penalitati, daca nu are calitatea de participant. rn(4) Plata drepturilor beneficiarului se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora. rnArt. 39. – (1) In situatia in care un participant doreste sa adere la alt fond de pensii, acesta este obligat sa ii notifice in scris administratorului fondului de pensii de la care se transfera, cu 30 de zile calendaristice inainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii, si sa ii trimita acestuia o copie de pe noul act de aderare. rn(2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii inceteaza la data la care se realizeaza transferul de disponibilitati, iar calitatea de participant la noul fond de pensii incepe la aceeasi data. rnArt. 40. – (1) Transferul de disponibilitati are loc in prima zi lucratoare dupa expirarea termenului prevazut la art. 39 alin. (1) si cuprinde activul personal net existent in contul participantului la acea data, diminuat cu penalitatea de transfer, dupa caz. rn(2) Administratorul vechiului fond de pensii informeaza noul administrator despre contributiile participantului, despre transferurile de disponibilitati efectuate in numele sau, precum si despre contributiile acestuia la fondurile de pensii al caror participant a fost anterior, existente la data informarii. rnArt. 41. – Comisia emite norme cu privire la: rna) evidenta participantilor la fondul de pensii; rnb) informarea fondului de pensii initial in ceea ce priveste transferul la alt fond de pensii, precum si transferul de disponibilitati; rnc) modelul actului-cadru de aderare si procedura de modificare a acestuia; rnd) procedura de repartizare aleatorie; rne) informarea privind repartizarea; rnf) procedura de plata si de evidenta a platii contributiilor; rng) evidenta si declaratia de plata referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului; rnh) suma necesara pentru obtinerea unei pensii private minime; rni) orice alte aspecte pe care le considera necesare. rnrnCAPITOLUL VIrn Contributia la fondul de pensii rnArt. 42. – (1) Contributia la fondul de pensii este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii. rn(2) Contributia la fondul de pensii se evidentiaza distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, in mod similar cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. rn(3) Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale. rn(4) Participantul care a fost detasat in alta tara are dreptul la continuarea platii contributiilor la fondul de pensii din Romania, pe toata durata detasarii. rn(5) In situatia continuarii platii contributiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, lucratorul detasat in Romania si angajatorul acestuia, dupa caz, vor fi exonerati de obligatia de a contribui la un fond de pensii din Romania. rnArt. 43. – (1) Baza de calcul, retinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pen