in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rominiei si ale art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2001,Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.
Articol unic. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea i anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, prevazute i anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Bucuresti, 1 martie 2001.
Nr. 278.

ANEXĂ
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea i anul 2001
a unui sprijin direct de un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat,
cu finantare de la bugetul de stat
Art. 1. – in vederea sustinerii efortului financiar al producatorilor agricoli care cultiva si exploateaza terenuri cu griu, orz, orzoaica si rapita pentru ulei, isamintate i toamna anului 2000, sfecla de zahar, sfecla furajera, griu de primavara, floarea-soarelui pentru consum si saminta, porumb boabe pentru consum si saminta, orzoaica de primavara, ovaz, culturi furajere nou-ifiintate, culturi furajere perene, sorg, soia, fasole de cimp, in si cinepa pentru fibra, cartofi, legume de cimp, plante medicinale si aromatice, isamintate sau plantate i primavara anului 2001, plante medicinale si aromatice perene, plantatii de vii din soiuri nobile i masiv, plantatii de portaltoi, pepiniere viticole, plantatii pomicole i masiv, plantatii de arbusti fructiferi, pepiniere pomicole, sere, se acorda suma de un milion lei pentru un hectar de teren cultivat astfel:
a) pentru culturile de sfecla de zahar, legume de cimp si sere acordarea sumei de un milion lei se face proportional cu suprafata isamintata sau plantata, dupa cum urmeaza:

    
    Suprafata     Valoarea (lei)

    0,5 hectare     500.000
    0,6 hectare     600.000
    1,0 hectare     1.000.000
    1,5 hectare     1.500.000
    1,6 hectare     1.600.000

Suma acordata creste proportional cu suprafata isamintata sau plantata, conform modelului prezentat mai sus, ordinul de marime luat i considerare la suprafata isamintata sau plantata fiind 1.000 m2;
b) pentru culturile de griu, orz, orzoaica si rapita pentru ulei, isamintate i toamna anului 2000, sfecla furajera, griu de primavara, floarea-soarelui pentru consum si saminta, porumb boabe pentru consum si saminta, orzoaica de primavara, ovaz, culturi furajere nou-ifiintate, culturi furajere perene, sorg, soia, fasole de cimp, cartofi, plante medicinale si aromatice nou-ifiintate si perene, in si cinepa pentru fibra, plantatii de vii din soiuri nobile i masiv, plantatii de portaltoi, pepiniere viticole, plantatii pomicole i masiv, plantatii de arbusti fructiferi, pepiniere pomicole, suma cuvenita se acorda dupa cum urmeaza:

    Suprafata     Valoarea (lei)

    1,0 hectare     1.000.000
    1,1 hectare     1.100.000

Suma acordata creste proportional cu suprafata cultivata sau plantata, conform modelului prezentat mai sus, ordinul de marime luat i considerare la suprafata isamintata sau plantata fiind 1.000 m2.
Art. 2. – Beneficiarii sprijinului de un milion lei acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat, prevazuti la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea i anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, trebuie sa respecte un minimum de verigi tehnologice specifice fiecarei culturi:
a) beneficiarii sprijinului trebuie sa faca dovada ca densitatea culturilor rasarite este de peste 250 de plante la metrul patrat la griu, orz si orzoaica, iar la rapita pentru ulei, de peste 100 de plante la metrul patrat;
b) pentru culturile de sfecla de zahar, sfecla furajera, griu de primavara, floarea-soarelui pentru consum si saminta, orzoaica de primavara, ovaz, culturi furajere nouifiintate, sorg, porumb boabe pentru consum si saminta, soia, fasole de cimp, cartofi, legume de cimp, sere, plante medicinale si aromatice, in si cinepa pentru fibra, isamintate sau plantate i primavara anului 2001, beneficiarii sprijinului trebuie sa faca dovada ca au folosit saminta certificata si material de plantat certificat, ca lucrarile mecanice de arat, pregatit patul germinativ, isamintat sau plantat, erbicidat, dupa caz, s-au executat la nivelul cerintelor agrotehnice;
c) pentru culturi furajere perene, plante medicinale si aromatice perene, plantatii de vii din soiurile nobile i masiv, plantatii de portaltoi, pepiniere viticole, plantatii pomicole i masiv, plantatii de arbusti fructiferi si pepiniere pomicole, beneficiarii sprijinului trebuie sa faca dovada ca au folosit material de plantat certificat si ca au executat lucrari de itretinere specifice.
Art. 3. – (1) Producatorii agricoli beneficiari completeaza cererile itocmite conform modelului prezentat i anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, la care anexeaza acte doveditoare din care sa reiasa cultivarea si exploatarea terenului, certificate de calitate a semintelor si a materialului saditor, pe care le prezinta primariei.
(2) Cererile se iregistreaza itr-un registru numerotat si parafat, conform modelului prezentat i anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, si primesc numere de ordine.
(3) Primarii impreuna cu consiliile locale, specialistii de la centrele agricole sau reprezentantii oficiilor de consultanta verifica realitatea datelor iscrise i cererile iregistrate conform alin. (2) si itocmesc procese-verbale de constatare si receptie conform modelelor prezentate i anexele nr. 3A si 3B la prezentele norme metodologice, prin care se atesta ca beneficiarii sprijinului acordat au ideplinit conditiile prevazute la art. 2.
(4) Sumele cuvenite, iscrise i procesele-verbale de constatare si receptie, se deconteaza prin unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni din cadrul judetului, astfel:
– pentru persoane fizice – la o singura unitate a Casei de Economii si Consemnatiuni: agentie, sucursala oraseneasca, judeteana sau de sector din localitatea i care se afla terenul sau la care este arondata;
– pentru persoanele juridice – la sucursala Casei de Economii si Consemnatiuni oraseneasca, judeteana sau de sector al municipiului Bucuresti din judetul/sectorul i care este situat terenul. in situatia i care o persoana juridica detine terenuri i mai multe judete/sectoare se va prezenta la sucursala judeteana, oraseneasca sau de sector din fiecare judet/sector.
(5) Procesele-verbale de constatare si receptie se itocmesc i doua exemplare, semnate i original, din care un exemplar va ramine la specialistul de la centrul agricol sau la reprezentantul oficiului de consultanta agricola impreuna cu cererea formulata de producatorul agricol, iar al doilea exemplar se va imina beneficiarului sprijinului acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat, care se depun la sucursalele sau agentiile Casei de Economii si Consemnatiuni pentru decontarea sumelor cuvenite.
(6) Procesele-verbale de constatare si receptie primesc numere de ordine din registrul tinut de specialistul de la centrul agricol sau de reprezentantul oficiului judetean de consultanta agricola si trebuie sa poarte viza primarilor din comune, orase si municipii de pe raza localitatii i care se afla amplasat terenul cultivat.
Art. 4. – (1) Primarii si consiliile locale, impreuna cu specialistii de la centrele agricole si oficiile de consultanta agricola judetene, i baza proceselor-verbale de constatare si receptie icheiate, itocmesc liste, conform modelelor prezentate i anexele nr. 4A si 4B la prezentele norme metodologice, cuprinzind beneficiarii prevazuti la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2001, care se afiseaza la sediul primariilor i termen de 20 de zile de la aprobarea prezentelor norme metodologice, pentru culturile ifiintate i toamna anului 2000.r
(2) in termen de 5 zile de la data afisarii la sediile primariilor a listelor cuprinzind beneficiarii acestea sunt iaintate de catre primarii spre aprobare directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.r
(3) Listele cuprinzind beneficiarii sprijinului vor fi aprobate, i termen de 5 zile de la primirea lor, de directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; listele aprobate vor fi iaintate sucursalelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale Casei de Economii si Consemnatiuni i termen de doua zile de la aprobare.r
(4) Producatorii agricoli beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din listele itocmite sau carora li s-a stabilit o suma de lei mai mica decit cea cuvenita, pot depune contestatii la sediul primariilor i termen de 10 zile de la data afisarii acestora.r
(5) Primarii impreuna cu reprezentantii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solutioneaza contestatiile i termen de 5 zile de la data depunerii acestora si vor dispune itocmirea proceselor-verbale de constatare si receptie, precum si a listelor suplimentare.r
(6) Directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, itocmesc centralizatorul listelor, conform modelului prezentat i anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, cuprinzind sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului acordat pentru fiecare hectar de teren cultivat si il iainteaza Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor i termen de 5 zile de la data aprobarii.r
(7) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pe baza centralizatorului listelor cuprinzind sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului acordat pentru fiecare hectar cultivat, iaintat de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru alimentarea conturilor acestor directii generale.r
Art. 5. – (1) Sprijinul se acorda beneficiarilor pentru culturile prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 o singura data.r
(2) in situatia i care un producator agricol a primit sumele cuvenite ca sprijin pentru culturile ifiintate i toamna anului 2000, iar acestea, din diferite cauze, sunt ilocuite cu alte culturi care se ifiinteaza i primavara anului 2001, producatorii agricoli nu mai primesc alt sprijin.r
(3) in situatia i care producatorii agricoli beneficiari ai sprijinului acordat au primit sumele cuvenite pentru culturile ifiintate i primavara anului 2001, iar acestea, din diferite cauze, au fost ilocuite cu alte culturi, producatorii agricoli nu mai primesc alt sprijin.r
Art. 6. – (1) Decontarea sumelor cuvenite beneficiarilor se face prin Casa de Economii si Consemnatiuni pe baza de comision negociat cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.r
(2) Casa de Economii si Consemnatiuni, i baza conventiei icheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, confrunta datele iscrise i procesele-verbale de constatare si receptie prezentate de beneficiarii sprijinului cu listele transmise de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si efectueaza platile catre acestia.r
(3) in cazul persoanelor fizice plata sumelor cuvenite se face pe baza actului de identitate si a procesului-verbal de constatare si receptie. in cazul i care persoanele nominalizate i anexa nr. 4A la prezentele norme metodologice si-au schimbat numele prin casatorie, divort etc. sau au decedat, plata se face de Casa de Economii si Consemnatiuni pe baza documentelor legale care dovedesc situatiile respective.r
(4) Pentru persoanele juridice decontarea sumelor cuvenite se face prin virament din contul Casei de Economii si Consemnatiuni i contul indicat de beneficiar la o alta banca sau prin transfer i contul curent deschis sau pe care urmeaza sa il deschida la sucursala Casei de Economii si Consemnatiuni la care a fost arondat.r
(5) Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni: agentiile, sucursalele judetene, orasenesti si de sector al municipiului Bucuresti: au obligatia, la prezentarea beneficiarului pentru decontarea sumelor, sa verifice concordanta dintre documentele de identificare prezentate de beneficiari si din procesul-verbal cu cele iscrise i anexele nr. 3A, 3B, 4A si 4B la prezentele norme metodologice. Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni nu raspund de datele iscrise i anexele mentionate.r
Art. 7. – intocmirea listelor cuprinzind beneficiarii sprijinului se face esalonat, dupa cum urmeaza:r
a) i termenul stabilit la art. 4 alin. (1) se afiseaza listele si sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului, care au ifiintat culturi i toamna anului 2000;r
b) i termen de 15 zile de la afisarea primelor liste se afiseaza noi liste cuprinzind beneficiarii sprijinului si sumele cuvenite acestora pentru culturile prevazute la art. 2 lit. c);r
c) pina la data de 5 iunie 2001 se vor itocmi listele cuprinzind culturile prevazute la art. 2 lit. b).r
Art. 8. – (1) Cheltuielile aferente tiparirii cererilor, proceselor-verbale de constatare si receptie si procurarii registrelor sunt efectuate de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.r
(2) Publicitatea prin mass-media privind acordarea unui sprijin direct de un milion lei producatorilor agricoli pentru fiecare hectar cultivat se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor i conditiile legii.r
Art. 9. – (1) Suma necesara pentru sprijinirea directa a producatorilor agricoli si pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 va fi cuprinsa i bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor la capitolul 67.01 „Agricultura si silvicultura”.r
(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite bugetare care vor fi isotite de situatii itocmite conform modelelor prezentate i anexele nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice.r
r
Art. 10. – (1) Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea de credite de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se alimenteaza conturile directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care, pe baza situatiei prezentate i anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, vireaza sumele i conturile sucursalelor judetene si de sector al municipiului Bucuresti ale Casei de Economii si Consemnatiuni.r
(2) Sumele aprobate beneficiarilor se repartizeaza i teritoriu de catre sucursala judeteana sau de sector al municipiului Bucuresti, numai dupa ce se puncteaza cu sumele iscrise i anexele nr. 4A si 4B la prezentele norme metodologice.r
(3) Sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni, pe baza listelor prevazute la art. 4 alin. (3) si (5) si a proceselor-verbale de constatare si receptie prezentate de beneficiarii sprijinului direct de un milion lei pentru fiecare hectar de teren cultivat, deconteaza sumele cuvenite acestora, dupa cum urmeaza: i numerar pentru persoanele fizice si prin virament, pe baza de ordin de plata emis de beneficiar itr-un cont deschis la alta banca sau prin transfer i contul curent deschis la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru persoanele juridice.r
(4) Sucursalele judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, ale Casei de Economii si Consemnatiuni vor transmite lunar directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia privind sumele decontate comparativ cu cele primite, conform urmatorului model:r
r
(5) La finele operatiunii se va efectua un punctaj final pentru sumele decontate si, separat, pentru comisionul achitat Casei de Economii si Consemnatiuni, aplicat la suma efectiv decontata, la nivelul fiecarei sucursale judetene/de sector al municipiului Bucuresti si directii generale pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.r
Art. 11. – Sumele neutilizate ca urmare a neefectuarii platilor catre beneficiarii sprijinului potrivit art. 10 alin. (2), inclusiv comisionul aferent, vor fi virate de sucursalele judetene/de sector al municipiului Bucuresti ale Casei de Economii si Consemnatiuni i contul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara, i termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea punctajului final prevazut la art. 10 alin. (5).r
Art. 12. – Casa de Economii si Consemnatiuni raspunde de efectuarea decontarilor numai de la data creditarii conturilor sucursalelor sale judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, si numai i conditiile i care totalul sumei icasate se regaseste defalcat i analitic pe listele prezentate i anexele nr. 4A si 4B la prezentele norme metodologice, primite de la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.nda,cor
Art. 13. – (1) Sucursalele judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni vor transmite spre verificare directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pina la data de 14 septembrie 2001, decontul justificativ privind utilizarea sumelor acordate din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001, potrivit modelului prezentat i anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.r
(2) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara, dupa verificarea deconturilor justificative prezinta Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor decontul justificativ privind decontarea sumelor acordate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001, potrivit modelului prezentat i anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, i baza caruia Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor retrage creditele neutilizate.r
Art. 14. – (1) Beneficiarii sprijinului acordat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2001 pentru suprafete cultivate de peste 200 hectare pot opta pentru achizitionarea de tractoare si utilaje agricole din productia interna.r
(2) Casa de Economii si Consemnatiuni va vira sumele evidentiate i procesele-verbale de constatare si receptie furnizorilor de tractoare si utilaje agricole, i functie de optiunea beneficiarului sprijinului.r
(3) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor transmite lista cuprinzind beneficiarii sprijinului care opteaza pentru achizitionarea de tractoare si utilaje agricole din productia interna Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si sucursalelor judetene ale Casei de Economii si Consemnatiuni, conform modelului prezentat i anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.r
Art. 15. – (1) instrainarea, deteriorarea si pierderea registrului de iregistrare a cererilor si/sau a proceselor-verbale de receptie si constatare sau a listelor cuprinzind beneficiarii sprijinului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei.r
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite i acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, precum si de alte organe abilitate potrivit legii.r
(3) in cazul persoanelor fizice si juridice care au dobindit sume necuvenite, acestea sunt obligate la restituirea lor, impreuna cu penalitatile calculate la nivelul celor care se percep pentru sumele datorate bugetului de stat, cu plata unei majorari calculate procentual, i functie de suma si de perioada i care au folosit-o i mod necuvenit, conform legii.