Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire a registrului general de evidenta a salariatilor, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu intocmirea acestuia.
Art. 2. – (1) Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit Codului muncii, numai prin incheierea unui contract individual de munca in temeiul caruia persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
(2) Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru.
Art. 3. – In termen de 10 zile lucratoare de la data inceperii activitatii, angajatorul are obligatia de a inregistra registrul la inspectoratul de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz.
Art. 4. – (1) Registrul se intocmeste in regim tipizat, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si devine document oficial de la data inregistrarii.
(2) Prima pagina a registrului cuprinde elementele de identificare a angajatorului, numarul de inregistrare la inspectoratul teritorial de munca, precum si numarul de file ale registrului, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(3) Registrul se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.
(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munca, registrul se intocmeste si in format electronic.
(5) Evidenta registrelor la inspectoratul teritorial de munca se face intr-un registru special, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
(6) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. – (1) Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.
(2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimata in ore/zi, ocupatia (functia si/sau meseria), salariul de baza prevazut la data incheierii contractului, data si temeiul legal in baza caruia inceteaza contractul.
(3) Inscrierile prevazute la alin. (2) se efectueaza la data incheierii, modificarii sau suspendarii contractului individual de munca, precum si la data emiterii actului privind incetarea contractului individual de munca.
(4) Corectarea erorilor materiale din cuprinsul registrului se face prin bararea datelor inscrise eronat, astfel incat sa se poata citi vechea inregistrare, inscriindu-se dedesubt in culoare rosie datele exacte. In cazul in care inscrierea nu se poate face dedesubt, se bareaza intregul rand si se face trimitere la noul rand care contine datele exacte.
Art. 6. – Registrul se pastreaza la sediul sau domiciliul angajatorului.
Art. 7. – (1) Registrul se pune la dispozitie inspectorului de munca sau altor autoritati publice, la solicitarea acestora, in conditiile legii.
(2) Inspectorul de munca are dreptul de a retine registrul pentru o perioada de maximum 10 zile lucratoare in vederea verificarii completarii corecte a acestuia, in concordanta cu documentele existente in dosarul personal al salariatului.
(3) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: actele necesare angajarii, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarilor din registru.
(4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat sa ii elibereze o copie a dosarului personal, precum si a filei din registru care cuprinde inscrieri referitoare la acel salariat.
Art. 8. – Registrul se depune, in termen de 15 zile lucratoare de la incetarea activitatii angajatorului, la inspectoratul teritorial de munca la care a fost inregistrat, completat cu toate inregistrarile la zi.
Art. 9. – (1) Inspectoratul teritorial de munca poate aproba, la cererea motivata a angajatorului, inregistrarea unui nou registru numai in urmatoarele situatii:
a) registrul existent este completat in intregime;
b) registrul a fost pierdut sau distrus;
c) registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face.
(2) Cererea se depune in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii situatiilor prevazute la alin. (1).
(3) In cazul in care registrul a fost deteriorat, datele cuprinse in acesta se copiaza in noul registru in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii noului registru. Registrul deteriorat se depune la inspectoratul teritorial de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data completarii noului registru.
(4) In situatia in care registrul a fost pierdut, distrus sau datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are obligatia de a reface inscrierile, in termen de 10 zile lucratoare, pe baza documentelor existente la dosarul personal.
Art. 10. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca;
b) neinfiintarea registrului si/sau neinregistrarea acestuia la inspectoratul teritorial de munca in termenele prevazute de prezenta hotarare;
c) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul, precum si dosarul personal al salariatilor;
d) necompletarea registrului in conformitate cu prevederile art. 5;
e) neindeplinirea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 9;
f) nedepunerea registrului la inspectoratul teritorial de munca unde a fost inregistrat, in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
(4) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 11. – Angajatorii au obligatia de a achita inspectoratelor teritoriale de munca comisionul de 0,25%, respectiv de 0,75% din fondul lunar de salarii, datorat in baza art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data finalizarii operatiunilor de eliberare a carnetelor de munca.
Art. 12. – (1) Angajatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi desfasoara activitatea au obligatia infiintarii registrului in termen de 60 de zile calendaristice.
(2) Registrul infiintat potrivit alin. (1) se completeaza pana la 31 decembrie 2003.
Art. 13. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanele care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile de munca si protectie sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 17 noiembrie 1999.