Art. 1. – Prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul Romaniei” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Lege, a fost instituita bursa speciala „Guvernul Romaniei” pentru formarea managerilor care se angajeaza sa desfasoare activitati de raspundere in cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori in cadrul structurilor sau organismelor internationale, in calitate de reprezentant al statului roman. Bursa se acorda incepand cu anul universitar 2005-2006. Art. 2. – Potrivit art. 2 din Lege, bursa speciala „Guvernul Romaniei”, denumita in continuare bursa, se acorda tinerilor, denumiti in continuare beneficiari, care se califica in urma unui concurs national conform Legii si care sunt acceptati la studii de universitati de prestigiu, acreditate sau recunoscute in statele Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, in Statele Unite ale Americii sau in alte state relevante din perspectiva participarii Romaniei in structurile europene si euro-atlantice. Art. 3. – Potrivit art. 5 din Lege, bursa se acorda unei persoane o singura data in viata si numai pentru efectuarea uneia dintre urmatoarele forme de studiu: a) studii universitare, pe perioada minima necesara absolvirii si obtinerii diplomei, conform institutiei de invatamant, dar nu mai mult de 5 ani; b) studii pe perioada minima necesara finalizarii cursurilor de masterat, conform institutiei de invatamant, dar nu mai mult de 2 ani; c) studii de doctorat, pe o perioada care nu poate depasi 4 ani. Art. 4. – Domeniile si specializarile pentru care se acorda bursele sunt cele prevazute in anexa la Lege. Art. 5. – (1) Beneficiarilor li se acorda burse in valuta, pe tip de studii si in cuantum dupa cum urmeaza: a) studii universitare, in limita maxima a sumei de 30.000 euro/an de studiu; b) studii de masterat, in limita maxima a sumei de 35.000 euro/an de studiu; c) studii de doctorat, in limita maxima a sumei de 20.000 euro/an de studiu. (2) Limitele maxime prevazute la alin. (1) sunt aceleasi pe tari si institutii de invatamant. (3) Din sumele acordate beneficiarilor prin bursa se suporta pe parcursul unui an universitar, pana la finalizarea studiilor, cheltuielile aferente stagiilor de studii in strainatate – taxe de studii, cazare, masa, asigurare de sanatate si un transport international anual cu avionul dus-intors, la clasa economic. (4) Limita maxima pentru cheltuielile cumulate de cazare, masa si asigurare de sanatate in strainatate, acoperite de bursa, este de 1.000 de euro pe luna, cu un maxim anual de 10.000 de euro. In cazul in care cheltuielile depasesc limita maxima, acestea vor fi suportate de catre beneficiarul bursei din surse proprii. Art. 6. – (1) Procedura de acordare a burselor se desfasoara in doua etape: a) concursul national; b) procesul de contractare si finalizare a acordarii efective a bursei. (2) Trecerea la etapa a doua se efectueaza numai pentru candidatii calificati in urma primei etape si care au primit acceptul de la o universitate de prestigiu din strainatate, aprobata conform art. 20 alin. (2). Art. 7. – Beneficiarii bursei au obligatia de a mentine pe toata durata studiilor un nivel minim de performanta echivalent calificativului „Bine” si de a-si desfasura activitatea, ulterior absolvirii studiilor, in sectorul public o perioada minima obligatorie, dupa cum urmeaza: a) 5 ani – daca au beneficiat de bursa pe o perioada efectiva a studiilor mai mare de 27 de luni, reprezentand echivalentul a 3 ani de scolarizare, sau daca suma totala primita ca bursa a depasit echivalentul a 60.000 de euro; b) 4 ani – in cazurile care nu se incadreaza la lit. a), dar in care au beneficiat de bursa pe o perioada efectiva a studiilor mai mare de 18 luni, reprezentand echivalentul a 2 ani de scolarizare; c) 3 ani – in celelalte situatii. CAPITOLUL II Cadrul institutional Art. 8. – (1) Comisia pentru bursa speciala „Guvernul Romaniei”, redenumita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 Comisia pentru managerii publici, denumita in continuare Comisia, este formata din presedinte si membri, numiti prin decizie a primului-ministru. (2) Presedintele Comisiei este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit fara o limita maxima a numarului de mandate. (3) Membrii Comisiei sunt in numar de cel mult 15 persoane fizice, vorbitori de limba romana, desemnati dupa cum urmeaza: a) secretarul general din cadrul urmatoarelor ministere si institutii: Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala a Functionarilor Publici; b) un consilier al primului-ministru; c) un reprezentant al partenerilor de dialog social din domeniul functionarilor publici, nominalizat de catre Uniunea Sindicatelor Functionarilor Publici; d) un reprezentant nominalizat de catre Asociatia Romana a Bancilor din randul conducerii bancilor membre; e) un reprezentant nominalizat de catre Academia Romana din randul membrilor sai; f) un reprezentant nominalizat de catre Consiliul National al Rectorilor din randul membrilor sai; g) un om de afaceri reprezentativ, nominalizat de catre Alianta Confederatiilor Patronale din Romania; h) un reprezentant al tinerilor oameni de afaceri, nominalizat de o organizatie reprezentativa, desemnata de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret; i) un reprezentant al mass-media; j) un reprezentant al partenerului de implementare, prevazut la art. 8 alin. (1) din Lege. (4) Poate participa la lucrarile Comisiei un observator din partea Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, in cazul in care doreste sa il desemneze. (5) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, prin decizie a primului-ministru se stabilesc componenta nominala a membrilor Comisiei si presedintele. (6) Daca nominalizarile nu sunt transmise in termenul stabilit, Comisia poate sa se constituie si sa isi desfasoare activitatea cu minimum 12 membri, inclusiv presedintele, urmand ca restul membrilor sa fie adaugati componentei Comisiei pe masura nominalizarii acestora. (7) Componenta nominala a membrilor Comisiei poate fi reactualizata prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Comisiei, in urma revocarii membrilor datorita: cererii de retragere a unui membru, in cazul conflictului de interese, pierderii functiei in virtutea carora au fost nominalizati sau retragerii sprijinului institutiilor care i-au nominalizat. Art. 9. – (1) Comisia indeplineste urmatoarele atributii principale: a) organizeaza concursul national, inclusiv etapa de finalizare a acordarii efective a bursei si de contractare, si indeplineste atributiile aferente desfasurarii acestuia; b) stabileste lista candidatilor calificati, a celor aflati pe lista de asteptare si a celor respinsi; c) solutioneaza contestatiile formulate de candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la concursul national, pe baza unei noi evaluari; d) decide cu privire la repartizarea absolventilor studiilor efectuate in cadrul bursei; e) coordoneaza programele suplimentare de training, orientare, informare etc. din cadrul programului bursei. (2) Comisia indeplineste orice alte atributii ce ii revin potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. (3) Comisia indeplineste si atributiile ce ii revin potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public. Art. 10. – Pentru exercitarea atributiilor ce ii revin, Comisia isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare, care se adopta in plenul sedintei Comisiei, prin votul majoritatii simple a membrilor prezenti. sedintele Comisiei se tin in prezenta majoritatii membrilor sai. rArt. 11. – (1) Potrivit art. 3 alin. (4) din Lege, secretariatul Comisiei se asigura de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. rn(2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, ministrul educatiei si cercetarii va desemna prin ordin persoanele din cadrul ministerului care vor asigura activitatea de secretariat a Comisiei. rn(3) Activitatea de secretariat a Comisiei consta in primirea si inregistrarea dosarelor candidatilor si transmiterea integrala a acestora catre unitatea de implementare, in termenul aprobat de Comisie, conform calendarului concursului national. rnArt. 12. – (1) Potrivit art. 8 alin. (1) din Lege, pentru realizarea operatiunilor aferente bursei, Ministerul Educatiei si Cercetarii colaboreaza cu un partener de implementare. rn(2) Partenerul de implementare poate fi o institutie bancara internationala, selectata de Ministerul Educatiei si Cercetarii in conditiile legii, sau o organizatie internationala interguvernamentala, potrivit unui acord incheiat cu Romania sau cu autoritatile romane competente. rnArt. 13. – (1) In vederea derularii operatiunilor aferente bursei, Ministerul Educatiei si Cercetarii incheie cu partenerul de implementare un contract sau acord pentru stabilirea responsabilitatilor ce revin fiecareia dintre parti. rn(2) Prin contract sau acord se vor stabili in mod obligatoriu responsabilitatile expres delegate partenerului de implementare prin Lege, si anume: rna) sarcina privind incheierea contractelor cu beneficiarii; rnb) operatiunile de incasari si plati aferente derularii bursei; rnc) urmarirea ducerii la indeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv in privinta mentinerii calificativelor universitare minime prevazute si a efectuarii, ulterior definitivarii studiilor, activitatii in cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat si structurilor sau organismelor internationale. rn(3) Prin contract sau acord se va stabili, de asemenea, o unitate de implementare a proiectului, in structura partenerului de implementare, cu responsabilitati privind aparatul de lucru al Comisiei si sprijin administrativ pentru programul de burse „Guvernul Romaniei”, dupa cum urmeaza: rna) efectuarea actelor procedurale si respectarea procedurii stabilite privind organizarea si desfasurarea sedintelor si adoptarea hotararilor Comisiei; rnb) pregatirea sedintelor Comisiei: intocmirea ordinii de zi a sedintei, pregatirea documentelor, convocarea membrilor Comisiei si comunicarea ordinii de zi si a materialelor de sedinta, pregatirea locatiei de desfasurare a sedintei; rnc) intocmirea procesului-verbal al fiecarei sedinte in registrul Comisiei, care se pastreaza si se arhiveaza in conformitate cu reglementarile in vigoare; rnd) redactarea hotararilor Comisiei; rne) arhivarea hotararilor Comisiei, precum si a celorlalte documente care au stat la baza fundamentarii acestor hotarari; rnf) asigurarea aducerii la cunostinta publica a documentelor si hotararilor Comisiei in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice; rng) primirea si inregistrarea dosarelor candidatilor si transmiterea catre acestia a confirmarii de primire a documentatiilor complete; rnh) sprijinirea organizarii si desfasurarii concursului national; rni) solicitarea de propuneri pentru un numar suficient de evaluatori; rnj) pregatirea listei de evaluatori pentru a fi propusi Comisiei si crearea corpului de evaluatori in conformitate cu decizia acesteia; rnk) pregatirea si repartizarea dosarelor de candidatura in vederea evaluarii si reevaluarii; rnl) pregatirea comunicarii rezultatelor obtinute in diversele faze ale procedurii de acordare a bursei si de repartizare a absolventilor; rnm) propunerea listei universitatilor la care candidatii se pot inscrie, in vederea deciziei Comisiei; rnn) primirea si inregistrarea contestatiilor depuse de candidati; rno) desfasurarea procedurii de contractare; rnp) organizarea si monitorizarea oricarei activitati suplimentare stabilite de Comisie; rnq) solicitarea, in numele Comisiei, a posturilor vacante din institutiile si structurile in care beneficiarii urmeaza sa desfasoare activitate ulterior absolvirii studiilor si centralizarea acestora; rnr) solicitarea si centralizarea optiunilor beneficiarilor pentru posturile vacante, precum si pentru posturile identificate de catre acestia; rns) formularea de propuneri pentru repartizarea beneficiarilor pe baza rezultatelor obtinute; rnt) urmarirea traseului de cariera al beneficiarilor; rnu) mentinerea si actualizarea paginii web a programului bursei; rnv) comunicarea raspunsurilor la intrebarile publicului cu privire la programul bursei; rnw) mentinerea contactului permanent cu beneficiarii si cu absolventii programului bursei; rnx) estimarea necesitatilor financiare ale programului bursei si intocmirea rapoartelor financiare de executie a programului; rny) urmarirea rezultatelor programului bursei si intocmirea de statistici si rapoarte periodice; rnz) atributii ale aparatului de lucru al Comisiei, decurgand din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2004. rnrnCAPITOLUL IIIrn Organizarea si desfasurarea concursului national rnrnArt. 14. – (1) Potrivit art. 4 alin. (1) din Lege, prin concursul national se evalueaza capacitatea de performanta academica a candidatilor, precum si optiunea acestora de a-si desfasura activitatea in sectorul public. rn(2) Concursul national se organizeaza de catre Comisie, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al partenerului de implementare. rn(3) Comisia adopta regulamentele si metodologiile de organizare si desfasurare a concursului national si a etapei de finalizare a acordarii efective a burselor si de contractare. rnArt. 15. – In vederea organizarii concursului national, Comisia stabileste si aduce la cunostinta publica, impreuna cu secretariatul si cu partenerul de implementare, urmatoarele: rna) continutul dosarului care va fi depus de candidati; rnb) calendarul de organizare si desfasurare a concursului national; rnc) locatia de depunere a dosarului; rnd) orice alte informatii care sunt necesare candidatilor. rnArt. 16. – (1) In vederea participarii la concursul national, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii: rna) sa aiba cetatenia romana; rnb) sa aiba varsta de cel mult 35 de ani la data stabilita ca termen de depunere a dosarului; rnc) sa exprime in scris angajamentul ferm de a desfasura, ulterior absolvirii studiilor efectuate in cadrul bursei, activitate in cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori in cadrul structurilor sau organismelor internationale, in calitate de reprezentant al statului roman, in conditiile stabilite prin Lege si prin prezentele norme metodologice; rnd) in cazul in care opteaza pentru obtinerea unei burse pentru studii universitare, sa fie elev in clasa a XII-a la un liceu acreditat si sa prezinte documente care sa ateste promovarea bacalaureatului pana la data efectuarii primei plati a bursei sau sa fie absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat; rne) in cazul in care opteaza pentru obtinerea unei burse pentru studii de masterat sau doctorat, sa fie absolvent de studii universitare cu durata corespunzatoare conform legii; rnf) in cazul in care opteaza pentru obtinerea unei burse pentru studii de doctorat, sa fie deja acceptat la studii in cadrul unei institutii de invatamant superior de prestigiu din strainatate, in cadrul domeniilor de studiu prevazute in anexa la Lege. rn(2) Pot participa la concursul national si candidatii care au fost deja acceptati sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior de prestigiu din strainatate, in cadrul domeniilor de studiu prevazute in anexa la Lege. rnArt. 17. – (1) Continutul dosarului de inscriere la concurs se aproba de catre Comisie, pentru fiecare tip de studii, si contine in principal urmatoarele documente: rna) datele de identificare a candidatului; rnb) curriculum vitae; rnc) foaie matricola pentru studiile liceale, universitare si/sau postuniversitare, dupa caz; rnd) rezultatele obtinute la testele standardizate, solicitate de catre institutiile de invatamant pentru care candidatul solicita bursa; rne) recomandari, conform cerintelor Comisiei; rnf) eseuri pe temele stabilite de Comisie; rng) tipul studiilor si domeniul pentru care se solicita bursa; rnh) lista cu maximum 15 universitati de prestigiu la care candidatul doreste sa candideze in vederea acceptarii, precum si termenele in care acestea fac cunoscute rezultatele concursurilor proprii de acceptare la studii; rni) cuantumul maxim al sumelor anuale solicitate prin bursa; rnj) dovezile de acceptare la studii, in cazul in care candidatul a fost deja acceptat sau urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior de prestigiu din strainatate, in cadrul domeniilor de studiu prevazute in anexa la Lege. rn(2) Dosarul va contine orice alte documente stabilite de Comisie. rn(3) Formularele necesare intocmirii dosarului vor fi puse la dispozitie candidatilor in format electronic, pe pagina de Internet a Programului Bursa speciala „Guvernul Romaniei”, si pe suport hartie la sediul partenerului de implementare. rn(4) Documentele care intra in compunerea dosarului se completeaza in limbile romana si engleza si se depun, in numarul de exemplare stabilit, la secretariatul Comisiei. rnArt. 18. – (1) Concursul national se desfasoara sub forma de evaluare de dosare si, daca este cazul, de interviu. rn(2) Criteriile generale de evaluare a candidatilor sunt urmatoarele: rna) capacitatea de performanta academica si profesionala; rnb) capacitatea de a desfasura activitate de performanta in sectorul public, de lucru in echipa si de conducere; rnc) aprecierea Comisiei privind institutiile de invatamant pentru care candidatul solicita bursa. rn(3) Baremul detaliat de evaluare si ponderile de punctaj se stabilesc de catre Comisie pentru fiecare tip de studii. rnArt. 19. – (1) In vederea evaluarii dosarului de candidatura si desfasurarii interviului, Comisia selecteaza evaluatori, care pot fi profesori universitari, membri ai Academiei Romane, personalitati publice, experti romani sau internationali in domeniile de specializare pentru care se acorda bursa. rn(2) Evaluarea dosarelor se face independent de catre cel putin 2 evaluatori. In situatiile in care exista diferente semnificative intre notarile evaluatorilor, dosarele in cauza vor face obiectul unei reevaluari de catre alti evaluatori, conform procedurilor stabilite de Comisie. rn(3) Prin decizia Comisiei se pot organiza interviuri dupa evaluarea dosarelor de candidatura. Interviurile se efectueaza de catre evaluatori, conform baremului aprobat. rnArt. 20. – (1) Conform criteriilor si procedurii mentionate la art. 17 si 18, pe baza fondurilor alocate, Comisia decide incadrarea candidatilor la Concursul national in 3 categorii: rna) candidati calificati la data selectiei; rnb) candidati pe lista de asteptare pentru acordarea bursei, pe baza disponibilitatii fondurilor; rnc) candidati respinsi. rn(2) Din listele de universitati propuse de candidati Comisia aproba universitatile la care acestia pot beneficia de bursa, in conditiile acceptarii la studii si ale disponibilitatii fondurilor. Universitatile pentru care Comisia aproba posibilitatea desfasurarii studiilor sunt comunicate individual candidatilor incadrati in categoriile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), incepand cu data publicarii rezultatelor. rn(3) Listele de incadrare pe categorii a candidatilor se actualizeaza periodic in functie de desfasurarea etapei de contractare si finalizare a acordarii efective a bursei, conform prevederilor cuprinse in cap. IV. rnArt. 21. – (1) Candidatii pot depune contestatii privind rezultatul concursului national, in termen de 72 de ore de la data aducerii la cunostinta publica a rezultatelor. rn(2) Comisia solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile de la data implinirii termenului stabilit pentru depunerea acestora. rnrnCAPITOLUL IVrn Contractarea si finalizarea acordarii efective a bursei rnrnArt. 22. – (1) Procesul de contractare si finalizare a acordarii efective a bursei este desfasurat de catre partenerul de implementare sub monitorizarea Comisiei. rn(2) Contractarea si finalizarea acordarii efective a bursei se fac pe baza cererii depuse la sediul partenerului de implementare de catre candidatii calificati in concursul national al anului respectiv. Continutul cererii se stabileste de catre Comisie si contine cel putin urmatoarele documente: rna) acceptul emis de catre o universitate aprobata de Comisie, valabil pentru anul curent, in copie legalizata; rnb) actul emis de universitate, in care sunt specificate conditiile financiare de acceptare, in copie legalizata; rnc) sumele anuale solicitate pentru a fi acoperite din bursa, cu incadrarea in sumele maxime solicitate in dosarul de candidatura, incluzand precizarea si estimarea categoriilor de cheltuieli conform art. 5; rnd) contributia financiara proprie si modul de sustinere a acesteia; rne) tipul studiilor si domeniul pentru care se solicita bursa; rnf) copie a actului de identitate al candidatului; rng) acte doveditoare privind venitul lunar net al garantilor propusi. rn(3) In cazul primirii acceptului de la o universitate de prestigiu din strainatate, alta decat cele propuse initial de catre candidatul calificat, partenerul de implementare poate verifica daca aceasta universitate este aprobata de Comisie si poate trece la contractare pe baza cererii, cu conditia respectarii sumelor maxime solicitate in dosarul de candidatura. rnArt. 23. – (1) Pe baza cererii prevazute la art. 22, partenerul de implementare incheie contractul de acordare a bursei. rn(2) Modelul-cadru al contractului este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice. rn(3) Contractul se incheie in 7 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre partile implicate in derularea sa: beneficiar, garanti, partener de implementare, Comisie si Ministerul Educatiei si Cercetarii. rnArt. 24. – (1) Contractarea se efectueaza in ordinea in care candidatii calificati prezinta toate documentele necesare, pana la epuizarea fondurilor alocate pentru anul universitar respectiv. rn(2) In momentul acceptarii de catre o universitate aprobata de Comisie, candidatii sunt obligati sa accepte sau sa decline bursa in termen de 10 zile de la primirea acceptului. rn(3) Candidatii calificati si cei de pe lista de asteptare sunt obligati sa prezinte situatia actualizata a raspunsurilor pozitive sau negative primite de la universitatile din strainatate, la un numar de 3 termene intermediare stabilite de catre Comisie. Candidatii care nu isi actualizeaza raspunsurile sau care depasesc ultimul termen de raspuns al universitatilor propuse sunt considerati in imposibilitate de a participa la etapa a doua. rn(4) In functie de fondurile disponibile in cursul procesului de contractare si pe masura primirii raspunsurilor de catre candidati, Comisia aproba progresiv calificarea, precum si posibilitatea trecerii la etapa a doua pentru candidatii inscrisi pe lista de asteptare. rn(5) Acei candidati calificati in urma concursului national, dar care nu au finalizat cu succes etapa a doua de contractare si finalizare a acordarii efective a bursei, beneficiaza automat, numai pentru anul universitar urmator, de calificare pentru acelasi tip de studii si in aceleasi conditii. Calificarea se obtine prin transmiterea unei cereri scrise catre Comisie, in termenul stabilit pentru depunerea dosarului de candidatura la concursul national, incluzand actele necesare si lista de universitati de prestigiu din strainatate la care va candida pentru acceptare la studii. rnArt. 25. – (1) In termen de 10 zile de la data finalizarii acordarii burselor, Comisia face publica lista finala a beneficiarilor bursei si o prezinta ministrului educatiei si cercetarii. rn(2) Lista prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. rn(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe comunica oficiilor consulare si reprezentantelor diplomatice ale Romaniei din strainatate, precum si universitatilor straine acceptante atat lista nominala a beneficiarilor bursei, cat si conditiile de acordare a acesteia. rnrnCAPITOLUL Vrn Conditii financiare si decontarea cheltuielilor rnrnArt. 26. – (1) In vederea decontarii sumelor alocate prin bursa, la inceputul fiecarei perioade a anului universitar, respectiv trimestru sau semestru, beneficiarii au obligatia de a prezenta partenerului de implementare facturile pro forma. rn(2) Pe baza documentelor prevazute la alin. (1), partenerul de implementare vireaza sumele direct catre institutia de invatamant superior emitenta a facturii, catre prestatorul de servicii sau catre beneficiar, dupa caz. rn(3) In termen de 20 de zile de la primirea fondurilor, beneficiarul are obligatia de a transmite partenerului de implementare documentele finale, in original, in vederea decontarii sumelor avansate. rn(4) In vederea stabilirii necesitatilor bugetare pentru anul urmator, pana la sfarsitul lunii aprilie a fiecarui an, beneficiarul are obligatia de a prezenta partenerului de implementare factura pro forma emisa de institutia de invatamant pentru anul scolar urmator, precum si o estimare a sumelor necesare pentru perioada septembrie a anului in curs – decembrie a anului urmator. rnArt. 27. – (1) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2005 vor fi cuprinse fonduri reprezentand echivalentul in lei al sumei de 850.000 de euro pentru acordarea de noi burse si pentru acoperirea celorlalte cheltuieli si comisioane aferente derularii operatiunilor bursei. rn(2) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2006 vor fi cuprinse fonduri reprezentand echivalentul in lei al sumei de 1.850.000 de euro pentru continuarea burselor acordate in anul 2005, acordarea de noi burse si pentru acoperirea celorlalte cheltuieli si comisioane aferente derularii operatiunilor bursei. rnArt. 28. – Incepand cu anul 2007, in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii vor fi cuprinse fondurile aferente programului bursei, conform urmatoarei metodologii: rna) echivalentul in lei a cel putin 1.000.000 de euro va fi alocat pentru burse noi pentru urmatorul an universitar; rnb) suma prevazuta la lit. a) se repartizeaza intre cei doi ani bugetari ce constituie anul universitar, conform graficului de repartizare a cheltuielilor furnizat de unitatea de implementare; rnc) suma finala ce va fi inclusa in bugetul anului respectiv al Ministerului Educatiei si Cercetarii reprezinta totalul dintre suma necesara pentru continuarea finantarii burselor aflate in derulare si cuantumul pentru anul respectiv al sumei pentru burse noi, conform lit. a) si b), la care se adauga o suma destinata costurilor de administrare a programului bursei in cuantum cuprins intre 10 si 20% din acest total, la propunerea Comisiei. rnArt. 29. – (1) Sumele alocate burselor se impart orientativ, dupa cum urmeaza: rna) 40% pentru studii universitare; rnb) 50% pentru studii de masterat; rnc) 10% pentru studii de doctorat. rn(2) Repartizarile procentuale prevazute la alin. (1) pot fi redimensionate de la o forma de studii la alta, in functie de disponibilitatile realizate in cursul etapei de contractare. rnArt. 30. – Potrivit art. 7 din Lege, schimbarea specializarilor, a categoriilor de cheltuieli, a fondurilor alocate fata de metodologia prevazuta sau a cuantumului diferentiat al burselor se efectueaza prin hotarare a Guvernului, cu cel putin un an calendaristic inaintea inceperii anului universitar pentru care se acorda bursele si numai in limitele domeniilor sau specializarilor prevazute in anexa la Lege. rnArt. 31. – (1) Din sumele alocate se finanteaza, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Lege, cheltuielile aferente: rna) cuantumului burselor; rnb) tuturor operatiunilor necesare derularii programului bursei, inclusiv operationalizarii unitatii de implementare a proiectului; rnc) evaluarii, in limita maxima a echivalentului in lei a 10 euro/lucrare pentru specialistii romani si in limita maxima a echivalentului in lei a 30 euro/lucrare pentru specialistii din strainatate, plus cheltuieli de transport intern si international de la locul de munca la Bucuresti, precum si cazarea in Bucuresti, conform legislatiei in vigoare; rnd) dezvoltarii si intretinerii comunitatii virtuale, site-ului web si bazei de date a programului bursei; rne) programelor de orientare, pregatire, integrare, informare interna si asociatiei beneficiarilor programului; rnf) realizarii actiunilor de promovare si publicitate a programului de burse; rng) procedurii de recuperare a sumelor stabilite ca urmare a nerespectarii de catre beneficiarii bursei a obligatiilor asumate prin contract si nerespectate; rnh) taxelor si comisioanelor bancare. rn(2) Repartizarea sumelor potrivit alin. (1) se face prin contractul sau acordul semnat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si partenerul de implementare si actele aditionale, avandu-se in vedere si propunerile Comisiei. rn(3) Pe baza conditiilor stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii si partenerul de implementare, sumele se transfera partenerului de implementare, in conditiile legii. rnArt. 32. – (1) In vederea valorificarii studiilor efectuate in strainatate pentru integrare si specializare, la revenirea in tara absolventii care au beneficiat de bursa vor urma un program intensiv suplimentar de pregatire si integrare in domeniul administratiei publice din Romania, cu durata cumulata de 2-3 luni, organizat de catre Institutul National de Administratie sau de alte institutii de formare continua, din cuantumul de fonduri administrative prevazute in bugetul programului de burse. rn(2) Din fondurile administrative prevazute in bugetul programului de burse, Comisia, cu sprijinul partenerului de implementare, poate organiza programe suplimentare de orientare, pregatire, integrare, seminarii, reuniuni, informare si comunicare interna si a asociatiei beneficiarilor programului. rnArt. 33. – (1) In cazul nerespectarii de catre beneficiar a obligatiilor contractuale, acesta va plati penalitati pentru suma totala restanta, conform contractului-cadru. rn(2) Prin suma totala restanta se intelege suma acordata prin bursa, inclusiv penalitatile calculate, care nu a fost rambursata conform conditiilor contractului-cadru. Suma totala restanta se calculeaza in euro si se actualizeaza in lei, conform cursului de schimb valutar leu-euro, in fiecare an. rn(3) Penalitatile se calculeaza in euro, dupa cum urmeaza: rna) 15% pe an, in cazul in care beneficiarul nu revine in tara; rnb) 10% pe an, in cazul nefinalizarii studiilor sau in cazul in care beneficiarul nu a mentinut minimul de performanta stabilit; rnc) 5% pe an, in cazul in care beneficiarul nu desfasoara activitate in cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori in cadrul structurilor sau organismelor internationale, in calitate de reprezentant al statului roman, pe perioada stabilita. rn(4) Conform prevederilor Legii, sumele restante se recupereaza de catre partenerul de implementare si se vireaza Ministerului Educatiei si Cercetarii in vederea restituirii catre bugetul de stat. rn(continuare in numarul viitor)rnCAPITOLUL VIrn Procedura de repartizare rnrnArt. 34. – (1) In vederea repartizarii absolventilor bursei, posturile de conducere si de raspundere vacante, existente in cadrul urmatoarelor structuri, se solicita, in conditiile art. 13 alin. (3) din Lege, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv de catre Ministerul Afacerilor Externe, se centralizeaza si se transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru a fi puse la dispozitie Comisiei: rna) ministere si institutii care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora; rnb) autoritati ale administratiei publice locale sau institutii publice care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora; rnc) serviciile Camerei Deputatilor si ale Senatului, institutiile publice care functioneaza sub controlul Parlamentului; rnd) Administratia Prezidentiala; rne) Aparatul de lucru al Guvernului si institutiile publice care functioneaza in subordinea directa a Executivului; rnf) regii autonome de interes national; rng) agenti economici cu capital majoritar de stat; rnh) structuri sau organisme internationale in care statul roman isi desemneaza reprezentantii. rn(2) Prin posturi de raspundere se intelege, in contextul prezentelor norme metodologice, posturi de consilier la cabinetul demnitarului sau de responsabil