In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) si ale art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata si modificata prin Legea nr. 28/2001,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. – Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Ministerului de Interne, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Anexa

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune,
aflate in administrarea Ministerului de Interne
Art. 1. – Bunurile aflate in administrarea Ministerului de Interne, scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare, pot fi valorificate in starea fizica in care se afla sau ca materiale si piese rezultate in urma demolarii ori dezmembrarii lor, prin licitatie publica deschisa cu strigare.
Art. 2. – In sensul prezentului regulament, prin bunuri se intelege produse, echipamente si alte obiecte fizice de orice fel si cu orice fel de descriere, cu exceptia cladirilor, terenurilor si a animalelor de serviciu.
Art. 3. – (1) Pentru bunurile scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare si care urmeaza sa fie valorificate se interzice efectuarea oricaror lucrari (cu exceptia celor de dezmembrare) care necesita consum de manopera si materiale pentru schimbarea starii tehnice in care se aflau la data scoaterii din functiune (folosinta).
(2) In cazul in care la schimbarea bunului cu altul nou se solicita diferente de pret, plata se aproba de catre ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
(3) Daca in urma dezmembrarii bunurilor scoase din functiune rezulta repere de natura altor domenii de activitate (auto, cazarmare, informatica, echipament etc.), acestea se predau cu documente catre compartimentele respective, care vor decide asupra modului lor de valorificare.
Art. 4. – Bunurile care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor si instalatiilor speciale, precum si cele care, datorita caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate vor fi valorificate conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 5. – Bunurile dezafectate de dotarile specific militare, precum si cele care pot fi folosite in mod curent in alte sectoare de activitate pot fi valorificate prin licitatie publica deschisa cu strigare.
Art. 6. – Bunurile scoase la licitatie vor fi evaluate de o comisie de evaluare numita in acest scop prin ordin de zi pe unitate, avand urmatoarea componenta:
a) presedinte – seful compartimentului de al carui resort sunt bunurile in cauza;
b) 2-4 membri (din care, in mod obligatoriu, un cadru din compartimentul financiar si unul din compartimentul logistic de al carui resort sunt bunurile).
Art. 7. – (1) Comisia de evaluare stabileste pretul initial de vanzare, conform reglementarilor in vigoare, si intocmeste un raport de evaluare care va fi supus aprobarii ordonatorului de credite al unitatii care are in evidenta contabila bunurile ce urmeaza sa fie valorificate.
(2) Prin acest raport comisia de evaluare va supune totodata spre aprobare ordonatorului de credite preturile diminuate potrivit prevederilor art. 25.
Art. 8. – (1) Licitatiile se organizeaza de catre structurile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului de interne.
(2) Locul de desfasurare a fiecarei licitatii va fi stabilit de organizatorul acesteia.
Art. 9. – (1) Structurile organizatoare numesc prin ordin de zi pe unitate, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei, comisia de licitatie formata din minimum 3 membri cu experienta profesionala si probitate morala, in urmatoarea componenta:
a) presedintele si secretarul comisiei de licitatie, din unitatea organizatoare a licitatiei;
b) membri – alti reprezentanti, specialisti in domeniu.
(2) Nu pot face parte din comisie membrii comisiei de evaluare a bunurilor scoase la licitatie.
Art. 10. – (1) In vederea asigurarii transparentei unitatea care organizeaza licitatia va publica un anunt de vanzare.
(2) Anuntul de vanzare se prezinta comisiei de licitatie spre avizare inainte de data publicarii (afisarii).
Art. 11. – (1) Anuntul de vanzare prin licitatie pentru bunurile al caror pret initial de vanzare este de peste 500 euro/produs se va publica prin grija unitatii organizatoare, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru licitatie, intr-o publicatie cu circulatie la nivel national.
(2) Anuntul se va afisa, de asemenea, la aceeasi data, atat la sediul unitatii organizatoare, cat si la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala functioneaza.
(3) In cazul bunurilor al caror pret initial de vanzare este sub 500 euro/produs anuntul publicitar se va face numai prin afisare la sediul unitatii organizatoare si la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza teritoriala functioneaza.
Art. 12. – Anuntul de vanzare va contine urmatoarele date:
a) denumirea si adresa unitatii organizatoare, numarul de telefon si/sau de fax, precum si locul unde pot fi vazute bunurile scoase la licitatie;
b) adresa, data si ora tinerii licitatiei, precum si datele de desfasurare a urmatoarelor licitatii in caz de neadjudecare;
c) conditiile de participare la licitatie;
d) pretul de pornire a licitatiei;
e) cuantumul garantiei de participare la licitatie.
Art. 13. – (1) Garantia de participare este stabilita de comisia de licitatie, reprezentand 5-10% din preturile initiale de vanzare stabilite in urma evaluarii bunurilor, si se depune in contul unitatii organizatoare a licitatiei sau se plateste la casieria acesteia cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea desfasurarii licitatiei.
(2) Garantia de participare se restituie participantilor carora nu li s-au adjudecat bunuri sau care nu s-au prezentat la licitatie, in termen de maximum 15 zile de la data desfasurarii acesteia.
Art. 14. – (1) La licitatiile de vanzare a bunurilor poate participa orice persoana fizica sau juridica care va prezenta, pana la data limita stabilita prin caietul de sarcini, urmatoarele documente:
a) chitanta de achitare a taxei de participare la licitatie, eliberata de casieria unitatii organizatoare; taxa de participare reprezinta contravaloarea documentelor intocmite in vederea organizarii licitatiei (liste, cataloage etc.), puse la dispozitie persoanelor interesate;
b) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului si de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice;
c) dovada virarii in contul unitatii a garantiei de participare la licitatie.
(2) Documentele de participare la licitatie se primesc de unitatea organizatoare cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vanzare a bunurilor.
Art. 15. – La licitatiile organizate de unitati nu pot participa in calitate de cumparator membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitatie si nici rudele de gradul I-IV ale acestora.
Art. 16. – (1) Unitatea organizatoare a licitatiei va intocmi si va pune la dispozitie persoanelor fizice si juridice interesate, contra cost, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data desfasurarii licitatiei, urmatoarele documente:
a) caietul de sarcini;
b) fisele tehnice ale bunurilor scoase la licitatie (in care se vor face si precizari referitoare la starea de functionare a acestora);
c) modelul contractului de vanzare-cumparare, continand clauzele asiguratorii pe care comisia de licitatie le considera necesare pentru a fi introduse;r
d) liste, cataloage etc.r
(2) Caietul de sarcini cuprinde:r
a) obiectul licitatiei;r
b) cantitatea oferita;r
c) pretul de incepere a licitatiei, precum si valoarea salturilor de supralicitare;r
d) modalitatile de plata;r
e) termenul limita de prezentare a documentelor de catre licitator;r
f) data, ora, locul si modalitatea de desfasurare a licitatiei;r
g) cuantumul garantiei, precum si locul unde solicitantii trebuie sa o depuna pentru a fi admisi la licitatie.r
(3) Salturile de supralicitare vor fi stabilite de comisia de licitatie, procentual sau in progresie aritmetica.r
Art. 17. – Licitatorul are obligatia sa examineze documentele prevazute la art. 16 si poate solicita in scris lamuriri sau poate propune modificarea acestora. Organizatorul licitatiei raspunde in scris la toate solicitarile primite, inainte de termenul limita de depunere a documentelor de catre licitatori.r
Art. 18. – Modificarea documentelor licitatiei, efectuata de organizator din proprie initiativa sau la solicitarea licitatorilor, va fi notificata in scris tuturor licitatorilor cu cel putin 5 zile inainte de termenul limita de depunere a documentelor.r
Art. 19. – Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate cu doua zile inainte de data desfasurarii licitatiei si va intocmi lista cuprinzand potentialii cumparatori acceptati, excluzand de la participare pe cei care nu au prezentat in totalitate si la termenul stabilit documentele de participare.r
Art. 20. – Solicitantilor care prezinta chitantele de plata a garantiei si a taxei de participare la licitatie li se va permite examinarea amanuntita a bunurilor, fara punerea in functiune sau fara efectuarea de probe.r
Art. 21. – (1) Licitatia se desfasoara sub conducerea comisiei de licitatie.r
(2) Sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei de licitatie.r
(3) In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt cel putin 2 participanti, presedintele comisiei de licitatie verifica daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, inclusiv cele de publicitate, face prezenta participantilor, citeste lista celor exclusi si motivele excluderii, dupa care anunta obiectul licitatiei si pretul initial de vanzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitatie.r
(4) Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari. Oferta de pret trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta cu glas tare si clar suma oferita de licitant.r
(5) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea bunului licitat in favoarea participantului care a oferit ultima suma.r
(6) Dupa anuntarea castigatorului presedintele comisiei de licitatie declara inchisa licitatia, intocmindu-se un proces-verbal care se semneaza de membrii comisiei de licitatie si de participantii la licitatie.r
(7) Procesul-verbal impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei se arhiveaza la sediul unitatii organizatoare. Un exemplar al procesului-verbal se va trimite unitatii militare gestionare, constituind baza legala a incheierii contractului de vanzare-cumparare.r
Art. 22. – (1) Eventualele contestatii formulate de participantii la licitatie se depun la sediul unitatii care a organizat licitatia, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.r
(2) Unitatea este obligata sa solutioneze contestatiile in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora.r
Art. 23. – (1) Castigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare si sa achite integral pretul bunului adjudecat, in termen de 10 zile de la data licitatiei. In cazul neprezentarii pentru semnarea contractului castigatorul pierde garantia de participare.r
(2) Daca s-a formulat o contestatie la licitatie, contractul de vanzare-cumparare va fi semnat in termen de 5 zile de la solutionarea acesteia.r
Art. 24. – In cazul in care la licitatie nu s-au prezentat minimum 2 participanti sau nici un participant nu a oferit pretul de pornire, licitatia va fi repetata, incheindu-se proces-verbal de constatare.r
Art. 25. – (1) Licitatia se va repeta dupa trecerea a cel putin 5 zile de la data organizarii precedentei licitatii, iar pretul initial va fi diminuat cu pana la 20%.r
(2) In cazul in care nici de aceasta data nu se prezinta cel putin 2 participanti la licitatie sau nu se ofera cel putin pretul de pornire, licitatia va fi reluata dupa cel putin 5 zile, iar pretul va fi diminuat cu pana la 40% fata de prima licitatie.r
(3) In cazul in care nici de aceasta data nu a fost oferit cel putin pretul de pornire al licitatiei, bunurile se vor valorifica potrivit prevederilor art. 1 lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata si modificata prin Legea nr. 28/2001.r
Art. 26. – Bunurile care nu au fost vandute prin licitatie, schimbate cu altele noi avand aceiasi parametri sau care nu au fost transmise fara plata altor institutii publice pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite al unitatii care le are in evidenta contabila, prin agenti economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, prin oferte de pret negociabil. In cazul in care s-au desfasurat negocierile de pret, acestea se vor consemna intr-un proces-verbal de negociere.r
Art. 27. – Bunurile care nu au putut fi valorificate pot fi declasate si casate conform reglementarilor in vigoare.r
Art. 28. – (1) Veniturile realizate din valorificarea bunurilor potrivit prezentului regulament vor fi retinute integral de unitatile care le-au avut in dotare, sub forma de venituri extrabugetare, si vor fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital.r
(2) Sumele neutilizate la finele anului se vireaza la bugetul de statr