In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice asigura cadrul organizatoric si metodologia unitara pentru organizarea si desfasurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si o mai mare flexibilitate in luarea deciziei de catre autoritatea contractanta atunci cand stabileste cerintele si criteriile pe baza carora se stabileste oferta castigatoare.
(2) Normele se adreseaza autoritatilor contractante, societatilor de consultanta, candidatilor/ofertantilor, precum si specialistilor desemnati in comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.
(3) Prin aplicarea prezentelor norme in mod unitar de catre toti factorii implicati in procesul de achizitie publica se asigura conditiile pentru respectarea principiilor enuntate la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta.

CAPITOLUL II
Programul anual al achizitiilor publice
Art. 2. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice. Programul anual al achizitiilor publice cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrari si de servicii, pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie in decursul anului bugetar urmator.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia, atunci cand stabileste programul anual al achizitiilor publice, de a tine seama de:
a) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual;
b) necesitatile obiective de produse, de lucrari si de servicii;
c) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. b).
Art. 3. – Autoritatea contractanta are obligatia de a aplica prevederile art. 2 incepand cu anul 2002.

CAPITOLUL III
Gruparea produselor, serviciilor si lucrarilor
in concordanta cu clasificarile statistice oficiale
Art. 4. – Produsele, serviciile si lucrarile, a caror dobandire face obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrari, se pun in corespondenta cu sistemul de grupare si de codificare utilizat in Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor, denumita in continuare CPSA*).
Art. 5. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura corespondenta produselor, serviciilor si, daca este posibil, a lucrarilor de constructii cu sistemul de grupare si codificare utilizat in CPSA, atunci cand:
a) precizeaza in anuntul de intentie si in anuntul sau in invitatia de participare produsele, serviciile sau lucrarile pe care intentioneaza sa le achizitioneze;
b) precizeaza in anuntul de atribuire produsele, serviciile sau lucrarile pentru care a incheiat contractul de achizitie publica;
c) transmite Ministerului Finantelor Publice si, in cazul contractelor de lucrari si al contractelor de servicii de proiectare a constructiilor, si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei informatiile necesare in vederea monitorizarii procesului de achizitie publica.
(2) Prin produs se intelege orice obiect fizic sau altfel de bun cuprins in CPSA, care nu este definit, conform prevederilor alin. (3) sau (4), ca fiind serviciu sau lucrare. Produsele similare reprezinta produse cu acelasi uz sau uz similar care sunt interschimbabile si care, in conformitate cu schema de structura a CPSA, sunt grupate de regula in aceeasi subclasa elementara.
(3) Prin serviciu se intelege orice activitate prevazuta in anexa nr. 1. Serviciile similare reprezinta acele servicii care sunt grupate, in conformitate cu schema de structura a CPSA, in aceeasi subclasa elementara.
(4) Prin lucrare se intelege oricare dintre lucrarile de constructii prevazute in anexa nr. 2 sau orice combinatie a acestora care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnico-economica. Lucrarile similare reprezinta acele lucrari de constructii care sunt grupate, in conformitate cu schema de structura a CPSA, in aceeasi subclasa elementara.
Art. 6. – (1) In sensul prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanta, anexa nr. 1 clasifica serviciile in doua categorii distincte, in functie de obligatia autoritatii contractante de a aplica prevederile ordonantei atunci cand atribuie un contract de servicii.
(2) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile ordonantei atunci cand atribuie un contract de servicii al carui obiect il reprezinta prestarea de servicii incadrate in lista B cuprinsa in anexa nr. 1.
(3) In cazul in care obiectul contractului de achizitie publica il reprezinta prestarea unor servicii incadrate atat in lista A, cat si in lista B cuprinse in anexa nr. 1, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica prevederile ordonantei numai daca valoarea estimata a serviciilor incadrate in lista A este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor incadrate in lista B.
Art. 7. – (1) Contractul care are ca obiect achizitia publica atat de produse, cat si de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;
b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.
(2) Contractele de achizitie publica atribuite in scopul realizarii unei investitii sunt considerate contracte de lucrari daca valoarea estimata a lucrarilor de constructii si montaj este mai mare decat valoarea estimata a echipamentelor, utilajelor sau a altor dotari care fac parte din investitia respectiva si a caror livrare face parte din obiectul contractului respectiv.
(3) In cazul in care o parte dintr-un contract de furnizare sau de servicii reprezinta executia unor lucrari de constructii care constituie mai mult de 20% din valoarea estimata a contractului, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi intocmita astfel incat sa permita evidentierea distincta a modului de formare a pretului pentru partea de executie de lucrari.

CAPITOLUL IV
Reguli de estimare a valorii
contractului de achizitie publica
Art. 8. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea, fara T.V.A., a fiecarui contract de furnizare, de lucrari sau de servicii cuprins in programul anual al achizitiilor publice si de a o compara:
a) cu echivalentul in lei a 750.000 euro, atunci cand verifica obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie prevazut la art. 16 din ordonanta; si
b) cu echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 13 din ordonanta, atunci cand selecteaza procedura care urmeaza sa fie aplicata pentru atribuirea contractului respectiv.
(2) Echivalenta leu (ROL)/euro se va realiza corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii comparatiilor prevazute la alin. (1).
Art. 9. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica in concordanta cu preturile practicate in mod curent pe piata, avand in vedere inclusiv cotatiile de la bursele de marfuri, in masura in care produsele care urmeaza sa fie achizitionate sunt cotate la bursele respective.
(2) Atunci cand estimeaza valoarea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta are obligatia de a aplica urmatoarele reguli:
A. Pentru contracte de furnizare:
a) in cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca produse care necesita si contractarea operatiunilor de instalare si punere in functiune, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a operatiunilor respective;r
b) in cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta nu are inca stabilita modalitatea de procurare a produselor, respectiv prin cumparare, inclusiv in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund dobandirii produselor, fie prin cumparare, inclusiv in rate, fie prin inchiriere, fie prin leasing cu sau fara optiune de cumparare;r
c) in cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isi propune ca procurarea de produse sa se faca prin leasing, inchiriere sau cumparare in rate, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:r
– daca dobandirea produselor se efectueaza prin inchiriere sau prin cumparare in rate, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv;r
– daca dobandirea produselor se efectueaza prin leasing, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor de leasing, platibile pe intreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga si valoarea estimata reziduala a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;r
– daca durata nu este inca cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare platibile;r
d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:r
– fie valoarea actualizata a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si a valorilor aferente;r
– fie valoarea totala a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei livrari.r
In oricare dintre situatiile prevazute la lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie sa se faca de catre autoritatea contractanta in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau, dupa caz, negociere competitiva;r
e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contractele respective prin procedura cererii de oferta numai in cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor, fara T.V.A., nu depaseste pragul valoric prevazut la art. 13 lit. a) din ordonanta.r
B. Pentru contracte de servicii:r
a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:r
– cand durata nu depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata avandu-se in vedere intreaga durata a contractului;r
– cand durata nu este precizata sau depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata multiplicandu-se valoarea lunara cu 48;r
b) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:r
– fie valoarea actualizata a contractelor de servicii similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si a valorilor aferente;r
– fie valoarea totala a contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei prestatii.r
In oricare dintre situatiile prevazute la lit. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie sa se faca de catre autoritatea contractanta in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, restransa sau, dupa caz, de negociere competitiva;r
c) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe transe a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor transelor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor transelor depaseste pragul valoric prevazut la art. 13 lit. b) din ordonanta, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru transele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:r
– valoarea estimata, fara T.V.A., a transei respective reprezinta mai putin de 40% din valoarea pragului valoric;r
– valoarea cumulata a transelor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate;r
d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, valoarea estimata a acestor contracte de servicii trebuie sa includa primele de asigurare ce urmeaza sa fie platite;r
e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata a acestor contracte de servicii trebuie sa includa toate taxele, comisioanele, dobanzile si celelalte tipuri de remuneratii, aferente serviciilor respective;r
f) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, valoarea estimata a acestor contracte de servicii trebuie sa includa onorariile ce urmeaza sa fie platite.r
C. Pentru contracte de lucrari:r
a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitie executantului utilaje care se monteaza, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare in vederea executiei lucrarilor, valoarea estimata a contractului de lucrari respectiv trebuie sa includa si valoarea estimata a facilitatilor mentionate;r
b) in cazul in care o lucrare presupune executia mai multor obiecte cu functionalitate independenta, pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie unuia sau mai multor executanti contracte distincte de lucrari, valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a tuturor obiectelor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor obiectelor care intra in componenta lucrarii respective depaseste pragul valoric prevazut la art. 13 lit. c) din ordonanta, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele cu functionalitate independenta care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:r
– valoarea estimata a obiectului respectiv reprezinta mai putin de 20% din valoarea pragului valoric;r
– valoarea estimata cumulata a obiectelor pentru care se aplica prezenta exceptie nu depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii;r
c) in cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie realizarea unei investitii pentru finalizarea careia sunt necesare executia unui ansamblu de lucrari de constructii-montaj si, dupa caz, furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari aferente investitiei respective, valoarea estimata se determina avandu-se in vedere valoarea totala a intregii investitii.r
Art. 10. – In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de solutii, valoarea estimata care trebuie luata in considerare se determina astfel:r
a) daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, valoarea estimata se determina prin insumarea valorii tuturor premiilor/sumelor care urmeaza sa fie acordate concurentilor;r
b) daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica, valoarea estimata luata in considerare este cea a contractului de achizitie publica respectiv.r
r
CAPITOLUL Vr
Selectarea procedurii pentru atribuirear
contractului de achizitie publicar
Art. 11. – Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la cap. II din ordonanta.r
Art. 12. – Autoritatea contractanta are obligatia de a selecta procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica urmarind schema logica prezentata in anexa nr. 3.r
r
CAPITOLUL VIr
Transparenta si publicitater
Art. 13. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice, anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publica.r
(2) Anunturile prevazute la alin. (1) trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in modelele prezentate in anexa nr. 4, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.r
Art. 14. – (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor prevazute la art. 13 trebuie sa fie facuta de autoritatea contractanta printr-o solicitare adresata in scris Regiei Autonome „Monitorul Oficial”; solicitarea trebuie sa fie semnata de persoane autorizate de autoritatea contractanta si trebuie sa indice, dupa caz, art. 16, 17 sau 18 din ordonanta ca temei legal de transmitere spre publicare.r
(2) Eventualele modificari ale anunturilor, transmise ulterior solicitarii de publicare, determina prelungirea in mod corespunzator a termenelor de publicare prevazute la art. 19 din ordonanta.r
Art. 15. – In cazul in care autoritatea contractanta aplica procedura de negociere competitiva si, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din ordonanta, nu are obligatia de a transmite un anunt de participare, invitatia de participare care se transmite potentialilor ofertanti trebuie sa contina aceleasi informatii care ar fi fost continute de anuntul respectiv.r
r
CAPITOLUL VIIr
Intocmirea si continutul documentatiei r
pentru elaborarea si prezentarea oferteir
Art. 16. – Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fie prin personalul specializat de care dispune, fie prin angajarea de consultanti, in acest ultim caz avand insa obligatia de a respecta prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 75 din ordonanta.r
Art. 17. – (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa cuprinda cel putin:r
a) informatii generale privind autoritatea contractanta;r
b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea indeplinirii cerintelor respective;r
c) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite, referitoare la modul de prezentare si depunere a ofertei, inclusiv informatii cu privire la garantiile solicitate si perioada impusa pentru valabilitatea ofertei;r
d) caietul de sarcini, inclusiv instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice;r
e) instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare;r
f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
(2) In cazul aplicarii procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi documentatia prevazuta la alin. (1) utilizand Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, ale carei structura, continut si mod de utilizare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si, pentru lucrari si servicii, prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.r
Art. 18. – (1) In cazul organizarii unui concurs de solutii documentatia pentru elaborarea si prezentarea solutiei trebuie sa contina:r
a) sectiunea 1: Instructiuni pentru concurenti;r
b) sectiunea 2: Tema concursului.r
(2) Cele doua sectiuni trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:r
a) datele generale privind autoritatea contractanta;r
b) conditii de participare la concurs;r
c) ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza solutia;r
d) modul de desfasurare a concursului si de stabilire a solutiei castigatoare;r
e) dupa caz, cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate sau obligativitatea incheierii contractului cu castigatorul sau castigatorii concursului respectiv;r
f) modul de prezentare a solutiei.r
Art. 19. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare.r
(2) Pretul de vanzare al exemplarului documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei nu trebuie sa fie mai mare decat costul multiplicarii acestuia, la care se poate adauga costul transmiterii exemplarului de catre autoritatea contractanta, daca modalitatea de obtinere nu este preluarea directa de catre furnizor, executant sau prestator.r
r
CAPITOLUL VIIIr
Constituirea comisiei de evaluarer
Art. 20. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, o data cu initierea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, o comisie de evaluare formata din cel putin 5 membri care pot fi atat angajati permanenti ai autoritatii contractante, cat si, in functie de specificul contractului, consultanti externi cu experienta in domeniul achizitiei respective.r
(2) Autoritatea contractanta desemneaza presedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.r
Art. 21. – (1) Pe parcursul desfasurarii activitatii de evaluare membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de candidati/ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.r
(2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvalui candidatilor/ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de achizitie publica informatii suplimentare legate de activitatea de evaluare, pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
Art. 22. – (1) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 21 si prin care confirma totodata ca nu se afla in nici una dintre situatiile urmatoare:r
a) este sot sau ruda pana la gradul al treilea inclusiv ori afin pana la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati;r
b) in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati sau a facut parte din consiliul de administratie ori din orice alt organ de conducere sau de administratie al acestora;r
c) detine parti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati.r
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de sedinta de deschidere a ofertelor sau, in cazul procedurii de licitatie restransa sau negociere competitiva, inainte de sedinta de deschidere a documentelor de calificare transmise de candidati impreuna cu scrisoarea de interes.r
(3) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare constata ca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1), acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana.r
r
CAPITOLUL IXr
Aplicarea procedurii pentru atribuirea r
contractului de achizitie publicar
Art. 23. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:r
a) contractul este cuprins in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care obiectul contractului este determinat de aparitia unei situatii de forta majora sau a unor situatii care impun acoperirea urgenta a unor necesitati neprevazute;r
b) a fost publicat, conform prevederilor ordonantei, un anunt de intentie, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;r
c) sunt asigurate pentru anul in curs fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica;r
d) este intocmita documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;r
e) este constituita comisia de evaluare.r
(2) In cazul in care conditiile de contractare presupun finantarea contractului de achizitie publica pe baza unui credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, iar autoritatea contractanta are asigurata garantarea creditului respectiv, conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita.r
(3) Pana la aprobarea bugetului propriu autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona produse si servicii noi, necesare pentru consumul curent din prima parte a anului, tinand seama de nivelul creditelor bugetare care pot fi utilizate cu aceasta destinatie, potrivit legii, in perioada respectiva.r
(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a angaja consultanti de specialitate in scopul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, avand insa obligatia de a respecta si in acest caz prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 75 din ordonanta.r
Art. 24. – Licitatia deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, dupa cum urmeaza:r
a) transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice;r
b) primirea de la furnizorii, executantii sau prestatorii interesati a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;r
c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, in conditiile prevazute in ordonanta, un exemplar al documentatiei respective;r
d) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;r
e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:r
(i) deschiderea ofertelor;r
(ii) examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara, solicitate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;r
(iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti;r
(iv) calificarea ofertantilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (ii) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;r
(v) examinarea ofertelor prezentate de ofertantii calificati si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;r
(vi) respingerea ofertelor necorespunzatoare;r
(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;r
(viii) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
f) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
g) incheierea contractului de achizitie publica;r
h) transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului de atribuire, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
Art. 25. – Licitatia restransa se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:r
A. Etapa de selectare a candidatilor:r
a) transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice;r
b) primirea de la furnizorii, executantii sau prestatorii interesati a solicitarilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind cerintele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidatilor, precum si modul de prezentare a documentelor de calificare si de selectie si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;r
c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de candidati privind elemente specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;r
d) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;r
e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:r
(i) examinarea si verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara, solicitate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;r
(ii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;r
(iii) calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (i) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;r
(iv) selectarea candidatilor carora urmeaza sa li se solicite oferta;r
(v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;r
f) transmiterea catre toti candidatii a comunicarii privind rezultatul etapei de selectare.r
B. Etapa de evaluare a ofertelor:r
a) transmiterea catre toti candidatii selectati a invitatiilor de participare cu oferta si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;r
b) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de candidatii selectati;r
c) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;r
d) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:r
(i) deschiderea ofertelor;r
(ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;r
(iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;r
(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;r
(v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
e) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
f) incheierea contractului de achizitie publica;r
g) transmiterea la Regia Autonoma – Monitorul Oficiala a anuntului, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
Art. 26. – Negocierea competitiva se desfasoara in trei etape, dupa cum urmeaza:r
A. Etapa de selectare a candidatilor:r
a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 17 alin. (4) din ordonanta, care permit derogarea de la prevederile privind transmiterea spre publicare a anuntului de participare la negociere;r
Varianta 1:r
b1) in cazul in care nici una dintre conditiile prevazute la lit. a) nu este indeplinita: transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice;r
Varianta 2:r
b2) in cazul in care una dintre conditiile prevazute la lit. a) este indeplinita: transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor, executantilor sau prestatorilor de la care exista premisele obtinerii de oferta;r
c) primirea de la furnizorii, executantii sau prestatorii interesati a solicitarilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind cerintele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidatilor, precum si modul de prezentare a documentelor de calificare si de selectie si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;r
d) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de candidati privind elemente specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;r
e) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;r
f) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:r
(i) examinarea si verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara, solicitate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;r
(ii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;r
(iii) calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (i) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;r
(iv) selectarea candidatilor carora urmeaza sa li se solicite oferta;r
(v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;r
g) transmiterea catre toti candidatii a comunicarii privind rezultatul etapei de selectare.r
B. Etapa de consultare si negociere:r
a) transmiterea catre toti candidatii selectati a documentatiei preliminare pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si a invitatiilor de participare la consultare si negociere;r
b) consultarea si negocierea, in una sau mai multe sedinte comune cu toti candidatii selectati, a prevederilor ce urmeaza sa fie introduse in documentatia finala pentru elaborarea si prezentarea ofertei, indeosebi a celor din caietul de sarcini si din conditiile de contractare; este interzisa negocierea pretului. Fiecare sedinta trebuie sa se finalizeze prin incheierea unui proces-verbal in care se consemneaza punctele de vedere si sugestiile candidatilor si care se semneaza de toti participantii;r
c) intocmirea, in urma finalizarii fazei mentionate la lit. b), a documentatiei finale pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea acesteia tuturor candidatilor care au participat la consultare si negociere. Documentatia finala trebuie sa fie astfel intocmita incat sa nu restrictioneze posibilitatea depunerii de oferta de catre toti candidatii selectati, cu exceptia cazurilor in care o eventuala restrictionare poate fi probata de catre autoritatea contractanta cu argumente tehnice temeinic motivate.r
C. Etapa de evaluare a ofertelor:r
a) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele;r
b) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:r
(i) deschiderea ofertelor;r
(ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;r
(iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;r
(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;r
(v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
c) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
d) incheierea contractului de achizitie publica;r
e) transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului de atribuire, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
Art. 27. – (1) Negocierea cu o singura sursa se desfasoara intr-o singura etapa, dupa cum urmeaza:r
a) transmiterea invitatiei de participare la negociere furnizorului, executantului sau prestatorului caruia se intentioneaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica; invitatia de participare trebuie sa fie insotita de un exemplar al caietului de sarcini, precum si de propunerea privind formularul de contract si conditiile de contractare;r
b) consultarea candidatului, negocierea, inclusiv a pretului, si stabilirea prevederilor finale privind continutul clauzelor contractuale;r
c) incheierea contractului de achizitie publica;r
d) transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului de atribuire, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
(2) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in domeniul utilitatilor publice – apa, energie, transport, telecomunicatii – au dreptul de a adapta, corespunzator situatiei concrete, etapele prevazute la lit. a) si b), atunci cand achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la bursa de marfuri sau atunci cand achizitioneaza produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat in mod normal pe piata prin valorificarea unei oportunitati de scurta durata.r
Art. 28. – Concursul de solutii se desfasoara dupa cum urmeaza:r
a) transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice;r
b) primirea de la persoanele fizice sau juridice interesate a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea solutiei si remiterea documentatiei respective tututor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;r
c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea solutiei, solicitate de persoanele fizice sau juridice care au obtinut, in conditiile prevazute in ordonanta, un exemplar al documentatiei respective;r
d) primirea pachetelor (coletelor) care contin solutiile (planuri, proiecte etc.);r
e) indeplinirea de catre juriu a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din ordonanta:r
(i) verificarea regulilor formale de depunere si de prezentare a solutiei;r
(ii) evaluarea solutiilor;r
(iii) stabilirea solutiei/solutiilor castigatoare sau formularea unei opinii;r
(iv) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului final cu privire la rezultatul organizarii concursului;r
f) transmiterea catre toti concurentii a comunicarii privind rezultatul concursului;r
g) transmiterea la Regia Autonoma „Monitorul Oficial” a anuntului privind rezultatul concursului, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a – Achizitii publice.r
Art. 29. – Cererea de oferte se desfasoara intr-o singura etapa, dupa cum urmeaza:r
a) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executantii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor, lucrarilor, respectiv a serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze;r
b) transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor, executantilor sau prestatorilor de la care exista premisele obtinerii celor mai bune oferte; invitatiile trebuie sa fie insotite de un exemplar al caietului de sarcini si de informatii referitoare la conditiile impuse de autoritatea contractanta privind eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara a ofertantului, in masura in care indeplinirea conditiilor respective este considerata ca fiind relevanta pentru indeplinirea contractului;r
c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in caietul de sarcini, solicitate de furnizorii, executantii sau prestatorii care au primit invitatie de participare;r
d) primirea ofertelor si, daca este cazul, a altor documente solicitate de autoritatea contractanta;r
e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:r
(i) deschiderea ofertelor;r
(ii) examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate economico-financiara, in cazul in care indeplinirea respectivelor conditii a fost solicitata;r
(iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti (daca este cazul);r
(iv) calificarea ofertantilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (ii) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective (daca este cazul);r
(v) examinarea ofertelor prezentate de ofertantii calificati si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;r
(vi) respingerea ofertelor necorespunzatoare;r
(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;r
(viii) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
f) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;r
g) incheierea contractului de achizitie publica.r
Art. 30. – (1) Cumpararea directa presupune realizarea unui studiu al pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executantii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor, lucrarilor, respectiv a serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze. In acest scop conducatorul autoritatii contractante poate desemna salariati din subordinea sa care sa testeze si sa consemneze, sub semnatura proprie, preturile practicate la data respectiva si sa realizeze cumpararea propriu-zisa pe baza unui document contabil justificativ care sa confirme achizitia efectuata.r
(2) Valoarea, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an calendaristic, pentru fiecare categorie de produse similare, servicii similare sau, dupa caz, lucrari similare, achizitionate prin cumparare directa, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 1.500 euro.r
Art. 31. – (1) Atribuirea contractelor de achizitie publica, pentru care nu este prevazuta obligatia autoritatii contractante de a aplica prevederile ordonantei, se realizeaza de regula pe baza unor norme procedurale interne care trebuie sa fie elaborate de fiecare autoritate contractanta si care vor fi adaptate specificului contractelor ce urmeaza sa fie atribuite.r
(2) In oricare dintre cazurile in care nu este prevazuta obligatia aplicarii prevederilor ordonantei autoritatea contractanta are totusi obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.r
r
CAPITOLUL Xr
Modul de lucru al comisiei de evaluarer
Art. 32. – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate, dupa caz, in anuntul sau in invitatia de participare.r
(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.r
(3) In prima etapa a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva (etapa de selectare a candidatilor) deschiderea pachetelor ce contin documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara se realizeaza de catre comisia de evaluare fara a necesita prezenta candidatilor.r
Art. 33. – (1) In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.r
(2) Plicurile vor fi deschise de presedintele comisiei de evaluare, care are obligatia de a anunta urmatoarele informatii:r
a) denumirea (numele) ofertantilor;r
b) modificarile si retragerile de oferte;r
c) existenta garantiilor de participare;r
d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul;r
e) propuneri de oferte alternative (daca este cazul);r
f) orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare.r
(3) Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate, precum si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.r
(4) Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care trebuie sa includa informatiile prevazute la alin. (2) si care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei, cat si de reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.r
Art. 34. – (1) Pentru asigurarea confidentialitatii asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de candidati/ofertanti comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul autoritatii contractante.r
(2) La intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.r
Art. 35. – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a examina mai intai documentele care dovedesc eligibilitatea si inregistrarea fiecarui ofertant/candidat.r
(2) Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara numai pentru acei ofertanti/candidati care nu au fost deja exclusi ca urmare a neindeplinirii conditiilor referitoare la eligibilitate si inregistrare.r
(3) Dupa verificarea indeplinirii cerintelor minime privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara comisia de evaluare stabileste ofertantii/candidatii calificati si, daca este cazul, pe cei exclusi.r
(4) In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva comisia de evaluare va stabili candidatii selectati pe baza cotarii performantelor tehnice si economico-financiare ale candidatilor calificati, conform modalitatii de punctare stabilite in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Candidat calificat nu inseamna si candidat selectat.r
Art. 36. – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a examina ofertele tuturor ofertantilor declarati calificati sau, dupa caz, ale tuturor candidatilor selectati.r
(2) Comisia de evaluare are obligatia de a verifica conformitatea fiecarei propuneri tehnice si financiare cu cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Mai intai se examineaza propunerea tehnica.r
(3) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor.r
(4) In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza sa fie furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita in scris si, oricum, inainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.r
(5) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:r
a) oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;r
b) ofertantul nu transmite, in perioada precizata de comisia de evaluare, clarificarile solicitate;r
c) ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii financiare, cu exceptia situatiei in care modificarea este determinata de corectia erorilor aritmetice;r
d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;r
e) explicatiile solicitate conform alin. (4) nu sunt concludente si/sau nu sunt sustinute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.r
Art. 37. – (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectia acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de comisia de evaluare.r
(2) Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:r
a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;r
b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.r
Art. 38. – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a evalua toate ofertele corespunzatoare si, in urma acestei evaluari, de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
(2) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului aoferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economica, evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Comisia de evaluare trebuie sa intocmeasca, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, clasamentul pe baza caruia, dupa acordarea marjei de preferinta interna, se stabileste oferta castigatoare. Punctajul reprezinta media punctajelor individuale acordate de catre fiecare membru al comisiei de evaluare.r
(3) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului apretul cel mai scazuta, evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte si prin intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia, dupa acordarea marjei de preferinta interna, se stabileste oferta castigatoare.r
Art. 39. – (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.r
(2) In cazul stabilirii ofertei castigatoare pe baza de punctaj acordul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei oferte.r
(3) In cazul in care se ajunge in situatia ca prevederile alin. (1) sa nu fie respectate datorita unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare, presedintele acesteia are obligatia de a solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare. De asemenea, presedintele comisiei de evaluare are dreptul de a solicita si punctul de vedere al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu privire la aspectele aflate in divergenta.r
r
CAPITOLUL XIr
Combaterea fraudei si coruptieir
Art. 40. – Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si de evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
Art. 41. – (1) In conformitate cu prevederile art. 40, comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte sau frauduloase in legatura cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
(2) In sensul prevederilor alin. (1) se intelege prin:r
a) practica corupta – oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricarui lucru de valoare sau oricarei sume de bani, in scopul influentarii actiunilor oricarei persoane implicate in aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau in indeplinirea contractului respectiv;r
b) practica frauduloasa – prezentarea eronata a faptelor, in scopul influentarii aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau indeplinirii contractului respectiv in detrimentul autoritatii contractante; include si practica ilicita intre ofertanti (inainte sau dupa depunerea ofertelor) prin care acestia stabilesc preturi artificiale care nu sunt rezultatul liberei concurente.r
Art. 42. – Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.r
r
CAPITOLUL XIIr
Acordarea marjei de preferinta internar
Art. 43. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a acorda o marja de preferinta interna in conformitate cu prevederile art. 45.r
(2) Atunci cand acorda marja de preferinta interna autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta in anuntul sau, dupa caz, in invitatia de participare.r
(3) In documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa se precizeze modul concret de acordare a marjei de preferinta interna.r
Art. 44. – (1) In scopul acordarii marjei de preferinta interna comisia de evaluare are obligatia de a verifica incadrarea produselor, lucrarilor sau serviciilor, aferente fiecarei oferte stabilite ca fiind corespunzatoare, in una dintre urmatoarele grupe:r
A. Achizitia publica de produser
• Grupa IA: Produse fabricate in Romania, pentru care:r
a) mana de lucru formata din cetateni romani; saur
b) materiile prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; saur
c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b)r
reprezinta cel putin 40% din pretul „franco fabrica” (exwork-EXW).r
• Grupa IB: Produse fabricate in Romania, pentru care:r
a) mana de lucru formata din cetateni romani; saur
b) materiile prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; saur
c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b)r
reprezinta mai putin de 40% din pretul „franco fabrica” (exwork-EXW).r
• Grupa IC: Produse de origine strainar
B. Achizitia publica de lucrarir
• Grupa IIA: Lucrari ce urmeaza sa fie executate:r
a) cu mana de lucru formata din cetateni romani, care reprezinta cel putin 90% din totalul mainii de lucru utilizate pentru indeplinirea contractului; sir
b) de asociati si/sau de subcontractanti, care sunt persoane juridice romane si care urmeaza sa indeplineasca cel putin 65% din valoarea contractului de lucrari.r
• Grupa IIB: Lucrari care nu indeplinesc conditiile de incadrare in grupa IIA.r
C. Achizitia publica de serviciir
• Grupa IIIA: Servicii pentru care cel putin 40% din valoarea contractului de servicii urmeaza sa se indeplineasca:r
a) cu mana de lucru formata din cetateni romani; saur
b) de asociati si/sau de subcontractanti, care sunt persoane fizice sau juridice romane.r
• Grupa IIIB: Servicii care nu indeplinesc conditiile de incadrare in grupa IIIA.r
(2) Incadrarea incorecta de catre ofertant a produselor, lucrarilor sau serviciilor in una dintre grupele prevazute la alin. (1) nu constituie motiv de respingere a ofertei; intr-o astfel de situatie comisia de evaluare are obligatia de a le reincadra in grupa corespunzatoare.r
Art. 45. – (1) Comisia de evaluare are obligatia, dupa intocmirea clasamentului ofertelor, de a stabili oferta castigatoare astfel:r
a) daca oferta clasata pe primul loc este incadrata, in functie de produsele, de lucrarile sau, dupa caz, de serviciile ofertate, in grupa IA, IIA, respectiv IIIA, clasamentul ramane neschimbat si oferta respectiva este declarata ca fiind castigatoare;r
b) daca oferta clasata pe primul loc nu este incadrata, in functie de produsele, de lucrarile sau, dupa caz, de serviciile ofertate, in grupa IA, IIA, respectiv IIIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform prevederilor alin. (2) si declara castigatoare oferta care se claseaza pe primul loc in urma refacerii clasamentului.r
(2) In functie de criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica, refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna se realizeaza astfel:r
I. In cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, comisia de evaluare adauga:r
a) 7,5% din punctajul obtinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevad, dupa caz:r
– furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IA;r
– prestarea de servicii care se incadreaza in grupa IIIA;r
b) 2,5% din punctajul obtinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevad furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IB.r
II. In cazul in care, indiferent de criteriul aplicat, urmeaza sa fie atribuit un contract de lucrari, precum si in cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este apretul cel mai scazuta, comisia de evaluare scade, exclusiv in scopul compararii si clasificarii:r
a) din pretul tuturor ofertelor care prevad, dupa caz:r
– furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IA;r
– executia de lucrari care se incadreaza in grupa IIA;r
– prestarea de servicii care se incadreaza in grupa IIIA,r
o valoare echivalenta cu 7,5% din pretul prevazut de oferta cel mai bine clasata;r
b) din pretul tuturor ofertelor care prevad furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IB, o valoare echivalenta cu 2,5% din pretul prevazut de oferta cel mai bine clasata.r
(3) Un exemplu de calcul privind refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna este prezentat in anexa nr. 5.r
r
CAPITOLUL XIIIr
Incheierea contractului de achizitie publicar
Art. 46. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare de catre comisia de evaluare.r
(2) In cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”, iar comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret.r
In cazul in care si preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta are dreptul:r
a) fie de a atribui contractul de achizitie publica oricaruia dintre ofertantii care au oferit pretul cel mai scazut;r
b) fie de a solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai scazut o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.r
(3) Oferta care a fost stabilita castigatoare nu poate fi modificata decat in cazul prevazut la art. 48 si constituie parte integranta a contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie incheiat.r
Art. 47. – (1) In cazul in care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a impune, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, legalizarea asocierii ofertantilor respectivi in scopul indeplinirii contractului, dar fara obligatia ca prin aceasta asociere sa fie necesara formarea unei noi persoane juridice.r
(2) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii sai.nda.co Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.r
Art. 48. – (1) In cazul in care autoritatea contractanta a acordat marja de preferinta interna, aceasta are dreptul de a solicita ofertantului a carui oferta a fost stabilita castigatoare prin acordarea marjei respective ca acesta sa reduca pretul ofertat, fara a efectua modificari ale propunerii tehnice, la nivelul pretului din oferta care a fost cel mai bine clasata inainte de acordarea marjei.r
(2) Solicitarea de reducere a pretului se comunica in scris si trebuie sa precizeze si faptul ca in cazul acceptarii de catre ofertant a reducerii de pret respective acesta va fi invitat sa incheie contractul de achizitie publica.r
(3) Ofertantul care primeste solicitarea de reducere a pretului are obligatia de a notifica autoritatii contractante, in scris, intr-o perioada de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii, daca este sau nu este de acord cu reducerea de pret respectiva.r
(4) In cazul in care ofertantul raspunde afirmativ la solicitarea prevazuta la alin. (3), notificarea transmisa de catre acesta autoritatii contractante trebuie sa fie insotita si de o noua propunere financiara, modificata in sensul reducerii de pret acceptate, care urmeaza sa fie atasata la oferta si care va prevala fata de propunerea financiara initiala.r
In cazul atribuirii unui contract de lucrari reducerea de pret nu poate fi admisa de autoritatea contractanta decat daca se datoreaza, in exclusivitate, scaderii cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte si/sau profitului.r
(5) In cazul in care ofertantul:r
a) prin notificarea transmisa autoritatii contractante precizeaza ca nu este de acord cu reducerea de pret solicitata; saur
b) nu notifica autoritatii contractante, in perioada prevazuta la alin. (3), raspunsul la solicitarea privind reducerea de pret,r
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scris ofertantului a carui oferta a fost clasata pe locul urmator ca urmare a acordarii marjei de preferinta interna o reducere de pret identica cu cea prevazuta la alin. (2).r
(6) Prevederile alin. (3), (4) si (5) se aplica pentru fiecare reiterare a solicitarii privind reducerea de pret, adresata ofertantilor de catre autoritatea contractanta, in ordinea clasarii ofertelor.r
(7) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita reducerea de pret unui ofertant si, respectiv, de a invita ofertantul respectiv sa incheie contractul de achizitie publica in cazul in care oferta acestuia se claseaza, dupa acordarea marjei de preferinta interna, in urma ofertei clasate pe primul loc inainte de refacerea clasamentului.r
(8) In cazul in care toti ofertantii care indeplinesc