In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.”
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – Obligatiile fiscale cuprind:
a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele datorate, taxele, contributiile la fondurile speciale;
b) obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele, taxele, contributiile la fondurile speciale;
c) obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa;
d) orice alte obligatii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale.”
3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – Controlul fiscal se exercita de organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale, denumite in continuare organe de control fiscal, precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.
Organele de control fiscal indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
Structura organizatorica, numarul de personal pentru activitatea de control fiscal, competenta teritoriala si atributiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale se aproba de ministrul finantelor publice.
In exercitarea atributiilor sale de serviciu organele de control fiscal colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale.”
4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – In exercitarea atributiilor ce le revin organele de control fiscal sau, dupa caz, serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au dreptul:
a) sa verifice in totalitate sau prin sondaj orice documente, inscrisuri, registre sau evidente contabile ale contribuabililor verificati, referitoare la obiectul controlului, sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;
b) sa solicite contribuabililor controlati, verbal sau in scris, toate informatiile si justificarile referitoare la abaterile constatate. In cazul in care se solicita raspunsul in scris, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 5 zile de la primirea solicitarii;
c) sa retina documente in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in conditiile legii, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerilor organului de control fiscal, perioada de retinere a documentelor poate fi prelungita cu maximum 90 de zile;
d) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face in scris si cuprinde, in mod obligatoriu, data, ora si locul intalnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 5 zile inaintea datei fixate pentru intalnire;
e) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori surselor impozabile;
f) sa confiste, in conditiile legii, obiectele sau produsele reprezentand bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele in lei si in valuta dobandite ilicit;
g) sa stabileasca obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, in situatia in care in evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora, demonstrate pe baza de inscrisuri, cu exceptia cazurilor de forta majora, in conditiile legii. Metodele si procedurile de stabilire a obligatiilor prin asimilare sau estimare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Sarcina de a dovedi ca metoda indirecta utilizata pentru stabilirea obligatiilor fiscale este incorecta revine contribuabilului;
h) sa stabileasca in sarcina contribuabilului diferente de impozite si taxe, sa calculeze majorari de intarziere, penalitati si penalitati de intarziere pentru neplata in termenele legale a impozitelor si/sau taxelor datorate conform prevederilor legilor fiscale;
i) sa raspunda pentru rezultatele controlului, in limita documentelor supuse controlului si constatarilor efectuate si consemnate in actul de control;
j) sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute de legile fiscale si contabile;
k) sa dispuna corectarea in contabilitate a eventualelor erori constatate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, in anul in care au fost constatate;
l) sa anuleze aplicarea masurilor care contravin reglementarilor contabile si fiscale si sa dispuna masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin;
m) sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta altei persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista bunuri impozabile ori in care se desfasoara activitati producatoare de venituri. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal sau, dupa caz, a conducerii serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale si cu acordul contribuabilului;
n) sa verifice modul de aducere la indeplinire a masurilor dispuse de organele de control fiscal;
o) sa beneficieze de protectie din partea organelor abilitate ale statului, la solicitarea acestora.”
5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sau, dupa caz, conducerile serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sunt in drept sa solicite informatii de la:
a) persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau in administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor, care au relatii de afaceri cu acestia sau care pot da relatii in legatura cu operatiunile verificate;
b) organe ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice sau de interes public;
c) institutii publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, circulatia marfurilor pe caile de comunicatie de orice fel, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele asemenea.
Persoanele, organele si institutiile mentionate la alin. 1 sunt obligate ca in termenul specificat in solicitare sa furnizeze informatiile si sa puna la dispozitie organelor de control fiscal sau, dupa caz, serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale actele, evidentele si datele respective, in conditiile legii.r
Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control fiscal sau, dupa caz, de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in modalitatea prevazuta in prezentul articol, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta.”r
6. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 9. – In cazuri temeinic justificate organele de control fiscal sau, dupa caz, serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pot solicita si altor persoane fizice decat cele angajate la contribuabili, potrivit competentelor teritoriale, note explicative sau declaratii, considerate necesare pentru a stabili daca persoana in cauza are sau nu are calitatea de contribuabil ori in legatura cu obiectivele controlului fiscal.”r
7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 10. – Organele de control fiscal au urmatoarele obligatii:r
a) sa cunoasca si sa aplice corect, cu obiectivitate si profesionalism prevederile legislatiei contabile si fiscale si normele de aplicare a acestora;r
b) sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control si ordinul de serviciu;r
c) sa efectueze controlul in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor verificati;r
d) sa acorde atentie intrebarilor, nelamuririlor, reclamatiilor contribuabililor si sa dea dovada de intelegere si solicitudine in solutionarea acestora, potrivit legii;r
e) sa intocmeasca si sa depuna la sediul unitatii de care apartine actele de control privind rezultatele verificarii, potrivit metodologiei de control;r
f) sa utilizeze cu eficienta timpul de control, sa pastreze si sa apere secretul operatiunilor contribuabililor verificati;r
g) sa nu se angajeze direct sau indirect in relatii de afaceri cu persoane fizice sau juridice controlate, relatii care pot afecta indeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal incredintate;r
h) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu anumite constatari ce ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de control fiscal;r
i) sa nu pretinda si sa nu primeasca nici un fel de bunuri in natura sau in bani, sa nu isi creeze avantaje in legatura cu serviciul sau cu exercitarea functiei;r
j) sa consemneze, conform legii, in registrul unic de control existent la contribuabil datele privind inceperea controlului, obiectivele si rezultatele sintetice ale acestuia.”r
8. Articolul 11 se abroga.r
9. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 111. – Inaintea desfasurarii unei actiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului, acesta are dreptul:r
a) sa fie informat in legatura cu actiunea de control prin transmiterea unui aviz de verificare;r
b) sa fie instiintat in legatura cu drepturile si obligatiile sale. Avizul de verificare va cuprinde:r
1. baza legala a transmiterii lui si a desfasurarii controlului fiscal;r
2. perioada in care este programata sa se desfasoare actiunea de control fiscal;r
3. impozitele si perioadele impozabile care vor fi cuprinse in verificare.r
Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal.r
Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucratoare, solicitare care se comunica in scris conducerii organului de control fiscal la 5 zile de la primirea avizului de verificare.r
O noua solicitare de amanare a controlului fiscal respectiv nu se admite.r
In cazul controalelor inopinate sau la verificarea unor sesizari, reclamatii privind cazuri de evaziune fiscala, precum si in cazul verificarii efectuate la cererea contribuabililor si al actiunilor de verificare solicitate de diverse institutii pentru care sunt stabilite termene precise de solutionare prin acte normative, nu se transmit avize de verificare.”r
10. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 12. – Pe toata durata exercitarii controlului fiscal contribuabilii supusi acestuia au urmatoarele drepturi:r
a) sa fie informati asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare;r
b) sa fie primii solicitati, in cazul in care sunt disponibili, pentru a furniza informatii, date, documente si elemente pentru clarificarea si justificarea operatiunilor efectuate;r
c) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica pe toata durata controlului;r
d) sa beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidential si echitabil;r
e) sa solicite din proprie initiativa sa fie controlati;r
f) sa conteste, potrivit legii, constatarile inscrise in actele de control incheiate;r
g) sa fie protejati asupra secretului fiscal.”r
11. Articolul 121 se abroga.r
12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 13. – Contribuabilii supusi controlului fiscal au urmatoarele obligatii:r
a) sa se prezinte, la solicitarea organului de control, la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului;r
b) sa puna la dispozitie toate documentele, situatiile si datele solicitate privind obiectul controlului;r
c) sa puna la dispozitie, la solicitarea organului de control, in conditiile legii, actele originale sau copii certificate, dupa caz, referitoare la obiectul controlului;r
d) sa permita accesul in locurile unde se afla bunurile si valorile supuse impozitarii, precum si in locurile unde se afla documentele necesare controlului;r
e) sa furnizeze in scris si verbal, in legatura cu obiectul controlului, toate explicatiile si elementele necesare clarificarii operatiunilor economico-financiare efectuate;r
f) sa manifeste respect fata de autoritatea controlului, aducand la indeplinire intocmai masurile din actul de control ramase definitive, si sa informeze organul de control despre aceasta;r
g) sa colaboreze cu organul de control pentru buna desfasurare a actiunii de control;r
h) sa notifice toate modificarile intervenite in datele initiale de identificare, inclusiv incetarea activitatii in termenele prevazute de lege;r
i) sa intocmeasca documente pentru orice operatiune impozabila si sa raspunda pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate, precum si pentru autenticitatea documentelor in cauza furnizate organului de control;r
j) sa refaca evidentele tehnico-operative si contabile prin care se justifica operatiunile efectuate, in situatia in care acestea au fost pierdute ori distruse, in termen de maximum 60 de zile de la data producerii evenimentului;r
k) sa intocmeasca si sa puna la dispozitie organului de control registrul unic de control;r
l) sa dea o declaratie pe propria raspundere la finalizarea controlului, in care sa specifice ca au fost prezentate toate documentele ce privesc obiectul controlului;r
m) sa creeze conditii corespunzatoare pentru desfasurarea controlului fiscal;r
n) sa se prezinte la sediul organului de control fiscal, la solicitarea scrisa a acestuia.r
Documentele neprezentate cu rea-credinta, dovedita cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate in considerare ulterior la solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.”r
13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 14. – Contribuabilii care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie sunt obligati sa pastreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal, pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale sau, dupa caz, a dreptului serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale de a stabili diferente de impozite.r
Evidentele contabile si documentele justificative se pastreaza si se arhiveaza intr-un mod adecvat, care sa permita desfasurarea normala a controlului fiscal.r
Contribuabilii sunt obligati sa pastreze la punctele de lucru un exemplar din documentele justificative aferente desfasurarii activitatii acestora.”r
14. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 17. – Controlul fiscal se desfasoara, in baza deciziei conducatorului organului de control fiscal, la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal.r
Controlul fiscal se poate desfasura si in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma avand in acest caz obligatia de a asigura conditiile necesare pentru derularea normala a actiunii de control.”r
15. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 18. – Durata efectuarii controlului fiscal prevazut la art. 17 este stabilita de organele de control fiscal sau, dupa caz, de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele controlului, si nu poate fi mai mare de 3 luni.r
In cazul marilor contribuabili sau al celor care au subunitati, filiale ori sucursale in tara, durata controlului nu poate fi mai mare de 6 luni.”r
16. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 26. – Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 13 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:r
a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. c), d), f), g) si m);r
b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. a), e), l) si n);r
c) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. h) si k);r
d) de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la lit. b), i) si j).r
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control fiscal si de alte persoane imputernicite de Ministerul Finantelor Publice.”r
Art. II. – Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.