Problema de drept care se pune este aceea a efectelor ordinului, respectiv momentul de aplicare a retragerii autorizatiei de functionare.
Toate sanctiunile administrative aplicate de BNR, i conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 si ale Legii nr. 101/1998, i cazul i care ele sunt contestate, produc efecte numai dupa epuizarea ultimei cai de contestatie, respectiv dupa pronuntarea hotaririi de catre Curtea Suprema de Justitie, astfel ca, pina la aceasta data, nu se poate considera ca subiectii sanctionati desfasoara activitatea specifica i domeniu fara autorizatie (i cazul sanctiunilor cele mai grave) nefiindu-le aplicabile dispozitiile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.
Dreptul administrativ, ramura a dreptului public, reglementeaza relatiile sociale din sfera administratiei publice si cele de natura conflictuala dintre administratia publica si persoanele fizice si juridice vatamate i drepturile lor prin acte administrative. Raspunderea administrativa este o forma a raspunderii juridice, reprezentind obligatia de a suporta consecintele nerespectarii normelor de drept administrativ.
Sanctiunile administrative, aplicabile ca urmare a icalcarii normelor de drept administrativ imbraca diferite forme: sanctiunea administrativ-contraventionala, sanctiunea administrativ-disciplinara, sanctiunea administrativ-patrimoniala, masura cu privire la actul juridic sau masura de executare silita. BNR prin competentele ce ii sunt stabilite de Legea nr. 101/1998 privind statutul BNR, exercita atributii de autoritate publica.
Avind competente exclusive atit i ceea ce priveste politica monetara si valutara, cit si de supraveghere bancara, prin art. 60 din Legea nr. 101/1998, BNR, pentru nerespectarea reglementarilor emise de ea, i cazurile i care nu cad sub incidenta legii bancare, poate aplica urmatoarele sanctiuni: avertisment scris; amenda de la un milion la zece milioane lei (amenzile icasate se fac venit la bugetul de stat); suspendarea, pe un termen de 90 de zile, partiala sau totala, a autorizatiei acordate de BNR.; retragerea autorizatiei acordate de BNR.
Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, i N.R.V. 2 – schimb valutar pentru persoanele fizice, la pct. 40 prevede ca i situatia retragerii de catre BNR a autorizatiei de functionare, societatile respective au obligatia de a restitui sucursalei BNR i raza careia au sediul social, originalul autorizatiei de functionare ce va fi remis Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
Legea bancara nr. 58/1998 stabileste conduite obligatorii pentru banci, persoane juridice romine, constituite ca societati comerciale, precum si pentru sucursale din Rominia ale bancilor, persoane juridice straine.
incalcarea dispozitiilor Legii nr. 58/1998 sunt sanctionate diferit, penal (art. 74) sau administrativ (art. 69 alin. 2).
Sanctiunile administrative aplicate de BNR sunt:
a) avertisment scris dat bancii;
b) limitarea operatiunilor bancii;
c) amenda aplicabila bancii, itre 0,1 si 1% din capitalul social, sau administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor, itre 1-6 salarii medii/banca din luna precedenta, la data constatarii faptei. Amenzile icasate se fac venit la bugetul de stat;
d) retragerea aprobarii date conducatorilor bancii;
e) retragerea autorizatiei bancii.
Potrivit art. 17 din Legea nr. 58/1998, hotarirea de retragere a autorizatiei se comunica i scris bancii, filialei sau sucursalei i cauza, impreuna cu motivele care au stat la baza acestora, si se publica i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, precum si i doua publicatii de circulatie nationala. Hotarirea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei i Monitorul Oficial al Rominiei sau la o data ulterioara specificata i hotarirea respectiva.
Potrivit art. 18 din Legea nr. 58/1998, icepind cu data intrarii i vigoare a hotaririi de retragere a autorizatiei, bancii, filialei sau sucursalei respective i se interzice angajarea i orice operatiune financiara.
Actele emise de BNR i aplicarea Legii bancare, precum si sanctiunile aplicate i baza Legii nr. 101/1998 pot fi contestate i termen de 15 zile de la comunicarea acestora la consiliul de administratie al BNR, care se pronunta prin hotarire, respectiv decizie, i termen de 30 de zile de la data sesizarii, respectiv de la primirea contestatiei.
Hotarirea, respectiv decizia consiliului de administratie, poate fi atacata la Curtea Suprema de Justitie, i termen de 15 zile de la comunicare.
Daca i Legea nr. 58/1998 se precizeaza i mod expres ca hotarirea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei i Monitorul Oficial al Rominiei sau de la o data ulterioara, specificata i hotarirea respectiva, i Legea nr. 101/1998 pentru retragerea autorizatiei (alta decit cea bancara), nu este prevazuta i mod expres aceasta mentiune.
Prezumtia de nevinovatie
Prin Legea nr. 30/1994, Rominia a ratificat Conventia Europeana a Drepturilor Omului (CEDH) care, potrivit art. 20 din Constitutia Rominiei, are prioritate i raport cu reglementarile interne.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, prin practica sa, a extins garantiile prevazute de art. 6 din CEDH, la toate categoriile de pedepse, inclusiv la cele aplicate i cazul contraventiilor administrative (Cazul Lutz contra Germaniei, Hotarirea din 25.08.1987).
Prin practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, prezumtia de nevinovatie prevazuta de art. 6 pct. 2 din CEDH se extinde si i domeniul raspunderii administrative, pentru sanctiunile administrative aplicate.
Acest principiu se regaseste i materia sanctiunilor administrativ-contraventionale, prin prevederile exprese ale art. 31 din Legea nr. 31/1968, conform caruia plingerea suspenda executarea.
Pentru celelalte sanctiuni administrative, altele decit cele administrativ-contraventionale, regimul juridic procedural aplicabil este cel prevazut de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, daca actul normativ respectiv nu prevede altfel.
Legea nr. 29/1990 prevede posibilitatea, pentru persoana vatamata i drepturile sale prin actul administrativ contestat, de a cere, pina la anularea actului respectiv, suspendarea executarii actului administrativ.
in cazul i care obiectul litigiului de contencios-administrativ nu este reprezentant de contestarea unei sanctiuni administrative, cum este cazul celei privind retragerea autorizatiei de functionare, opinez ca, i acest ultim caz nu sunt aplicabile dispozitiile art. 9 din Legea nr. 29/1990 privind suspendarea executarii actului, i speta fiind aplicabil principiul general privind prezumtia de nevinovatie, instituit legal prin ratificarea CEDH, care suplineste insuficienta reglementare din materia dreptului administrativ a sanctiunilor administrative si vine sa completeze dispozitiile-cadru din Legea nr. 29/1990.
Dupa adoptarea Constitutiei si ratificarea CEDH., apreciez ca nici o sanctiune administrativa, ca urmare a operarii prezumtiei de nevinovatie, nu mai poate fi reglementata ca fiind aplicabila cu efecte imediat din data comunicarii ei, fiind lasate cai ulterioare de contestare.
Prezumtia de nevinovatie este aplicabila si pentru sanctiunile administrative la care nu sunt prevazute cai de contestare, sanctiuni aplicate ca masuri complementare amenzilor contraventionale sau independent, pentru care nu sunt prevazute cai de atac, i acest caz persoanele sanctionare administrativ urmind a aplica regimul juridic procedural prevazut de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, fara procedura prealabila prevazuta de art. 5 din Legea nr. 29/1990.