Din această sumă, 70 milioane dolari vor fi investite în zona perimetrului Roşia Montană şi 30 milioane dolari vor reprezenta contribuţie pe durata de viaţă a proiectului la patrimoniul cultural naţional, în vederea susţinerii cercetării, restaurării, conservării, punerii în valoare şi promovării turistice a patrimoniului cultural naţional, imobil, mobil şi imaterial, a siturilor arheologice şi a monumentelor istorice.
Astfel, investitorul de la Roşia Montană se obligă să continue finanţarea necesară pentru ca activităţile derulate în ultimii 10 ani de cercetare în detaliu a patrimoniul cultural al Roşiei Montane (situri arheologice, galerii, construcţii valoroase, etnografie şi patrimoniu imaterial) să se realizeze conform celor mai bune standarde în domeniu în toate componentele patrimoniului cultural naţional menţionate şi să respecte toate dispoziţiile legale privind protejarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, să respecte prevederile Protocolului privind descoperirile întâmplătoare în toate etapele de dezvoltare a proiectului, urmând ca orice descoperire arheologică apărută cu prilejul efectuării lucrărilor miniere specifice proiectului să fie evaluată de autorităţile competente, care vor decide şi măsurile ce se impun potrivit legii, să restaureze monumentului funerar de la Tăul Găuri şi sa amenajeze parcul arheologic.
Totodată, va trebui să amenajeze pentru vizitare trei zone cu lucrări miniere subterane şi de suprafaţă reprezentative pentru toate perioadele istorice şi tehnicile de exploatare. Astfel, vor fi amenajate la standard de vizitare în siguranţă următoarele zone cu galerii romane, medievale şi moderne: Cătălina-Monuleşti (unde s-au descoperit celebrele tăbliţe cerate care au făcut faimoasă comuna Roşia Montană şi sisteme complexe cu roţi hidraulice romane pentru evacuarea apei subterane), Piatra Corbului (unde există urme de exploatare cu foc şi apă), precum şi Jig Văidoaia (unde s-au evidenţiat camere de exploatare minieră la suprafaţă din perioada modernă şi contemporană), să amenajeze un parc arheologic de 18 hectare, pe dealul Carpeni, unde s-au descoperit în timpul cercetărilor arheologice locuinţe de epoca romană cu hipocaust (încălzire în pardoseală).
O altă obligaţie a investitorului este amenajarea unui complex muzeal al mineritului reprezentativ pentru centrul şi sud-estul Europei, în care să pună în evidenţă toate descoperirile arheologice şi obiectele reprezentative pentru istoria şi devenirea localităţii. Acesta va cuprinde spaţii amenajate pentru a oferi o cât mai atractivă prezentare a istoriei miniere din zonă, galerii romane amenajate pentru vizitare şi replici ale unor mecanisme tehnice sau obiective greu accesibile in teren. Toate clădirile monument istoric din localitate (41 clădiri) vor trebui restaurate, la fel şi centrul istoric al Roşiei Montane (peste 300 case) conform standardelor în vigoare, păstrând specificul local şi istoric, dar aducându-le la standarde de confort şi siguranţă moderne.
Proiectul de acord mai prevede că RMGC trebuie să se ocupe de punerea în valoare în scop turistic a obiectivelor reprezentative de patrimoniu, inclusiv prin lucrări de infrastructură, care vor cuprinde, fără limitare: construirea de drumuri de acces şi de facilităţi de cazare şi masă; pietruirea drumurilor conform perioadei istorice reprezentative în care au fost construite; îngroparea reţelelor electrice şi de telecomunicaţii; asigurarea locurilor de parcare pentru comunitatea locala şi turişti; refacerea şi dezvoltarea reţelelor edilitare şi să organizeze un circuit turistic integrat al tuturor acestor situri istorice.
Suma de 30 milioane dolari va fi gestionată contabil de către RMGC, iar detaliile privind obiectivele (situri din zone de interes arheologic prioritar şi monumente istorice de grupa valorica A), sumele alocate fiecăruia dintre acestea şi momentul alocării urmează să fie stabilite împreună cu Ministerului Culturii pe baza de protocol. În cazul în care preţul mediu de vânzare anual al aurului se va situa în faza de exploatare propriu-zisă cel puţin la nivelul mediu anual de 1.500 dolari/uncie, suma investiţiei va fi majorată la nivelul de 50 milioane dolari. Majorarea investiţiei va opera începând cu exerciţiul financiar anual următor celui în care s-a realizat atingerea plafonului menţionat. Obiectivele de realizat ca urmare a majorării vor fi stabilite de Ministerul Culturii şi investitor printr-un act adiţional la protocolul menţionat anterior.
RMGC este obligat să asigure, pe întreaga durată a lucrărilor de construire şi exploatare aferente Proiectului, toate resursele financiare necesare şi să ia măsurile care se impun pentru a asigura supravegherea arheologică şi va suporta toate costurile necesare pentru finalizarea cercetării arheologice preventive a terenurilor cu patrimoniu arheologic reperat, anterior solicitării autorizaţiei de construire pentru terenurile respective şi va prezenta rapoartele de cercetare arheologică Ministerului Culturii sau serviciilor sale publice deconcentrate, după caz.
Garanţie de răspundere de mediu, estimată la 25 de milioane de dolari
De asemenea, RMGC  va trebui să constituie, pentru Proiectul de la Roşia Montană, o garanţie de răspundere de mediu, estimată în prezent la 25 de milioane de dolari, printr-un mecanism financiar agreat cu autoritatea de mediu, potrivit proiectului de Acord privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, publicat pe site-ul Departamentului pentru Proiectului de Infrastructură şi Investiţii Străine (DPIIS).
Această garanţie este destinată acoperirii scenariilor de risc analizate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, iar RMGC va revizui periodic şi va ajusta gradual garanţia în funcţie de activităţile derulate, în orice moment, şi în funcţie de evoluţia proiectului.
Documentul prevede că, pe partea de mediu, investitorul va asigura, de la momentul începerii exploatării comerciale a proiectului minier, eliminarea poluării istorice provenite de la vechile activităţi miniere care, în prezent, produc ape acide şi contaminări cu metale grele în perimetrul minier al proiectului de la Roşia Montană, pe cheltuială proprie, fără a cere despăgubiri statului român, urmând ca obligaţiile privind protecţia mediului să fie executate în conformitate cu acordul de mediu, după emiterea acestuia.
Astfel, RMGC se va angaja şi va garanta respectarea integrală a tuturor prevederilor legale, a standardelor şi normativelor româneşti şi europene cu privire la protecţia mediului, astfel încât activităţile premergătoare şi efective de exploatare minieră de la Roşia Montană să respecte toate standardele de siguranţă aplicabile şi va constitui toate garanţiile financiare de mediu prevăzute de legislaţia din România şi din Uniunea Europeană pentru toate activităţile premergătoare şi efective de exploatare minieră asociate proiectului, prin instrumente financiare recunoscute la nivel internaţional şi într-o structură ce va fi agreată cu autoritatea de mediu.
De asemenea, va realiza reabilitarea integrală a mediului pentru toate obiectivele miniere de sub amprenta proiectului minier din perimetrul stabilit prin Licenţa de exploatare şi va constitui garanţii financiare pentru închidere şi reabilitare printr-un instrument financiar agreat cu autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Directivei Europene privind Deşeurile Miniere şi ale legislaţiei corespondente din România.
Aceste garanţii vor fi constituite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru a acoperi, în orice moment, costul lucrărilor de închidere, reabilitare şi monitorizare post închidere a mediului şi conform cu impactul generat de fiecare stadiu de dezvoltare a Proiectului. Costurile totale actuale de închidere şi reabilitare a amplasamentului minier sunt estimate la 146 de milioane de dolari, iar investitorul se va obliga să actualizeze periodic valoarea garanţiei, conform reglementărilor aplicabile din România şi UE.
Alte prevederi ale proiectului de acord sunt implementarea unui sistem de management certificat internaţional pentru a monitoriza şi îmbunătăţi performanţa de mediu a activităţilor tuturor angajaţilor; finanţarea de audituri independente, conform legii, pentru a evalua performanţa de mediu în raport cu obiectivele vizate, precum şi pentru a propune măsuri de remediere; şi
i) conformarea la cerinţele legislaţiei aplicabile în România şi în Uniunea Europeană şi utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) în toate operaţiunile şi activităţile, pentru a creşte performanţele de mediu în toate fazele de funcţionare a exploatării, şi alocarea de resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate obligaţiile şi angajamentele de mediu, inclusiv redarea zonelor exploatate în circuitul natural.
RMGC va trebui şi să menţină calitatea de semnatar certificat al Codului Internaţional de Management al Cianurii (‘ICMC’), iniţiativă la nivel internaţional care stabileşte şi monitorizează implementarea celor mai înalte standarde de utilizare a cianurii, în toate fazele proiectului, începând de la transport, manipulare pe amplasamentul proiectului, utilizare în procesul tehnologic de extragere a aurului din minereu, neutralizarea cianurii la finele ciclului tehnologic de procesare a minereului şi monitorizarea concentraţiei acesteia în iazul de decantare, atât pe durata de operare a proiectului, cât şi pe perioada post-închidere; punerea în aplicare întocmai a oricăror recomandări ale ICMC şi a oricăror măsuri impuse de autorităţile române competente, pentru asigurarea unei respectări riguroase a legislaţiei din România şi a Uniunii Europene în domeniul utilizării cianurii in minerit, să implementeze o strategie eficientă şi transparentă de comunicare cu părţile interesate, cu privire la aspectele de mediu ale activităţilor efectuate şi să încurajeze dezbaterile publice pe teme legate de protecţia mediului, inclusiv prin prezentarea către autorităţile relevante a unor rapoarte de activitate periodice.
Pe de altă parte, va trebui să colaboreze cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale pentru a dezvolta măsuri eficiente şi echitabile din punct de vedere al protecţiei mediului.
Pentru respectarea cadrului legislativ, RMGC va asigura, pe cheltuiala sa, în condiţiile prevăzute în raportul de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi în acordul de mediu: captarea apelor acide, neutralizarea şi curăţarea acestora, odată cu începerea exploatării miniere; respectarea unor limite maxime de vibraţii la operaţiunile din cariera şi la transport, pentru protecţia clădirilor din vecinătate, folosirea cianurii doar în perimetrul uzinei, în circuit închis într-un mediu controlat şi monitorizat în permanenţă; respectarea unei limite de cianură mai mici decât standardele Uniunii Europene, respectiv maximum 7 ppm la descărcare în iazul de decantare şi construirea de coridoare ecologice pentru a facilita migraţia naturală a animalelor din perimetrul lucrărilor industriale.
RMGC va suporta costul şi va realiza lucrări de împădurire pe o suprafaţă totală de 1.000 ha de teren, aflată în domeniul public sau privat al statului român. Lucrările de împădurire vor fi realizate de către RMGC, conform dispoziţiilor legale în vigoare, în termen de 5 ani de la data la care îi sunt puse la dispoziţie suprafeţele de teren necesare pentru realizarea acestor lucrări.
Redevență de 6% din valoarea producţiei miniere
Redevenţa minieră pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană va fi de 6% din valoarea producţiei miniere, conform proiectului de Lege publicat pe site-ul Departamentului pentru Proiectului de Infrastructură şi Investiţii Străine.
‘Prevederile prezentei legi referitoare la nivelul redevenţei miniere se armonizează cu legislaţia cadru privind redevenţele în vigoare pe perioada proiectului. În cazul exploatării miniere de la Roşia Montană, prin derogare de la dispoziţiile art. 3 pct. 31 şi art. 45 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, statul român are opţiunea de a solicita Titularului Licenţei de exploatare ca plata redevenţei să se facă în natură. Costurile totale asociate plăţii în natură a redevenţei, inclusiv TVA, nu vor depăşi valoarea datorată dacă redevenţa ar fi plătită în bani. Mecanismul prin care se va realiza plata în natură a redevenţei în conformitate cu prezentul articol se va stabili prin hotărâre a Guvernului. Sumele ce reprezintă venituri cuvenite bugetului de stat, realizate din exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, vor fi alocate prin legea bugetară anuală, cu prioritate pentru dezvoltarea infrastructurii din regiunea unde se realizează exploatarea’, se menţionează în proiect.
Documentul mai prevede că durata de valabilitate a Licenţei de exploatare va putea fi extinsă, cu respectarea perioadei solicitate şi rezultate din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licenţei de exploatare la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe perioade succesive de până la 20 de ani fiecare.
Acţionarii RMGC vor trebui că încheie, în condiţiile prevăzute în Acordul privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, acte de cesiune şi vor înregistra la Registrul comerţului cotele de participare la capitalul social al RMGC rezultate din aplicarea dispoziţiilor respectivului Acord şi ale prezentei legi. Ministerul Economiei va efectua toate formalităţile care se impun în vederea îndeplinirii acestor obligaţii de către Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest.
De asemenea, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, ME va trebui să facă demersurile necesare pentru ca Minvest să aporteze la capitalul social al RMGC imobilele situate în perimetrul minier Roşia Montană, asupra cărora deţine un titlu de proprietate valabil. De asemenea, în acelaşi termen, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de creditor majoritar, şi ME vor trebui să facă demersuri necesare pentru vânzarea de către Remin către RMGC, a imobilelor proprietate a Remin situate în perimetrul minier Roşia Montană.
Tot în termen de 60 de zile, Minvest, Remin şi ME vor trebui să emită certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrul minier Roşia Montană, cu respectarea cu respectarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Culturii va încheia cu RMGC, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un protocol prin care se vor stabili modalitatea de implementare a obligaţiilor ce revin titularului Licenţei de exploatare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a celor prevăzute în Acord, precum şi modul prin care autorităţile competente vor urmări îndeplinirea acestor obligaţii. În termen de 15 zile de la prezentarea documentaţiei prevăzute de lege, Ministerul Culturii va trebui să avizeze documentaţiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Roşia Montană sau adiacente acestuia.
Instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale care deţin drepturi de administrare şi/sau proprietate asupra imobilelor necesare exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană şi asupra cărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată, în termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licenţei de exploatare, vor încheia cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au în administrare sau, după caz, în proprietate, aflate în cadrul perimetrului minier Roşia Montană. Concesionarea terenurilor forestiere nu poate fi realizată decât după ce aceste terenuri au fost scoase definitiv din fondul forestier naţional în condiţiile legii.
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va iniţia hotărâri de Guvern pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în condiţiile legii, a unor suprafeţe de până la 255 hectare de teren forestier din cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei întocmite conform legii de către Titularul licenţei de exploatare.
În cazul în care, după emiterea avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor cu privire la exploatarea minereurilor auro-argentifere intervin elemente noi sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor respective, inclusiv ca urmare a invalidării vreunui act premergător sau a unei proceduri desfăşurate în vederea emiterii actelor de reglementare respective, se mandatează autorităţile competente să emită noi avize, acorduri sau autorizaţii sau le vor revizui pe cele existente.
Autorităţile administraţiei publice locale competente, la cererea RMGC, vor putea emite mai multe autorizaţii de construire corespunzător obiectivelor şi etapelor de dezvoltare a exploatării minereurilor, utilizând în acest scop avizele, permisele şi acordurile emise anterior, cu condiţia ca elementele avute în vedere la data emiterii avizelor sau acordurilor respective să fi rămas nemodificate.
Administratorii drumurilor al căror traseu trece prin perimetrul minier Roşia Montană, în termen de 30 zile de la data identificării unor trasee alternative de acces, vor dispune restricţionarea definitivă a traficului pe traseele de drum din cadrul perimetrului minier Roşia Montană şi începerea lucrărilor de dezafectare a traseelor iniţiale, în măsura necesară pentru executarea activităţilor miniere în perimetrul minier Roşia Montană. Titularul licenţei de exploatare este obligat să identifice şi să menţină un acces funcţional, pe unul din traseele alternative, împreună cu autorităţile competente, pe perioada restricţionării traficului pe drumurile din cadrul perimetrului minier Roşia Montană.
Procedura privind obţinerea aprobării scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeţelor de pajişte aflate în perimetrul proiectelor miniere declarate prin lege ca lucrări de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale va autoriza începerea activităţilor miniere aferente exploatării miniere în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către titular a tuturor documentelor, precum şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările pentru care se solicită autorizarea începerii activităţii miniere.
De asemenea, ANRM, la cererea RMGC, va trebui să reconfigureze perimetrele miniere adiacente din zona Roşia Montană pentru realizarea de lucrări de construcţii necesare stocării produselor miniere, a sterilului şi a produselor reziduale aferente proiectului minier, astfel cum sunt descrise în studiul de impact asupra mediului, cu condiţia de a nu se bloca accesul la resursele/rezervele minerale solide şi fără a aduce atingere drepturilor dobândite anterior de terţi prin alte licenţe miniere.
Proiectul de Lege mai prevede că, în cazul evidenţierii întâmplătoare de patrimoniu arheologic, lucrările de construire în zona/perimetrul cu patrimoniu arheologic evidenţiat se suspendă în vederea efectuării de cercetări arheologice, fără a se suspenda autorizaţia de construire şi fără a se afecta dreptul RMGC de a executa lucrările necesare activităţilor miniere pe restul suprafeţei de teren ce face obiectul autorizaţiei de construire.
Cercetarea arheologică preventiva a terenurilor cu patrimoniu arheologic reperat, se va realiza anterior solicitării autorizaţiei de construire pentru terenurile respective. Autorităţile competente vor emite autorizaţiile de construire numai după depunerea de către RMGC a rapoartelor de cercetare arheologică, în care sunt consemnate rezultatele cercetării de salvare prin înregistrare a patrimoniului arheologic, la Ministerul Culturii şi/sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, după caz.
Activităţile de cercetare arheologică preventivă a terenurilor cu patrimoniu arheologic se vor desfăşura în etape, pentru fiecare parte de teren, corespunzător etapelor de executare a activităţilor miniere din perimetrul Roşia Montana. Etapele de cercetare arheologică preventivă se vor finaliza în termen de maximum 3 luni de la data iniţierii lor pentru fiecare perimetru în parte.
Totodată, conform proiectului, prin excepţie de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, RMGC va reloca monumentul naturii ‘Piatra despicată’, în scopul protejării acestuia. După finalizarea procedurilor de relocare, regimul de protecţie se transferă asupra noului amplasament şi încetează cu privire la amplasamentul iniţial.
Sursa: Agerpres