Care sunt activităţile de pe urma cărora se realizează venituri ce impun depunerea declaraţiei 200:

Activităţi independente:

• activităţi comerciale: comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii

• profesii libere – profesii medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect

• drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (chirii)

 

realizată în calitate de proprietar sau alt deţinător legal.

 

Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real

Începând cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

– Piscicultură

– Silvicultură

Transferul titlurilor de valoare

altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

 Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

– pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Cum se depune declaraţia

Formularul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul
b) organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, potrivit legii.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Te-ar putea interesa și: