Obligatoriu pentru proprietarii de terenuri agricole până pe 7 iunie. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a informat fermierii cu privire la suprafețele agricole eligibile pentru plăți directe, precum și la terenurile care nu primesc subvenții pe suprafață.

APIA le reamintește fermierilor că 7 iunie este ultima zi în care se pot depune cereri de plată pentru anul de cerere 2024.

În vederea accesării sprijinului conform reglementărilor în vigoare, APIA a prezentat o sinteză a aspectelor privind normele (condițiile, regulile) referitoare la modul de delimitare a parcelelor de referință (blocuri fizice) și eligibilitatea suprafețelor pentru schemele de plată gestionate de APIA.

Blocul fizic este delimitat geografic pe baza unor limite stabile, cum ar fi drumurile, căile ferate, marginile așezărilor, cursurile de apă, canalele de irigații, barajele artificiale, marginea pădurii, arborii, gardurile vii, limitele culturilor permanente și zidurile. Fiecare bloc fizic are un identificator unic, înregistrat în sistemul de informații geografice (GIS – Geographic Information System) al sistemului de identificare al parcelelor agricole (LPIS – Land Parcel Identification System).

Regulile de excludere ale suprafețelor neagricole

Obligatoriu pentru proprietarii de terenuri agricole până pe 7 iunie. Regulile privind excluderea suprafețelor neagricole din suprafața blocului fizic sunt:

 • Elementele neagricole indiferent de dimensiunea lor se exclud din blocul fizic dacă se regăsesc la limita blocului fizic;
 • Construcțiile de orice fel sunt excluse indiferent de dimensiunea lor;
 • Suprafețele neagricole din interior mai mari de 100 m2 se exclud din blocul fizic;
 • Suprafețele neagricole mai mici de 100 m2 din interior se deduc din aria blocului fizic dacă suma lor este mai mare de 100 m2.

Pentru a fi eligibilă pentru sprijinul de bază pentru venit în scopul susțenabilității (BISS), suprafața agricolă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

 • exploataţia agricolă să aibă o suprafață de cel puțin 1 ha;
 • suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, în cazul serelor, solariilor este de cel puțin 0,03 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,1 ha.

Care sunt tipurile de teren, aşa cum sunt definite în legislaţie?

Terenurile arabile (TA) sunt terenurile cultivate în scopul producției agricole sau suprafețele disponibile pentru producția agricolă, inclusiv zonele lăsate pârloagă, care pot include zone neproductive, angajamente de dezvoltare rurală, zone împădurite, și zone care respectă cerințele GAEC 8. Aceasta este valabil indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecție fixe sau mobile, conform punctului 4.1.1.2.1 din PS 2023-2027.

Terenul lăsat pârloagă reprezintă teren arabil necultivat pe durata unui an de cultură, menținut în bune condiții agricole și de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreținere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minim 6 luni într-un an de cultură și acoperă lunile martie-august, dar nu mai mult de 4 ani pe același amplasament.

Pajiștile permanente reprezintă terenuri utilizate ca pășuni permanente și fânețe permanente, inclusiv pajiștile cultivate sau recoltate în sistem de paludicultură, conform OUG nr. 34/2013, care sunt dedicate producției de iarbă și alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane. Acestea includ și terenurile menționate în anexa nr. 26 din Ordinul 106/2024, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin cinci ani, conform punctului 4.1.1.2.3 din PS 2023-2027, scrie AgroIntel.ro.

Livezile şi culturile care se încadrează şi ele

Livada tradițională utilizată extensiv (PP) descrie suprafețele de livezi tradiționale, care sunt predominant folosite ca pajiști permanente, prin cosit și/sau pășunat. Acestea au o densitate a pomilor de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere erbacee perene sau din flora spontană, conform anexei nr. 3 la Ordinul MADR nr. 106/2024.

Culturile permanente (CP) includ următoarele: vii, livezi, pepiniere, hameiști, arbuști fructiferi și speciile forestiere cu ciclu scurt de producție, pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care produc recolte repetate, conform punctului 4.1.1.2.2 din PS 2023-2027.

teren
Ce trebuie să ştie proprietarii de terenuri agricole din România? / SURSA Foto: Dreamstime

Terenurile care nu sunt eligibile la plată

Obligatoriu pentru proprietarii de terenuri agricole până pe 7 iunie. Nu sunt eligibile la plată:

 • suprafeţele agricole pe care se constată în urma controalelor administrative sau controalelor la fața locului, inclusiv cele pentru actualizarea blocurilor fizice nu s-a desfăşurat activitatea agricolă prevăzută la pct. 4.1.1 din PS 2023-2027;
 • suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice, spre exemplu Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», Parcul Naţional Munţii Rodnei. Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonelem de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct;
 • suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
 • suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
 • suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
 • suprafeţe utilizate de unitățile militare;
 • suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului;
 • suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor;
 • suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
 • suprafeţele de teren lăsat pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 4 ani;
 • suprafeţele declarate în cererea de plată în afara limitelor blocului fizic.

Care sunt excepțiile?

Obligatoriu pentru proprietarii de terenuri agricole până pe 7 iunie. Excepție este reprezentată de situațiile în care fermierul semnalează, la momentul depunerii cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observația fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor la fața locului în acest scop. Suprafețele constatate în urma verificărilor în teren, în acest context, ca fiind neutilizate în scop agricol sau pentru care nu s-a desfășurat activitatea agricolă prevăzută la punctul 4.1.1 din PS 2023-2027, nu sunt considerate eligibile pentru plată.

 • suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în registrul agricol. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau introduse în circuitul agricol.

Plățile nu se efectuează pentru suprafețele digitalizate (solicitate pentru sprijin) nici în cazul în care aceeași suprafață de teren este declarată de doi sau mai mulți fermieri, până nu este clarificată situația constatată, fie de fermieri, fie de o instanță judecătorească.