Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale – ANRGN,
in temeiul prevederilor art. 6 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale – ANRGN,
emite prezenta decizie.
Art. 1. – Se aproba Criteriile si metodele pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
Art. 2. – Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Anexa

CRITERII SI METODE
pentru stabilirea preturilor si a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Scop

Art. 1. – Prezentele criterii si metode au ca scop fundamentarea si stabilirea:
a) preturilor reglementate din sectorul gazelor naturale, denumite in continuare preturi finale (Pf);
b) tarifelor reglementate pentru inmagazinarea gazelor naturale, denumite in continuare tarife de inmagazinare (Ti);
c) tarifului reglementat de transport din sectorul gazelor naturale, denumit in continuare tarif de transport (Tt);
d) tarifelor reglementate de distributie din sectorul gazelor naturale, denumite in continuare tarife de distributie (Td).

SECTIUNEA a 2-a
Definire si domeniu de aplicare

Art. 2. – Preturile finale (Pf) sunt preturile pe care distribuitorii de gaze naturale le vor practica, in calitate de furnizori de gaze naturale si ca obligatie de serviciu public, in contractele pentru alimentarea consumatorilor captivi racordati la sistemul de distributie pe care il opereaza; distribuitorii de gaze naturale sunt cei indreptatiti sa factureze si sa primeasca contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor captivi, prin aplicarea pretului final (P(f)) la cantitatile livrate, conform contractelor de furnizare incheiate.
Art. 3. – Tarifele de inmagazinare (Ti) sunt tarifele pe care furnizorii de gaze naturale au obligatia sa le achite detinatorilor de licenta de inmagazinare pentru inmagazinarea subterana a cantitatilor proprii de gaze naturale, corespunzator contractelor de inmagazinare incheiate.
Art. 4. – Tariful de transport (Tt) este tariful pe care transportatorul il va practica in contractele privind transportul gazelor naturale destinate alimentarii consumatorilor captivi si pe care furnizorii il vor achita pentru serviciile prestate de transportator, corespunzator contractului de transport incheiat.
Art. 5. – Tarifele de distributie (Td) sunt tarifele pe care distribuitorii de gaze naturale sunt obligati sa le practice si consumatorii captivi sa le achite, ca plata a serviciului de distributie, corespunzator clauzelor contractelor de furnizare incheiate.
Art. 6. – Prezentele criterii si metode pot constitui ghid de referinta in cazul practicarii unor preturi si/sau tarife negociate si care, pe cale de consecinta, nu sunt supuse aprobarii ANRGN.

SECTIUNEA a 3-a
Definitii

Art. 7. – Termenii specifici sunt definiti in anexa care face parte integranta din prezentele criterii si metode.
CAPITOLUL II
Fundamentarea, inaintarea si analizarea propunerilor
de preturi si tarife reglementate si stabilirea acestora

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 8. – (1) Propunerile de preturi si tarife reglementate, respectiv cererile de revizuire, precum si fundamentarea acestora se comunica ANRGN de catre:
a) distribuitorii de gaze naturale, in cazul preturilor finale (P(f)) si al tarifelor de distributie (Td);
b) detinatorii de licenta de inmagazinare, in cazul tarifelor de inmagazinare (Ti);
c) transportator, in cazul tarifelor de transport (Tt).
(2) La cererea fundamentata a consumatorilor sau a asociatiilor profesionale ale acestora si/sau in functie de situatia concreta ANRGN poate solicita analiza datelor de fundamentare si revizuirea preturilor si/sau a tarifelor de catre cei prevazuti la alin. (1).
Art. 9. – Datele de fundamentare trebuie sa fie completate pe baza datelor de exploatare obtinute din activitatea curenta, de catre:
a) detinatorul de licenta de distributie a gazelor naturale, in cazul propunerilor de preturi finale (Pf) si al propunerilor de tarife de distributie (Td);
b) detinatorul de licenta de inmagazinare, in cazul propunerilor de tarife de inmagazinare (Ti);
c) detinatorul de licenta de transport, in cazul propunerilor de tarif de transport (Tt).
Art. 10. – Datele de fundamentare care stau la baza determinarii preturilor si a tarifelor reglementate, prezentate ANRGN, se stabilesc ca proiectii pe perioadele prevazute mai jos, fiind insotite de prezentarea in aceeasi structura a realizarilor anului financiar precedent, astfel:
a) propunerile de preturi finale (Pf) se fundamenteaza ca proiectii pentru o perioada de un an;
b) propunerile de tarife de inmagazinare (Ti) se fundamenteaza ca proiectii pe perioada concesiunii sistemelor de inmagazinare, dar nu mai putin decat perioada normata de amortizare a investitiilor convenite prin contractul de concesiune;
c) propunerile de tarif de transport (Tt) se fundamenteaza ca proiectii pe o perioada de 5 ani sau pe perioada contractului de concesiune a sistemului de transport, daca aceasta este mai mica de 5 ani;
d) propunerile de tarife de distributie (Td) se fundamenteaza ca proiectii pe o perioada de 5 ani sau pe perioada contractului de concesiune a sistemului de distributie, daca aceasta este mai mica de 5 ani.
Art. 11. – Datele de fundamentare sunt cele rezultate din costurile justificate reflectate in bugetele de venituri si cheltuieli, din programele de investitii, din contractele de concesiune, de creditare si/sau de finantare sau din orice alte angajamente legale, aprobate conform reglementarilor legale in vigoare si insusite de conducatorul institutiei.
Art. 12. – Datele de fundamentare a propunerilor de preturi si tarife reglementate vor fi insotite de scurte note explicative privind criteriile de stabilire a acestora. Notele explicative vor prevedea informatii de piata privind costurile si preturile.
Art. 13. – Distribuitorii de gaze naturale, detinatorii de licenta de inmagazinare, respectiv transportatorul, in situatia in care desfasoara simultan o activitate pentru care practica, partial sau total, preturi si/sau tarife reglementate si una sau mai multe activitati in sau din afara sectorului gazelor naturale au obligatia sa prezinte ANRGN fundamentarea distincta a propunerilor de preturi si/sau tarife reglementate, dupa caz, precum si datele privind celelalte activitati desfasurate. Pentru fiecare dintre activitatile desfasurate pe baza de preturi si tarife reglementate contabilitatea va fi organizata in conturi analitic distincte, cu respectarea reglementarilor legale in domeniu, astfel incat sa permita cunoasterea veniturilor realizate si a costurilor fixe si variabile aferente.
SECTIUNEA a 2-a
Termenele de stabilire si de revizuire

Art. 14. – Propunerile de preturi si tarife reglementate impreuna cu datele de fundamentare se comunica ANRGN:
a) pana la data de 30 noiembrie a anului in curs pentru anul urmator, in cazul preturilor finale (Pf);
b) cu 90 de zile inainte de solicitarea autorizatiei de functionare, in cazul tarifelor de inmagazinare (Ti), respectiv in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor criterii si metode, in cazul sistemelor de inmagazinare existente;

c) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor criterii si metode, in cazul tarifului de transport (Tt);
d) cu 90 de zile inaintea solicitarii autorizatiei de functionare, in cazul tarifelor de distributie (Td), respectiv in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor criterii si metode, in cazul sistemelor de distributie existente.r
Art. 15. – Revizuirea preturilor finale (Pf) poate fi solicitata trimestrial, daca cel putin unul dintre parametrii datelor de fundamentare luate in considerare la stabilirea acestora are o variatie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se inainteaza ANRGM pana la data de intai a lunii premergatoare trimestrului pentru care a fost formulata cererea de revizuire.r
Art. 16. – Revizuirea tarifelor de inmagazinare (Ti) poate fi solicitata anual, daca cel putin unul dintre parametrii datelor de fundamentare luate in considerare la stabilirea acestora are o variatie mai mare de +/- 5%. Cererea de revizuire se inainteaza ANRGN pana la data de intai a lunii premergatoare anului pentru care a fost formulata cererea de revizuire.r
Art. 17. – Revizuirea tarifului de transport (Tt) poate fi solicitata semestrial, daca cel putin unul dintre parametrii datelor de fundamentare luate in considerare la stabilirea acestora are o variatie mai mare +/- 5%. Cererea de revizuire se inainteaza ANRGN pana la data de intai a lunii premergatoare semestrului pentru care a fost formulata cererea de revizuire.r
Art. 18. – Revizuirea tarifelor de distributie (Td) poate fi solicitata semestrial, daca cel putin unul dintre parametrii datelor de fundamentare luate in considerare la stabilirea acestora are o variatie mai mare +/- 5%. Cererea de revizuire se inainteaza ANRGN pana la data de intai a lunii premergatoare semestrului pentru care a fost formulata cererea de revizuire.r
Art. 19. – Cererile de revizuire pot fi comunicate si in alte termene, in caz de forta majora sau in caz fortuit. Solicitantul are obligatia sa notifice ANRGN situatia constatata, inauntrul cazului de forta majora sau cazului fortuit ori in termen de 15 zile calendaristice de la data incetarii unui asemenea eveniment, respectiv in termenul prevazut prin contractul de concesiune.r
r
SECTIUNEA a 3-ar
Inaintarea propunerilor de preturi reglementater
si a cererilor de revizuire a acestorar
r
Art. 20. – Propunerile de preturi si tarife reglementate sau, dupa caz, cererile de revizuire a acestora, impreuna cu datele de fundamentare, se comunica ANRGN de catre distribuitorii de gaze naturale, detinatorii de licenta de inmagazinare sau de transportatori in termenele cerute de prezentele criterii si metode. Nedepunerea in termen atrage aplicarea de sanctiuni, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.r
Art. 21. – Datele de fundamentare ce stau la baza propunerilor de preturi si tarife reglementate vor fi insotite de:r
a) declaratia de inaintare a propunerii de preturi si/sau tarife reglementate sau, dupa caz, a cererii de revizuire;r
b) dovada achitarii la zi a tarifelor pentru acordarea de autorizatii si/sau de licente;r
c) nominalizarea scrisa a persoanei imputernicite sa ofere informatii si lamuriri privind propunerile inaintate.r
Art. 22. – In cazul cererilor de revizuire a preturilor si/sau tarifelor reglementate, comunicate ANRGN pe parcursul aceluiasi an calendaristic pentru care acestea au fost stabilite, nu este necesara prezentarea actelor prevazute la art. 21 lit. b) si c), daca acestea nu prezinta modificari fata de data inaintarii propunerilor de preturi si/sau tarife reglementate.r
Art. 23. – Existenta tuturor actelor, corespunzator prevederilor art. 21 si 22, constituie o conditie obligatorie pentru inregistrarea si analizarea propunerilor sau cererilor inaintate. Propunerea, respectiv cererea, se considera comunicata ANRGN la data inregistrarii, iar asigurarea depunerii in termen este obligatia solicitantului.r
r
SECTIUNEA a 4-ar
Analiza propunerilor de preturi si tarife reglementate si a cererilor de revizuire a acestora; r
stabilirea deciziei presedintelui ANRGNr
r
Art. 24. – In termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii declaratiei de inaintare a propunerii de pret si/sau tarif reglementat, respectiv de la data inregistrarii cererii de revizuire a acestora, Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRGN analizeaza datele de fundamentare prezentate.r
Art. 25. – La implinirea termenului prevazut la art. 24 Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRGN prezinta rezultatele analizei propunerilor de preturi si tarife reglementate printr-un raport de analiza, care se transmite Consiliului consultativ al ANRGN si distribuitorului de gaze naturale, transportatorului si/sau detinatorului de licenta de inmagazinare interesat, dupa caz.r
Art. 26. – In termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului de analiza distribuitorul de gaze naturale, transportatorul si/sau detinatorul de licenta de inmagazinare interesat, precum si Consiliul consultativ al ANRGN isi exprima punctele de vedere privind acceptarea sau contestarea acestuia. In cazul neprezentarii acestui punct de vedere in termenul mentionat raportul de analiza se considera acceptat.r
Art. 27. – In cazul contestarii raportului de analiza de catre oricare dintre cei prevazuti la art. 25, Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRGN va organiza, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea punctelor de vedere, o intalnire de consultari si clarificari cu reprezentantii Consiliului consultativ al ANRGN si cu cei ai distribuitorului de gaze naturale, transportatorului si/sau detinatorului de licenta de inmagazinare interesat, dupa caz. Rezultatele intalnirii se consemneaza intr-o minuta semnata de toti cei prezenti.r
Art. 28. – Raportul de analiza, insotit de punctele de vedere prevazute la art. 26 si, dupa caz, de minuta prevazuta la art. 27, se inainteaza Comitetului de reglementare.r
Art. 29. – Comitetul de reglementare adopta hotararea privind stabilirea sau, dupa caz, revizuirea preturilor si a tarifelor reglementate.r
r
CAPITOLUL IIIr
Metodele de calcul al preturilor r
si tarifelor reglementater
r
SECTIUNEA 1r
Metoda de calcul al pretului final (P(f)) r
la gazele naturaler
r
Art. 30. – Pretul final (P(f)) se determina prin metoda „cost-plus” si rezulta prin aditionarea la pretul mediu ponderat (PMP) al gazelor naturale comercializate de distribuitor a tarifelor reglementate pentru transportul si distributia gazelor naturale destinate alimentarii consumatorilor captivi, conform formulei:r
r
Pf t= PMP + Tt + Td,r
r
in care:r
Pf t= pretul final la consumator;r
PMP t= pretul mediu ponderat pentru un metru cub de gaze naturale;r
Tt t= tariful de transport;r
Td t= tariful de distributie.r
Art. 31. – In cazul in care distribuitorul achizitioneaza gazele naturale pentru alimentarea consumatorilor captivi in conditiile preluarii acestora la intrarea in sistemul de distributie, tariful de transport este considerat inclus in pretul furnizorului.r
Art. 32. – Pretul mediu ponderat (PMP) se determina prin divizarea sumei costurilor de achizitie, a costurilor de inmagazinare si a costurilor comerciale, inclusiv a profitului aferent activitatii de comercializare, la cantitatea totala de gaze naturale comercializate, prin formula:r
r
PMP t= (CACH + CINM + CCOM)/Qcf + PCOM,r
r
in care:r
CACH t= costurile totale de achizitie a gazelor naturale, exclusiv cantitatile destinate inmagazinarii;r
CINM t= costurile totale de inmagazinare;r
CCOM t= costurile totale de comercializare;r
PCOM t= profitul total pentru activitatea de comercializare;r
Qcf = cantitatea totala de gaze naturale furnizate.r
Art. 33. – Costurile totale de achizitie (CACH) a gazelor naturale se determina prin formula:r
r
CACH = S (Pi x Qi),r
r
in care:r
Qi t= cantitatea de gaze naturale contractata cu furnizorul „i”, exclusiv cantitatile destinate inmagazinarii;r
Pi t= pretul stipulat in contractul de furnizare cu furnizorul „i” pentru cantitatea de gaze naturale Qi; pretul rezulta prin negociere, tinandu-se seama de mecanismele concurentiale ale pietei si de apropierea de valoarea de piata a combustibililor alternativi, in conditiile asigurarii viabilitatii financiare a producatorilor, si avandu-se in vedere protejarea intereselor legitime ale consumatorilor.r
Art. 34. – Costurile totale de inmagazinare (CINM) reprezinta totalul costurilor suportate de distribuitor pentru inmagazinarea subterana a gazelor naturale si se determina prin formula:r
r
CINM = (1 + ipc) x s S (Pi x QINMi) + S QINMi x (Tt + Ti)r
r
in care:r
QINMi t= cantitatea de gaze naturale contractata cu furnizorul „i”, destinata inmagazinarii;r
Pi t= pretul stipulat in contractul de furnizare cu furnizorul „i” pentru cantitatea de gaze naturale QINMi, stabilit conform principiilor enuntate la art. 33 lit. b);r
Tt t= tariful de transport;r
Ti t= tariful de inmagazinare;r
ipc t= indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice pentru perioada in care se realizeaza inmagazinarea, exprimat subunitar.r
Art. 35. – (1) Costurile totale de comercializare (CCOM) reprezinta totalul costurilor aferente activitatii de comercializare a gazelor naturale, determinate conform reglementarilor legale in vigoare, si includ urmatoarele elemente:r
a) cheltuieli de personal – salarii, prime, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite conform contractului colectiv de munca, contributii la Fondul de asigurari de sanatate, la fondurile speciale si la alte fonduri de aceeasi natura;r
b) cheltuieli administrative – energie, materiale, servicii specifice si altele asemenea;r
c) cheltuieli financiare reprezentand sumele destinate finantarii cumpararii gazelor naturale;r
d) alte cheltuieli reprezentand impozite, taxe si tarife pentru autorizatii, licente si altele asemenea, cheltuieli de asigurare si altele asemenea;r
e) amortizarea mijloacelor fixe aferente activitatii de comercializare a gazelor naturale.r
(2) Valoarea componentelor costurilor totale de comercializare (CCOM) mentionate la alin. (1) va fi considerata cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent, conform bilantului contabil incheiat, amendate cu un coeficient de corectie egal cu indicele preturilor de consum (ipc) minus un factor de eficienta stabilit de ANRGN.r
Art. 36. – Profitul (PCOM) pentru activitatea de comercializare este reglementat si se stabileste de ANRGN ca valoare pe 1.000 m3 de gaze naturale furnizate.r
Art. 37. – Costurile totale care vor fi luate in considerare la calculul pretului mediu ponderat (PMP), conform art. 32, sunt cele aferente alimentarii consumatorilor captivi. In situatia in care distribuitorul furnizeaza gaze naturale si catre alti clienti costurile aferente consumatorilor captivi se calculeaza prin corectarea costurilor totale de comercializare (CCOM), determinate conform art. 35, cu coeficientul rezultat din raportul dintre volumul anual de gaze naturale destinat alimentarii consumatorilor captivi si volumul anual total de gaze naturale furnizate.r
r
SECTIUNEA a 2-ar
Metoda de calcul al tarifului de inmagazinare (Ti)r
r
Art. 38. – Tariful de inmagazinare (Ti) se determina prin metoda alocarii valorii serviciului de inmagazinare subterana – injectie si extractie – la capacitatea de inmagazinare rezervata si se determina prin formula:r
r
Ti = (CopINM + InvINM + PINM)/Qr,r
r
in care:r
CopINM t= costurile totale de operare a sistemului de inmagazinare;r
InvINM t= investitia totala pentru realizarea sistemului de inmagazinare;r
PINM t= profitul aferent activitatii de inmagazinare subterana;r
Qr t= capacitatea totala rezervata de clienti, furnizori si/sau distribuitori.r
Art. 39. – Tariful de inmagazinare (Ti) se repartizeaza pe cele doua faze ale inmagazinarii subterane – injectie si extractie – proportional cu costurile implicate de acestea, printr-un coeficient de repartizare stabilit prin decizie a presedintelui ANRGN, pe baza hotararii Comitetului de reglementare.r
Art. 40. – Valoarea serviciului de inmagazinare reprezinta venitul total necesar pentru acoperirea costurilor de operare si a investitiilor in constructia sistemelor de inmagazinare, in conditiile asigurarii echilibrului economico-financiar al detinatorului de licenta de inmagazinare, inclusiv un profit reglementat.r
Art. 41. – (1) Costurile de operare (CopINM) reprezinta totalul costurilor detinatorului de licenta de inmagazinare aferente operarii sistemului de inmagazinare intr-un ciclu complet de injectie/extractie, determinate conform reglementarilor legale in vigoare, si includ urmatoarele elemente:r
a) cheltuieli cu intretinerea, verificarea si reparatiile curente, inclusiv interventiile la sistemul de inmagazinare, realizate in regie proprie sau cu terti;r
b) cheltuieli de personal – salarii, prime si alte drepturi salariale acordate conform contractului colectiv de munca, contributii la Fondul de asigurari de sanatate, la fondurile speciale si la alte fonduri de aceeasi natura;r
c) cheltuieli administrative – energie, materiale, servicii specifice si altele asemenea;r
d) cheltuieli financiare reprezentand sumele destinate finantarii operarii sistemului de inmagazinare;r
e) alte cheltuieli reprezentand impozite, taxe si tarife pentru autorizatii, licente si altele asemenea, precum si redevente, cheltuieli de asigurare si altele asemenea;r
f) amortizarea mijloacelor fixe.r
(2) Valoarea componentelor costurilor de operare (C(opINM)) mentionate la alin. (1) va fi considerata cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent, conform bilantului contabil incheiat, amendate cu un coeficient de corectie egal cu indicele preturilor de consum (ipc) minus un factor de eficienta stabilit de ANRGN.r
Art. 42. – (1) Investitiile in constructia sistemului de inmagazinare (InvINM) reprezinta totalul costurilor detinatorului de licenta de inmagazinare aferente constructiei, dezvoltarii, modernizarii si abandonarii sistemului de inmagazinare, determinate conform reglementarilor legale in domeniu si/sau impuse prin contractul de concesionare a sistemului de inmagazinare, si includ urmatoarele elemente:r
a) cheltuielile pentru proiectarea, executia, testarea si punerea in functiune a depozitului;r
b) cheltuielile pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si abandonarea sistemelor de inmagazinare, protectia mediului si reconstructia ecologica;r
c) sumele destinate proprietarilor de terenuri;r
d) taxe, tarife, cheltuieli de asigurare si altele asemenea;r
e) cheltuielile financiare ale detinatorului de licenta de inmagazinare aferente finantarii investitiilor.r
(2) Investitiile in constructia sistemului de inmagazinare (InvINM) pentru anul curent se calculeaza ca medie aritmetica anuala a investitiilor prevazute pentru un interval proiectat de 10 ani, la care se adauga diferenta dintre valoarea investitiilor realizate efectiv in anul precedent si media aritmetica anuala luata in considerare la stabilirea tarifului aferent acelui an.r
Art. 43. – Profitul aferent activitatii de inmagazinare (PINM), avut in vedere la calculul tarifului de inmagazinare, reflecta costul capitalului investit in activele fixe nete aferente sistemului de inmagazinare si se calculeaza prin aplicarea unei rate reglementate a profitului asupra valorii acestora, prin formula:r
r
PINM = rINM x VafnINM,r
r
in care:r
PINM t= profitul estimat al activitatii de inmagazinare;r
rINM t= rata profitului, considerata la 10%;r
VafnINM t= valoarea totala a activelor fixe nete aferente sistemului de inmagazinare.r
r
SECTIUNEA a 3-ar
Metoda de calcul al tarifului de transport (Tt)r
r
Art. 44. – Tariful de transport (Tt) se determina prin alocarea valorii serviciului de transport la capacitatea de transport pusa la dispozitie utilizatorilor si la cantitatile de gaze naturale transportate pentru acestia pe distantele corespunzatoare si se calculeaza cu o formula binomiala de tipul:r
r
Tt = a + b x d,r
r
ai carei termeni au urmatoarele semnificatii:r
a) a cuantifica costurile fixe – independente de cantitatile transportate – si se calculeaza in functie de capacitatea de transport pusa la dispozitie utilizatorilor;r
b) b cuantifica costurile variabile – dependente de cantitatile transportate – si se calculeaza in functie de cantitatile de gaze naturale transportate si de distantele de transport corespunzatoare;r
c) d reprezinta distantele de transport.r
Art. 45. – Valoarea serviciului (VSNT) este venitul total necesar pentru acoperirea costurilor de operare si a investitiilor in Sistemul national de transport (SNT) in conditiile asigurarii echilibrului economico-financiar al transportatorului, inclusiv un profit reglementat, si se calculeaza cu formula:r
r
VSNT = CopSNT + InvSNT + Pt,r
r
in care:r
VSNT t= valoarea serviciului de transport prin SNT;r
CopSNT t= costurile de operare a SNT;r
InvSNT t= investitiile in SNT;r
Pt t= profitul aferent activitatii de transport.r
Art. 46. – (1) Costurile de operare (CopSNT) reprezinta totalul cheltuielilor pentru operarea SNT, determinate conform reglementarilor legale in vigoare, si includ urmatoarele componente:r
a) cheltuieli cu intretinerea, verificarea si reparatiile curente, inclusiv interventiile la SNT, realizate in regie proprie sau cu terti;r
b) cheltuieli de personal – salarii, prime si alte drepturi acordate conform contractului colectiv de munca, contributii la Fondul de asigurari de sanatate, la fondurile speciale si la alte fonduri de aceeasi natura;r
c) cheltuieli administrative – energie, materiale, servicii specifice si altele asemenea;r
d) cheltuieli financiare reprezentand sumele destinate finantarii operarii SNT;r
e) alte cheltuieli reprezentand impozite, taxe si tarife pentru autorizatii, licente, precum si redevente, cheltuieli de asigurare si altele asemenea;r
f) sume destinate proprietarilor de terenuri;r
g) amortizarea mijloacelor fixe.r
(2) Valoarea componentelor costurilor de operare (CopSNT) mentionate la alin. (1) va fi considerata cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent, conform bilantului contabil incheiat, amendate cu un coeficient de corectie egal cu indicele preturilor de consum (ipc) minus un factor de eficienta stabilit de ANRGN.r
Art. 47. – (1) Investitiile (InvSNT) in SNT reprezinta totalul cheltuielilor pentru constructia, dezvoltarea si modernizarea SNT, determinate conform reglementarilor legale in domeniu si/sau impuse prin contractul de concesionare a SNT, si includ urmatoarele componente:r
a) cheltuieli pentru proiectarea, executia, testarea si punerea in functiune a SNT sau a unor parti din acesta;r
b) cheltuieli pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea SNT sau a unor parti din acesta, protectia mediului si reconstructia ecologica;r
c) sume destinate proprietarilor de terenuri;r
d) taxe, tarife, cheltuieli de asigurare si altele asemenea;r
e) cheltuieli financiare ale detinatorului de licenta de transport pentru finantarea investitiilor.r
(2) Investitiile in constructia sistemului de transport (InvSNT) pentru anul curent se calculeaza ca medie aritmetica anuala a investitiilor prevazute pentru un interval proiectat de 10 ani, la care se adauga diferenta dintre valoarea investitiilor realizate efectiv in anul precedent si media aritmetica anuala luata in considerare la stabilirea tarifului aferent acelui an.r
Art. 48. – Profitul aferent activitatii de transport (Pt), luat in calculul tarifului de transport (Tt), reflecta costul capitalului investit in activele fixe nete ale SNT si se calculeaza prin aplicarea unei rate reglementate a profitului asupra valorii acestora, prin formula:r
r
Pt = rtr x VafnSNT,r
r
in care:r
Pt t= profitul estimat al transportatorului;r
rtr t= rata profitului, considerata la 10%;r
VafnSNT t= valoarea totala a activelor fixe nete ale SNT.r
Art. 49. – Capacitatea de transport pusa la dispozitie utilizatorilor reprezinta suma produselor dintre capacitatile rezervate de acestia pentru transportul gazelor naturale la varful de consum si distantele corespunzatoare de transport.r
Art. 50. – La determinarea tarifului de transport (Tt) pentru consumatorii captivi, avandu-se in vedere ca SNT este utilizat simultan pentru alimentarea consumatorilor captivi, consumatorilor eligibili si/sau pentru tranzitul de gaze naturale, elementele de calcul prevazute la art. 46-48 se corecteaza astfel:r
a) costurile de operare (CopSNT), cu coeficientul rezultat din raportul dintre totalul cantitatilor destinate alimentarii consumatorilor captivi si totalul cantitatilor transportate, pe un an calendaristic;r
b) investitiile in SNT (InvSNT) si profitul aferent activitatii de transport (Pt), cu coeficientul rezultat din raportul dintre totalul capacitatilor rezervate pentru consumatorii captivi si totalul capacitatilor rezervate, in conditiile varfului de consum.r
Art. 51. – Coeficientii alfa si beta prevazuti la art. 44 se calculeaza prin alocarea valorii serviciului de transport in costuri fixe, independente de cantitatile transportate, si in costuri variabile, dependente de cantitatile transportate; costurile fixe si costurile variabile se aloca, la randul lor, in costuri dependente de distantele de transport si costuri independente de distantele de transport.r
Art. 52. – Coeficientii de alocare a costului serviciului aferent consumatorilor captivi in costuri fixe si costuri variabile si costuri independente si dependente de distantele de transport se stabilesc prin decizie a presedintelui ANRGN, pe baza hotararii Comitetului de reglementare, luandu-se in considerare urmatoarele elemente:r
a) costurile fixe, independente de cantitatile transportate, reflecta investitiile in SNT pentru realizarea capacitatilor de transport si o parte din costurile de operare a SNT;r
b) costurile variabile, dependente de cantitatile transportate, reflecta cea mai mare parte a costurilor de operare a SNT generate de transportul cantitatilor de gaze naturale pe distantele de la punctele de preluare la punctele de livrare.r
Art. 53. – Analiza SNT privind capacitatile rezervate, cantitatile de gaze naturale transportate si distantele de transport – analiza flux-distanta – se realizeaza pe subsistemele interconectate constituente ale acestuia, care, pe baza caracteristicilor constructive si de operare si a zonelor geografice deservite, se delimiteaza in 5 subsisteme de conducte, conform tabelului de mai jos:r
r
r
Sistemul de t Judetele deserviter
conducter
r
S I tAlba, Brasov, Bistrita-Nasaud, Cluj, r
tCovasna, Harghita, Hunedoara, r
tMures, Sibiur
S II tBacau, Botosani, Iasi, Neamt, r
tSuceava, Vasluir
S III tBucuresti, Braila, Buzau, Calarasi, r
tConstanta, Dambovita, Galati, Giurgiu, r
tIalomita, Ilfov, Prahova, Tulcea, Vrancear
S IV tArges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, r
tTeleorman, Valcear
S V tArad, Bihor, Caras-Severin, Maramures, r
tSatu Mare, Salaj, Timisr
r
r
SECTIUNEA a 4-ar
Metoda de calcul al tarifelor de distributie (Td)r
r
Art. 54. – Tarifele de distributie (Td) se determina prin alocarea valorii serviciului de distributie la capacitatea de distributie pusa la dispozitie consumatorilor si la cantitatile de gaze naturale livrate acestora in functie de cererea de consum a diferitelor clase de consumatori si se calculeaza cu o formula binomiala de tipul:r
r
Td = g + d x q,r
r
in care:r
g cuantifica costurile independente de volumele distribuite si se calculeaza in functie de capacitatea de distributie la varf de consum pusa la dispozitie consumatorilor captivi;r
d cuantifica costurile dependente de volumele distribuite si se calculeaza in functie de cantitatile de gaze naturale distribuite consumatorilor captivi;r
q reprezinta cantitatile distribuite.r
Art. 55. – Tarifele de distributie se stabilesc diferentiat, pe categorii de consumatori captivi, clasificati conform caracteristicii consumului de gaze naturale – grad de utilizare a debitului maxim instalat – in diferitele perioade ale unui an calendaristic si ale unei zile, astfel:r
A. consumator rezidential – consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul incalzirii spatiilor, producerii apei calde pentru gatit, iar, in particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic in gospodarii individuale, apartamente de bloc, spitale, crese, gradinite, servicii sociale, institutii si alte unitati rezidentiale. Consumul este in general sub 10.000 m3/an si gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus vara si neuniform pe parcursul unei zile; furnizarea se face constant si continuu, fara limita de consum;r
B. consumator comercial – consumatorul care utilizeaza gazele naturale in sectorul comercial, in unitatile cu activitate de comert angro si en detail, restaurante, hoteluri, birouri, in agricultura, sere sau utilizari similare. Consumul este in general sub 10.000 m3/an si gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus vara si relativ uniform pe parcursul unei zile; furnizarea este constanta si continua, in limita cantitatilor de gaze naturale si in conformitate cu graficul de livrari, prevazute in contract;r
C. consumator industrial – consumatorul care utilizeaza gazele naturale in industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructii si altele asemenea, inclusiv consumatorii care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica si pentru productia de energie electrica. Din punct de vedere al consumului se definesc urmatoarele subcategorii:r
a) consumator industrial mic – cu consum pana la 100.000 m3/an si grad de utilizare a debitului maxim instalat relativ constant pe tot parcursul anului si neuniform pe parcursul unei zile;r
b) consumator industrial mare – cu consum peste 100.000 m3/an si cu grad de utilizare a debitului maxim instalat relativ constant pe tot parcursul anului si uniform pe parcursul unei zile;r
c) consumator din industria chimica – consumatorul care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica de sinteza; gradul de utilizare a debitului maxim instalat este constant pe tot parcursul anului si uniform pe parcursul unei zile;r
d) consumator din sectorul producerii de energie electrica – consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul producerii de energie electrica pentru utilitati publice; gradul de utilizare a debitului maxim instalat este constant pe tot parcursul anului si uniform pe parcursul unei zile;r
D. consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic – consumatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:r
a) utilizeaza gazele naturale pentru producerea de caldura, in scopul distributiei publice – centrale termice si centrale termice de zona;r
b) consumul inregistrat este in general de maximum 500.000 m3/an;r
c) gradul de utilizare a debitului maxim instalat este redus in timpul verii si uniform pe parcursul unei zile; furnizarea este constanta si continua, in limita cantitatilor de gaze naturale contractate si in conformitate cu graficul de livrari prevazute in contract;r
E. consumatori intreruptibili – oricare dintre categoriile de consumatori enumerati anterior care, din proprie vointa, accepta ca prevedere contractuala sistarea furnizarii si/sau livrarii de gaze naturale in perioada varfurilor de consum.r
Art. 56. – Valoarea serviciului (V(SD)) reprezinta venitul total necesar pentru acoperirea costurilor de operare si a investitiilor in sistemul de distributie in conditiile asigurarii echilibrului economico-financiar al distribuitorului de gaze naturale, inclusiv un profit reglementat, si se calculeaza cu formula:r
r
VSD = CopdSD + InvSD + Pd,r
r
in care:r
VSD t= valoarea serviciului de distributie;r
CopdSD t= costurile de operare a sistemului de distributie;r
InvSD t= investitiile in sistemul de distributie;r
Pd t= profitul aferent activitatii de distributie.r
Art. 57. – (1) Costurile de operare (CopdSD) reprezinta totalul cheltuielilor distribuitorului de gaze naturale privind operarea sistemului de distributie, determinate conform reglementarilor legale in vigoare, si includ urmatoarele componente:r
a) cheltuieli cu intretinerea, verificarea si reparatiile curente, inclusiv interventiile la sistemul de distributie, realizate in regie proprie sau cu terti;r
b) cheltuieli de personal – salarii, prime si alte drepturi salariale acordate conform contractului colectiv de munca, contributii la Fondul de asigurari de sanatate, la fondurile speciale si la alte fonduri de aceeasi natura;r
c) cheltuieli administrative – energie, materiale, servicii specifice si altele asemenea;r
d) cheltuieli financiare reprezentand sumele destinate finantarii operarii sistemului de distributie;r
e) alte cheltuieli reprezentand impozite, taxe si tarife pentru autorizatii, licente si altele asemenea, precum si redevente, cheltuieli de asigurare si altele asemenea;r
f) sume destinate proprietarilor de terenuri;r
g) amortizarea mijloacelor fixe.r
(2) Valoarea componentelor costurilor de operare (CopdSD) mentionate la alin. (1) va fi considerata cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent – conform bilantului contabil incheiat -, amendate cu un coeficient de corectie egal cu indicele preturilor de consum (ipc) minus un factor de eficienta stabilit de ANRGN.r
Art. 58. – (1) Investitiile (InvSD) in sistemul de distributie reprezinta totalul cheltuielilor pentru constructia, dezvoltarea si modernizarea sistemului de distributie, determinate conform reglementarilor legale in domeniu si/sau impuse prin contractul de concesionare a acestuia, si includ urmatoarele componente:r
a) cheltuieli pentru proiectarea, executia, testarea si punerea in functiune a sistemului de distributie sau a unor parti din acesta;r
b) cheltuieli pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului de distributie sau a unor parti din acesta, protectia mediului si reconstructia ecologica;r
c) sume destinate proprietarilor de terenuri;r
d) taxe, tarife, cheltuieli de asigurare si altele asemenea;r
e) cheltuieli financiare ale distribuitorului de gaze naturale pentru finantarea investitiilor.r
(2) Investitiile in constructia sistemului de distributie (InvSD) pentru anul curent se calculeaza ca medie aritmetica anuala a investitiilor prevazute pentru un interval proiectat de 10 ani, la care se adauga diferenta dintre valoarea investitiilor realizate efectiv in anul precedent si media aritmetica anuala luata in considerare la stabilirea tarifului aferent acelui an.r
Art. 59. – Profitul aferent activitatii de distributie (Pd), luat in calculul tarifului de distributie (Td), reflecta costul capitalului investit in activele fixe nete ale sistemului de distributie si se calculeaza prin aplicarea unei rate reglementate a profitului asupra valorii acestora, prin formula:r
Pd = rd x VafnSD,r
r
in care:r
Pd t= profitul estimat al distribuitorului;r
rd t= rata profitului, considerata la 15%;r
VafnSD t= valoarea totala a activelor fixe nete ale sistemului de distributie.r
Art. 60. – Capacitatea de distributie pusa la dispozitie consumatorilor reprezinta suma debitelor orare maxime instalate pentru alimentarea consumatorilor conectati la sistemul de distributie, exclusiv suma debitelor orare maxime instalate pentru alimentarea consumatorilor intreruptibili din sistem, in conditiile varfului de consum.r
Art. 61. – La determinarea tarifului de distributie (Td) pentru consumatorii captivi, avandu-se in vedere ca sistemul de distributie este utilizat simultan pentru alimentarea consumatorilor captivi si a consumatorilor eligibili, elementele de calcul prevazute la art. 57-59 se corecteaza astfel:r
a) costurile de operare (CopdSD), cu coeficientul rezultat din raportul dintre totalul cantitatilor destinate alimentarii consumatorilor captivi si totalul cantitatilor distribuite, pe un an calendaristic;r
b) investitiile in sistemele de distributie (InvSD) si profitul aferent activitatii de distributie (Pd), cu coeficientul rezultat din raportul dintre totalul debitelor orare maxime instalate pentru consumatorii captivi si totalul debitelor orare maxime instalate, in conditiile varfului de consum.r
Art. 62. – Coeficientii g si d prevazuti la art. 54 se calculeaza prin alocarea costului serviciului de distributie in costuri fixe, independente de volumele distribuite si in costuri variabile, dependente de volumele distribuite si de gradul de utilizare a debitului maxim instalat.r
Art. 63. – Coeficientii de alocare a costului serviciului aferent consumatorilor captivi in costuri fixe si costuri variabile se stabilesc prin decizie a presedintelui ANRGN, pe baza hotararii Comitetului de reglementare, luandu-se in considerare urmatoarele:r
a) costurile fixe, independente de volumele distribuite, reflecta investitia in sistemul de distributie pentru asigurarea debitelor orare maxime de livrare in perioada varfului de consum orar si o parte din costurile de operare a sistemului de distributie;r
b) costurile variabile, dependente de volumele livrate, reflecta cea mai mare parte a costurilor de operare a sistemului de distributie, generate de asigurarea furnizarii/livrarii gazelor naturale diferitelor categorii de consumatori – gradului de utilizare a debitelor maxime instalate.r
r
ANEXar
la criterii si metoder
r
TERMENI SPECIFICIr
r
r
Nr.r
crt. tTermenul utilizat tDefinirer
r
t1. tcapacitate rezervata t- capacitatea de transport/distributie pe care, prin contractul r
tttde transport/distributie incheiat, transportatorul/r
tttdistribuitorul se obliga sa o aiba in orice moment disponibila r
tttpentru beneficiarul contractului;r
t2. tclient t- persoana fizica sau juridica cu care se tranzactioneaza r
tttfurnizarea gazelor naturale;r
t3. tconsumator captiv t- persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care este r
tttobligata sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator r
tttsau furnizor;r
t4. tdebit orar maxim instalat t- suma debitelor orare ale aparatelor t- echipament, utilaj, disr
tttpozitiv etc. – dintr-o instalatie de utilizare aflata la locul de r
tttconsum al unui consumator final;r
t5. tdetinator de licenta de inmagazinare t- persoana juridica titulara a unei licente de inmagazinare r
ttteliberate de autoritatea competenta;r
t6. tdistribuitor de gaze naturale t- persoana juridica romana sau straina, autorizata si licentiata, r
tttavand ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, r
tttprecum si de comercializare a acestora intr-o zona delimitata;r
t7. tfurnizor t- persoana juridica romana sau straina, licentiata sa r
tttcomercializeze gaze naturale;r
t8. tgrad de utilizare a debitului maxim t- raportul dintre consumul mediu anual al unui consumator r
tttfinal si instalat capacitatea de distributie rezervata;r
t9. tinmagazinarea subterana t- proces ciclic de depozitare care consta in introducerea/ r
tttinjectia si extragerea/extractia unor cantitati de gaze si/sau r
tttlichide in/din spatii etanse – medii poroase, acvifere, cavitati si r
tttaltele asemenea -, la diferite presiuni si temperaturi;r
t10. tpunct de livrare t- punctul situat la iesirea din sistemul national de transport sau r
tttla iesirea din sistemul de distributie, in care gazele naturale r
ttttrec din custodia/proprietatea transportatorului in cea a disr
ttttribuitorului, respectiv din custodia/proprietatea r
tttdistribuitorului in cea a consumatorului final;r
t11. tpunct de preluare t- punctul situat la intrarea in sistemul national de transport sau r
tttla intrarea in sistemul de distributie, in care gazele naturale r
ttttrec din custodia/proprietatea producatorului in cea a r
ttttransportatorului, respectiv din custodia/proprietatea r
ttttransportatorului in cea a distribuitorului;r
t12. tprofit reglementat t- valoarea maxima a profitului, exprimata valoric sau r
tttprocentual, acceptata in fundamentarea preturilor si a tarifelor r
tttreglementate;r
t13. tserviciu de distributie t- activitatea prestata de un operator de sistem in legatura cu r
tttexploatarea, dispecerizarea, intretinerea, verificarea si r
tttrepararea unui sistem de distributie;r
t14. tserviciu public t- obligatie in sarcina distribuitorilor de a asigura continuitatear
tttfurnizarii gazelor naturale conform standardelor de r
tttperformanta, pentru toti consumatorii captivi conectati la r
tttsistemul de distributie operat de acestia, in conditii de r
tttsiguranta tehnica in exploatarea sistemului de distributie, r
tttprecum si conectarea la sistemul de distributie, in conditiile r
tttlegii, a tuturor solicitantilor;r
t15. tsistem de distributie t- ansamblu compus din conducte, instalatii de r
tttreglare-masurare, aparate si accesorii, situate intre statiile de r
tttpredare si robinetele de bransament ale consumatorilor r
tttracordati la reteaua de presiune joasa, respectiv pana la iesirea r
tttdin statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la r
tttreteaua de presiune redusa;r
t16. tsistem de inmagazinare t- totalitatea instalatiilor tehnologice de suprafata si/sau r
tttsubterane, precum si depozitul propriu-zis prin intermediul r
tttcarora se pot inmagazina ciclic si, respectiv, se pot extrage r
tttcantitati de gaze naturale;r
t17. tvarf de consum t- o perioada continua de 24 de ore dintr-un an calendaristic, r
tttpentru care este inregistrat cel mai mare consum r
tttde gaze naturale.