Reguli generale
Art. 178. s…t
(3) Produsele accizabile supuse marcarii, potrivit prezentului titlu, nu pot fi depozitate in antrepozite fiscale de depozitare.
(4) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile. s…t
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) antrepozitele fiscale care livreaza uleiuri minerale catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele dutyfree.
(7) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) bauturile alcoolice supuse sistemului de marcare.
Norme metodologice:
7. (1) Se pot autoriza ca antrepozite fiscale de depozitare a bauturilor alcoolice supuse sistemului de marcare numai locurile in care se depoziteaza strict produsele apartinand antrepozitarului autorizat pentru productia de astfel de produse.
(2) Antrepozitele fiscale pentru uleiurile minerale pot livra in regim de scutire directa catre persoane fizice uleiuri minerale utilizate drept combustibil pentru incalzit, in baza autorizatiei de utilizator final, precum si gaze petroliere lichefiate distribuite in butelii tip aragaz pentru consum casnic.
(3) Magazinele autorizate potrivit legii sa comercializeze produse in regim duty-free sunt asimilate cu antrepozitele fiscale. Aceste magazine primesc produse accizabile in regim suspensiv in baza autorizatiilor de duty-free si pentru aceste produse nu se datoreaza accize.“
4. La punctul 8, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
„(4) In cazul productiei de uleiuri minerale, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna documentatia conform prevederilor prezentelor norme metodologice, dupa ce a fost avizata de Ministerul Economiei si Comertului din punct de vedere tehnic si dupa ce lista cuprinzand semifabricatele si produsele finite din nomenclatorul de fabricatie, domeniul de utilizare si acciza propusa pentru fiecare produs a fost verificata si avizata de Autoritatea Nationala a Vamilor din punct de vedere al incadrarii pe pozitii tarifare.“
5. La punctul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
„(41) Prevederile alin. (4) vor fi aplicate oricarui nou produs intrat in nomenclatorul de fabricatie.“
6. La punctul 8, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
„(7) In actiunea de verificare autoritatea fiscala poate solicita sprijinul organelor cu atributii de control si, dupa caz, al Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizarea unor elemente de preinvestigare in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor de autorizare a fiecarui solicitant.“
7. La punctul 9, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„9. (1) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare atunci cand cantitatile minime lunare de produse accizabile ce urmeaza a fi depozitate in acest loc depasesc limitele prevazute mai jos:
– bere – 75.000 litri;
– vinuri – 12.000 litri;
– bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri – 12.000 litri;
– bauturi alcoolice din grupa alcoolului etilic – 18.000 litri alcool pur;
– produse intermediare – 100.000 litri.“
8. Dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, dupa cum urmeaza:
„Codul fiscal:
Art. 180 s…t
b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor. Locul trebuie sa fie strict delimitat – acces propriu, imprejmuire -, iar activitatea ce se desfasoara in acest loc sa fie independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie sa beneficieze de contorizare individuala a utilitatilor necesare desfasurarii activitatii. Locurile destinate productiei de alcool etilic, de distilate si de bauturi alcoolice trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare legale pentru determinarea cantitatii si concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie prima, trebuie sa fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a cailor de acces in antrepozitul fiscal. Locurile destinate productiei de uleiuri minerale trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare a debitului volumic sau masic.
Norme metodologice:
91. Stocarea imaginilor culese prin intermediul camerelor video se face pe casete video sau in memoria sistemului, durata de stocare a imaginilor inregistrate fiind de minimum 10 zile.“
9. Dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, dupa cum urmeaza:
„Codul fiscal:
Art. 183 s…t
i1) sa instiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozit fiscal, in termen de 15zile de la data inregistrarii modificarii;
i2) pentru productia de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate sa depuna la autoritatea fiscala competenta certificatul ISO 9001, in conditiile stabilite prin norme.
Norme metodologice:
111. Toate antrepozitele fiscale de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate sunt obligate sa depuna la autoritatea fiscala centrala certificatul ISO 9001, in termen de 12 luni de la data obtinerii autorizatiei.“
10. La punctul 12, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Orice antrepozitar autorizat are obligatia detinerii autorizatiei de mediu.“
11. Dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, dupa cum urmeaza:
„Codul fiscal:
Revocarea si anularea autorizatiei
Art. 185. s…t
(4) Daca autoritatea fiscala competenta hotaraste suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal, aceasta va trimite catre antrepozitarul detinator al autorizatiei o notificare cu privire la aceasta decizie. s…t
(8) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii autorizatiei, pot valorifica produsele inregistrate in stoc – materii prime, semifabricate, produse finite – numai cu acordul autoritatii fiscale competente, in conditiile prevazute de norme.
Norme metodologice:
121. (1) In toate situatiile, cu exceptia celei prevazute la art. 244 din Codul fiscal, masura suspendarii, revocarii sau anularii autorizatiilor se va dispune de catre comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale, in baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat incalcari ale prevederilor legale.
(2) Actele de control vor fi inaintate, in termen de doua zile lucratoare de la finalizare, comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale, care va analiza propunerea organului de control si va dispune in consecinta.
(3) Decizia comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale va fi comunicata antrepozitarului autorizat sanctionat si organului fiscal teritorial.
(4) In situatia suspendarii autorizatiei, aceasta atrage suspendarea activitatii si, dupa caz, aplicarea sigiliilor pe instalatiile de productie, operatiune care va fi efectuata de organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea antrepozitarul autorizat.
(5) Antrepozitarii autorizati a caror autorizatie a fost suspendata, revocata sau anulata pot sa valorifice produsele inregistrate in stoc – materii prime, semifabricate, produse finite – numai cu acordul comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale.“
12. La punctul 14, ultima teza a alineatului (8) va avea urmatorul cuprins: r
r„(8) s…t Modelul borderoului de achizitii este cel prezentat in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile.“ rn
rn13. La punctul 15, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(7) Dovada constituirii garantiei de catre antrepozitul fiscal pentru plata accizelor aferente produsului deplasat va fi reprezentata de confirmarea scrisa a autoritatii fiscale teritoriale privind garantia depusa, in conformitate cu prevederile art. 183 lit. a) din Codul fiscal.“ rn
rn14. Punctul 19 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„19. (1) Orice platitor de acciza, care livreaza produse accizabile catre o alta persoana, are obligatia de a emite catre aceasta persoana o factura. Acest document nu poate fi mai vechi de 6 zile de la data efectuarii livrarii. rn
rn(2) Facturile se emit pe formulare standard sau pe formulare speciale. rn
rn(3) Factura fiscala speciala se utilizeaza numai de catre antrepozitarii autorizati sau de importatorii autorizati de tigarete, iar modelul acesteia este cel prevazut in anexa nr. 10. rn
rn(4) Pentru livrarile de produse accizabile efectuate din antrepozitele fiscale, cu exceptia livrarilor in regim suspensiv, factura trebuie sa cuprinda valoarea accizei sau, daca nu se datoreaza accize in urma unei scutiri, mentiunea «scutit de accize». rn
rn(5) Persoana care emite factura in care se inscrie acciza are obligatia de a pastra un exemplar din fiecare factura si de a prezenta acest exemplar la cererea autoritatilor fiscale. rn
rn(6) In cazul produselor accizabile marcate, cu exceptia situatiei in care produsele circula in regim suspensiv, transportul acestora de la antrepozitul fiscal de productie catre alte locuri proprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat se face pe baza avizului de insotire, in care se va inscrie si valoarea accizei aferente cantitatilor de produse accizabile transferate. rn
rn(7) Avizul de insotire in care acciza se evidentiaza distinct se utilizeaza si in cazul altor produse accizabile pentru care acciza devine exigibila la momentul iesirii din regimul suspensiv, fara a interveni schimbul de proprietate. Prin iesire din regim suspensiv se intelege si cazurile in care produsele accizabile sunt transferate catre un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal, aflat in aceeasi locatie fizica sau la aceeasi adresa cu spatiul de productie. rn
rn(8) In situatiile prevazute la alin. (6) si (7) nu este obligatorie inscrierea accizelor in facturile intocmite la livrarea produselor, dar se vor mentiona cuvintele «accize platite». rn
rn(9) Miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita intotdeauna de documentul administrativ de insotire. In cazul deplasarii produselor accizabile de la un birou vamal de intrare in Romania sau de la o gospodarie individuala catre un antrepozit fiscal, acestea trebuie sa fie insotite de declaratia vamala sau de borderoul de achizitii, care au mentionate in partea superioara «utilizat ca document administrativ de insotire». rn
rn(10) Facturile fiscale speciale pentru tigarete si documentul administrativ de insotire sunt documente cu regim special si se tiparesc de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A. Antrepozitarii autorizati si importatorii autorizati de tigarete pot utiliza propriile sisteme informatice financiar-contabile pentru emiterea facturilor fiscale speciale. rn
rn(11) Documentele fiscale prevazute la alin. (10) se achizitioneaza, contra cost, de la autoritatea fiscala teritoriala, in baza notei de comanda intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 12. Nota de comanda va fi aprobata numai daca solicitantul justifica necesitatea achizitionarii acestor documente. rn
rn(12) Orice noua comanda de astfel de documente va fi conditionata de justificarea utilizarii documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 13.“ rn
rn15. La punctul 20, litera a) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„a) se consemneaza mijloace banesti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal, la nivelul garantiei;“ rn
rn16. La punctul 20, litera b) a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„b) sa existe polita de asigurare a bunului ipotecat in favoarea organului fiscal la care este inregistrat antrepozitarul ca platitor de impozite, taxe si alte contributii.“ rn
rn17. La punctul 20, alineatele (13), (14) si (15) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„(13) Garantia constituita la momentul autorizarii este valabila atat timp cat nu este executata de organul fiscal la care este inregistrat antrepozitarul ca platitor de impozite, taxe si alte contributii. rn
rn(14) Garantia stabilita pentru autorizare se depune la autoritatea fiscala teritoriala in termen de 60 de zile de la data cand devine valabila autorizatia. Autoritatea fiscala teritoriala, in termen de 5 zile lucratoare, va transmite originalul documentului care atesta constituirea garantiei la organul fiscal la care este inregistrat antrepozitarul autorizat ca platitor de impozite, taxe si alte contributii, iar o copie a documentului va fi transmisa la autoritatea fiscala care a emis autorizatia. rn
rn(15) Nivelul garantiei se analizeaza periodic de catre organul fiscal teritorial, in vederea actualizarii in functie de schimbarile intervenite in volumul afacerii, in activitatea antrepozitarului autorizat sau in nivelul accizei datorate. In acest sens, antrepozitarul autorizat trebuie sa depuna lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare, la autoritatea fiscala teritoriala, o declaratie privind informatiile necesare analizei. Cuantumul garantiei stabilit prin actualizare se va comunica antrepozitarului autorizat prin decizie emisa de organul fiscal teritorial, care va face parte integranta din autorizatia de antrepozit fiscal.“ rn
rn18. Punctul 21 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„21. (1) Scutirea de la plata accizelor se acorda direct beneficiarului atunci cand produsele accizabile sunt achizitionate de la un antrepozit fiscal, de la un importator sau de la un distribuitor agreat, astfel cum este definit acesta la pct. 23, denumiti in continuare furnizori. rn
rn(2) In cazul in care achizitionarea uleiurilor minerale se face prin intermediul unui distribuitor agreat, distribuitorul se va aproviziona de la antrepozitul fiscal sau de la importator cu produse accizabile la preturi cu accize si va livra beneficiarului aceste produse la preturi fara accize. In acest caz distribuitorul agreat va solicita autoritatii fiscale competente compensarea/restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire de accize. rn
rn(3) Scutirea se acorda pe baza certificatului de scutire de plata accizelor, emis beneficiarului de autoritatea fiscala teritoriala. rn
rn(4) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza cu produse accizabile de la un distribuitor agreat, obligatia detinerii certificatului de scutire de plata accizelor revine atat beneficiarului, cat si distribuitorului. rn
rn(5) Modelul certificatului de scutire de plata accizelor este prevazut in anexa nr. 14. rn
rn(6) Certificatul de scutire de plata accizelor se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului sau a distribuitorului agreat, in care se vor mentiona statutul acestuia si fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata a accizelor. Autoritatea fiscala teritoriala poate sa solicite orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea certificatului. rn
rn(7) Certificatul de scutire de plata accizelor se emite beneficiarului in trei exemplare, cu urmatoarele destinatii: rn
rna) primul exemplar se pastreaza de catre beneficiar sau de catre distribuitorul agreat; rn
rnb) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire; rn
rnc) al treilea exemplar se transmite de catre beneficiar furnizorului si se pastreaza de catre acesta. In cazul achizitionarii produselor accizabile printr-un distribuitor agreat, acesta transmite o copie a exemplarului 3 catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator. rn
rn(8) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multi furnizori, certificatul de scutire de plata accizelor se emite pentru fiecare furnizor. rn
rn(9) La momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul sau distribuitorul agreat transmite exemplarele 2 si 3 ale certificatului de scutire de plata accizelor catre furnizor, care pastreaza exemplarul 3, urmand ca exemplarul 2 sa fie utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula. rn
rn(10) De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul sau distribuitorul agreat solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a certificatului ca, in termen de maximum 24 de ore, sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea primita de beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in a carei raza este primit produsul. rn
rn(11) Dupa certificarea fiecarei operatiuni in certificatul de scutire de plata accizelor, beneficiarul sau distribuitorul agreat transmite o copie a acestuia in termen de 6 zile catre furnizor. rn
rn(12) Daca in termen de 30 de zile de la expedierea produsului furnizorul nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila. rn
rn(13) In cazul distribuitorului agreat, compensarea si/sau restituirea accizelor se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de: rn
rna) certificatul de scutire de plata accizelor; rn
rnb) copia facturii fiscale de achizitie a uleiurilor minerale, in care acciza sa fie evidentiata distinct; rn
rnc) dovada platii accizelor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis; rn
rnd) dovada cantitatii livrate beneficiarului in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate. rn
rn(14) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. rn
rn(15) In situatia in care un agent economic detine certificat de scutire pentru achizitionarea acelorasi uleiuri minerale de la antrepozite fiscale de productie ale aceluiasi antrepozitar autorizat, in cazuri bine justificate, se admite depasirea cantitatii inscrise intr-un certificat, cu conditia ca aceasta sa se incadreze in cantitatea totala aprobata aferenta certificatelor de scutire. rn
rn(16) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-un certificat de scutire de accize pentru uleiuri minerale poate fi suplimentata in situatii bine justificate la nivelul aceluiasi an pentru care a fost eliberat certificatul.“ rn
rn19. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„22. (1) In toate situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata accizelor se acorda numai utilizatorului, cu conditia ca aprovizionarea sa se fi efectuat direct de la un antrepozit fiscal sau de la un importator, denumiti in continuare furnizori. Depozitele farmaceutice, autorizate de autoritatea cu competenta in acest sens, beneficiaza de scutire pentru alcoolul achizitionat si livrat direct catre spitale si farmacii. rn
rn(2) In toate situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda pe baza autorizatiei de utilizator final. Aceasta autorizatie se elibereaza utilizatorilor, depozitelor farmaceutice si antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat. rn
rn(3) Scutirea se acorda direct pentru: rn
rna) produsele prevazute la art. 200 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal; rn
rnb) alcoolul etilic si alte produse alcoolice utilizate in procedee de fabricatie specifice industriei de aparare; rn
rnc) antrepozitarii autorizati care functioneaza in sistem integrat. rn
rn(4) Pentru celelalte situatii prevazute la art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect prin compensare si/sau restituire, dupa caz, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. rn
rn(5) Scutirea indirecta se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de: rn
rna) autorizatia de utilizator final; rn
rnb) copia facturii fiscale de achizitie a alcoolului etilic, in care acciza sa fie evidentiata distinct; rn
rnc) dovada platii accizelor catre furnizor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis; rn
rnd) dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv utilizate. rn
rn(6) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. rn
rn(7) Autorizatia de utilizator final se emite de catre autoritatea fiscala teritoriala. Autorizatia se emite in trei exemplare cu urmatoarele destinatii: rn
rna) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final; rn
rnb) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire; rn
rnc) al treilea exemplar se transmite de catre utilizatorul final furnizorului si se pastreaza de catre acesta. rn
rn(8) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 15. rn
rn(9) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, la care se va anexa actul de constituire din care sa rezulte ca societatea desfasoara o activitate care necesita consumul de alcool etilic si de alte produse alcoolice, precum si fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata a accizelor. Autoritatea fiscala poate sa solicite orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei. rn
rn(10) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multi furnizori, autorizatia de utilizator final se emite pentru fiecare antrepozit fiscal furnizor. rn
rn(11) La momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul transmite exemplarele 2 si 3 ale autorizatiei de utilizator final catre furnizor, care pastreaza exemplarul 3, urmand ca exemplarul 2 sa fie utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula. rn
rn(12) De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a autorizatiei ca, in termen de maximum 24 de ore, sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea primita de beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in a carei raza este primit produsul. rn
rn(13) Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a acesteia in termen de 6 zile catre furnizor. rn
rn(14) Daca in termen de 30 de zile de la expedierea produsului furnizorul nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila. rn
rn(15) Produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea alcoolului sunt: rn
rna) pentru alcoolul etilic tehnic: violet de metil in concentratie de 0,6-1,2 g la 1.000 litri, alcooli superiori in concentratie de 0,2-0,5 kg/1.000 litri sau benzina de extractie in concentratie de 0,4-1 kg/1.000 litri; rn
rnb) pentru alcoolul etilic utilizat in cosmetica: fenolftaleina in concentratie de 10-40 g/1.000 litri; rn
rnc) pentru alcoolul sanitar: salicilat de etil sau salicilat de metil in concentratie de 0,2-1 kg/1.000 litri si albastru de metil in concentratie de 2-5 g/1.000 litri. rn
rn(16) Depozitele farmaceutice achizitioneaza alcoolul etilic la preturi cu accize si il livreaza catre spitale si farmacii la preturi fara accize. In aceste conditii pretul de vanzare al alcoolului etilic va fi stabilit de catre depozitul farmaceutic pe baza pretului de achizitie al acestui produs care nu are inclusa acciza, astfel incat spitalele si farmaciile sa beneficieze de facilitatea prevazuta de Codul fiscal. rn
rn(17) Autorizatiile de utilizator final emise pana la data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data epuizarii cantitatii inscrise in autorizatie, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2005. Autorizatiile de utilizator final emise dupa data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data de 31 decembrie 2005. rn
rn(18) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de alcool etilic si de alte produse alcoolice poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.“ rn
rn20. Punctul 23 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„23. (1) In toate situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda numai cu conditia ca aprovizionarea sa se efectueze direct de la un antrepozit fiscal, de la un importator sau de la un distribuitor agreat prevazut la alin. (18), denumiti in continuare furnizori. rn
rn(2) Pentru produsele prevazute la art. 201 alin. (1) lit. b)-j) si m) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct. Scutirea se acorda direct si distribuitorilor agreati de uleiuri minerale destinate scopurilor prevazute la art. 201 alin. (1) lit. b) si c) din Codul fiscal. De asemenea, scutirea se acorda direct si pentru uleiurile minerale cu codul NC 2711 14 00 utilizate in scop industrial. rn
rn(3) Pentru celelalte situatii prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea se acorda indirect prin compensare si/sau restituire, dupa caz, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. rn
rn(4) In toate situatiile scutirea indirecta se acorda pe baza decontului de scutire de accize, insotit de: rn
rna) autorizatia de utilizator final; rn
rnb) copia facturii fiscale de achizitie a uleiurilor minerale, in care acciza sa fie evidentiata separat; rn
rnc) dovada platii accizelor, constand in documentul de plata confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis; rn
rnd) dovada cantitatii livrate de catre distribuitorul agreat sau a cantitatii utilizate de catre beneficiar in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv livrate, respectiv utilizate. rn
rn(5) Modelul decontului de scutire de accize va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. rn
rn(6) Autorizatia de utilizator final se emite utilizatorilor finali, cu exceptia cazului prevazut la art. 201 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, distribuitorilor agreati si antrepozitarilor autorizati care utilizeaza uleiuri minerale obtinute din productia proprie. rn
rn(7) Autorizatia de utilizator final se emite in toate cazurile, cu exceptia persoanelor fizice, de catre autoritatea fiscala teritoriala. Autorizatia se emite in trei exemplare cu urmatoarele destinatii: rn
rna) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final sau distribuitorul agreat; rn
rnb) al doilea exemplar este utilizat ca document administrativ de insotire; rn
rnc) al treilea exemplar se transmite de catre utilizatorul final furnizorului si se pastreaza de catre acesta. In cazul achizitionarii produselor accizabile printr-un distribuitor agreat, acesta transmite o copie a exemplarului 3 catre antrepozitul fiscal expeditor sau catre importator. rn
rn(8) Modelul autorizatiei de utilizator final este prezentat in anexa nr. 15. rn
rn(9) Autorizatia de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, la care se va anexa fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in regim de scutire de plata a accizelor. Autoritatea fiscala poate sa solicite orice informatie si documente pe care le considera necesare pentru eliberarea autorizatiei. rn
rn(10) Autorizatia de utilizator final va fi solicitata si de catre beneficiarii uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime care au punctul de inflamabilitate sub 85C. rn
rn(11) In cazul in care beneficiarul se aprovizioneaza de la mai multi furnizori, autorizatia de utilizator final se emite pentru fiecare situatie. rn
rn(12) La momentul efectuarii primei operatiuni, beneficiarul transmite exemplarele 2 si 3 ale autorizatiei de utilizator final catre expeditorul produsului accizabil, care pastreaza exemplarul 3, urmand ca exemplarul 2 sa fie utilizat ca document administrativ de insotire pentru toate operatiunile ce se vor derula. rn
rn(13) De fiecare data la sosirea produsului accizabil, beneficiarul solicita autoritatii fiscale teritoriale emitente a autorizatiei ca, in termen de maximum 24 de ore, sa certifice pe exemplarul utilizat ca document administrativ de insotire cantitatea primita de catre beneficiar. Pentru aceasta, autoritatea fiscala teritoriala emitenta poate desemna un reprezentant al administratiei finantelor publice in a carei raza este primit produsul. rn
rn(14) Dupa certificarea fiecarei operatiuni in autorizatia de utilizator final, beneficiarul transmite o copie a acesteia in termen de 6 zile catre antrepozitul fiscal expeditor. rn
rn(15) Daca in termen de 30 de zile de la expedierea produsului antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului certificat, acea operatiune se considera eliberare pentru consum si din acel moment acciza devine exigibila. rn
rn(16) Pentru persoanele fizice, autorizatia de utilizator final se emite, la cererea scrisa a acestora, de catre administratia finantelor publice in a carei raza acestea isi au domiciliul. In cerere va fi prezentata si fundamentarea cantitatii ce urmeaza a fi achizitionata in decursul unui an. In acest caz se elibereaza numai primul exemplar din modelul autorizatiei de utilizator final, prezentat in anexa nr. 15, fara a se mai aplica procedura prevazuta la alin. (12)-(15). In autorizatia de utilizator final eliberata persoanei fizice, in locul codului unic de inregistrare se va inscrie codul numeric personal. rn
rn(17) Statiile de distributie ale antrepozitarilor autorizati care sunt dotate cu pompe distincte pentru distribuirea petrolului lampant vand catre persoanele fizice acest produs la preturi cu amanuntul care nu includ accize. rn
rn(18) Distribuitori agreati sunt: rn
rna) pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru aeronave – detinatorii de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si de contracte de prestari de servicii cu societati detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile. Certificatele de autorizare se elibereaza de Regia Autonoma «Autoritatea Aeronautica Civila Romana»; rn
rnb) pentru uleiurile minerale utilizate drept carburant pentru navigatia maritima internationala si pe caile navigabile interioare – detinatorii de certificate eliberate de autoritatea cu competenta in acest sens; rn
rnc) pentru gaz petrolier lichefiat – persoanele autorizate in calitate de unitati de deservire, conform prescriptiilor tehnice in vigoare, aprobate de ministerul de resort, si care detin in proprietate mijloace tehnice autorizate pentru distribuirea de gaz petrolier lichefiat; rn
rnd) pentru petrol lampant – statiile de distributie care sunt dotate cu pompe distincte doar pentru distribuirea petrolului lampant. rn
rn(19) In cazul importurilor de uleiuri minerale, regimul de scutire se acorda in baza autorizatiei de utilizator final si, dupa caz, a autorizatiilor prevazute la alin. (18) pentru distribuitorii agreati. rn
rn(20) Pentru gazul petrolier lichefiat livrat utilizatorilor finali prin distribuitorii agreati se procedeaza astfel: rn
rna) in cazul livrarilor de gaz petrolier lichefiat catre utilizatori finali – persoane fizice sau persoane juridice, pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda direct, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize, iar livrarea catre acesti utilizatori finali se face la preturi fara accize. Distribuitorul agreat este cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate in regim de scutire; rn
rnb) in cazul gazului petrolier lichefiat livrat catre utilizatori finali – persoane juridice, pentru care scutirea de la plata accizelor se acorda indirect, distribuitorul agreat se aprovizioneaza cu gaz petrolier lichefiat la preturi cu accize. Acesta va livra produsul catre utilizatorul final la preturi cu accize, valoarea accizelor fiind inscrisa distinct in facturile fiscale. In aceasta situatie utilizatorul final va fi cel care va solicita autoritatii fiscale compensarea sau restituirea accizelor aferente cantitatilor utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea. rn
rn(21) In cazul persoanelor juridice organizate in baza unor legi speciale, potrivit carora nu este permisa transmiterea catre alte institutii a unor date si informatii statistice cu caracter secret, scutirile prevazute la art. 201 alin. (1) din Codul fiscal se acorda prin restituire, cu respectarea intocmai a conditiilor prevazute la alin. (4). rn
rn(22) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de accize uleiurile minerale utilizate atat pentru producerea agentului termic, cat si cele utilizate pentru producerea apei calde. rn
rn(23) In intelesul prevederilor art. 201 alin. (1) lit. k) si l) din Codul fiscal, prin scop tehnologic si scop industrial se intelege: rn
rn- scopul tehnologic – utilizarea uleiului mineral in activitatea efectiva de productie, fara ca acesta sa se regaseasca in produsul finit rezultat. De asemenea, se incadreaza la scop tehnologic si utilizarea uleiurilor minerale pentru functionarea motoarelor stationare; rn
rn- scopul industrial – utilizarea uleiului mineral ca materie prima pentru obtinerea altor produse, care se regaseste in produsul final rezultat din procesul de productie. rn
rn(24) In situatia in care un agent economic detine autorizatii de utilizator final pentru achizitionarea acelorasi uleiuri minerale de la antrepozite fiscale de productie ale aceluiasi antrepozitar autorizat, in cazuri bine justificate, se admite depasirea cantitatii inscrise intr-o autorizatie, cu conditia ca aceasta sa se incadreze in cantitatea totala aprobata, aferenta autorizatiilor de utilizator final. rn
rn(25) Autorizatiile de utilizator final emise pana la data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data epuizarii cantitatii inscrise in autorizatie, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2005. Autorizatiile de utilizator final emise dupa data de 1 ianuarie 2005 au valabilitate pana la data de 31 decembrie 2005. rn
rn(26) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de uleiuri minerale poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei. rn
rn(27) Precizarile prezentului punct nu se aplica gazelor petroliere lichefiate livrate in butelii tip aragaz, pentru care acciza este «0».“ rn
rn21. La punctul 24, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„24. (1) Nu intra sub incidenta sistemului de marcare: rn
rna) alcoolul etilic denaturat cu substante specifice destinatiei, alta decat consumul uman, astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea de bauturi alcoolice; rn
rnb) alcoolul etilic tehnic rezultat exclusiv ca produs secundar din procesul de obtinere a alcoolului etilic rafinat si care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara; rn
rnc) bauturile slab alcoolizate, cu o concentratie alcoolica ce nu depaseste 6% in volum; rn
rnd) produsele din productia interna destinate exportului; rn
rne) produsele de natura celor supuse marcarii, provenite din import, aflate in regim de tranzit sau de import temporar.“ rn
rn22. La punctul 25, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(4) In vederea realizarii importurilor de produse din tutun si alcool etilic, timbrele sau banderolele de marcare, dupa caz, procurate de importatori, se expediaza pe adresa producatorului extern, care urmeaza sa le aplice pe marfa. Expedierea marcajelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.“ rn
rn23. La punctul 26, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„(3) Timbrele pentru marcarea tigaretelor si produselor din tutun sunt inscriptionate cu urmatoarele elemente: rn
rna) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia; rn
rnb) denumirea generica a produsului, respectiv: tigarete, tigari, alte produse din tutun; rn
rnc) seria si numarul care identifica in mod unic timbrul. rn
rn(4) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate urmatoarele elemente: rn
rna) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia; rn
rnb) denumirea generica a produsului, respectiv: alcool, bauturi slab alcoolizate, dupa caz, bauturi spirtoase, tuica, rachiuri din fructe, produse intermediare; rn
rnc) seria si numarul care identifica in mod unic banderola; rn
rnd) indicele de aplicare in forma de «U» sau «L»; rn
rne) cantitatea nominala exprimata in litri de produs continut; rn
rnf) concentratia alcoolica.“ rn
rn24. La punctul 26, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(41) Inscriptionarea pe marcaje a elementelor prevazute la alin. (3) si (4) se poate face codificat, modalitatea de citire a codului fiind pusa la dispozitie organelor in drept de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., la solicitarea acestora.“ rn
rn25. La punctul 26, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(6) In situatia in care dimensiunile marcajelor nu permit includerea in intregime a denumirilor antrepozitarilor sau importatorilor autorizati, se vor inscriptiona prescurtarile sau initialele stabilite de fiecare antrepozitar sau importator autorizat, de comun acord cu Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A.“ rn
rn26. La punctul 28, alineatele (11) si (12) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„(11) Marcajele deteriorate, evidentiate in anexa nr. 21, insotite de un exemplar al anexei nr. 20, se depun de catre fiecare antrepozitar autorizat sau importator autorizat de produse supuse marcarii, semestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare, la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., in vederea distrugerii. Cheltuielile legate de distrugere se suporta de catre antrepozitarul autorizat sau de importatorul autorizat. rn
rn(12) In cazul marcajelor distruse sau deteriorate, antrepozitarii si importatorii autorizati au obligatia ca, in termen de 15 zile de la prezentarea situatiei prevazute la alin. (11), sa achite Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. contravaloarea acestora.“ rn
rn27. La punctul 29, alineatele (7), (8), (9) si (91) vor avea urmatorul cuprins: rn
rn„(7) In cazul antrepozitarului autorizat ca producator, cantitatea de marcaje ce poate fi aprobata in decursul unei luni se stabileste de autoritatea fiscala competenta de comun acord cu Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A. si cu solicitantul. Aceasta cantitate se determina in functie de cantitatea de marcaje ramasa de ridicat de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., de stocul de marcaje neutilizat existent la data solicitarii si de numarul de marcaje aferent livrarilor efectuate in luna anterioara. Cantitatea maxima de marcaje ce poate fi aprobata pentru o luna nu poate depasi cantitatea de marcaje aferenta livrarilor din luna anterioara solicitarii, la care se mai poate adauga 10% din aceasta. In situatii bine justificate, aceasta cantitate poate fi suplimentata. La preluarea marcajelor de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., solicitantul este obligat sa prezinte si dovada virarii in contul acestei companii a contravalorii marcajelor utilizate, aferente livrarilor efectuate in luna anterioara, fara de care nu poate ridica noua comanda. rn
rn(8) In cazul importurilor, fiecare nota de comanda de marcaje se aproba numai daca importatorul autorizat va prezenta dovada virarii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje, mai putin contravaloarea marcajelor stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. De asemenea, acesta va prezenta si dovada virarii in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului plus taxa pe valoarea adaugata. rn
rn(9) In cazul productiei interne, pana la data de 25 a fiecarei luni, antrepozitarii autorizati ca producatori vor vira in contul bugetului de stat valoarea accizelor datorata pentru luna anterioara, la momentul iesirii produselor din antrepozitul fiscal de productie, mai putin contravaloarea marcajelor aferenta cantitatilor de produse livrate, stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. In acelasi timp vor vira direct in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. contravaloarea marcajelor respective, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata. Lunar, in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, antrepozitarii autorizati vor inscrie valoarea accizelor diminuata cu valoarea marcajelor stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. Antrepozitarii autorizati au obligatia de a anexa la fiecare declaratie copia dovezii privind virarea in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata. rn
rn(91) Pentru produsele provenite din operatiuni de import, la momentul importului efectiv importatorul autorizat va vira la bugetul de stat diferenta dintre valoarea accizelor aferente cantitatilor importate, mai putin contravaloarea marcajelor calculata pe baza pretului fara taxa pe valoare adaugata si valoarea accizelor platite anticipat la momentul aprobarii notelor de comanda. La momentul importului, agentul economic importator este obligat sa prezinte dovada platii in avans a accizelor la bugetul de stat, precum si dovada virarii in contul Companiei Nationale «Imprimeria Nationala» – S.A. a contravalorii marcajelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata.“ rn
rn28. La punctul 29, alineatul (10) se abroga. rn
rn29. Anexele nr. 6, 7, 8, 9 si 11 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se abroga. rn
rn30. Punctul 42 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„42. Anexele nr. 1-5, 10 si 12-21 fac parte integranta din prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal.“ rn
rn31. Anexele nr. 12, 14 si 15 se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentele norme metodologice. rn
rnG. Titlul VIII „Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile“ rn
rn1. Dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, dupa cum urmeaza: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnSupraveghetorii fiscali rn
rnArt. 223. s…t rn
rn(2) Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic si de distilate vor intocmi si vor depune la autoritatea fiscala competenta, o data cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care sa prevada cantitatea estimata a se obtine intr-un an, in functie de capacitatea instalata. rn
rnNorme metodologice: rn
rn11. (1) Programul de lucru pentru productia de alcool etilic si de distilate va acoperi o perioada de 12 luni si va putea fi modificat numai la solicitarea antrepozitarului autorizat. rn
rn(2) Modelul declaratiei privind programul de lucru si procedura de verificare a realitatii datelor cuprinse in program, precum si modul de respectare a prevederilor programului de lucru vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. rn
rn(3) In perioada de nefunctionare, stabilita prin programul de lucru, instalatia de fabricare a alcoolului si distilatelor va fi sigilata de supraveghetorul fiscal. rn
rn(4) Functionarea instalatiei de fabricare a alcoolului/distilatelor in afara programului de lucru aprobat se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala.“ rn
rn2. La punctul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(3) In notiunea scop industrial, mentionata la art. 240 alin. (1) din Codul fiscal, se includ si acele activitati cu caracter industrial care se regasesc incadrate in Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare.“ rn
rn3. Punctul 71 se abroga. rn
rn4. Punctul 72 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„72. (1) Intra sub incidenta art. 244 din Codul fiscal accizele datorate bugetului de stat de catre antrepozitarul autorizat dupa obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal. rn
rn(2) Neindeplinirea obligatiei de plata a accizelor cu mai mult de 5 zile calendaristice de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei/autorizatiilor de antrepozit fiscal emise antrepozitarului autorizat si inchiderea activitatii acestuia pana la data platii sumelor restante inclusiv. rn
rn(3) Suspendarea autorizatiei si inchiderea activitatii isi produc efectele incepand cu a 6-a zi de la termenul legal de plata a accizei. rn
rn(4) Organele fiscale teritoriale au obligatia sa informeze operativ comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale cu privire la antrepozitarii autorizati aflati in situatia prevazuta la alin. (2).“ rn
rn5. Dupa punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 73, dupa cum urmeaza: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnAlte masuri rn
rnArt. 2441. – (1) Agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca pana la data de 31 martie 2005 sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala si sa indeplineasca urmatoarele conditii: rn
rna) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal; rn
rnb) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun; rn
rnc) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit titlului VII. rn
rn(2) Bauturile alcoolice livrate de agentii economici producatori catre agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine. rn
rn(3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de bauturi alcoolice si produse din tutun raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice autenticitatea facturilor primite. rn
rnNorme metodologice: rn
rn73. (1) Agentii economici care distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate la autoritatea fiscala teritoriala la care sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Declaratia va fi insotita de copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 din Codul fiscal. rn
rn(2) Agentii economici care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice distribuie si comercializeaza in sistem angro bauturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati sa declare aceasta activitate si sa depuna copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 din Codul fiscal, pana la data de 31 martie 2005. rn
rn(3) Agentii economici vor procura contra cost mijloacele necesare depistarii facturilor si marcajelor false sau contrafacute de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A.“ rn
rnH. Titlul IX „Impozite si taxe locale“: rn
rn1. Punctul 17 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnReguli generale rn
rnArt. 249 s…t rn
rn(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. s…t rn
rnNorme metodologice: rn
rns…t 17. (1) Contribuabili, in cazul impozitului pe cladiri, sunt proprietarii acestora, indiferent de cladire si de locul unde sunt situate in Romania. Contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere, locatiune sau concesiune, dupa caz. rn
rn(2) In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor, locatarilor ori titularilor dreptului de administrare sau de folosinta. rn
rn(3) Contribuabilii prevazuti la alin. (2) vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii respective. In situatia in care in acest act nu sunt inscrise valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice care a hotarat concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a cladirii, precum si data inregistrarii in contabilitate a cladirii respective, iar in cazul efectuarii unor reevaluari, data ultimei reevaluari, la act se anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre proprietari, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective.“ rn
rn2. Alineatul (3) al punctului 18 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(3) In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti – lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul.“ rn
rn3. Punctul 19 se abroga. rn
rn4. Punctul 22 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnScutiri rn
rnArt. 250. – (1) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru: rn
rn1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice; rn
rn2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum si de folosinta acestora; s…trn
rnNorme metodologice: rn
rns…t 22. (1) Prin sintagma incinte care sunt folosite pentru activitati economice, mentionata la art. 250 alin. (1) pct. 1, 3, 4 si 6 din Codul fiscal, se intelege spatiile utilizate pentru realizarea oricaror fapte de comert, astfel cum sunt definite in Codul comercial, ce excedeaza destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri. rn
rn(2) Pentru calculul impozitului pe cladiri in cazul incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, se vor efectua urmatoarele operatiuni: rn
rna) se determina suprafata construita desfasurata a cladirii; rn
rnb) se determina suprafata construita desfasurata a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice; rn
rnc) se determina cota procentuala din cladire ce corespunde incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin impartirea suprafetei prevazute la lit. b) la suprafata prevazuta la lit. a); rn
rnd) se determina valoarea de inventar a incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii de inventar a cladirii cu cota procentuala determinata la lit. c); rn
rne) se determina impozitul pe cladiri corespunzator incintelor care sunt folosite pentru activitati economice, prin inmultirea valorii determinate la lit. d) cu cota de impozit prevazuta la art. 253 alin. (2) sau alin. (6) din Codul fiscal, dupa caz; rn
rnf) in cazul in care consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat majorarea impozitului pe cladiri potrivit art. 287 din Codul fiscal, impozitul pe cladiri datorat este cel care corespunde rezultatului inmultirii prevazute la lit. e) cu cota de majorare respectiva.“ rn
rn5. La punctul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„26. (1) Pentru a putea beneficia de scutirile prevazute la pct. 25, persoanele in cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire. Aceste scutiri se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care prezinta cererea si documentele conexe acesteia, numai pana la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobandirii locuintei.“ rn
rn6. Punctul 43 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„43. In situatiile in care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, a aprobat majorarea anuala a impozitului pe cladiri, in conditiile art. 287 din Codul fiscal, aceasta majorare se aplica asupra impozitului pe cladiri determinat potrivit prevederilor art. 251 din Codul fiscal si celor ale pct. 38-42.“ rn
rn7. Punctul 45 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„45. (1) Majorarea impozitului pe cladiri, conform art. 287 din Codul fiscal, se calculeaza si in cazul persoanelor fizice straine care detin pe teritoriul Romaniei mai multe cladiri utilizate ca locuinta, ordinea acestora fiind determinata de succesiunea in timp a dobandirii lor, cu obligativitatea depunerii declaratiei speciale. rn
rn(2) In cazul in care in acelasi bloc o persoana fizica detine in proprietate mai multe apartamente, pentru calculul impozitului pe cladiri, majorat potrivit prevederilor art. 252 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare apartament este asimilat unei cladiri.“ rn
rn8. Punctul 53 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„Codul fiscal: rn
rnCalculul impozitului datorat de persoanele juridice rn
rnArt. 253 s…t rn
rn(6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2). s…t rn
rns…t Norme metodologice: rn
rn53. In termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, cota care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,0% inclusiv. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.“ rn
rn9. Punctul 54 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„54. (1) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 5% si 10%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se intelege reevaluarea cea mai apropiata de anul fiscal 2002. rn
rn(2) In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 0,5% si 1%, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, redusa cu 15%. rn
rn(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc de consiliile locale prin hotarare, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.“ rn
rn10. Punctul 55 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„55. Pentru executarea prevederilor art. 253 alin. (6) din Codul fiscal se au in vedere urmatoarele: rn
rna) in cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii de inventar a cladirii; rn
rnb) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care in evidenta contabila s-a inregistrat valoarea rezultata in urma reevaluarii, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de inventar a cladirii; rn
rnc) in cazul cladirilor dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta precum si pe parcursul acestuia, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53 asupra valorii de intrare in patrimoniu; rn
rnd) in cazul cladirii a carei valoare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii si la care s-au efectuat lucrari de modernizare, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 53, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza in contabilitate reevaluarea in urma lucrarilor de modernizare; rn
rne) pentru cladirea prevazuta la lit. d), dar la care nu a fost efectuata reevaluarea in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 54 alin. (1) asupra valorii rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare.“ rn
rn11. Punctul 58 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„58. In cazul cladirilor proprietate a persoanelor juridice si a caror valoare de inventar a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila a cladirilor respective se reduce cu 15%.“ rn
rn12. La punctul 61, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: rn
rn„(21) In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri se mentioneaza valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a cladirii.“ rn
rn13. La punctul 62, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins: rn
rn„62. (1) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:“. rn
rn14. La punctul 67, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: rn
rn„d) intervin schimbari privind numele si prenumele, in cazul contribuabilului – persoana fizica sau schimbari privind denumirea, in cazul contribuabilului – persoana juridica.“ rn
rn15. Alineatul (3) al punctului 72 va avea urmatorul cuprins: rn
rn„(3) Consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea bonificatiei de pana la 10% inclusiv, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.“ rn
rnrn
rnrn