Principalele modificări vizează:

 • revizuirea reglementărilor privind aplicarea clauzei de neconcurenţă care, în forma actuală, restricţionează dreptul la muncă prin încălcarea prevederilor Constituţiei şi ale principiilor fundamentale instituite chiar prin Codul muncii.
 • revizuirea perioadelor de probă instituite pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheiereacontractului individual de muncă.
 • eliminarea interdicţiei privind angajarea succesivă a mai mult de trei persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post.
 • instituirea pentru angajator a dreptului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. Propunerea creează posibilitatea pentru angajator, după consultarea cu organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, de a stabili obiective şi criterii de performanţă pentru salariaţii proprii.
 • modificarea condiţiilor în care se poate dispune delegarea salariatului.
 • revizuirea cazurilor de încetare de drept a contractului individual de muncă pentru acoperirea anumitor situaţii nereglementate în legislaţia existentă.
 • modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Principalele criterii care vor fi avute în vedere în procedura concedierilor colective vor cele de performanţă şi de îndeplinire a obiectivelor şi în subsidiar, pentru departajare vor fi avute în vedere criteriile de natură socială. Criteriile referitoare la evaluarea performanţelor profesionale vor avea prevalenţă.
 • eliminarea interdicţiei de a face angajări pentru angajatorul care a dispus concedieri colective pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Interdicţia de a face noi angajări reprezintă o limitare angajărilor în perspectivă, limitând atât posibilităţile de dezvoltare ale angajatorului şi reducând numărul de locuri de muncă disponibile pe piaţa muncii.
 • modificarea termenului de preaviz.
 • modificarea prevederilor care reglementează contractul individual de muncă pe perioadă determinată.
 • modificarea prevederilor privind agentul de muncă temporară în sensul eliminării restricţiilor prevăzute de art. 88 Codul Muncii reprezintă o consecinţă a aplicării art. 4 din Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară, potrivit căruia statele membre trebuie sa revizuiască orice restricţie sau interdicţie privind utilizarea muncii temporare.
 • modificarea prevederilor referitoare la timpul de lucru , în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale o eliminarea anumitor neconcordanţe referitoare la reprezentanţii salariaţilor şi ai organizaţiilor sindicale.
 • modificări ale jurisdicţiei muncii în ceea ce priveşte sarcina probei, în sensul revenirii la procedura consacrată în Codul de procedură civilă.
 • introducerea de noi sancţiuni contravenţionale.