Potrivit proiectului, numărul total de locuri pentru educaţie timpurie este de 665.000, iar cel pentru învăţământul primar de 935.000, potrivit agerpres.ro

Numărul total de locuri pentru învăţământul gimnazial cu frecvenţă zi este de 810.000, iar pentru cel liceal la învăţământ de zi clasa a IX-a 134.600 şi pentru seral şi frecvenţă redusă 15.000.

Pentru primul an de învăţământ profesional sunt propuse 60.000 de locuri.

Numărul total de granturi propuse

Totodată, numărul de locuri/granturi de studii în învăţământul superior propuse este de 62.709 pentru studii universitare de licenţă, iar pentru studii de master – 36.332. Pentru studii universitare de doctorat sunt prevăzute 3.018.

Pe agenda şedinţei, figurează şi un proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru anul 2020, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare.

Potrivit notei de fundamentare, plafonul maxim al cheltuielilor de cazare pentru anul 2020 se stabileşte, în mod distinct, pe categorii de beneficiari.

Folosinţa de către persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică

Pentru folosinţa de către miniştri, inclusiv de către persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de ministru, precum şi de către miniştrii delegaţi, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, pe durata mandatului, a imobilelor cu destinaţia de locuinţa de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea RA-APPS, se stabileşte un plafon maxim anual al cheltuielilor de cazare de 55.000 lei.

Totodată, pentru folosinţa de către secretarii de stat şi de către persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, a imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea RA-APPS, plafonul maxim al cheltuielilor de cazare, aferent acestei perioade, este stabilit în limita sumei de 14.000 lei.

Conform proiectului, pentru folosinţa de către persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru şi ministru delegat, funcţii asimilate celei de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora, precum şi înalţii funcţionari publici care nu deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile în municipiul Bucureşti, plafonul maxim anual al cheltuielilor de cazare pentru închirierea unei locuinţe de pe piaţa imobiliară, în baza unui contract de închiriere avizat şi înregistrat în condiţiile legii, se stabileşte în limita sumei de 40.000 lei.

Guvernul urmează să mai discute un proiect de lege care are în vedere alinierea legislaţiei specifice emitenţilor şi operaţiunilor de piaţă la cerinţele mai multor acte normative europene (regulamente europene aplicabile direct sau prevederi de directivă care trebuie transpuse la nivel naţional), precum şi realizarea unor modificări şi/sau completări ale acestei legislaţii pentru a permite derularea corespunzătoare a unor activităţi sau operaţiuni aflate sub domeniul de supraveghere al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de lege se modifică şi completează mai multe acte normative şi se abrogă Legea 31/2006 privind securitizarea creanţelor.