Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a venit cu precizări în ceea ce privește sumele poprite din pensii de organele fiscale. Conform instituției, aceste sume vor fi returnate luna viitoare, odată cu plata veniturilor pensionarilor.

„Potrivit prevederilor OUG nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, în baza titlurilor executorii emise de organul fiscal central, organele fiscale locale și casele teritoriale de pensii rămâne suspendată sau nu începe până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.

Sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de către:

– organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidat;

– organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale;

– casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere/compensare;

– executorii judecătorești, pentru recuperarea creanțelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar învestite cu formulă executorie.

La data publicării OUG nr.181/2020 prestațiile aferente lunii noiembrie a.c. erau deja comunicate la plată, însă trebuie precizat că sumele reținute în luna noiembrie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii decembrie 2020.

Pentru aplicarea acestei măsuri nu este nevoie de cerere din partea beneficiarilor”, transmite Casa Națională de Pensii Publice.

Ce prevede mai exact OUG 181/2020

Amintim că, în data de 26 octombrie 2020 a fost publicată și a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 (OUG 181/2020), prin care Guvernul României a adoptat o serie de măsuri fiscale, printre care:

– prelungirea până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv a termenului până la care obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate nu sunt considerate restante, termen până la care, în legătură cu acestea, nu se calculează și nu se datorează penalități de întârziere, iar executarea silită nu începe sau este suspendată;

– a fost reglementată posibilitatea contribuabililor de a beneficia de eșalonarea la plată, pentru cel mult 12 luni, a obligațiilor fiscale principale și accesorii neachitate a căror scadență/termen de plată s-au împlinit după data declarării stării de urgență, pe baza unei cereri supuse unor condiții de acordare diferite față de cele din Codul de procedură fiscală, care poate fi formulată până la 15 decembrie 2020, în măsura în care nu sunt aplicabile regulile speciale ce instituie un termen mai lung pentru inspecțiile fiscale în derulare;

– scutirea de la plata impozitului specific, în anul 2020, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 181/2020 (26 octombrie 2020) și 31 decembrie 2020 inclusiv;

– prelungirea până la 25 ianuarie 2021 a termenului până la care TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare se rambursează cu control ulterior;

– posibilitatea de a beneficia de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidenţiale sau scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, pentru anul 2020, dacă vor fi adoptate hotărâri în acest sens la nivelul consiliilor locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București până la data de 2 decembrie 2020.